တၢ်လုၢ်အမ့ၢ်အတီ ~ True Sacrifice

လါမာ်ၡး ၁, ၂၀၂၁

တၢ်လုၢ်အမ့ၢ်အတီ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့  ၅:၁၄-၁၉, ၃မိၤၡ့ ၆, ၃မိၤၡ့ ရ:၁-၁၀, 
မၢ်ကူး ၁ဝ:၃၂-၅၂, ကတိၤဒိ ၆:၁၂-၁၉

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤကညီဖိခွါအံၤ, တဟဲဘၣ်ဝဲဒ်သိးပှၤကမၤအီၤလၢအခ့အပှၤအတၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်ဒ်သိးအကမၤအခ့အပှၤအတၢ်မၤ, ဒီးဟ့ၣ်လီၤအသးလၢပှၤကညီအါဂၤအပှ့ၤလီၤ’’.
မၢ်ကူး ၁ဝ:၄၅

ဖဲစီၤမိၤၡ့အစိၤန့ၣ် ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်မၤကမၣ်တၢ်ဒီး ဘၣ်လုၢ်ထီၣ်တၢ် ဒ်သိးအတၢ်ဒဲးဘးကပျၢ်အဂီၢ်လီၤ. ကဘၣ်ဟဲ  စိာ်သိ ဒီးမဲာ်တဲးလဲးအဖါ လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ကမၣ်အဂီၢ်, ဒ်သိးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်ကလုၢ်ထီၣ်ပာ်ထီၣ်တၢ်လၢအဝဲ    သ့ၣ်အတၢ်ဒဲးဘးကပျၢ်အဂီၢ်လီၤ. ပထံၣ်ဘၣ်လၢပှၤကညီအတၢ်ဲတၢ်ဒဲးဘးကပျၢ်အဂီၢ် ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိဘၣ်သံအါမး  န့ၣ်လီၤ.  သနာ်က့ တၢ်လုၢ်ထီၣ်ပာ်ထီၣ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်လၢအဒုးသ့ၣ်နီၣ် ပှၤကညီလၢ တၢ်ဒဲးဘးအဘူးအ လဲအိၣ်ဒီး, အဘူးအလဲအဒိၣ်ကတၢၢ်မ့ၢ်တၢ်သံလီၤ. တၢ်လုၢ်ထီၣ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ တမ့ၢ်တၢ်မၤလၢပှဲၤတၢ်ဘၣ်အဃိ, ကစၢ်ယွၤဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤအဖိခွါထဲတဂၤဧိၤ, လၢပဂီၢ်ဒ်သိးပတၢ်ဒဲးဘး ကပျၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ (ယိၤဟၣ် ၃:၁၆). 

