တၢ်ထုကဖၣ်လၢအတြီဆၢတၢ်လ့ပစီ ~ Prayers Against Temptation

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၄, ၂၀၂၁

​တၢ်ထုကဖၣ်လၢအတြီဆၢတၢ်လ့ပစီ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၅:၁၃-၁၅, ယိၤၡူ ၆, ယိၤၡူ ၇,
လူၤကၣ် ၂၂:၃၉-၆၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၀:၁၆-၂၃

‘‘…ဒ်သိးသုသုတလဲၤနုာ်ဆူတၢ်လ့ပစီအပူၤတဂ့ၤဒီး, ဘါထုကဖၣ်တၢ်တက့ၢ်.’’ 
လူၤကၣ် ၂၂:၄၀ 

ဖဲယဖး လူၤကၣ် ၂၂:၄၀ အခါ, ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်လၢအပူၤကွံာ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ဒ်သိး စီၤပ့းတရူးသမၢ ကစၢ်ခရံာ်သၢဘျီအသိး, ယဲစ့ၢ်ကီးယသမၢကစၢ်ခရံာ်အဘျီတဖၣ်အဘျီဖဲယသးစၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်ဖျဲၣ် လၢသဝီအဆံးဖိတဖျၢၣ်လၢကီၢ်ပယီၤန့ၣ်လီၤ. ယဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ကဒုဖဲထါမဟ့ၣ် ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ ဖဲ ၁၉၉၇ လီၤ. လၢခံ ယသုးယသးဆူ ဝ့ၢ်ဖံးန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါ, ဖဲ ၂၀၀၇ လီၤ. ယဖျိထီၣ်တီၤထီကၠိဝံၤဒီး ယစးထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိ ဖဲ ၂၀၁၂ လီၤ. ဖဲခီၣ်လ့ၣ်ကၠိန့ၣ်, တၢ်ကွဲန့ၢ်လွဲန့ၢ်တၢ်အိၣ်အါမးလီၤ. ပဘၣ်တၢ်သိၣ်လိပှၤလၢယွၤတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ကၠိဖိအါဂၤကွၢ်တလီၤပှၤခရံာ်ဖိိတဖၣ်လီၤ. ယကျဲးစၢးဒ်သိး ယတံၤသကိးမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ကတူၢ်လိာ်ယၤလၢအကျါန့ၣ်လီၤ. အါစုအါဘျီ, ယတတဲ ယတံၤသကိးတဖၣ် လၢယမ့ၢ်ခရံာ်ဖိ, မ့ၢ်လၢယဘၣ်ယိၣ် လၢအဝဲသ့ၣ်ကကွၢ်တလီၤယၤ, တတူၢ်လိာ်ယၤအဃိလီၤ. ယသးညါပူၤယပလၢၢ်ဘၣ်တၢ်မဲာ်ဆှး လၢယမၤယသး ဒ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤခရံာ်တဂၤလၢအတူၢ်သံအသးလၢယတၢ်ဒဲးဘးအဂီၢ်တဂၤအံၤ, ယအၢၣ်လီၤလၢအမ့ၢ်ယကစၢ် တသ့ဘၣ်လဲၣ်. ပှၤကွဲယၤလၢ တၢ်အိတၢ်အီၣ်အမူးတဖၣ်လီၤ. သနာ်က့, ယတအီတၢ်, ယတမၤတၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် မၤဘၣ်. တဘျီတခီၣ်, အဝဲသ့ၣ်နံၤဘၣ်ဖၣ်လဲယၤ ဒီးတဲဆါယၤလၢ ပှၤဂံၢ်စၢ်, ပိာ်ခွါအဲၣ်ပကၢၤတၢ်လီၤ. ယကျဲးစၢး ထဲလဲၣ်ထဲလဲၣ်သနာ်က့ ယတပလၢၢ်ဘၣ်လၢယဘၣ်ထွဲဒီးအဝဲသ့ၣ် ဒီးအဝဲသ့ၣ်တူၢ်လိာ်ယၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤဘၣ်. သနာ်က့, ယသ့ၣ်နီၣ်ဘါထုကဖၣ်ထီဘိလၢ မ်ယသုတလဲၤနုာ်ဘၣ်ဆူတၢ်လ့ပစီအပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယသမၢယွၤ သနာ်က့, ထီဘိယွၤအဘျုးအဖှိၣ်မၤစၢၤယၤလၢယတလဲၤနုာ်ဆူတၢ်လ့ပစီအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်လၢ အပူၤကွံာ်တဖၣ်န့ၣ်, ယမဲာ်ထံလီၤ, ယဟီၣ်ယဲ, ဒ်စီၤပ့းတရူးအမဲာ်ထံလီၤအသိးလီၤ. ယစံးဘျုးယွၤလၢ အပျၢ်ယတၢ် ကမၣ် ဒီးဟ့ၣ်ယၤတၢ်သးဒူ လၢယကတဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါ လၢယဘၣ်ထွဲဒီးခရံာ်န့ၣ်လီၤ. အခဲအံၤ, ယဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ ခရံာ်အတၢ်အဲၣ်လၢပှၤလၢယထံၣ်ဘၣ်တဂၤလၢ်လၢ် လၢတၢ်သူၣ်ဒုသးဒုအပူၤန့ၢ်လံန့ၣ်လီၤ. 

