ပှၤကညီအကျဲအိၣ်ဝဲလၢယွၤအမဲာ်ညါ ~ The Ways Of The Man Are In Full View Of God

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၁, ၂၀၂၁

ပှၤကညီအကျဲအိၣ်ဝဲလၢယွၤအမဲာ်ညါ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၂၉, ၂မိၤၡ့ ၃၀, မၢ်ကူး ၆:၇-၂၉,
ကတိၤဒိ ၅:၁၅-၂၃

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤကညီအကျဲအိၣ်ဝဲလၢယွၤအမဲာ်ညါဒီးကွၢ်ဆိကမိၣ်ဝဲအကျဲဧိၤကပူၤဧိၤခဲလၢာ်အဂ့ၢ်အကျိၤလီၤ.’’
ကတိၤဒိ ၅:၂၁

၁၉၉၆ နံၣ်, မ့ၢ်ဝဲယဖျိထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိအနံၣ်န့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်ဒီးယနီတဂၤလၢအလဲၤအိၣ်ဝဲလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တနံၣ်ညါအံၤ, ယဖျိထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိလံအဃိ ယပာ်လီၤယသးလၢယကလဲၤအိၣ်သကိးအီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ကီၢ် ကၠီၣ်တဲၣ်အိၣ်ဖဲလဲၣ်, ယဘၣ်လဲၤကျဲဒ်လဲၣ်, ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်. ထဲတမံၤဧိၤတံၤသကိးတဂၤတဲယၤ, နဘၣ်လဲၤလၢ မီၣ်လမၠဲၣ်, ဒီးဒိးထီၣ်ကဒီးကဘီ ဒီးနဘၣ်လဲၤဆူ ကၠၣ်အ့ဆ့းကၠံ တကပၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်နဲၣ်ကျဲအံၤတအိၣ်လၢ ယတၢ်ထံၣ်ကမှံပူၤဒၣ်လဲာ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မီၣ်လမၠဲၣ် ဒီး ကၠၣ်အ့ဆ့းကၠံအိၣ်ဖဲလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်အဃိ န့ၣ်လီၤ. သနာ်က့ဒီးလၢတၢ်နာ်ဒီးတၢ်ထုကဖၣ်အပူၤန့ၣ်, ယစးထီၣ်ယတၢ်လဲၤလီၤ. ဒိးထီၣ်သိလ့ၣ်ဒီးတုၤလၢ မီၣ်လမၠဲၣ်လံ. မုၢ်ဟါလီၤလံဒီး ဘၣ်လဲၤမံဖဲလဲၣ်ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်. နၢ်ဟူဘူစ့ၢ်ကီးလၢပှၤတဲဝဲ ဝ့ၢ်မီၣ်လမၠဲၣ်အပူၤန့ၣ် ပှၤကညီအိၣ်ဝဲဒီး ခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ထံၣ်လိာ်သးဒီး ပယီၤဖိတဂၤဒီးယသံကွၢ်အီၤ, ‘‘ပှၤကညီ ကလုာ်အိၣ်တၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ် နသ့ၣ်ညါဧါ.’’ အဝဲစံးဆၢယၤ, ‘‘ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်.’’ တၢ်ကီလံ. မ့ၢ်လၢမုၢ်ဟါလံအဃိ န့ၣ်လီၤ. ထဲန့ၣ်တဘျီ, ယကိးထီၣ်ဆဲးကါကစၢ် ဒီးယမၢအဆှၢယၤလၢ ဟိၣ်ထဲလ် တဖျၢၣ်ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. မံလၢ ဟိၣ်ထဲလ် တနၤဒီးကိးထီၣ်ကဒီးဆဲးကါကစၢ် ဒီးယမၢအဆှၢယၤ ဆူကၠၣ်အ့ဆ့းကၠံကဘီသန့န့ၣ်လီၤ. လဲၤနုာ်လၢ ကဘီပူၤလံ. ကၠၣ်အ့ဆ့းကၠံအိၣ်ဖဲလဲၣ်တသ့ၣ်ညါဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ, ကဘၣ်ဖဲ တဆံမံးနံး အတီၢ်ပူၤန့ၣ်ထံၣ်လိာ်သးဒီးကညီသးစၢ်ဖိတဂၤ, ဒီးယသံကွၢ်အမံၤဒီးစံးဝဲလၢသါမံၤမ့ၢ်သရၣ်လဲဖဲ, ဒီးသါဟဲက့ၤ လၢဝ့ၢ်တကူၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးသံကွၢ်ယၤနမံၤဒ်လဲၣ်, နကလဲၤဖဲလဲၣ်, ဒီးယတဲဘၣ်အီၤယမံၤဒီးယကလဲၤတၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယတဲအီၤလၢယတလဲၤဘူနီတဘျီဘၣ်. ဒီးအဝဲတဲယၤတဘၣ်ကိၢ်တဂ့ၤ. နကျဲဒီးယကျဲန့ၣ်ဘၣ်ဃုာ်တဝာ်န့ၣ်လီၤ. တုၤမ့ၢ်ယဟးဖးဒီးနၤဒီးယကနဲၣ်နၤကျဲ ဒီးနကလဲၤတုၤ ဖဲတၢ်လီၢ်လၢ နအဲၣ်ဒိးလဲၤသပှၢ်တၢၢ်န့ၣ်လီၤ.  တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလီၤ, သရၣ်ဧၢ, ဒ်နနဲၣ်ယၤကျဲအသိးယလဲၤတုၤသပှၢ်တၢၢ်ဆူယနီအဟံၣ်ဖိဃီဖိအအိၣ်ဂ့ၤဂ့ၤ ဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယွၤကိးထီၣ်စီၤအၤဘြၤလၢအကဟးထီၣ်လၢအဘူးအတံၢ် ဒီးလဲၤဆူကီၢ်တဘ့ၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤကဟ့ၣ်လီၤအီၤန့ၣ်, တသ့ၣ်ညါဝဲကျဲဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ဟးထီၣ်ဝဲဒီးလဲၤတၢ် ဒီးယွၤဆှၢအီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးမၢနလဲၤဆူတၢ်လီၢ်တလီၢ်လီၢ် လၢအလၤကပီၤအဂီၢ်ဧါ. 

