လၢသးခုစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ ~ Thank God With Gladness

လါမာ်ၡး ၁၇, ၂၀၂၁

လၢသးခုစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄ မိၤၡ့ ၅:၁၁-၃၁, ၄ မိၤၡ့ ၆:၁-၂၇, လူၤကၣ် ၂:၁-၂၀, 
ကတိၤဒိ ၇:၆-၂၀

‘‘ဒီးပှၤကွၢ်သိတဖၣ်န့ၣ်က့ၤက့ၤဝဲ, ဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤဒီးသးဝံၣ်ထီၣ်ယွၤ, လၢတၢ်လၢအနၢ်ဟူဒီးထံၣ်ဘၣ်ခဲလၢာ်အဃိ ဒ်တၢ်စံးဘၣ်အီၤအသိးန့ၣ်လီၤ.’’
လူၤကၣ် ၂:၂၀

တဘျီယဟံၣ်ဖိဃီဖိအကျါတဂၤ, ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါတုၤဒၣ်လဲာ်ကသံၣ်သရၣ်တဟ့ၣ်အခွဲးလၢကဘၣ်အီၣ်သကိး  အိၣ်သကိးဒ်သိးသိးဒီးပှၤဘၣ်. မ့ၢ်လၢတၢ်ဆါတခါအံၤဘၣ်ကူလိာ်အသးသ့အဃိလီၤ. အနီၢ်ကစၢ်တူၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်ဘှံးအသး, ဒီးအသူၣ်ကိၢ်အူသးကိၢ်အူ, မံတန့ၢ်ကအုကစွါ တုၤဒၣ်လဲာ်ဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢအကသံလီၤ. ဒီးယမၤစၢၤအီၤ လၢတၢ်အဂၤတသ့နီတမံၤဘၣ်. ထဲဒၣ်တမံၤယကွၢ်ထီၣ်တၢ်သးကညီၤဆူ ကစၢ်သးဘိအအိၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဃ့သကွံၢ်ကညးအပူၤ, ယတီၤလီၤ, ဖှူအလိၤဒီးသိ, ပာ်ထီၣ်ယစုလၢအလိၤ, ဒီး ယဘါထုကဖၣ်လၢယသး ဒီဖျၢၣ်, ဒီး ယအးလီၤလၢယွၤအစုပူၤလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့လီၤ. ယွၤဒိကနၣ်ယတၢ်ထုကဖၣ်လီၤ. တုၤမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ဘၣ်လၢကဘၣ်လဲၤထံၣ်လိာ်က့ၤသးဒီးကသံၣ်သရၣ်ဒီး, အဝဲလဲၤဝဲ ဒီး ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်စံးဆၢလၢအမၤမုာ်ယသး, မ့ၢ်လၢပဟံၣ်ဖိဃီဖိတဂၤအံၤအတၢ်ဆါဘျါက့ၤဝဲအဃိလီၤ. လၢတၢ်သးခု ယစံးထီၣ်ပတြၢၤက့ၤယွၤလၢအမၤစၢၤ ယၤအဃိလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဖဲနဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်အခါ, နကိးထီၣ်မတၤအဆိကတၢၢ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်  

ယွၤလၢအမူဝဲထီဘိတဂၤဧၢ, ပစံးဘျုးစံးထီၣ်ပတြၢၤနၤ,  လၢနအဲၣ်ပှၤဒီးမၤစၢၤမၤဘျါက့ၤပဟံၣ်ဖိဃီဖိတဂၤအံၤ အတၢ်ဆါအဃိလီၤ. နမ့ၢ်ကစၢ်လၢအကြၢးဝဲဒီးတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤလီၤ. ထဲဒၣ်တမံၤပကအိၣ်မူမၤဒ်တၢ်ဘၣ်နသး အဂီၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤပှၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်နံဆၢ
မးမရ့ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ခိၣ်လါဘံယၤ, စီးသ်ခဲၣ်ရလါနၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 17, 2021

THANK GOD WITH GLADNESS

Bible in A Year: Numbers 5:11-31, Numbers 6:1-27; Luke 2:1-20; 
Proverbs 7:6-20

“The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, just as it was told them.”  
Luke 2:20  WEB

Once, our family member suffered from an illness and the doctor did not give her permission to be with others or eat together with others. The illness was a communicable disease. He suffered agonizingly with constant exhaustion and burning sensation in his body. He was groaning in pain, to the point where we thought death would be imminent. There was not much I could do. I slowly knelt down and anointed him with oil. I put my hands on his head and surrendered his life entirely into God’s hands. God answered my prayer. When he saw the doctor next time, we received the news that brought us joy. He was going to be okay. In gladness, I thanked God for answering my prayer.  

Reflection

When you face difficult challenges in life, whom do you go to first?

Prayer

Dear God, we thank you for loving us and healing our family member. You deserve our praise and worship. Bless us to live as You will.
In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Nee Hser
Mamre Karen Baptist Church
Columbia, South Carolina