ပတၢ်အိၣ်မူတမ့ၢ်တၢ်အညီဘၣ်, လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဖဲပမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးအိၣ်မူလၢခရံာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကစၢ်ခရံာ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အီၤဝံၤဒၣ်လဲာ် စီၤပ့းတရူးသမၢခရံာ်ဘၣ်ဆၣ်, ခရံာ်ဒုးကဲထီၣ်အီၤလၢပှၤတၢ်မၢဖိအဒိၣ်ကတၢၢ် အကျါတဂၤအဃိ, ယတၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးပတလဲၤနုာ်ဘၣ်ဆူတၢ်လ့ပစီအပူၤအဂီၢ်, ပကဘၣ်ဘါထုကဖၣ် တထံၣ်ဃီ, ဒ်သိးကစၢ်ခရံာ်တဲဝဲအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ဖဲလူၤကၣ် ၂၂:၄၀ န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နအိၣ်မူနဲတၢ်အိၣ်မူလၢအသမၢခရံာ်ဧါ. နမ့ၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤနသးဒီးဃ့ပျၢ်နတၢ်ကမၣ်အဃိ တၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်လၢနဂီၢ်န့ၣ် နသ့ၣ်ညါကစီဒီဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤမၤစၢၤယၤဒ်သိးယတလဲၤနုာ်ဘၣ်ဆူတၢ်လ့ပစီအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ, အၤမ့ၣ်.

ရၣ်အဲၣ်ထူဝါဆိ
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံးန့းကစ်, အရံၣ်စိနါ ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 24, 2021

PRAYERS AGAINST TEMPTATION

Bible in A Year: Joshua 5:13-15, Joshua 6, Joshua 7; Luke 22:39-62;
Psalm 50:16-23

“…Pray that you don’t enter into temptation.”  
Luke 22:40 WEB

Reading Luke 22:40 brought back some memories in the past. As Peter denied Jesus three times, I also denied Jesus many times in my formal days. I was born in a small village in Burma, and later had to flee to Tham Hin Refugee Camp in 1997. I relocated to Phoenix, Arizona, in 2007. I got my high school diploma and started in college in 2012. In college, there were many temptations and distractions. We were taught there was no God. Many students dislike Christians. I tried hard to fit it to be accepted by my friends and coworkers. Many times, I did not tell my friends I was a Christian because I was afraid they would not like me or be my friends anymore. I felt ashamed for that as well. After all, why couldn’t I confess allegiance to Jesus Christ who died for me on the cross? I got invited to parties, but I did not drink or do things they did. Sometimes, they made fun of me and called me weak or gay. No matter how hard I tried, I just did not fit in. I did pray to God when temptations came my way. Although I denied God, He was gracious to me and helped me not to give into temptations. When I think about those times now, I cannot help but weep like Peter did. I am grateful to God for forgiving me and giving me the confidence to tell the whole world I belong to Jesus Christ. I can now share the love of Christ with anyone I encounter. 

Life is not easy, especially if we truly want to live for Jesus Christ. Knowing that Peter denied Jesus three times even after he was warned, but repented and became one of the greatest apostles, I have hope. In order not to give in to temptations, we need to continuously pray to God, just as Jesus told His disciples in Luke 22:40.

Reflection

Are you living a life that is denying Jesus? Do you know that hope is there for you when you repent and ask for forgiveness?

Prayer

God, please help us not to give in to temptations. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Pastor Ehhtoowah Hso
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona