တၢ်မၤလိလၢဆီဖိတဘ့ၣ်အအိၣ် ~ A Lesson From A Little Chick

လါမာ်ၡး ၁၃, ၂၀၂၁

တၢ်မၤလိလၢဆီဖိတဘ့ၣ်အအိၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်အပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့ ၂၆:၁၄-၄၆, ၃မိၤၡ့ ၂၇, လူၤကၣ် ၁:၁-၂၅, 
ကတိၤဒိ ၇:၁-၅

‘‘တိၢ်န့ၢ်ယတၢ်မၤလိာ်တက့ၢ်, ဒီးနကမူလီၤ. ဒီးပာ်ယတၢ်သိၣ်တၢ်သီဒ်နမဲာ်ပှၤဖိအသိးန့ၣ်တက့ၢ်.’’
ကတိၤဒိ ၇:၂

မုၢ်ဟါလီၤကယီကယီဒီးတၢ်ဟဲစူၤလီၤဖးဒိၣ်လီၤ. ယအိၣ်လၢဒဲအဖီလာ်ဒီးဖီၣ်ဒၢနုာ်က့ၤဆီမိၣ်ဒီးဆီဖိတဖၣ်လၢဆီသုး ပူၤလီၤ. ယဖီၣ်န့ၢ်ဆိဆီမိၢ်ပှၢ်ဒီးဒၢနုာ်အီၤဆူဆီသုးပူၤ, ဒီးဖီၣ်ဒၢနုာ်အဖိတဖၣ်တဘ့ၣ်ဘၣ်တဘ့ၣ်လီၤ. ဆီဖိအိၣ်ဒံး ဝဲတဘ့ၣ်လၢယဖီၣ်အီၤတန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဟးဃ့ၢ်ဝ့ၤဝီၤဖဲဆီဖိအဂၤတဖၣ်အိၣ်လၢဆီမိၢ်ပှၢ်အဒံးဆ့ဖီလာ်လၢဆီ သုးပူၤလီၤ. ယကျဲးစၢးဒ်သိးယကဖီၣ်အီၤဘၣ်ဆၣ်အဝဲဟးဃ့ၢ်တချဲတချီယဖီၣ်အီၤတန့ၢ်ဘၣ်. ယထွံၣ်တဒုကွၢ်ဝဲယ လူၤဖီၣ်ဆီတန့ၢ်နီတဘျီအဃိ, အဝဲဟူးထီၣ်ဒီးလူၤအ့ၣ်ဆီဖိတဘ့ၣ်န့ၣ်, ဒီးဟဲက့ၤခါလီၤဝဲလၢယမဲာ်ညါ, ဒီးက့ၤဝံလီၤ အိၣ်ဝဲလၢအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယထွံၣ်တဒုအံၤယသးဒိၣ်အီၤတသ့ဘၣ်. လၢကျဲတဘိန့ၣ်အဝဲအဲၣ်ဒိးဖီၣ်စၢၤန့ၢ်ယၤဆီဖိ တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. (၃မိၤၡ့ ၂၆:၁၄-၄၆) ပာ်ဖျါဝဲလၢ ပမ့ၢ်တဒိကနၣ်ယွၤအကလုၢ်ကထါ ဒီးပမ့ၢ်တတိၢ်န့ၢ် အတၢ် မၤလိာ် တဖၣ်န့ၣ်တၢ်ဟးဂီၤကတုၤအိၣ်ပှၤလီၤ. ဒ်ဆီဖိတဘ့ၣ်လၢတဒိးပၢအသးလၢ တၢ်သိၣ်တၢ်သီ လၢကအိၣ် လၢဆီသုးပူၤ, ဒီးလၢဆီမိၢ်ပှၢ်အဒံးဆ့အဖီလာ်ဒီးထွံၣ်အ့ၣ်သံကွံာ်အီၤအသိး, ပမ့ၢ်တတိၢ်န့ၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်, ပမ့ၢ်တဒိးပၢပသးလၢယွၤအတၢ်မၤလိာ်, ပမ့ၢ်ဟးယံၤလၢယွၤအမဲာ်န့ၣ်, ဒုၣ်ဒါကယူၢ်လီၤပှၤ, ဒီးတၢ်ဟးဂီၤကတုၤ အိၣ်ပှၤလီၤ. (ကတိၤဒိ ၇:၂), ‘‘တိၢ်န့ၣ်ယတၢ်မၤလိာ်တက့ၢ်, ဒီးနကမူလီၤ. ဒီးပာ်ယတၢ်သိၣ်တၢ်သီဒ်နမဲာ်ပှၤဖိ အသိးန့ၣ်တက့ၢ်.’’ ပဖးဘၣ်စ့ၢ်ကီးဖဲ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၇:၈-၉), ‘‘အံးက့ၤကွၢ်က့ၤယၤ ဒ်ပမဲာ်ပှၤဖိအသိးတက့ၢ်. လၢနဒံးဆ့အကဒုပူၤန့ၣ် ပာ်တဒၢယၤ, လၢပှၤတတီတလိၤလၢအမၤအၢယၤ, ယသးသမူအဒုၣ်အဒါလၢအလဲၤ ဝးတရံးယၤန့ၣ်တက့ၢ်.’’