တၢ်ထုကဖၣ်  

ပၢ်ယွၤဧၢ, တၢ်မူအထူအယိာ်အကျဲလၢပတလဲၤဘၣ်နီတဘျီအံၤဒုးထံၣ်ပှၤဒီးဆှၢဘၣ်ပှၤတက့ၢ်. လၢပှၤနစၤရ့းဖိယ့ၣ်ၡူးအမံၤ ပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ခါမ့
ယူၣ်တံၣ်ကၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ယူၣ်တံၣ်ကၣ်, နယူယီးကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 21, 2021

THE WAYS OF THE MAN ARE IN FULL VIEW OF GOD

Bible in A Year: Exodus 29, Exodus 30; Mark 6:7-29; Proverbs 5:15-23 

“For the ways of man are before Yahweh’s eyes. He examines all his paths.”  
Proverbs 5:21 WEB

In 1996 was when I graduated from Bible school. I had a sister who lived in Thailand. I decided I would visit her since I finished Bible school. But, I did not know where Thailand was or how to get there. All I knew was my friend told me: “go to Mawlamyine, get on a boat, travel to Kyain Seik Gyi, and continue to Thailand.” His direction did not even paint any picture in my mind. I also did not know where Mawlamyaing or Kyain Seik Gyi was. In faith and prayer, I started my journey. I took a bus and arrived in Mawlamyine. It was near dusk. I did not know where to sleep. But, I had heard before that there were Karen people and churches in Mawlamyine. I saw a Burman man and asked him, “Where do the Karen people live?” He answered, “I don’t know.” I thought, “I am in trouble. It’s already late.” I hired a trishaw driver to take me to the hotel and I slept there one night. In the morning, I again took a trishaw and asked him to take me to a jetty to go to Kyainseikkyi. I got on the boat. I did not know in which direction Kyain Seik Gyi was. By the grace of God,  about 10 minutes later, I met a young Karen man. I asked his name and he said, “Saw Leh Peh.” He told me he just came back from Yangon. He asked me who I was, where I was from, and where I was heading. I answered his questions and opened up to him about not having been to Kyain Seik Gyi before. He told me not to worry. He said we shared half of the journey together. He also told me he would find help for me once we had to go our separate ways. Thank you so much to this young man!  His direction and help got me to my sister’s house.  When God called Abraham to leave home and go to inherit a foreign land He did not know the way. But, God directed him.

Reflection

Might God want you to go somewhere for His glory?

Prayer

Father God, we do not have a full view of the path to eternity.  But you do. Please help us to see and direct our paths. In the name of Jesus of Nazareth I pray. Amen.

Pastor Kar Min
Utica Karen Baptist Church
Utica, New York