ကစၢ်ယွၤစံးဆၢပတၢ်ထုကဖၣ် ~ God Answers Our Prayers

လါမာ်ၡး ၂၆, ၂၀၂၁

    ကစၢ်ယွၤစံးဆၢပတၢ်ထုကဖၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့၂၁:၄-၃၅, ၄မိၤၡ့ ၂၂:၁-၂၀, လူၤကၣ် ၆:၁၂-၃၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃ရ:၂၁-၃၁

‘‘ဒီးတၢ်မၤအသးလၢမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ်, အဝဲဒၣ်လဲၤဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢကစၢၢ်တဖျၢၣ်အလိၤ, ဒီးအိၣ်ဝဲဖဲန့ၣ်ဘါထုက ဖၣ်ယွၤသီတနၤကျၢၤလီၤ…ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်ထိးဘၣ်အီၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤအစိအကမီၤဟဲထီၣ်လၢအလိၤဒီးမၤဘျါက့ၤပှၤခဲလၢာ်လီၤ.’’
လူၤကၣ် ၆:၁၂, ၁၉ 

 ဖဲယသးစၢ်ဒံးအခါ, ယတမ့ၢ်ပှၤလၢအပိာ်ကျဲဒ်ယွၤတၢ်ဘၣ်သးအသိးဘၣ်, ယလူၤယသးယမၤယတၢ်, ယတဒိက နၣ်ယွၤအကလုၢ်ဘၣ်. ယအိသံး, ယတၤကျိၣ်တၤစ့, ဒီးတၢ်လၢယဆိကမိၣ်ကမၤမုာ်ယသးန့ၣ်, ယလူၤဃုမၤအီၤခဲ လၢာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ယၤဒိၣ်မးအဃိ, ဒ်သိးကဃၣ်လိၤက့ၤယကျဲအဂီၢ်, အဝဲဟ့ၣ်ယၤအခွဲးလၢ တၢ်ဘၣ်ဒိသတူၢ်ကလာ်ဟဲကဲထီၣ်အသးဒီးယၤဖဲယဒိးသိလ့ၣ်ယီၢ် (motorcycle) အခါန့ၣ်လီၤ. ပှၤဆှၢယၤဆူ တၢ်ဆါဟံၣ်ဒီး ယသးပ့ၤနီၣ်ယသးလွံၢ်နံၤလွံၢ်နၤလီၤ. ယဘျါက့ၤဝံၤအလီၢ်ခံ ယလဲၤအိၣ်ဒီးယသကိးတဂၤ လၢပှၤခူၣ်စၢၢ်ထးတၢ်လီၢ် ကိးဝဲလၢ, ထီမးဖၠိထၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ယထံၣ်လိာ်သးဒီးတၢ်အူတၢ်သမူသရၣ်တဂၤလီၤ. ယစးထီၣ်မၤတၢ်ဝံတၢ်နါ အတၢ်မၤတဖၣ်, ဒီးယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲ, ယကဲထီၣ်တၢ်အူတၢ်သမူသရၣ်တဂၤလီၤ. ယထံၣ်ဘၣ်လၢမုၣ်ကီၤလံၢ် စ့ၢ်ကီးအိၣ်ဒီးအစိအကမီၤအါမးန့ၣ်လီၤ. ဖဲယမၤတၢ်အူတၢ်မူတဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ်, ယဘၣ်ယၢၤထီၣ် (ဘူးဒး) အကစၢ် တဖၣ်အမံၤအသၣ်, ကစၢၢ်ကလိကစၢ်တဖၣ်အမံၤဒီးဘၣ်ဃ့တၢ် လၢအဝဲ သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. အခါဖဲန့ၣ်တၢ်သူၣ်မံသးမုာ်ဒီး တၢ်ဃူတၢ်ဖိးန့ၣ်တအိၣ်ဒီးယၤနီတဘျီဘၣ်. လၢယဖိသၣ်ခါလံၤလံၤ န့ၣ်ယမိၢ်ယပၢ်သိၣ်လိယၤ လၢယဘၣ်ဃ့ဘါထု ကဖၣ်ဖဲယဘူးကမံအဆၢကတီၢ်တဘျီ,  ဒီးဖဲယနီၣ်ထီၣ်ယသး လၢလီၢ်မံပူၤဂီၤဂီၤတဘျီ န့ၣ်လီၤ. ကဲထီၣ်ယလုၢ်ယ လၢ်တခါလၢယမၤအီၤထီဘိန့ၣ်လီၤ. အခါဖဲယမၤတၢ်အူ တၢ်သမူတၢ်မၤတဖၣ်အဆၢအကတီၢ်, ကစၢ်ယွၤအမ့ၢ် အတီ မ့ၢ်ကစၢ်ဖဲလဲၣ်တဂၤလဲၣ်န့ၣ်ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်. ခရံာ်ဖိတဖၣ်အကစၢ်ယွၤန့ၣ်မ့ၢ်အမ့ၢ်အတီဧါ. ဖဲန့ၣ်, ယဘါ ထုကဖၣ်, ‘‘ကစၢ်ယွၤလၢအမ့ၢ်အတီတဂၤဧၢ, ကစၢ်အမ့ၢ်အတီဖဲလဲၣ်တဂၤလဲၣ်န့ၣ်ဒုးနဲၣ်ယၤတက့ၢ်.’’ မ့ၢ်ဘၣ်တဲ လၢအဖုၣ်န့ၣ်, ကစၢ်ယွၤလၢ အမ့ၢ်အတီ, မူဝဲအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်တဂၤအံၤအဲၣ်ယၤဒိၣ်မးလီၤ. အဝဲဒၣ်စံးဆၢ ယတၢ်ထုကဖၣ် ဒီးယသ့ၣ်ညါက့ၤလၢ, ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်လၢပဘါအီၤတဂၤအံၤ, မ့ၢ်ဝဲဒၣ်ယွၤအမ့ၢ်အတီန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နဘါတၢ်မနုၤလဲၣ်. ပှၤတနီၤ ဂဲၤလိာ်ဟ့ၣ်ဆၢဟ့ၣ်ကတီၢ်လၢ တၢ်ထူးတၢ်တီၤအဂီၢ်, တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အဂီၢ်, တၢ်မံၤဟူသၣ်ဖျါအဂီၢ်, တၢ်လီၢ်တၢ်လၤအဂီၢ်လီၤ. တၢ်လၢပဟ့ၣ်အီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်အအါကတၢၢ်, ပာ်ဒိၣ်အအါ ကတၢၢ် ကဲထီၣ်ဝဲတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်လၢပဘါအီၤသ့လီၤ. မ်ပကထိးဘၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်ခီဖျိတၢ်ထုကဖၣ်ဒ်သိး ပကမၤနၢၤ မုၣ်ကီၤလံၢ်, ဒီးပကဘျါက့ၤလၢပတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတဖၣ် ဒီးပတၢ်ကီတၢ်ခဲ, ခဲလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ် 

