ကီၢ်ကနၤဧၣ်အသီ ~ The New Canaan

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၉, ၂၀၂၁

ကီၢ်ကနၤဧၣ်အသီ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၁၅, ယိၤၡူ ၁၆, ယိၤဟၣ် ၁:၁-၂၈, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၃:၁-၆

‘‘ဒီးပဝဲဒၣ်ခဲလၢာ်အံၤ, ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်လၢအဝဲဒၣ်အတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤအပူၤ, ဒီးတၢ်ဘျုးလၢတၢ်ဘျုးအဖီခိၣ်လီၤ.’’
ယိၤဟၣ် ၁:၁၆

တဘျီဘျီယွၤစံးဆၢပတၢ်ထုကဖၣ်လံဒၣ်လဲာ်န့ၣ်ပတသ့ၣ်ညါလီၤပသးဘၣ်. ဖဲပအိၣ်လၢပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤပူၤ အခါပထုကဖၣ်တၢ်ဒီးပစံးဒ်အံၤ ‘‘ပၢ်ယွၤဧၢ, လၢတခီဘီမုၢ်အပူၤအံၤ မ့ၢ်နလဲၤသဒၣ်ပှၤလံဧါ. ဒ်နနၢ်ဟူအံၣ်စ့ရ့လးဖိ လၢကီၢ်အဲၤကူပတူးအပူၤ အတၢ်ဟီၣ်ကိးပသူအသိးန့ၣ် ဝံသးစူၤဒိကနၣ်ဘၣ်ပတၢ်ဃ့ကညးနၤ, ထုးထီၣ်ကွံာ်ပှၤလၢ ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအလီၢ် ဆှၢက့ၤက့ၤပှၤဆူပထံပကီၢ်တက့ၢ်.’’ ယွၤဒိကနၣ်ပတၢ်ထုကဖၣ်ဒီးဆှၢပှၤဆူထံဒိၣ်ကီၢ်လဲၢ် ဖဲတၢ်နုၢ်ထံဒီးကနဲစီယွၤလီၤ. အအံၤမ့ၢ် ကီၢ်ကနၤဧၣ်အသီတဘ့ၣ် လၢယွၤကတဲာ်ကတီၤပာ်လၢပဝဲကညီဖိအဂီၢ်လီၤ. ဒ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ်ဘၣ်တၢ်နီၤလီၤအီၤ လၢပဖးဘၣ် ဖဲ (ယိၤၡူ ၈, ယိၤၡၤ ၉) အသိး, ပဝဲကညီဖိတဖၣ် အိၣ်ဘၣ်ဆိးဘၣ်လၢတၢ်လီၢ်အါလီၢ်လၢ ကီၢ်ကနၤဧၣ်အသီတဘ့ၣ် အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တနံၤမိၢ်တဂၤကိးယၤလၢလီတဲစိဒီးစံးဝဲ, ‘‘ဖိဒိၣ်သရၣ်ဧၢ, ယဖိမုၣ်နၢ်ဟူလၢကသံၣ်သရၣ်အအိၣ် လၢအပါအိၣ်ဒီး ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါဒီးကမူထဲစှၤသီလီၤ. ယဖိမုၣ်စံးလၢ, ‘‘ယွၤတဂၤ, ပဃ့အီၤဒီးမ့ၢ်တစံးဆၢအဃိ, ယပါမ့ၢ်သံ, ယဘါအီၤ တကဲလၢၤဘၣ်.’’ မိၢ်တဂၤအံၤမၢယလဲၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအဟံၣ်ဖိဃီဖိလီၤ. ယလဲၤအိၣ်သကိးအဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအဝဲသ့ၣ်, ဒီး ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်လီၤ. 

