တၢ်နာ် ~ Faith

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၅, ၂၀၂၁

တၢ်နာ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၂၃, ၅မိၤၡ့ ၂၄, ၅မိၤၡ့ ၂၅:၁-၁၉,
လူၤကၣ် ၁၆:၁၉-၃၁, လူၤကၣ် ၁၇:၁-၁၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၅:၁၀-၁၇

‘‘ဒီးကစၢ်စံးဝဲဒၣ်, သုတၢ်နာ်မ့ၢ်အိၣ်ထဲသဘၣ်ချံတဖျၢၣ်ဒီး, သုကစံးဘၣ်ဝံာ်တထံးအံၤ, ဟးထီၣ်ကွံာ်ဒီးအိၣ်သူၣ် လီၤနသးလၢပီၣ်လဲၣ်ပူၤတက့ၢ်န့ၣ်ဒီး, ကစူၢ်သုကလုၢ်လီၤ.’’
လူၤကၣ် ၁၇:၆

လံာ်စီဆှံပူၤ, ဒိလီၤဝဲတၢ်နာ်, လၢသဘၣ်ချံန့ၣ်လီၤ. ယအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါယတၢ်လဲၤခီဖျိလၢတၢ်နာ်အပူၤသၢမံၤလီၤ.                                                                    
(တၢ) တၢ်နာ်မၤလၢပှဲၤတၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယမၤန့ၢ်ယမါဒီး, ယဖိန့ၣ်ယဃ့လၢယွၤလီၤ. ယမုၢ်လၢ်လၢယဖိဝဲၢ် ကိန့ၣ် ကမ့ၢ်အပိာ်ခွါ, ပှၤမုၢ်ယဲၢ်နံၤ, ဒီးယကမၢအမၤတၢ်သးခုကစီၣ်လီၤ. ဖိဝဲၢ်ကိမ့ၢ်အပိာ်ခွါ, အိၣ်ဖျဲၣ်လၢမုၢ်ယဲၢ်နံၤ, ဒီး  ခဲအံၤကဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်, ဒိၣ်တၢ်ဂ့ၤ, အဲၣ်ယၤ, ဒီးဂ့ၤလၢယဖီခိၣ်ဒိၣ်မးလီၤ. လၢတၢ်နာ်အတၢ်ဃ့အဃိ, ယတၢ်မုၢ်လၢ်ဒီး ယတၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢပှဲၤဝဲန့ၣ်လီၤ. 

(ခံ) တၢ်နာ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢန့ၣ်လီၤ. သ့ၣ်ခိၣ်မၢယလဲၤလူၤကနၣ်က့ၤအကဆီအဂ့ၢ် လၢအ့ဒီၣ်ကၠံ ကခၠ့ၣ်ကီၢ်စဲၣ် ဖဲ ၁၉၇၉ န့ၣ်လီၤ. ဖဲယလဲၤတုၤကဆီဒဲအခါ, ပှၤစံၣ်လီၤတဂၤ စိာ်ဒီးဘီတဘ့ၣ်, စံၣ်လီၤကဒီးအသီတဂၤ စိာ်ဒီးဃဲာ်ဖးထီတဘ့ၣ်, မ့မ့ၢ်သၢဂၤတဂၤန့ၣ် စိာ်ဝဲကျိဘိးကၢ်တဆိလီၤ. စံးယၤလၢဟဲနုာ်ဆူဒဲပူၤ, လ့ၤတက့ၤတဂ့ၤ- စံးကဒီးဝဲနကက့ၤကဒါက့ၤကျဲဖဲလဲၣ် တဘိလဲၣ်, နကွၢ်လီၤထံကျိဒိၣ်လီၤဂီၤဂီၤဝဲအံၤ, နက့ၤညီကတၢၢ်လီၤ. အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ အကမၤသံယၤဒီးတ့ၢ်လီၤယၤလၢ ထံကျိ အပူၤန့ၣ်လီၤ. ယရူးထီၣ်ယဲ(စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၆:၁), (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၇:၁), (စံး ထီၣ်ပတြၢၤ ၂၃:၄), ဒီး ယပာ်လီၤ ယတၢ်နာ် ဒ်စီၤဒၤနံးယ့လးအတၢ်နာ်အဃိ, ကစၢ်ယွၤမၤပူၤဖျဲးယၤ, ဒီးတၢ်မၤအၢတအိၣ်ဘၣ်ယလိၤနီတခါဘၣ်လီၤ. မၤကဒီးတဘျီ, ယကဲဘၣ်ပယီၤအသုးအပီၣ်တၣ်တဘျီလီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်တံာ်တာ် ၄၅ သီလီၤ. ဘၣ်လဲၤစိာ်တၢ်ဃၢလၢတၢ်စူၤကျါ, ဘၣ်စီၣ်ဝံၤ ဘၣ်အိၣ်ဃ့ထီက့ၤလီၤ. တအီၣ်ဘၣ်မ့ၤလၢအီၣ်ဘၣ်, တမံဘၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်, နးဒိၣ်မး လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ထူတကျာ်ယၤ, တီၢ်ယၤလၢ နီၣ်ယိးဘိ, ပၤယၤလၢအယီာ်တကိး, ဒီး ဒဲယဘိးပၤဆါ တုၤယမဲာ်ထံမဲာ်နိလီၤဆှုဘၣ်ယသးလီၤ. အဝဲသ့ၣ်မၢပထုးမဲလၢ သ့ၣ်ဒ့ လီၤ. လၢအစုပူၤ ဒၢနုာ်ဝဲ သ့ၣ်ဒ့လၢ ၁၅ ဒ့, မၤကၢ်ဝဲ ၁၂ ဒ့, ဒီး ပာ်အဝဲတကၢ် ၃ ဒ့လီၤ. ပထုးမ့ၢ်န့ၢ် သ့ၣ်ဒ့လၢ အတကၢ်မး ပက့ၤဘၣ်လီၤ. ထဲဘါထုကဖၣ်လၢတၢ်မုၢ်လၢ်ဖျါဖဲ (ယိၤဟၣ် ၁၄:၁၄) ‘‘သုမ့ၢ်ဃ့တၢ်တမံၤမံၤ လၢယမံၤဒီး ယကမၤလီၤ.’’ လၢတၢ်နာ်ဒီးတၢ်ဃ့ထုကဖၣ်လၢခရံာ်အမံၤအဃိ, ယထူၣ်ဖျဲးထီၣ်ဘၣ်ယဲလီၤ.

