ပိာ်ယခံ ~ Follow Me

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁၆, ၂၀၂၁

ပိာ်ယခံ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၁၉, ၂မိၤၡ့ ၂၀, မၢ်ကူး ၁:၂၉-၄၅,
မၢ်ကူး ၂:၁-၁၇,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၂:၁၂-၂၁

‘‘ဒီးလဲၤတၢ်, ဒီးထံၣ်စီၤအၤလဖဲအဖိခွါ, စီၤလ့ၤဝံတဂၤ, ဆ့ၣ်နီၤလၢပှၤဃ့သွဲအလီၢ်, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ပိာ်ယခံတက့ၢ်.’’
မၢ်ကူး ၂:၁၄

ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်သိၣ်က့ၤသီက့ၤပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢပီၣ်လဲၣ်နံၤဝံၤ, ဟးထီၣ်လဲၤတၢ်ဒီးထံၣ်ဝဲစီၤလ့ၤဝံလၢအဘၣ်တၢ်သ့ၣ် ညါအီၤလၢစီၤမးသဲန့ၣ်လီၤ. စီၤလ့ၤဝံဆ့ၣ်နီၤလၢပှၤဃ့သွဲအလီၢ်ဒီးဖဲန့ၣ်, ယ့ၣ်ၡူးစံးဘၣ်အီၤ, ‘‘ပိာ်ယခံတက့ၢ်’’ ဒီးဂဲၤ ဆၢထၢၣ်ဒီးပိာ်ထီၣ်အခံလီၤ. အဝဲမ့တမ့ၢ်ပှၤအခိၣ်တဂၤ, ဒီးမ့ၢ်ကဲဒၣ်ထဲတၢ်အခ့အပှၤလၢအမၤတၢ်တီတီလိၤလိၤ န့ၣ်, ကျိၣ်စ့လၢအမၤန့ၢ်ဝဲတနံၤအဂီၢ်န့ၣ်, ဘၣ်က့ၤဟ့ၣ်ဝဲဆူပှၤအခိၣ်, ဃုာ်ဒီးတၢ်ကွဲးနီၣ်ကွဲးဃါလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ. အဝဲကန့ၢ်ဘၣ်ဒၣ်ဒ်တၢ်ခ့တၢ်ပှၤတဂၤအဘူးအလဲလီၤ. သနာ်က့, ပှၤဃ့သွဲတဖၣ်အမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢတၢ်သူၣ်လီသး  ကွံ, တၢ်ဃ့ဆူၣ်တၢ်, ဒီးတၢ်မၤသကိးတၢ်လၢရိမ့ၤတၢ်ပၢတၢ်ပြးန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်အဃိ, တနံၤဘၣ်တနံၤပှၤဃ့သွဲ စီၤလ့ၤဝံအံၤကန့ၢ်ဘၣ်ကျိၣ်စ့အါမးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဘၣ်တဘၣ်အသးခီၣ်ၡ့ၣ်ကသိၣ်ဃီၣ်အီၤလီၤ. ဖဲကစၢ်ခရံာ်ကိး အီၤန့ၣ် အဝဲတသုးဆၢသုးကတီၢ်ဘၣ်. ပိာ်ထီၣ်ဝဲတဘျီဃီ, ဘၣ်တဘၣ်ကမ့ၢ်လၢတၢ်ဘျဲအီၤလၢတၢ်မၤတခါအံၤအ ဃိလီၤ. အဂၤတမံၤလၢယနာ်န့ၣ်, စီၤလ့ၤဝံတဂၤအံၤတမ့ၢ်ကသ့ၣ်ညါကစၢ်ခရံာ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲကစၢ်ခရံာ်ကိး ထီၣ်အီၤအခါ အဝဲတသံကွၢ်သံဒိးတၢ်, တဂ့ၢ်လိာ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်န့ၣ်, အဝဲကအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လၢအဆၢပူၤဖျဲးထီၣ် ကွံာ်ဝဲလၢတၢ်မၤတခါလၢတအဲၣ်ဒိးမၤလၢၤဝဲအဃိန့ၣ်လီၤ. 