တၢ်လဲၤခူၣ်လီၤပၢ်တဂၤအံၤဝံၤတ​နွံအလီၢ်ခံဒီး, မိၢ်တဂၤကိးဘါက့ၤယွၤလၢတၢ်သ့ၣ်နီၣ်စံးဘျုးက့ၤယွၤအဂီၢ်လီၤ. မိၢ်အံၤစံးဝဲ, ‘‘ယစံးဘျုးယွၤလၢအဆှၢယၤဆူ ကီၢ်ကနၤဧၣ်အသီတဘ့ၣ် အံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယအိၣ်လၢကီၢ်ပယီၤ အပူၤပယီၤသုးမၤသံ ယပၢ်ဒီးယတထံၣ်ဘၣ်အသွၣ်ခိၣ်ဘၣ်. ဖဲအံၤ ယဝၤသံဒီးပခူၣ်လီၤဘၣ်အီၤလၢတၢ်သွၣ်ခိၣ် ဂ့ၤဂ့ၤဃံဃံလၤလၤ လီၤ. ဖဲပအိၣ်လၢဒဲကဝီၤအပူၤန့ၣ်ပအီၣ်ဘၣ်ထဲမ့ၤဒီးညၣ်အုၣ်ထံဆှံဆှံလီၤ. ပဘၣ်ဒုးအီၣ်ပဖိ လၢမ့ၤထံဒီး ထဲကဒၢနုာ် အံသၣ်မးပှ့ၤတန့ၢ်ဘၣ်. ဖဲအံၤ ပအီၣ်ဘၣ်တၢ်​နုၢ်ထံဒီးကနဲစီအလၢအပှဲၤလီၤ. ဖဲပအိၣ်လၢ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤအခါ, ပကအီၣ်ဘၣ်တမီအဂီၢ်, ပဘၣ်ဖဲးခုးလၢတၢ်ကိၢ်ကျါတၢ်စူၤကျါ, တုၤလၢကူးဘုအခါ ဒုၣ်ဒါဒွဲၣ်ကွံာ်ပဘုလၢာ်လီၤ. ဖဲအံၤ ယမၤတၢ် လၢတၢ်ညၣ်တၢ်မၤလီၢ်, လီၤဘှံးသနာ်က့ မ့ၢ်ဘၣ်ထိၣ်သတြီၤက့ၤဒီး တၢ်အိၣ်မူလၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤန့ၣ် လီၤဆီဒ်ထံဒီးသိလီၤ. အဃိ ယတဲယဖိတဖၣ် ‘‘ကစၢ်ယွၤဒုပပာ်တ့ၢ်တသ့ဘၣ်. မ့မ့ၢ်ယဲဒုယဘၣ်ယိၣ်ထဲလၢ ယကသးပ့ၤနီၣ် စံးဘျုးဘၣ်ဖုးအီၤဒီးအဝဲကဆှၢက့ၤခိၣ်ခံကဒါက့ၤယၤလီၤ.’’ မိၢ်တဂၤအံၤအတၢ်အုၣ်အသးကဲထီၣ်မး တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ လၢပှၤလၢအဟဲဘါသကိးယွၤဒီးအီၤ, ဒီး ယနာ်စ့ၢ်ကီးလၢကကဲတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢနဂီၢ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ယွၤထုးထီၣ်ကွံာ်ယၤလၢတၢ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအလီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ယသ့ၣ်ညါယဲဧါ. ဒီးမ့ၢ်ယစံးဘျုးက့ၤအီၤစ့ၢ်ဧါ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤယၤဒ်သိးထီဘိယကသ့ၣ်နီၣ်နဘျုးနဖှိၣ်လၢ ကီၢ်ကနၤဧၣ်အသီတဘ့ၣ် အံၤန့ၣ်တက့ၢ်. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဖိအဲၣ်
ထံမိၢ်ပှၢ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အိၣ်မဟၣ်, နဘြၤစကၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April  29, 2021

THE NEW CANAAN

Bible in A Year: Joshua 15, Joshua 16, John 1:1-28, Psalms 53:1-6  

“From his fullness we all received grace upon grace.”  
John 1:16 WEB

Sometimes, we lack understanding even after God has already answered our prayer. When we were in the refugee camp, we prayed, “Father, have you abandoned us in this foreign land? As you heard the cries of the Israelites in Egypt, please hear our pleading, take us out of this camp and send us back to our own country.” God listened to our prayers and sent us to a developed country, where milk and honey flows. This is the New Canaan God prepared for our Karen people. Just as the lands were divided for the Israel tribes as we read about in Joshua 8 and 9, we the Karens, got resettled in various parts of the New Canaan

One day, a mother called me and said, “Teacher, my daughter heard from the doctor that her father has cancer and has only a few days to live. She said that, “If this God doesn’t listen to my prayer and my father dies, I can no longer worship Him.” This mother asked me to encourage her children. I visited the family, said a few encouraging words and prayed with them. 

A week after the father was buried, the mother invited us for a prayer service in her house. She spoke, “I thank God for sending me to the New Canaan. When I was in Burma, the Burmese soldiers murdered my father and I never got a chance to see his grave. Here, we could bury my husband with dignity upon his death. When I was in the refugee camp, we only had rice and pickled fish. We had to feed our children clear rice soup, and we couldn’t even afford to buy salt to flavor it. Here, we get to have milk and honey abundantly. When we were in our country, we had to work in the field under the hot sun and in the pouring rain just to get a few morsels of food. Harvest time arrived, but the enemy came and burned them all. Here, I work in a meat processing plant. I am tired, but comparing my life then with what it is now is like experiencing the difference between night and day.  That is why I told my kids, there is no way we can abandon God. The greatest worry for me is that I might forget His grace, lest He puts me back where I was.” This mother’s testimony encouraged all who heard her and I believe it will inspire you too. 

Reflection

Do I understand that God has pulled me out of danger? Do I remember to thank God for His grace upon grace?

Prayer

God, please help me to always remember your grace in this New Canaan.  
In Jesus’ Name I pray.  Amen.

Tharah Po Eh
Tee Moh Bwar Karen Baptist Church
Omaha, Nebraska