ယွၤမ့ၢ်ယတၢ်သန့ၤအလီၢ် ~ God Is My Refuge

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁၂, ၂၀၂၁

ယွၤမ့ၢ်ယတၢ်သန့ၤအလီၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၁၁, ၂မိၤၡ့ ၁၂, မးသဲ ၂ရ:၁၁-၄၄,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၁:၁-၇

‘‘ဃ့တၢ်မူလၢနၤ, ဒီးနဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢသူၣ်ကၢသးခိးလီၤစိၤလီၤထီလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၁:၄

ပူၤကွံာ်လံ ၃၄ နံၣ်ဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်တၢ်လဲၤခီဖျိလၢယသးပ့ၤနီၣ်အီၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယသးကအိၣ်ဖဲ ၁၆ နံၣ် အဆၢကတီၢ်, ယမၤတၢ်လၢပှၤကလုာ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တနံၤယၤဒီးယသကိးယဲၢ်ဂၤ, ပလဲၤ ဃီၤဆူပၢၤခိၣ်ဒူသဝီတဖၣ်ဒ်သိးပကသုးကျဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢကျဲလၢတၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤ, ယဆါထီၣ်သတူၢ်ကလာ် ဒီးဘၣ်ပတုာ်ဝဲပတၢ်လဲၤ လၢကျဲလၢကစၢၢ်ကျါတတီၤန့ၣ်လီၤ. သကိးဖိတဖၣ် အိၣ်ခိးယၤသၢသီလံ. မ့ၢ်လၢယတၢ်ဆါအံၤတကိညၢ်လီၤဘၣ်အဃိအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်တဲယၤ, ‘‘ပုၢ်ဒ့ဧၢ, အီၣ်ချၢၣ်သၣ်, ဒိကနၣ်ချံၣ်သီၣ်နီ, ပဝဲဒုပခိးနၤတသ့လၢၤဘၣ်,’’ ဒီးအဝဲသ့ၣ်ပာ်တ့ၢ်ယၤ, ဒီးလဲၤလီၤဝဲဆူဘ့လာ်ပၢၤထံးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကိၢ်ထီၣ်လံ, ခိၣ်ဃံဆါဆဲးဒိၣ်မးလံ, လၢကံၣ်လဲပူၤတခီတကံထီၣ်လံ, မ့ၢ်မံလီၤဝံၢ်ထီၣ်ခိၣ်ဒီးမဲာ်မူၤလံ, တၢ်မိၣ်အီသးလၢထံချီကလၢၤကလၢၤလံ, ဘၣ်ဆၣ်ကမၢပှၤတအိၣ်နီတဂၤဘၣ်. အိၣ်ဒၣ်ထဲတဂၤလၢကစၢၢ်ကျါ, တဘူးဒီးဒူသဝီ, တဘူးဒီးပှၤကညီဘၣ်. မုၢ်ဟါလီၤလံ. ပျံၤတၢ်ဒိၣ်မးလီၤ. ပှၤသုးဖိတဖၣ်သံဒီးပှၤခူၣ်လီၤအီၤ ဖဲတၢ်ကပိာ်ကပၤအံၤန့ၣ်လီၤ. ယတမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်တဂၤဒံးဘၣ်. ဖဲယမံလီၤဒီးတၢ်ဆိကမိၣ်ဖးဒိၣ် အိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. သးတဖျၢၣ်တဲဘၣ်ယၤလၢ တၢ်လၢယထံၣ်ဘၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်မတၤတ့လီၤလဲၣ်. ဒီး တၢ်စံးဆၢက့ၤယၤ- ကစၢ်ယွၤလၢနမိၢ်နပၢ်စူၢ်နာ်အီၤတဂၤန့ၣ်တ့လီၤအီၤလီၤ. ဒီးဖဲန့ၣ်ယထဲးဂံၢ်ထဲးဘါဒီး ဆ့ၣ်နီၤ လၢလီၢ်မံခိၣ် ဒီးယဃ့ဘါထုကဖၣ်ဖုၣ်ဖုၣ်ဖိ, ‘‘ကစၢ်ယွၤဧၢ, မၤစၢၢၤယၤ, နမ့ၢ်တမၤစၢၤယၤန့ၣ်ပှၤမၤစၢၤယၤတအိၣ်နီ တဂၤဘၣ်.’’ ဒီးကအိၣ်ဖဲ ၂၀မံးနံး အဆၢကတီၢ်န့ၣ်, နၢ်ဟူဘၣ်ပှၤအါဂၤ အခီၣ်ဟးသီၣ်ဟဲလီၤလၢယမံအဆၢခိၣ် ဒီးယဃၣ်တရံးယသးလီၤ. ဖဲန့ၣ် ယထံၣ်ဘၣ်ပှၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လဲၤဆါကျီၢ်ဝံၤဟဲက့ၤဃုာ်ဒီးယသကိးဖိ သၢဂၤလီၤ. မ့ၢ်လၢမုၢ်ဟါလံအဃိအဝဲသ့ၣ်အိၣ်သကိးဒီးယၤဖဲအံၤလီၤ. ဒီးလၢအကျါ မုၢ်ဂၢ်တဂၤထံၣ်ယၤ ဒီးသံကွၢ် ယၤ ‘‘ဖိဒိၣ်ခွါဧၢ, နအိၣ်တ့ၢ်ထဲတဂၤလီၤဧါ.’’ ယတဲအီၤယအိၣ်တ့ၢ်ထဲတဂၤလီၤ. မ့ၢ်လၢယသကိးတဖၣ်လဲၤလီၤ ကျဲၤတၢ်အဃိလီၤ. အဝဲဖီၣ်ကွၢ်ယၤဒီးသ့ၣ်ညါဝဲလၢယလိၤကိၢ်ဒိၣ်မးဒီးအဝဲချီန့ၢ်ယၤထံချီဒီးဒုးအီယၤကသံၣ် န့ၣ်လီၤ. ယမံဘၣ်ယသးဒီးမုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်န့ၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ယပလၢၢ်ဘၣ် လၢကစၢ်ယွၤစံးဆၢယတၢ်ထုကဖၣ်ဘူးဘူးဖိ ဒီး ဟ့ၣ်ယၤတၢ်မူန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးတၢ်အိၣ်မူ