ပၢ်စီဆှံကစၢ်ယွၤဧၢ, ပစံးဘျုးနၤဒိၣ်မးလၢနမ့ၢ်ကစၢ်လၢအစံးဆၢပတၢ်ထုကဖၣ်အဃိလီၤ.  မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပ သုတမ့ၢ်ပှၤလၢ အနာ်န့ၢ်လီၤအသးဒီးပာ်ထီၣ်ထီပသးတဂ့ၤ. မၤဘျါဘၣ်က့ၤပနီၢ်ခိနီၢ်သးအတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, ဒီးမၤပူၤမၤဖျဲးပှၤလၢမုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်လီတၢ်ဝ့ခဲလၢာ်န့ၣ်တက့ၢ်. ပဃ့နၤလၢနဖိခွါယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အမံၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

 သရၣ်ခါဘၢၣ်လး
ထံမူကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ခၠၣ်ဖၢၣ်ဟ့, နီးသ်ခဲၣ်ရလါနၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 26, 2021

GOD ANSWERS OUR PRAYERS

Bible in A Year: Numbers 21:4-35, Numbers 22:1-20, Luke 6:12-36;
Psalms 37:21-31

“In these days, he went out to the mountain to pray, and he continued all night in prayer to God…All the multitude sought to touch him, for power came out of him and healed them all.”  
Luke 6:12,19  WEB

When I was young, I was not someone who followed the will of God. I was wilful and I did not listen to Him. I drank alcohol, gambled and did whatever I thought would satisfy me. However, God showed His unconditional love for me and redirected me onto the right path through a motorcycle accident that left me with severe injuries. I was sent to a hospital, where I was in a coma for four days. When I was discharged, I went to live with a friend who worked at a lead mine at a place called Htaw Ma Phyo Hta. I met with a mystic there, started learning the practices and ultimately became a mystic myself. I came to realize, then and there, that the devil also has various abilities and methods in his arsenal. Whenever I practiced mysticism, I had to call out the names of various idols and pray to them. Fulfilment was something I never had back then. Ever since I was a child, my parents taught me to pray when I wake up in the morning or go to sleep at night, and it became a habit for me. When I was practicing mysticism, I always wondered who the real God is. Is the Christian God the genuine one? At long last, I prayed “ Dear genuine God, please identify Yourself and show me who You really are.” In short, the everlasting God our Lord and Saviour answered my prayer and I came to realize that the God we believe in is the real and genuine God.

Reflection

What do you believe in? People devote themselves to gain riches, wisdom, popularity or influence. Things that we put most significance in or devote most of our time become the idols that we worship. The world is polluted with wickedness, lies and temptations. Let us seek God’s grace through prayer in order to overcome evil, be rid of ailments, and escape from all our sufferings.

Prayer

Dear Father, we thank You for answering our prayers. Please help us not to be filled with false confidence and be prideful. Please heal our ailments, physical and spiritual, and lead us away from temptations.
In Jesus’ Name we pray. Amen.

Thara Carver Hla
Htee Moo Karen Baptist Church
Chapel Hill, North Carolina