ကလံၤမုၢ်လၢပှဲၤ ~ Perfect Storm

ကလံၤမုၢ်လၢပှဲၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၁၇, ယိၤၡူ ၁၈, ယိၤဟၣ် ၁:၂၉-၅၁,
ကတိၤဒိ ၁ဝ:၃၁-၃၂, ကတိၤဒိ ၁၁:၁-၈

‘‘ပှၤအသးစၢၢ်ဆၢအတၢ်တီတၢ်လိၤကမၤပူၤဖျဲးအီၤလီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤလီတၢ်ဖိအတၢ်သးကွံန့ၣ်ဖီၣ်န့ၢ်အီၤလီၤ.’’ 
ကတိၤဒိ ၁၁:၆

တဘျီတခီၣ်လၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤ ပပလၢၢ်ဘၣ်လီၤဂာ် ဒ်ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးကလံၤမုၢ်တွၤလၢပှဲၤန့ၣ်လီၤ. 
ကလံၤမုၢ်လၢပှဲၤ

လၢချံဖိဆံးအပူၤ..ထဲတဂၤ, ဘူးကလီၤဘျၢတ့ၢ်လၢတၢ်အယိာ်အပူၤ,
လပီဖးဒိၣ်အိၣ်ဝးတရံးယၤ စၢ်သးဘိဧၢ မၤပူၤဖျဲးယၤ.
တၢ်အၢၣ်ခံးသူ..ကလံၤမုၢ်ဂဲၤစံၣ်ပီပု,
တၢ်သံလပီအသးကံၢ်ပူၤ. လၢကျဲဖိဆံးအပူၤထဲတဂၤ….
ကလံၤမုၢ်ထီၣ်, ဟဲလၢမုၢ်နုာ်, တၢ်သးဟ့ဒိၣ်အိၣ်ဝးတရံးယၤ,
ဟဲထီၣ်လၢကလံၤထံး, လၢကလံၤစိး. တၢ်အၢၣ်မူကဒု တၢ်ကွၢ်တလီၤအသးကံၢ်ပူၤ
ကလံၤကိၢ်လၢထး, မုၢ်ကီၤလံၢ်အပျံၤသကွီၤပူၤ
ကလံၤခုၣ်လၢယကပၤဝးဝး သးဒိၣ်လၢမုၢ်ထီၣ်, ဟဲလၢမုၢ်နုာ်.
ကလံၤမုၢ်လၢပှဲၤ, ဟဲဆီၣ်သနံးယၤ ဟဲလၢကလံၤထံး, လၢကလံၤစိး,
ဂံၢ်ဘါလၢပှဲၤလၢကမၤဟးဂီၤယၤ. တၢ်ကူၣ်အၢ…ကူၣ်ဆါ..ဒုၣ်ဒွဲၣ်စံးအၢယကပၤဝးဝး
ဘူးကလီၤဘျၢတ့ၢ်လၢတၢ်ယိာ်အပူၤ, ကလံၤမုၢ်လၢပှဲၤ ဟဲဆီၣ်သနံးယၤ,
ဂံၢ်ဘါလၢပှဲၤ, လၢကမၤဟးဂီၤယၤ,
စၢ်သးဘိဧၢမၤစၢၤက့ၤယၤ. ဘူးယကလီၤဘျၢတၢ်, လၢတၢ်ခံဒး
ကလံၤမုၢ်လၢပှဲၤ လၢပှဲၤဒီးအသဟီၣ်, စၢ်သးဘိဧၢမၤစၢၤက့ၤယၤ,
လၢပှဲၤဒီးအစုၣ်အပျၢ်တၢ်စိကမီၤ
လၢကမၤသဘှံး ယကအိၣ်ဃိကလာ်-သ့ၣ်ညါလၢနမ့ၢ်ကစၢ်.
မၤဟးဂီၤတၢ်အိၣ်မူ, မုၢ်လၢ်ထဲလၢနၤ, နကမၤစၢၤယၤ,
ယကဘီဆံးဆံးဖိ လၢလပီဖးဒိၣ်အဖီခိၣ် ယနာ်သပှၢ်ပှၢ်, နကစိာ်ခီယၤ,
လၢယတၢ်အိၣ်မူကလံၤမုၢ်လၢပှဲၤအပူၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ
မ့ၢ်နအိၣ်ဘၣ်လၢကလံၤမုၢ်လၢပှဲၤအပူၤန့ၣ်ဧါ. မ့ၢ်နသးကစၢၢ်ဆၢဒီးတၢ်တီတၢ်လိၤဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ် 
ကစၢ်ယွၤလၢအအိၣ်ဒီးအကလုၢ်တီထီဘိလၢယဂီၢ်တဂၤဧိၤ, မၤပူၤဖျဲးယၤလၢပှၤတတီတလိၤတဖၣ် အပျံၤသကွီၣ်အပူၤ​န့ၣ်လီၤ. ယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲထီဘိလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့လီၤ. အၤမ့ၣ်.

ဒီးကထၢၣ် ၀ါဒိၣ်
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April  30, 2021

PERFECT STORM

Bible in A Year: Joshua 17, Joshua 18; John 1:29-51;  Proverbs 10:31-32, Proverbs 11:1-8

“The righteousness of the upright shall deliver them, but the unfaithful will be trapped by evil desires.”  
Proverbs 11:6 WEB

There are times when it feels like our life is in a perfect storm. 

Perfect Storm

I imagine my life, on a small boat surrounded by mountainous wavesTossed and shoved like a rag dollAmidst the darkest cloud, ferocious stormWind from the east, wind from the westWind from the south, wind from the northHot wind from underneath, cold wind and rainCollide with such force around and within meWind-cold wind-heat meet within my soulIs there anyone who will shelter me in this perfect storm? A perfect storm tossing me aroundWith more-than-enough force to send me to the depth where the Titanic liesI am sinking, don’t know how to swimDon’t even know what I should sayDon’t even know what I should doI pray to God, “O Lord please deliver me.”
On a small narrow road, alone and lonelyHuge hatred surrounded meInside a dark cloud and Satan’s snareAnger from the east, malice from the westJealousy and false witnesses overwhelmed meOn the verge of sinking I cried to God“Dear Lord please remember me, please deliver me.” I will be still, know that you are GodHoping against hope, I’ll hope in youTo draw me out, to lift me up…I trust in the Lord to fetch me outTo deliver me from my life’s perfect storm.

Reflection

Is your life in the midst of a perfect storm? How will you focus on righteousness?

Prayer

Oh, Faithful God, you rescued me from trouble and I wholeheartedly thank You for Your mercy.  In Jesus’ Name I pray. Amen.

Dr. Wado

Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College