ယွၤမ့ၢ်ယသးသမူအဂံၢ်အဘါ ~ The Lord Is My Strength

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၇, ၂၀၂၁

ယွၤမ့ၢ်ယသးသမူအဂံၢ်အဘါ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့ ၁, မိၤၡ့၂, မိၤၡ့ ၃, မၢ်ကူး ၉:၃၃-၅၀,
မၢ်ကူး ၁ဝ:၁-၁၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂ရ:၁-၆

‘ယွၤမ့ၢ်ယတၢ်ကပီၤ ဒီ;တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤလီၤ. ယကပျံၤမတၤတဂၤလဲၣ်, ယွၤမ့ၢ်ယသးသမူအဂံၢ်အဘါလီၤ, ယကပျံၤမတၤတဂၤလဲၣ်.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂ရ:၁

တနံၣ်အံၤဖဲ ၂၀၂၀ နံၣ် နုာ်လီၤလါယနူၤအါရံၤ ခံနွံတနွံန့ၣ်, ယၤဒီးယပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတနီၤ ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်  တၢ်လိၤကိၢ်ညၣ်ဂိၢ်တကံတကးဒီး ပတူၢ်ဘၣ်ကအိၣ်တနွံဘျဲၣ်ဘျဲၣ်ခံနွံညါလီၤ. ယအိဒၣ်ကသံၣ်လၢဟံၣ် တမၠိဝံၤတမၠိဘၣ်ဆၣ်, တလီၤဆီဘၣ်. လၢခံကတၢၢ်ယဘါထုကဖၣ်ဒ်အံၤ, ‘‘ပၢ်ဧၢ, ယသးသမူအိၣ်လၢနစုပူၤ ခဲလၢာ်လီၤ. နမ့ၢ်ကစၢ်လၢအဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလီၤ. ယတပျံၤတၢ်နီတမံၤဘၣ်. ယသ့ၣ်ညါလၢနမၤဘျါယၤ သ့လီၤ. ကသံၣ်လၢယအိအီၤတဖၣ် တဘၣ်လိာ်သးနီတမံၤဘၣ်. အဃိခဲအံၤနမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးသူဒံးယၤလၢနတၢ်မၤအပူၤ အဃိဒီး, ခီဖျိထံလၢယအိအီၤ, နကလူလီၤနတၢ်စိတၢ်ကမီၤဒ်သိးယကဘျါက့ၤတက့ၢ်.’’ ဒီးယအိလီၤထံလီၤ.

မ့ၢ်တဲလၢအဖုၣ်န့ၣ်ဒ်ထါ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂ရ:၁) စံးဝဲအသိး, ယွၤမ့ၢ်ယသး သမူအဂံၢ်အဘါဒီးကစၢ်ယွၤမ့ၢ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ်, ကစၢ်လၢပှဲၤဒီးစိကမီၤခဲလၢာ်အဃိ, ထဲထံလၢယအိတ့ၢ်အီၤတဖၣ်, ခီဖျိလၢတၢ်စိတၢ် ကမီၤလၢယွၤအဃိ ယဘျါက့ၤယဲန့ၣ်လီၤ. ပသးသမူခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲလၢယွၤအစုပူၤန့ၣ်လီၤ. ပပျံၤမတၤမးအလီၢ် တအိၣ်ဘၣ်. ယွၤယကစၢ်မ့ၢ်ယဂံၢ်ယဘါလီၤ. (ဃဘးကူး ၃:၁၉)

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးမနုၤမၤတံာ်တာ်နၤလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလဲၣ်. လၢပသးသမူအတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤ, အါဘျီလၢပတၢ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်, ပကအိၣ်ဒီး တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအါမံၤအါမၠိဘၣ်ဆၣ် သ့ၣ်ညါလၢယွၤပကစၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ အလၢအပှဲၤအဃိ တလိၣ်ပပျံၤတၢ်နီတမံၤဘၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဟ့ၣ်ယၤသးလၢအဂၢၢ်အကျၢၤဒီးကနာ်န့ၢ်ထဲနၤဒီးပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါထဲနၤတဂၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်အဲၣ်သယုၢ်စိ                                                                                         
စရခၠူးစ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စရခၠူးစ်, နယူယီးကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 27, 2021

THE LORD IS MY STRENGTH

Bible in A Year: Leviticus 1, Leviticus 2, Leviticus 3; Mark 9:33-50,
Mark 10:1-12; Psalm 27:1-16

“Yahweh is my light and my salvation. Whom shall I fear? Yahweh is the strength of my life. Of whom shall I be afraid?”  
Psalm 27:1 WEB

In the second week of January, 2020, my entire family got sick with fever, aches and pain and we suffered for more than two weeks. We tried taking medicine one after another, but nothing made a difference. In the end, I prayed to God, “Father, my life is in your hands. You are the God who gives strength. I will not be afraid. I know you can heal me. None of the medicine helped me. If you still want to use me in your ministry, please pour out your power in the water that I will drink and heal me.” And I drank the water. 

To make it brief, Just as Psalm 27:1 said, the Lord is my life and my strength. The Lord is my redeemer, perfect with all powers. Even simple water can heal when God pours into it His healing power. Our lives are in the hands of the Lord. We do not need to be afraid. Habakkuk 3:19 says, “Yahweh, the Lord, is my strength.”

Reflection

What kind of fears are disturbing your life? On earth, we face many challenges and fearful circumstances. But, we know we worship the God who is omnipotent. Therefore, we do not need to be afraid. 

Prayer

Father, please help me to be steadfast in trusting You and finding strength in You. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Ehthayu Soe
Syracuse Karen Baptist Church
Syracuse, New York