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နအိၣ်လၢယွၤအတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢအချၢဧါ. မ့ၢ်နအိၣ်ယံၤလၢခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ ခရံာ်ပှ့ၤတ့ၢ်လၢ အသွံၣ်စီဆှံဧါ. မၤလိတၢ်လၢတၢ်မၤအသးလၢဆီဖိတဘ့ၣ်အံၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဆီဖိအဂၤမ့ၢ်ကဲထီၣ်တၢ်တံာ်တာ်လၢနဂီၢ် သနာ်က့ ဆီမိၢ်ပှၢ်အဒံးဆ့လာ်မ့ၢ်တၢ်လီၢ်အဘံၣ်ဘၢကတၢၢ်လၢနဂီၢ်လီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ယွၤဧၢ, မ်ယသု တဒံဝ့ၤဒံဝီၤ ဖဲယခိၣ်တိၤလိၤယၤ အဂီၢ်, ပၢၤဘၣ်ယသး ဒီး ပာ်ယၤဂၢၢ်ကျၢၤလၢနဒံးဆ့ဖီလာ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ကွဲၢ်ထူ
ရဃိဘိးကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဒံၣ်ခ့ထၢၤ, ကၠီၣ်ကၠံၣ်ယၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 13, 2021

A LESSON FROM A LITTLE CHICK

Bible in A Year: Leviticus 26:14-46, Leviticus 27; Luke 1:1-25; Proverbs 7:1-5 

“Keep my commandments and live! Guard my teaching as the apple of your eye.”  
Proverbs 7:2  WEB

As the evening settles down, the rain begins to pour. I go under my hut and gather the hens and put them in the coop one by one. There is one chick that just will not let me handle it. It runs all over the place when the rest of the chicks shelter under the mother hen’s wings. I try and try, but the chick just runs everywhere and I cannot catch it. My dog is watching me intently while I chase after the chick. Then, he makes a move and bites the chick.  He comes back to me and lets the chick fall out of his mouth before me. He then returns to the place where he was. I really can’t get mad at my dog.  He probably is trying to help me catch the little chick.  Leviticus 26:14-46 talks about dire consequences for failing to obey God’s commands. Just like the little chick that does not let its mother protect it and ends up getting bitten to death by the dog, if we do not remember or allow God’s commands to protect us we will stray away, giving the enemy an opportunity to swallow us to destruction. Proverbs 7:2 reads, “Keep my commandments and live! Guard my teaching as the apple of your eye.” We already read in Psalm 17:8-9, “Keep me as the apple of your eye. Hide me under the shadow of your wings, from the wicked who oppress me, my deadly enemies, who surround me.”

Reflection

Are you living outside of God’s guidance? Are you living outside of the church Christ paid for with His blood?  Learn from the little chick. Other chicks may disappoint you, but under the wings of the mother hen is the safest place for you. 

Prayer

Father God, rule my life, lest I ramble wherever my mind sends me. Keep me protected under your wings. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Kweh Htoo
Rehoboth Karen Christian Church
Decatur, Georgia