ကစၢ်ခရံာ်စံးဘၣ်ပှၤဘၣ်တၢ်ဆါအၢတဂၤ ‘‘ယသးအိၣ်နၤလီၤ, မ်နဘျါက့ၤတက့ၢ်.’’ (မးသဲ ၈:၃) ယွၤအသးအိၣ်ဒီးယဘျါယဲလီၤ. မ့ၢ်နအိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတၢ်ကီတၢ်ခဲဧါ. နတၢ်သန့ၤအလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်ဖဲလဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်  

ပၢ်ကစၢ်ယွၤဧၢ, ဖဲပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အခါ, ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤလၢပကသန့ၤပသး လၢနၤတက့ၢ်.  လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ခါမ့                                                                
ယူၣ်တံၣ်ကၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ယူၣ်တံၣ်ကၣ်, နယူယီးကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 12, 2021

GOD IS MY REFUGE

Bible in A Year: Exodus 11, Exodus 12; Matthew 27:11-44; Psalm 21:1-7 

“He asked life of you and you gave it to him, even length of days forever and ever.”  
Psalm 21:4  WEB

It happened 34 years ago, but it is an experience I will never forget. I was about 16 years old and I was working for my people. One day, my five friends and I went to villages located in the flat land for work-related purposes. On our way in the middle of the mountains, I got sick unexpectedly. My friends waited for me for three days. But, the sickness did not subside.  They told me, “Younger brother, be alert! be cautious! We can’t wait for you anymore.” They left me and went to the plain region. Then, it got really hot. My head was throbbing like it would split. I felt stabbing aches along every inch of my body. If I tried to lift up my head, dizziness took over, spinning everything around me. I really craved some warm tea. But, there was no one around. I was alone in the big mountains, far from villages and people. Soon the sun set and I became very afraid. I knew some dead soldiers were buried nearby. I was not a believer in Jesus Christ back then. I lay there and many deep thoughts entered my mind. A question popped up in my head, “Who created everything you see around here?” An answer came, “the God in whom your parents believed created all that you see.”  I mustered up some energy, got up, and said a brief prayer, “God, help me. If you don’t help me, no one will help me.” Twenty minutes later, I heard footsteps coming from behind, so I turned around and looked. I saw some people returning after selling cows, along with my three friends. It was near dusk, so they spent the night with me. Among the people was an older lady, who asked me, “Son, were you left here alone?” I answered, “Yes, because my friends had to go on for duties.” She touched me and knew I was running a high fever. She started the fire and made some hot tea for me and gave me medicine. I fell asleep. Morning came and my illness was gone. I felt God was near; He answered my prayer and gave me life. 

Reflection

Jesus said to the man with leprosy, “I am willing…be clean!” (Matthew 8:3). Jesus was willing and I was healed. Are you facing hardship or illness? Where is your refuge? 

Prayer

God, please help us remember that our refuge is in You when we face afflictions in this world. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Pastor Kar Min
Utica Karen Baptist Church
Utica, New York