ကစၢ်ဆှၢပှၤ ~ God Guides Me

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၁, ၂၀၂၁

ကစၢ်ဆှၢပှၤ

တၢ်ဖ:ဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၃၃, ၅မိၤၡ့ ၃၄:၁-၁၂, လူၤကၣ် ၂ဝ:၂၇-၄၇, 
လူၤကၣ် ၂၁:၁-၄, စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ ၄၉:၁-၂၀

‘‘…ပှၤလၢယွၤအဲၣ်အီၤကအိၣ်ဝဲလၢအဃၢၤခၢၣ်သနၢၢ်, ကကွၢ်က့ၤအီၤသ့တနံၤကျၢၤ, ကအိၣ်ကဆိးဝဲလၢအဖံဘၣ်ခိၣ်အကဆူးလီၤ.’’
၅ မိၤၡ့ ၃၃:၁၂

ပတၢ်အိၣ်မူပတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤအါစုအါဘျီပသးပ့ၤနီၣ်လၢကစၢ်ယွၤဆှၢပှၤ, ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤလီၤ. ပဆိကမိၣ်လၢ  မတၤတဂၤမးတထံၣ်ဒီးသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ပတၢ်တူၢ်ဘၣ်, တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်လၢပဘၣ်လဲၤခီဖျိအီၤတဖၣ်ဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိပသူၣ်လီၤဘှံးသးလီၤဘှံး, ပကဒူးကဒ့ၣ်, ပပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်တၢ်ဒီးပသူၣ်အုးသးအုးအါထီၣ်လီၤ. ပဆိကမိၣ် လၢပှၤအဲၣ်ပှၤတအိၣ်, ပှၤလၢ အကမၤစၢၤပှၤ ဒီးဘှါစၢၤပတၢ်ဂ့ၢ်ကီတအိၣ်, ဒီးတၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ် ပဘၣ်ကွၢ် ဆၢၣ်မဲာ်အီၤ ဒီးလဲၤခီဖျိအီၤထဲတဂၤဧိၤလီၤ. ပသးပ့ၤနီၣ်လၢကစၢ်ယွၤအၢၣ်လီၤပှၤလၢ အကအိၣ်ဒီးပှၤဒီးကဆှၢပှၤ တုၤပသံတစုန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်ကစၢ်လၢအကလုၢ်တီ ဒီးမၤတီအကလုၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ. ဒ်အဝဲအၢၣ်လီၤလၢ အကဆှၢပှၤ တုၤပသံအသိးန့ၣ်ပသးဒ့ဒီအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. ပတလဲၤခီဖျိ ပတၢ်အိၣ်မူအတၢ်လဲၤခီဖျိ ထဲတဂၤဘၣ်. ကစၢ်ယွၤလဲၤတၢ်ဒီးပှၤလီၤ. လၢတၢ်သံအကဒုကစၢၢ်ကဆူးပူၤဒၣ်လဲာ်အဝဲဒၣ်အိၣ်ဒီးပှၤလီၤ. စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၈:၁၄ စံး, ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကစၢ်တဂၤအံၤမ့ၢ်ပကစၢ်အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်လီၤ. အဝဲဒၣ်န့ၣ်ကဆှၢပှၤတုၤပသံလီၤ.’’

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဆၢကတီၢ်ဖဲ နပလၢၢ်ဘၣ်လၢ ယွၤတအိၣ်ဒီးနၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်လဲၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လဲၣ်. နကသ့ၣ်ညါလၢယွၤအိၣ်ဒီးနၤ, လဲၤတၢ်ဒီးနၤ, ဒီး ထံၣ်သ့ၣ်ညါနတၢ်တူၢ်ဘၣ် လၢကျဲမနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤသးဘိဧၢ, ဒ်နမၤတီနကလုၢ်ဒီးအိၣ်ဒီးပှၤအသိးမၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကတီဒီးနၤဒီးလဲၤတၢ်ဒီးနၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဖီဆူၣ်ချ့
အမဲရကၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိသရိာ်တၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အိၣ်မဟၣ်
အိၣ်မဟၣ်, နဘြၤစကၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 21, 2021

GOD GUIDES ME

Bible in A Year: Deuteronomy 33, Deuteronomy 34:1-12; Luke 20:27-47,
Luke 21:1-4; Psalm 49:1-20 

“…The beloved of Yahweh will dwell in safety by him. He covers him all day long. He dwells between his shoulders.”  
Deuteronomy 33:12 WEB

In our life experiences, we often forget God is guiding us. God is with us. We think no one sees and understands our sufferings, troubles, and misery. We then feel debilitated. We complain and blame, only to end up feeling worse. We feel nobody loves us and nobody wants to help us or solve our problems. We have to face everything by ourselves all alone. We forget God promises to go with us and guide us until we die. He is a faithful God who keeps His word unerringly. If God says He will guide us, there is no reason to be doubtful. We are not alone in our journey on earth. God is guiding us. Even in the shadow of the mountain of death, God is with us. Psalm 48:14 tells us, “For this God is our God forever and ever. He will be our guide even to death.”

Reflection

When are times when you usually do not feel God’s presence? In what ways can you know God is with you, He is guiding you, and He knows what you are going through?

Prayer

Dear God, just as you are faithful in your word, please help us so we too will be faithful to You and journey with You. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Paw Hsu Klay
American Karen First Baptist Church of Omaha
Omaha, Nebraska