ပစိၤခဲအံၤ ပအိၣ်ဒီးတၢ်လုၢ်အါမံၤ ဒ်ပတၢ်လဲၤခီဖျိအိၣ်အါကလုာ်အသိးန့ၣ်လီၤ.  ပအိၣ်ဒီးတၢ်လုၢ်တၢ်စံးဘျုး, တၢ်လုၢ်တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်, တၢ်လုၢ်နံၤအိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤ, တၢ်လုၢ်လၢယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤအဖီခိၣ်, အိၣ်အါမံၤအါမၠိန့ၣ်လီၤ. တၢ်လုၢ်အဂီၢ်ပဂုာ်ကျဲးစၢးကတဲာ်ကတီၤပသးလၢတၢ်ဖီအီၣ်တ့ၤအီၣ်, လၢတၢ်ကဆှဲကဆှီ, လၢတၢ်မၤဃံမၤလၤလီၤ. ပကျဲးစၢးသပှၢ်ပှၢ်ဒီးလီၤဘှံးလီၤတီၤဒိၣ်မးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢပနီၢ်သးတခီမီၣ်? မ့ၢ်လၢပနီၢ်ခိလီၤဘှံးလီၤတီၤအဃိ ပသးတထီလၢၤဘၣ်. ပအ့န့ပှိၤပှီၢ်, ပကလာ်ဘဲးဘီး, ပမဲာ်လီၤအုၣ်သပှီၤ, ပသးလီၤဘှံးလီၤတီၤဒိၣ်မးလံန့ၣ်လီၤ. တၢ်လုၢ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအံၤ ကဲထီၣ်တၢ်လုၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်တၢ်လံန့ၣ်လီၤ. ပတၢ်လုၢ်အံၤကမ့ၢ်တၢ်လုၢ် အဂ့ၤအတီ ကစီဒီဧါ. ပဟ့ၣ်လီၤပတၢ်ထူးတၢ်တီၤတၢ်မၤဘူၣ်မၤတီၢ်, လၢတၢ်လီကီထွဲက့ၤအပူၤ, ပမၤစၢၤပှၤအဆံးကတၢၢ် လၢပကျါ, လၢတၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်အပူၤအံၤ, ဘၣ်ကမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပသး အတီကစီဒီဧါ. တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်ထဲလဲၣ် ကစၢ်ယွၤတကွၢ်ဘၣ်. လၢၢ်ဒီးတၢ်မျၢ်န့ၣ်တသးလီဝဲဘၣ်. ဂ့ၤန့ၢ်တၢ်အံၤ လၢစၢ်ယ့ၣ်ၡူး အမဲာ်ညါ, မ့ၢ်လၢပသး အတၢ်ဘူၣ်အတၢ်ဘါန့ၣ်လီၤ. ယွၤတသးလီတၢ်ဖျါလၢခိဘၣ်. ယွၤသးလီပသးလၢကဘါထီၣ်အီၤ လၢတၢ်နီၢ်နီၢ် အမ့ၢ်အတီတခီလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်လုၢ်လၢပလုၢ်ထီၣ်ဆူယွၤအအိၣ်, ဒီးဘၣ်ယွၤအသးန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လုၢ်ဒ်လဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်. 
တၢ်လုၢ်နီၢ်ခိဒီး တၢ်လုၢ်နီၢ်သး, ယွၤဘၣ်အသးဒိၣ်ဖဲလဲၣ်တခါလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကလုၢ်ထီၣ်တၢ်လုၢ်ဆူနအိၣ်, သုတမ့ၢ်တၢ်ဖျါလၢခိတဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်တခီ ကမ့ၢ်ဒၣ်ဝဲတၢ်လုၢ်နီၢ်နီၢ်လၢအဟဲလၢပသူၣ်ကံၢ်သးလဲအဂီၢ်, မၤစၢၤလၢ်ပှၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့လီၤ, အၤမ့ၣ်.

သရၣ်စီၤဒ့းဘ့း
စရခၠူးစ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စရခၠူးစ်, နယူယီးကီၢ်ဝဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 1, 2021

TRUE SACRIFICE

Bible in A Year: Leviticus 5:14-19, Leviticus 6, Leviticus 7:1-10;
Mark 10:32-52; Proverbs 6:12-19

“For the Son of Man also came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many.”
Mark 10:45 WEB

In Moses’ time, if someone sinned, he or she must offer sacrifices for forgiveness. Lambs or goats must be offered, which the priests sacrificed for forgiveness. Many animals had to die to provide forgiveness for people. However, animal sacrifice only reminded people that there is a wage of sin, and the ultimate wage of sin is death. Animal sacrifices did not accomplish the goal of washing sins away. Hence, God had to offer His one and only Son for our forgiveness (John 3:16). 

In this day and age, we have a myriad of experiences and we also offer a variety of sacrifices. We have remembrance sacrifice, birthday sacrifice, thanksgiving sacrifice, etc. To offer the sacrifice, we work very hard to prepare by cooking food, cleaning and decorating our homes, etc. We often get exhausted from working hard. But, how about our spiritual sacrifice? When our bodies are tired, we are not so patient. We complain and scold others. Our countenance falls and we get weary. Thanksgiving sacrifice becomes grumbling sacrifice. Is this kind of sacrifice true sacrifice? When we give our offerings with regrets or when we help others with grumbles, can we say we are offering true sacrifices? God does not look at the value of your offerings. Precious stones and diamonds, He does not desire. Better than these before Jesus Christ is our heart of worship. God does not want performance. God wants our heart to worship Him in truth and spirit. 

Reflection

What kind of sacrifices do we offer to God that please Him?
Offering material things or offering our heart, which does God desire?

Prayer

God, please help us so our offerings are not things that just look good before the eyes of men, but true sacrifices coming from the heart. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Saw David
Syracuse Karen Baptist Church
Syracuse, New York