အုၣ်နသးလၢယွၤစံးဆၢနတၢ်ထုကဖၣ်တက့ၢ် ~ Share About God Answering Your Prayer

လါမာ်ၡး ၁၈, ၂၀၂၁

အုၣ်နသးလၢယွၤစံးဆၢနတၢ်ထုကဖၣ်တက့ၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၇:၁-၆၅, လူၤကၣ် ၂:၂၁-၄၀,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၅:၁-၁၀

‘‘ဒီးယသးကသူၣ်ခုသးခုလၢယွၤအပူၤ, ကသူၣ်ဖှံသးညီလၢအတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအပူၤလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၅:၉က

ယစံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢအဟ့ၣ်ယၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢယကအုၣ်ဘၣ်ယသးလၢယတၢ်အိၣ်မူအတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၈၄ နံၣ်န့ၣ် ယလဲၤဟးဘၣ်လၢ သံရိာ်ထၣ် လၢအမ့ၢ်ဝဲထံကျိသံရိာ်ကျိ လီၤဆဲး ဃိၣ်လိာ်ကျိ န့ၣ်လီၤ. အခါဖဲန့ၣ်ဘၣ်လၢမူခိၣ်စူၤထံဒိၣ်ထီၣ် အဆၢကတီၢ်အဃိ, ဃိၣ်လိာ်ကျိထံထီၣ်, ဒီး ထံလုာ်ထီၣ် ဆူ သံရိာ်ကျိလီၤဆဲး အပူၤန့ၣ်လီၤ. ယပီၢ်ထံတသ့သနာ်က့ ယလဲၤပီၢ်ထံ ဒီးယလီၤအုးလၢထံကျါလီၤ. ဖဲယလီၤ အုးလၢထံကျါအခါ ယကိးလၢပှၤကမၤစၢၤယၤဘၣ်ဆၣ် ယကလုၢ်တသီၣ်ဘၣ်. ထံအိၣ်လၢယကိာ်ပူၤပှဲၤပှဲၤ ဒီးယအီ ဘၣ်ထံဘျဲဘျဲလီၤ. ယလီၤထွံတဆီဘၣ်တဆီဒီး ဖဲယတုၤလၢပှၤစၢဃာ်ချံအလီၢ်န့ၣ်, ယဖှိးထီၣ်သးချုးကဒီးတဘျီ, ယဖီၣ်က့ၤချံမဲာ်ကိ, ဒီး ယဂုာ်ကျဲးစၢးဟဲက့ၤထီၣ်က့ၤဆူတၢ်ဖီခိၣ်လီၤ. ယကသါတန့ၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်. ယဆိကမိၣ် ယမ့ၢ်  သံဒုကမ့ၢ်တၢ်တဘျီအံၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တုၤလၢယဟဲက့ၤထီၣ်တုၤဆူခိတဘျီ ယသ့ၣ်ညါလၢ ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးယၤ, မၤစၢၤယၤအဃိယပူၤဖျဲးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လီၤ. 