(သၢ) တၢ်နာ်မၤလၢပှဲၤတၢ်ကိးမံၤလီၤ. တၢ်နာ်မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ်ဒ်ပမ့ၢ်ခရံာ်ဖိအသိးန့ၣ်လီၤ. ပတၢ်နာ်မ့ၢ်အိၣ်ထဲသဘၣ် ချံန့ၣ်တၢ်မၤအသးသ့ခဲလၢာ်လီၤ. တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်, တဘၣ်ယွၤသးဒီးပှၤဘၣ်. ပဃ့ဘါထုကဖၣ်နာ်က့, တဒိကနၣ်ဝဲ ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်ဃ့တၢ်လၢတၢ်နာ်, ဒီးပှ့ၤယ့ၣ်ၡူးအမံၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢအဘၣ်ပၢ်ယွၤအသးလီၤ. ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲ ယကျဲးစၢးဃ့ တၢ်လၢတၢ်နာ်အဃိ, ယတၢ်ဆၢမုၢ်လၢ်လၢဖိဒီးမါအဂီၢ်န့ၣ်လၢပှဲၤဝဲ, ဒီးတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ယပူၤဖျဲးဘၣ်လၢ တၢ်သံ လီၤ. ဖိမုၣ်ဖိခွါလၢယွၤဟ့ၣ်ယၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်ယွၤခဲလၢာ် ဒီး မၤတၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ကိးဂၤလီၤ. ‘‘ယတၢ်သးခုဒိၣ်န့ၢ်ယနၢ်ဟူ လၢယဖိတဖၣ်လဲၤတၢ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်’’ (၃ယိၤဟၣ် ၁:၄).

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်နာ်မၤလၢပှဲၤနတၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးနတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်. တၢ်နာ်ဟ့ၣ်နၤတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်              

ကစၢ်ခရံာ်သးဘိဧၢ, စံးဘျုးနၤလၢနတၢ်ဟ့ၣ်လၢပဂီၢ် လၢအမ့ၢ်တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်အဲၣ်ဆိ
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 15, 2021

FAITH

Bible in A Year: Deuteronomy 23, Deuteronomy 24, Deuteronomy 25:1-19; Luke 16:19-31, Luke 17:1-10; Psalm 45:10-17

“The Lord said, “If you had faith like a grain of mustard seed, you would tell this sycamore tree, ‘Be uprooted, and be planted in the sea,’ and it would obey you.”  
Luke 17:6 WEB

The Bible says faith is like a mustard seed. I want to share my three experiences of faith.  

(1) Faith fulfills my hope and needs. After I got married, I asked God for children. My hope was that my eldest son would be a boy born on Friday and would serve God. My eldest son is a boy born on Friday, and now he is a pastor. He is good-looking. He loves and respects me. Because of my prayer in faith, my hope and needs were fulfilled. 

(2) Faith gives me security. The manager of the forest asked me to get news about the elephants in Ain Daw Gyi, Kachin State in 1979. When I got to the place where elephants were kept, someone came out of a hut with a spear, and then another came out with a sword, followed by one more with a gun. They told me not to come into the hut. They taunted me, “Which way do you want to choose to go home? There is a muddy river that would be easy for you to choose.” That meant they would kill me and throw me in the river. I recited Psalms 46:1, 27:1, and 23:4. I thought of Daniel’s faith and took inspiration from him. God let me live and I was not hurt. Then, it happened again. I was taken as the Burmese soldiers’ porter (forced laborer).  The ordeal lasted 45 days. I had to carry heavy loads in the rain. I got all drenched and then dried up in the same clothes. I didn’t get enough food or sleep. It was really bad. They kicked me, beat me with the yoke, struck me with the belt, and slapped me. I cried so many tears. They made us draw lots. They put 15 branches in their hands, 12 half-broken and three whole. They said if we picked the whole one, we got to go home. So, I prayed with the hope, drawn from John 14:14, “If you will ask anything in my name, I will do it.”  Then, I drew the lot. Because of my prayer in faith, I was safe again.

(3) Faith is everything. Faith is the most important thing for Christians. Faith, even the size of mustard seed, can do everything. A lack of faith is not God’s will. You can pray, but God would not listen. But, prayer with faith in the Name of Jesus pleases God. Because of my faith in God’s grace, God fulfilled my family needs and delivered me from death. Everyone of my children also have faith in God and serve in the church. “I have no greater joy than this: to hear about my children walking in truth” (3 John 1:4).

Reflection

In what ways has faith fulfilled your hope and needs? How has faith given you security?

Prayer

Dear Jesus Christ, thank you for Your gift of faith.  In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Eh Hso
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona