တၢ်ထံၣ်အတကွီၣ် ~ Perspective

လါမာ်ၡး ၁၉, ၂၀၂၁

တၢ်ထံၣ်အတကွီၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၇:၆၆-၈၉, ၄မိၤၡ့ ၈, ၄မိၤၡ့ ၉:၁-၁၄,
လူၤကၣ် ၂:၄၁-၅၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၅:၁၁-၁၈

‘‘ဒီးတုၤစီၤမိၤၡ့လဲၤနုာ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဒဲပူၤ, ဒ်သိးအကကတိၤတၢ်ဒီးအီၤဒီး, နၢ်ဟူဝဲလၢတၢ်ကလုၢ်ကတိၤတၢ်ဒီ; အီၤလၢတၢ်မၤပူၤဖျဲးအလီၢ်အဖီခိၣ် လၢအအိၣ်လၢတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအတလါအဖီခိၣ် လၢခ့ရူာ်ခံဂၤအဘၢၣ်စၢၤ, ဒီးကတိၤဝဲဒီးအီၤလီၤ.’’
၄မိၤၡ့  ၇:၈၉

ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဂၤဒီးတဂၤအတၢ်ထံၣ်အတကွီၣ်တဖၣ်တဒ်သိးလိာ်အသးဘၣ်. ပကထံၣ်ဘၣ်တၢ်တမံၤဃီ, တခါဃီ, တကတီၢ်ဃီ, ဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိလၢပတၢ်ထံၣ်အတကွီၣ်တဖၣ်တဒ်သိးလိာ်သးဘၣ်အဃိ, ပဟံးန့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်လၢပထံၣ်ဘၣ်တဖၣ်အံၤ, ကလီၤဆီလိာ်အသးတဂၤဒီးတဂၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢပတၢ်အိၣ်မူ, ပတၢ်လဲၤ ခီဖျိ, ပတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ, ပတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့, လီၤဆီလိာ်အသးအဃိန့ၣ်လီၤ. ဖဲလံာ် (၄မိၤၡ့ ၁၃:၂၅-၃၃) န့ၣ်, ပထံၣ်ဘၣ်ပှၤလဲၤကွၢ်ကီၢ်တဆံခံဂၤ, အတၢ်ဟဲက့ၤပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤအတၢ်ထံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လဲၤတၢ်တပူၤဃီ, ထံကီၢ်တဘ့ၣ်ဃီလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အတၢ်ဟဲက့ၤပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ် လီၤဆီလိာ်အသးတစဲးဖိန့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်ထဲတစဲးဖိ, ဆံးကိာ်ဖိအံၤန့ၣ်, ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်လီၤဆိဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ် လၢပှၤလၢအနၢ်ဟူတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအဂၤတဆံ, အတၢ်ပာ်ဖျါ, ဒီး ပှၤခံဂၤအတၢ်ပာ်ဖျါလီၤဆီလိာ်အသးအဃိ, ပှၤဂီၤမုၢ်ဒီတဖုညါဘၣ်လဲၤဝ့ၤဝီၤတၢ်လၢ ပှၢ်မုၢ်ကနၢအနံၣ်လွံၢ်ဆံအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပကွၢ်သကိးအတၢ်လီၤဆီ ဒ်လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါဝဲအသိးဖဲ (၄ မိၤၡ့ ၁၃:၃၀-၃၁) န့ၣ်, ပကထံၣ်ဘၣ်လၢ, ‘‘စီၤကၤလ့းတဂၤန့ၣ်ဒုးအိၣ်ဘှီၣ် ပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢစီၤမိၤၡ့ အမဲာ်ညါဒီး စံးဝဲဒၣ်, မ်ပလဲၤထီၣ် တဘျီဃီဒီးမၤန့ၢ်အီၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပမၤနၢၤမၤဃၣ်အီၤသ့ကစီဒီလီၤ.  မ့မ့ၢ်ပှၤလၢ အလဲၤထီၣ်ဒီး အီၤတဖၣ်န့ၣ်စံးဝဲဒၣ်,  ပလဲၤထီဒါပှၤဂီၢ်မုၢ်န့ၣ်တသ့ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ အဂံၢ်အဘါဆူၣ်န့ၢ်ပဂံၢ်ပဘါ တက့ၢ်လီၤ.’’ တၢ်လၢအလီၤဆီဖဲအံၤန့ၣ်, လဲၤသ့တဖု, လဲၤတသ့ဘၣ်တဖုလီၤ. နီၢ်နီၢ်တခီန့ၣ် အဲၣ်ဒိးလဲၤနုာ်ဝဲကိးဂၤဒဲးလီၤ. ကစၢ်ယွၤအၢၣ်လီၤတ့ၢ်လံအီၤလၢအဟ့ၣ်လီၤအီၤလံလီၤ. ကစၢ်ယွၤအနီၢ်ကစၢ်ကတိၤတၢ်ဒီးစီၤမိၤၡ့မၢအဆှၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်ဆူ ကီၢ်တၢ်စံးပာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်လၢအထံၣ်ဘၣ်ဝဲတဖၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ, တၢ်ဘၣ်ယိာ်ဘၣ်ဘှီအဃိ, လဲၤနုာ်ဝဲတဘူၣ်ဘၣ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ                                          
လၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤပကကွၢ်ဆိကမိၣ်သကိး, မ့ၢ်ပတၢ်ထံၣ်အတကွီၣ်အံၤကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်ဘၣ်ယိာ်ဘၣ်ဘှီ, လၢပဂီၢ် လၢပကမၤလၢပှဲၤယွၤအတၢ်တိာ်ပာ်, လၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤဒီး မုၢ်လၢ်သးခုဘၣ်လၢယွၤအပူၤ န့ၣ်ဧါ. ပသုတကွၢ်ထဲ တၢ်ကီတၢ်ခဲဒီးဂုၤက့ၤဆူပလီၢ်ခံတဂ့ၤ, မ့မ့ၢ်ပကကွၢ်ထီၣ်ဆူယွၤဒီးနာ်န့ၢ်အီၤ လၢလၢပှဲၤပှဲၤဒီးလဲၤခီဖျိကွံာ်, မၤနၢၤကွံာ် တၢ်လၢအအိၣ်နိးလၢပကျဲတဖၣ်အလိၤလၢယွၤအဂံၢ်အဘါတက့ၢ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ဧၢ, လၢတၢ်ထံၣ်အတကွီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်, မ်ပသုတပာ်ထီၣ်ထီပသးတဂ့ၤ. ပကထိးဖှိၣ်လိာ်ပသးပှဲၤ ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, တၢ်နၢ်ပၢၢ်လိာ်သးဒီးမၤသကိးတၢ်ပှဲၤဒီးသးလၢအဂၢၢ်အကျၢၤလၢနပူၤထီဘိအဂီၢ်, မၤစၢၤပှၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်သူလ့ၤမူ
စီးသ်စးတ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကၠဲးခ်စၤန်ဘ့လ်, ဖလီၣ်ရံၣ်တၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 19, 2021

