မ်ပစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ် ~ Let Us Praise God

လါမာ်ၡး ၁၅, ၂၀၂၁

မ်ပစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၂:၁၀-၃၄, ၄ မိၤၡ့  ၃, လူၤကၣ် ၁:၃၉-၅၆, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၁-၁၀

မ်ယွၤအမံၤကဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤမၤလၤကပီၤအီၤအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်တက့ၢ်. အၤမ့ၣ်. ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ် ယွၤအပှၤ ဃုထၢဖိခဲလၢာ်သ့ၣ်သုဧၢ, စံးဘျုးယွၤလၢအမၤတၢ်လီၤလးလၢပဝဲကညီဖိတကလုာ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ, ယွၤဆှၢခီဖျိပီၣ်လဲၣ်ဂီၤ, ပှၤကညီဖိ, ယွၤဆှၢခီဖျိပီၣ်လဲၣ်ဖးဒိၣ်, လီၤလးနးမးလီၤ. ပကဆိကမိၣ်သကိး စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၁-၁၀ ဒီး စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်.
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၁ – စီၤဒၤဝံးတဲဝဲသါကစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤကိးဆၢကတီၢ်ဒဲး, ဒီးတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤကအိၣ်ထီဃာ်လၢ အထးခိၣ်လိၤလီၤ. မ်ပကစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်.
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၂ –  စီၤဒၤဝံးပာ်ကဖိအသးလၢယွၤအပူၤ, အခီပညီမ့ၢ် အပာ်ကဖၢလၢသးလၢယွၤအဂံၢ်အဘါအပူၤ လီၤ. မ်ပကစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်.
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၃ – စီၤဒၤဝံးမၢပပာ်ဒိၣ်သကိးယွၤဒီးအီၤ, ပာ်ဒိၣ်သကိးယွၤအမံၤလီၤ. မ်ပကစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်.
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၄ –  စီၤဒၤဝံးတဲဝဲသါဃုယွၤလီၤ. ဖဲအလိၣ်ဘၣ်ယွၤတဘျီလၢ်လၢ်လၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ တၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ်, ယွၤမၤစၢၤအီၤလီၤ. မ်ပကစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်.
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၅ – ပှၤလၢကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူယွၤအအိၣ်တဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ် အမဲာ်တဆှးဘၣ်နီတဘျီဘၣ်. မ်ပကစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်.
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၆ – ပှၤဖှီၣ်ပှၤယာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤထူးပှၤတီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဖဲအကိးထီၣ်ယွၤနီၢ်နီၢ်န့ၣ် ယွၤကဒိကနၣ်အီၤလီၤ. မ်ပကစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်.
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၇ – ပှၤလၢအပျံၤယွၤန့ၣ်မူခိၣ်ကလူးအိၣ်ဝးတရံးအီၤထီဘိလီၤ. မ်ပကစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်.
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၈ – ပှၤလၢအလ့ၣ်ကွၢ်မၤကွၢ်ယွၤန့ၣ်, ကထံၣ်ဘၣ်လၢယွၤမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဂီၢ်လီၤ. ပှၤလၢအသန့ၤ အသးလၢအီၤတဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ်ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. မ်ပကစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်. 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၉ – ပှၤလၢအပျံၤယွၤအဂီၢ်, တၢ်လီၤစှၤတအိၣ်ဘၣ်ဒီးအီၤနီတဘျီနီတခီၣ်ဘၣ်. မ်ပကစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်.
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၁၀ – ခ့ယုၢ်ဖိတၢ်သၣ်ဝံၤအသးဒီးဘၣ်အဖှီၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤလၢအပျံၤယွၤ, ပာ်ဒိၣ်ယွၤ, သန့ၤအသး လၢယွၤ, မုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤ, တဖၣ်န့ၣ် တၢ်အဂ့ၤအဝါလၢအတန့ၢ်ဘၣ်ဝဲဘၣ်န့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်. မ်ပကစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ   

တၢ်မနုၤတြီနၤလၢနကစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလဲၣ်. နမ့ၢ်အိၣ်မူဒီးမၤဒ်စီၤဒၤဝံးတဲနၤအဃိဘၣ်ယိၣ်အလီၢ်အိၣ်ဧါ. အိၣ်ဝဲလဲၣ်.  

တၢ်ထုကဖၣ်   

ကစၢ်ဧၢ, ဆိၣ်ဂ့ၤဆိၣ်ဝါဘၣ်နပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်လၢကစၢ်ခရံာ်အမံၤလီၤ.  အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်ဒိၣ်ဘုထူ
မးမရ့ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ခိၣ်လါဘံယၤ, စီးသ်ခဲၣ်ရလါနၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 15, 2021

LET US PRAISE GOD

Bible in A Year: Numbers 2:10-34, Numbers 3; Luke 1:39-56; Psalm 34:1-10 

May God’s Name be praised and honored for ever and ever. Amen. The people of God, the chosen ones, praise God for His miraculous work for our Karen people! Israelites, God delivered them across the Red Sea; Karen, God delivered them across the wide ocean. What a miracle! Let us praise God with Psalm 34:1-10!
Psalm 34:1 – David said he would bless God at all times and His praise will always be in his mouth. Let us praise God!
Psalm 34:2 – David said his soul shall boast in Yahweh, which also means David’s pride is in God’s strength. Let us praise God!
Psalm 34:3 – David asked us to exalt God’s Name forever. Let us praise God!
Psalm 34:4 – David said he sought God. Whenever he needed God in times of fear, God helped him. Let us praise God!
Psalm 34:5 – Those who look to God will not be shamed. Let us praise God!
Psalm 34:6 – Rich or poor, call upon the Lord in truth and God will hear them. Let us praise God!
Psalm 34:7 – Those who fear the Lord will be surrounded by angels. Let us praise God!
Psalm 34:8 – Those who taste the Lord will see He is good. Those who take refuge in Him will be blessed. Let us praise God!
Psalm 34:9 – Those who fear God lack nothing. Let us praise God!
Psalm 34:10 – The lions may go weak and hungry. But those who fear,  honor, depend on,  and hope in God will not be denied good things from the Lord. Let us praise God!

Reflection

What is stopping you from praising God? If you follow David’s direction, will you have reasons to worry? Definitely not! 

Prayer

God, bless your people in Jesus’ Name. Amen.

Rev. Bu Htoo
Mamre Karen Baptist Church
Columbia, South Carolina