ကစၢ်ခရံာ်အိၣ်လၢပသးသမူအကဘီအပူၤ ~ Jesus Is In Our Boat Of Life

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၂, ၂၀၂၁

ကစၢ်ခရံာ်အိၣ်လၢပသးသမူအကဘီအပူၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်အဂီၢ် – ယိၤၡူ ၁, ယိၤၡူ ၂, လူၤကၣ် ၂၁:၅-၃၈,
ကတိၤဒိ ၁ဝ:၁၁-၂၀

‘‘…ယကအိၣ်ဒီးနၤလီၤ. ယတလီၤစၢ်ဘၣ်လၢနဂီၢ်ဘၣ်, ယတလဲၤသဒၣ်ဘၣ်နၤဘၣ်.’’
ယိၤၡူ ၁:၅ခ

ယွၤအတၢ်စံးဖဲ (ယိၤၡူ ၁:၅ခ), ‘‘…ယကအိၣ်ဒီးနၤလီၤ. ယတလီၤစၢ်ဘၣ်လၢနဂီၢ်ဘၣ်, ယတလဲၤသဒၣ်ဘၣ်နၤ ဘၣ်.’’ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤ တၢ်ကဲထီၣ်အသးလၢအဖျါဖဲ (မၢ်ကူး ၄:၃၇-၃၈), ‘‘ဒီးကလံၤတပျုာ်တပျီၤထီၣ် ဖးဒိၣ် ဒီးလပီတဖၣ်ဟဲနုာ်ဆူကဘီပူၤတုၤအကပှဲၤတ့ၢ်ကဘီပူၤလီၤ. ဒီးအဝဲဒၣ်မံလၢခိၣ်တခၢၣ်အလိၤလၢကဘီအခံ ဒီးအဝဲသ့ၣ်ထိၣ်ဂဲၤအီၤ, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, သရၣ်ဧၢ, ပကဟးဂီၤန့ၣ်, မ့ၢ်နတပာ်ဘၣ်လၢတၢ်နီတမံၤဘၣ်ဧါ.’’ န့ၣ်လီၤ. 

တနံၤ ကစၢ်ခရံာ်ဒီးအပျဲၢ်အဘီၣ်ခီဂာ်ပီၣ်လဲၣ် ဒ်သိးကလဲၤတုၤဆူဝၢ်ဘးခီအဂီၢ်လီၤ. ဖဲအကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး ကလံၤမုၢ်ဒိၣ် လပီဒိၣ် လၢပီၣ်လဲၣ်ပူၤအခါ, ကစၢ်ခရံာ်မံဘၣ်အသးလီၤ. လၢအပျဲၢ်အဘီၣ်အဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်လဲၤခီဖျိ လၢမၤကိၢ်မၤဂီၤ အဝဲသ့ၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်အပျဲၢ်အဘီၣ်လၢအပိာ်အခံတဖၣ် ပလၢၢ်ဘၣ်, တူၢ်ဘၣ်, ဒီး နာ်ဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ် ကလီၤဘျၢကွံာ်ဆူပီၣ်လဲၣ်ပူၤ လၢတၢ်လဲၤတဘျီအံၤန့ၣ်လီၤ. လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဆိကမိၣ်ပူၤဒၣ်လဲာ် ကဆိကမိၣ်ဝဲ လၢမ့ၢ်ခရံာ်တသ့ၣ်ညါအတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တဖၣ်ဘၣ်အံၤဧါ, န့ၣ်လီၤ. လၢပသးသမူ အတၢ်လဲၤပူၤ, တဘျီဘျီပဝဲ, လၢပမ့ၢ်ပှၤပိာ်ခရံာ်အခံသ့ၣ်တဖၣ် ပကတူၢ်ဘၣ် ဒ်သိးခရံာ်မံဘၣ်အသး ဖဲပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်လပီဒိၣ် ကလံၤမုၢ်တွၤအခါန့ၣ်လီၤ. ပပျံၤတၢ်လၢပသးသမူအကဘီဖိအံၤ ကလီၤဘျၢကွံာ်န့ၣ်လီၤ. ပကိၢ်ပဂီၤ ပသးလီၤဘှံး လီၤတီၤလၢာ်လံ. မ့ၢ်ခရံာ်တသ့ၣ်ညါဘၣ်ဧါ. တၢ်ဆိကမိၣ်ဒ်အံၤတဖၣ်ကဟဲနုာ်လီၤဝဲဆူပသးပူၤလီၤ. 