PERSPECTIVE

Bible in A Year: Numbers 7:66-89, Numbers 8, Numbers 9:1-14 ;
Luke 2:41-52;  Psalm 35:11-18

“When Moses went into the Tent of Meeting to speak with Yahweh, he heard his voice speaking to him from above the mercy seat that was on the ark of the Testimony, from between the two cherubim; and he spoke to him.”  
Numbers 7:89  WEB

We humans have different perspectives. We may see the same thing at the same time, but our interpretations vary due to different perspectives, contributed by diverse life experiences, religion, and education. In Numbers 13:25-33, we read about the 12 spies and their reports about the Promised Land. They went to the same land and the same nation, but their reports differed slightly in words.  The slight difference, however, was significant for those who heard it. In fact, it was so significant that it produced the result of a forty-year wandering in the wilderness. To look at the different perspectives more closely, let us read Numbers 13:30-31, “Caleb stilled the people before Moses, and said, “Let’s go up at once, and possess it; for we are well able to overcome it!” But the men who went up with him said, “We aren’t able to go up against the people; for they are stronger than we.”” The difference here was that two spies were saying, “We can go and take possession of the land” and 10 spies were saying, “We cannot go and take possession of the land.” All wanted to go and take possession of the land. God also promised they could go and take possession of the land. However, different perspectives generated roadblocks and worries. 

Reflection

Do our perspectives of hardship and worries become roadblocks for us to fulfill God’s purpose for our lives and enjoy Him in hopefulness? 
Let us not just focus on the hardship and take steps backward! Instead, let us focus on the Lord, trust Him fully, and overcome roadblocks with strength from the Lord!

Prayer

Dear Father, help us not be prideful based on our perspectives. Help us so we can come together in love, understanding, and faithfulness in You.  In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Thu Lai Moo
Southside Karen Baptist Church
Jacksonville, Florida