ဒီးဖဲ ၁၉၉၁ နံၣ်, လါမ့ၤ ၉ သီ န့ၣ်, ယဒိးစုၢ်ဒိးဘျၢယသးလၢထံ လီၤ. ဖဲ ၁၉၉၄ နံၣ် န့ၣ်, ယသးပူၤအိၣ်ထီၣ်လၢ ယအဲၣ်ဒိးထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိလီၤ. ယထံၣ်လိာ်သးဒီးယသကိးခံဂၤလၢအဖျိတ့ၢ်လံာ်စီဆှံကၠိ, ဒီးယတဲအဝဲသ့ၣ်လၢက သ့ၣ်နီၣ်ဘၣ်ယၤလၢတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ,  ယနီၢ်ကစၢ်စ့ၢ်ကီး ယဟးထီၣ် လၢဟံၣ်ပူၤဂီၤဂီၤဒီးယလဲၤထီၣ်အိၣ်လၢ ကစၢၢ်တဖျၢၣ်အလိၤ, ဖးလံာ်စီဆှံဘါထုကဖၣ်ဒီးဒုၣ်တၢ်အီၣ်လီၤ. ယမၤတုၤ အပှဲၤထီၣ်သၢဘျီ, ဒီးတယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ယလဲၤနုာ်လီၤအိၣ်ဘၣ်လၢပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤပူၤဖဲ ၁၉၉၅ နံၣ် န့ၣ်လီၤ. ယလဲၤတုၤ လၢမဲၤခီၣ်ခါဒဲကဝီၤပူၤ, ဘၣ်ဖဲလါမ့ၤထီၣ်ဒီးလံာ်စီဆှံကၠိစးထီၣ်အဃိ, ယနုာ်လီၤမၤလိဘၣ်တၢ် ဖဲ ဃိၣ်လိာ်တြီၤလံာ်စီဆှံကၠိန့ၣ်လီၤ. ဖဲယမၤလိတၢ်လၢလံာ်စီဆှံကၠိအခါ ယအိၣ်ဒီးယဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ဒီး ယဖိခွါခံဂၤ လၢအမ့ၢ်ဝဲစီၤထူထူစိ ဒီး စီၤထြူဘျၢး န့ၣ်လီၤ. ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤပဟံၣ်ဖိဃီဖိလီၤ. ကစၢ်ယွၤစံးဆၢယတၢ်ထုကဖၣ်လီၤ. ယမၤလိဘၣ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ် ကထါသၢနံၣ်ပှဲၤပှဲၤ န့ၣ်လီၤ, အဝဲအံၤယထံၣ်က့ၤယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလီၤ. ယတသံဘၣ်. မ့ၢ်ယမူဒီးမၤဘၣ်ဒံး အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတုၤလၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤန့ၣ်လီၤ. ယတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အိၣ်ထဲလဲၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ယထံၣ်ဘၣ်က့ၤယွၤ အတၢ်အဲၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ဒိၣ်ဒိၣ်အါအါလီၤ. ကစၢ်ယွၤဒုးထံၣ်ယၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလီၤလိၢ်လီၤလးလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ယွၤစံးဆၢနတၢ်ထုကဖၣ်လၢနတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤဧါ. အုၣ်နသးတက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်                                                                         
ပၢ်ယွၤဧၢ, နအံးလီၤကွၢ်လီၤပှၤ, နဆှၢပှၤ, ဒီးလၢအဆၢကတီၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်နမၤပှဲၤပတၢ်ထုကဖၣ်အဃိ, တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလီၤ. လၢခရံာ်အမံၤပစံးဘျုးနၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်အါစဲး  
မးမရ့ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ခိၣ်လါဘံယၤ, စီးသ်ခဲၣ်ရလါနၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 18, 2021

SHARE ABOUT GOD ANSWERING YOUR PRAYER

Bible in A Year: Numbers 7:1-65; Luke 2:21-40; Psalm 35:1-10

“My soul shall be joyful in Yahweh. It shall rejoice in his salvation.”  
Psalm 35:9  WEB

I thank God for this opportunity to share with you about my life experiences. In 1984, I visited Thee Roh Tah, which is where the Thee Roh Klo River crosses the big Salween River. There was rain and a flood at that time. The Salween River overflowed into Thee Roh Klo River.  I went for a swim although I could not swim. I started sinking and I cried out for help, but no sound came out because water poured into my mouth and I drank it to my fill. The current took me away and I ended up at a place where boats were tied together. My head popped up above the water one more time and I grabbed the tail of a boat. I tried with all my might to bring myself out of the water. I could not breath very well. I thought if it was time to die, this was it. However, once I was on the ground, I knew God was with me and helped me, I did not die. 

On May 9, 1991, I got baptized. In 1994, a desire within me arose to go to Bible School. I met with two friends who already graduated from Bible School and I asked them to pray for me. I also got out of the house, went up on a mountain, read the scripture, fasted and prayed. After doing that for three times, I ended up getting into a refugee camp in 1995. I arrived in Mae Kaw Kah refugee camp in May when the Bible school started a new school year. I got to go to Gho Loh Klo Bible School; I was married with two sons, Saw Htoo Htoo Soe and Saw Htoo Blood.  God blessed our family. God answered my prayers. I studied in Bible School for three years. I am counting God’s blessings. I did not die. I am still alive and I get to serve Him until today. No matter what I faced in the past, now I always see God’s abundant love and blessings for me. God lets me see and delight in His miraculous salvation. 

Reflection

Has God answered your prayers in your lifetime? Please share. 

Prayer

Father God, you see us, guide us, and answer our prayers in Your own time.  Thank you from the bottom of our hearts.  In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Ie Saace
Mamre Karen Baptist Church
Columbia, South Carolina