လၢခံကတၢၢ် ဖဲလၢအပျဲၢ်အဘီၣ် ကိးပၢၢ်ထီၣ်ခရံာ်ဒီး သံကွၢ်ဝဲလၢ, ‘‘ပကဟးဂီၤန့ၣ်, မ့ၢ်နတပာ်ဘၣ်လၢ တၢ်နီတမံၤဘၣ်ဧါ’’ လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်စံးဆၢအဝဲသ့ၣ်, ‘‘ဘၣ်မနုၤသုတၢ်နာ်တအိၣ်ဘၣ်လဲၣ်.’’ ဘၣ်မနုၤကစၢ်ခရံာ် သံကွၢ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်နာ်အဂ့ၢ်လဲၣ်. မ့ၢ်လၢကစၢ်ခရံာ်အိၣ်ဒီး အဝဲသ့ၣ်လၢကဘီတဘ့ၣ်ဃီအပူၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ် တလီၤစၢ်ဘၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်, ဒီးတလဲၤသဒၣ်ဘၣ်အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်. ဒ်န့ၣ်အသိး ပဝဲစ့ၢ်ကီး ပကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢ ကစၢ်ခရံာ် တလီၤစၢ်ဘၣ်လၢပဂီၢ်, ဒီးတလဲၤသဒၣ်ဘၣ်ပှၤဘၣ်. သ့ၣ်နီၣ်လၢခရံာ်အိၣ်ဒီးပှၤ, ကဒုးဆူၣ်ထီၣ်ပဂံၢ်ပဘါ လီၤ. ထဲတမံၤန့ၣ်, နာ်အီၤတက့ၢ်. ကဆှၢပှၤဆူတၢ်သူၣ်မုာ်သးမုာ်လီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်အကလံၤမုၢ်တွၤတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ ပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်အီၤ အပတီၢ် ကအိၣ်သးဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်သနာ်က့ သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် ကစၢ်ခရံာ်အိၣ်ဒီးပှၤ, အဝဲအိၣ်လၢ ပကဘီအပူၤ, ဒီး တၢ်မနုၤမးမၤလီၤဖးပှၤလၢခရံာ်အတၢ်အဲၣ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ (ရိမ့ၤ ၈:၃၅-၃၉)

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှၢလၢတၢ်အိၣ်မူ

ဖဲပဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ကလံၤမုၢ်အခါ မ့ၢ်ပနာ်န့ၢ်ယွၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤစ့ၢ်ကီးဧါ. ခီဖျိဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်မၤကွၢ်ပှၤအဃိ မ့ၢ်ပသးဒ့ဒီလၢပတၢ်နာ်န့ၢ်ယွၤအပူၤအိၣ်ဝဲတဘျီဘျီဧါ. ပကပျဲခရံာ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ပတၢ်နာ်လၢကျဲဒ်လဲၣ်.  

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ပၢဆှၢယၤ ဟ့ၣ်လီၤယၤ သးဒ်သိးယတၢ်နာ်နၤ ကဂၢၢ်ထီၣ်, ဆူၣ်ထီၣ်, ဒိၣ်ထီၣ်, အါထီၣ်, လၢယတၢ်အိၣ်မူ အပူၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်နီၢ်သဘျ့မူ
ထံမိၢ်ပှၢ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အိၣ်မဟၣ်, နဘြၤစကၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 22, 2021

JESUS IS IN OUR BOAT OF LIFE

Bible in A Year: Joshua 1, Joshua 2; Luke 21:5-38; Proverbs 10:11-20 

“…I will be with you; I will not fail you nor forsake you.”  
Joshua 1:5b WEB

God’s promises we read in Joshua 1:5b, “…I will be with you; I will not fail you nor forsake you,” reminds me of the event described in another part of the scripture. We read in Mark 4:37-38 that Jesus and his disciples were in a boat going across the lake. A furious storm came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped.  Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, “Teacher, don’t you care that we are dying?”

For the disciples, it was a very frightening moment. The disciples who followed Jesus felt and believed they would sink. They even wondered if Jesus was aware of their trouble. On our life’s journey, we who follow Jesus may also feel as if Jesus is asleep when we face the storms of life. We get very fearful our boat of life will sink. We get extremely worried and tired of life. Doesn’t Jesus know? These thoughts are bound to enter our mind. 

In the end, the disciples woke Jesus up and asked, “Teacher, don’t you care that we are dying?” Jesus replied, “Do you still have no faith?” Why did Jesus ask them about their faith? Because Jesus is in the same boat as they are. Jesus neither left them nor forsook them. Likewise, we also need to remember Jesus does not leave us or forsake us. We need to remember Jesus is with us and will give us strength to face the storms. We have to believe in Him. He will guide us with peace. No matter how strong the storms of life get, remember Jesus is with you, He is in your boat, and “nothing can separate us from the love of God” (Romans 8:35-39).

Reflection

When we face the storms of life, do we believe in Jesus? Does our faith in Jesus waiver with the waves of the storm? How can we let Jesus strengthen our faith?

Prayer

God, please guide us  and give us faith that is firmer, stronger, bigger, and greater. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Naw Thablay Moo
Tee Moh Bwar Karen Baptist Church
Omaha, Nebraska