ယွၤမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်တ့တဖၣ်အကစၢ် ~ God Is The Creator

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၈, ၂၀၂၁

ယွၤမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်တ့တဖၣ်အကစၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၁, ၂မိၤၡ့ ၂, ၂မိၤၡ့ ၃, မးသဲ ၂၆:၁-၃၀,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၉:၁-၆

‘‘မူခိၣ်လီၣ်ဖျါထီၣ်ယွၤအလၤကပီၤ, ဒီးတၢ်လၢအမၤဝဲလၢအစုန့ၣ်မူကပိာ်လိၤဒုးနဲၣ်ဝဲလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၉:၁

ပဝဲနၤယၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်သ့ၣ်တဖၣ်, ပကဲထီၣ်ဘၣ်က့ၤပှၤတီပှၤလိၤ, ပှၤစီပှၤဆှံ,  ဒီးပကဲထီၣ်ဘၣ်က့ၤယွၤအဖိ, ခီဖျိလၢပကစၢ်ခရံာ်အဘျုးအဖှိၣ်အတၢ်သးကညီၤအဃိန့ၣ်လီၤ. အလီၢ်အိၣ်ဝဲ လၢပကသ့ၣ်ညါယွၤလၢပစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဂၤအံၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်လီၤ. ပဖးဘၣ်ဖဲ (စံး ၁၀ဝ:၃),  ‘‘သ့ၣ်ညါလၢယွၤမ့ၢ်ပကစၢ်တက့ၢ်. အဝဲဒၣ်န့ၣ်တ့ပှၤ, တမ့ၢ်ပကစၢ်ဒၣ်ပဝဲဘၣ်. ပမ့ၢ်အပှၤဂီၢ်မုၢ်ဒီးအတၢ် အီၣ်ဆၣ်အလီၢ်အသိတဖုလီၤ.’’ တဘျီ ပှၤဘါတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်ဒီးပှၤခရံာ်ဖိခံဂၤတဲသကိးတၢ်လီၤ. 

ပှၤဘါတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ် – ‘‘နမ့ၢ်ပှၤခရံာ်ဖိ, နတဲနလဲၤဘါယွၤ, ဘၣ်ဆၣ်ယတထံၣ်နကစၢ်ယွၤနီတဂၤမးလဲၣ်. နလဲၤဘါမနုၤလဲၣ်.’’ 
ပှၤခရံာ်ဖိ –‘‘ကစၢ်ယွၤန့ၣ်ယမ့ၢ်တထံၣ်အီၤသနာ်က့, ယနာ်လၢအိၣ်ဝဲလီၤ.’’ 
ပှၤဘါတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ် –‘‘မ့ၢ်နဒုးနဲၣ်ယၤတၢ်ပနီၣ်ကသ့ဧါ. မ့မ့ၢ်ယကစၢ်ယွၤန့ၣ်ယလဲၤဘါထီၣ်အီၤထီဘိ ယထံၣ်ဘၣ်အီၤ, ဒီးလၢအသံသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အသွၣ်ခိၣ်အိၣ်လီၤ. ယကဒုးနဲၣ်နၤ.’’
ပှၤခရံာ်ဖိ –‘‘ခီဖျိလၢနကစၢ်ယွၤန့ၣ်သံဝဲအဃိအသွၣ်ခိၣ်အိၣ်လီၤ. ယကစၢ် ယွၤန့ၣ်မူဝဲလီၤထူ လီၤယိာ်အဃိအသွၣ်ခိၣ်တအိၣ်ဘၣ်. ယဒုးနဲၣ်နၤတၢ်ပနီၣ်တသ့ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ယကစၢ်ယွၤလၢယဘါအီၤတဂၤအံၤအိၣ်ဝဲဒီးမူဝဲလီၤထူလီၤယိာ်န့ၣ်ယနာ်လီၤ.’’ 

ပကစၢ်ယ့ၣ်ၡူခရံာ်စံးဝဲလၢ (လံာ်ယိၤဟၣ် ၁၄:၆) အပူၤန့ၣ်, ‘‘ယဲဒၣ်အံၤယမ့ၢ်ကျဲ, တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီးတၢ်မူလီၤ.  မ့တမ့ၢ်လၢယၤဒီး ပှၤတဟဲဘၣ်လၢယပၢ်အအိၣ်နီတဂၤဘၣ်.’’ ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်လၢပဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အီၤတဂၤအံၤ န့ၣ်အိၣ်ဝဲ, မူဝဲလီၤထူလီၤယိာ်, ဒီး မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ်အကစၢ်န့ၣ်လီၤ.

 တၢ်မၤဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ပှၤအိၣ်ဝဲအါဂၤလၢတသ့ၣ်ညါယွၤအဃိသံကွၢ်တၢ်ဘၣ်ဃးဒီးကစၢ်ယွၤအိၣ်ဝဲဖဲလဲၣ်လီၤ. ဒ်သိးပစံးဆၢက့ၤ ပကစၢ်ယွၤလၢပဘါအီၤအဂ့ၢ်ကသ့အဂီၢ်, ပကဘၣ်ဖးလံာ်စီဆှံဒီးဘါထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယလုၢ်ယလၢ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဖးလံာ်စီဆှံဒီးတၢ်ဘါထုကဖၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါနၤလၢနမူဝဲ, နမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ်အကစၢ်ဒီးပကအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်နၤအဂၢၢ် အကျၢၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်ကစၢ်အမံၤအဃိယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်အဲၣ်ဆၢန့ၢ်
ဃ့ၤရမိၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဘၢးဖ်လိ, နယူယီးကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 8, 2021

GOD IS THE CREATOR

Bible in A Year: Exodus 1, Exodus 2, Exodus 3; Matthew 26:1-30;
Psalm 19:1-6 

“The heavens declare the glory of God. The expanse shows his handiwork.”  
Psalm 19:1 WEB

You and I, who believe in Jesus Christ, get to be righteous and holy ones as God’s children because of the grace and mercy of God. Hence, it is essential that we are intimately acquainted with the God we believe in truthfully. We read in Psalm 100:3, “Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His; we are His people, the sheep of His pasture.” One day, an idol worshipper and a Christian had a conversation. 

Idol worshipper:“You said you worship God. But, I don’t see anyone you are worshipping. What are you worshipping?” 
Christian:“Although I do not see the God I worship with my eyes, I believe He exists.” 
Idol worshipper:“Can you show me some signs? For me, whenever I worship my gods, I can see them. The ones that died have tombs. I can show you.” 
Christian“Your gods have tombs because they died. My God lives forever and does not have a tomb. I am not sure how to make you understand. But, the God whom I worship lives eternally.”

Our Lord Jesus Christ said in John 14:6, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father, except through me.” Jesus Christ whom we worship lives forever and He is the Creator of all good things. 

Reflection

There are many who do not know God and may have questions for us about where our God lives.  To be able to answer about our God, we must study the Bible and pray. What are my habits of Bible study and prayer like?

Prayer

Dear God, please help us so we really know you live, and that you are our Creator. Please give us unwavering faith. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Eh Sher Nay
Hermon Karen Baptist Church
Buffalo, New York