ဒ်စီၤလ့ၤဝံအသိး ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်လၢယဂီၢ်အိၣ်ဒီးအဃံအလၤ, လၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲစ့ၢ်ကီးလီၤ. ယမ့ၢ်ဒၣ်ပှၤကစၢၢ် ခိၣ်ဖိတဂၤဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိမ့ၢ်ဒၣ်ထူစံာ်, ဖဲးခုးလီၤ. တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကမၤလိဘၣ်တၢ်အဒိၣ်အမုၢ်ဒုတအိၣ်ဘၣ်. မၤ လိဘၣ်တၢ်ဖဲအကြၢးလီၤ. လၢတၢ်တဆိကမိၣ်ဒီးမံမီၢ်အီၤနီတဘျီအပူၤ, ဖဲလါမးၡး ၁၉၈၇ နံၣ် န့ၣ်ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ် ကစီၣ်လၢ, ‘‘နကလဲၤထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိဧါ’’န့ၣ်, ဒ်စီၤမးသဲအသိးယတသံကွၢ်တဲအါတၢ်နီတမံၤဘၣ်.  ယတဲယဲမ့ၢ်ဒီး ယအၢၣ်လီၤတဘျီဃီလီၤ. မ့ၢ်တၢ်သးခုလၢယဂီၢ်တုၤတဲက့ၤအဂ့ၢ်တသ့လၢၤဘၣ်လီၤ. ယကစံးယဲဒူဒူယွၤစိာ်ကဖီထီၣ် ယၤလၢပှၤကွးစံာ်ဖိဆူအဝဲဒၣ်အတၢ်မၤဒိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်မ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီးတၢ်ကတဲာ်ကတီၤလၢပှၤလၢအဆၢန့ၢ်ဘၣ်အီၤအဂီၢ်, လၢတအိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်သုး ဆၢသုးကတီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ယွၤမၢနၤတၢ်တမံၤမံၤဒီးနသုးဆၢသုးကတီၢ်တဘျီဘျီဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ခရံာ်သးဘိဧၢ, ဟ့ၣ်ယၤသးလၢအကမ့ၢ်ပှၤလၢအပိာ်နခံလၢတၢ်ယူးယီၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤနၤအါအါတက့ၢ်. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်ကံဒိၣ်                                                                                           
ခနဲးတံးကးတ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဟးထ်ဖီးဒ်, ခနဲးတံးကးတ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 16, 2021

FOLLOW ME

Bible in A Year: Exodus 19, Exodus 20; Mark 1:29-45, Mark 2:1-17;
Psalm 22:12-21 

“As he passed by, he saw Levi the son of Alphaeus sitting at the tax office. He said to him, “Follow me.” And he arose and followed him.”  
Mark 2:14 WEB

After teaching the crowd beside the lake, Jesus walked and saw Levi, known as Matthew. Levi was sitting in the tax collector’s booth. Jesus asked him, “Follow me,” and Levi got up and followed Him immediately. If Levi was not the head of the tax collectors, but a regular worker who worked honestly, he would have had to deposit taxes he collected with good record-keeping. He would have been paid as a regular worker. However, at that time, tax collectors were notorious for being greedy, forcing payments, and collaborating with the Roman authority. If that was so with Levi, he would have made a lot of money. However, his conscience would have haunted him. When Jesus called him, Levi did not procrastinate, but followed Jesus instantly. It could have been that he was tired of his work. I think Levi may not have known Jesus that well. Yet, he did not contend with Jesus who called him. Maybe Levi wanted to escape from the work he no longer felt good about doing. 

Just like Levi, God made things beautiful for me in His own time. I was a mountain-dweller. My experience was mainly farming and working in the fields. There was no opportunity for me to learn great things. I had little education. I never thought or dreamed of great learning opportunities. In March 1987, I was asked, “Do you want to go to the Bible school?” Just like Matthew, I did not ask any questions. I immediately said “YES!”  I was so happy that it was hard to express that experience in words.  I can boldly say, God promoted me from insignificant farming capacity to prominent kingdom ministry.   

Reflection

Opportunities are blessings for those who desire them and do not procrastinate. Have you ever procrastinated to do the work God wanted you to do?

Prayer

Dear Jesus Christ, please give me the heart to follow you with reverence and to fear you in my life.  In Jesus’ Name we pray. Amen.

Pastor Gie Dor
Connecticut Karen Baptist Church
Hartford, Connecticut