တၤလၣ်လၢအအိၣ်ဒီးပှၤ ~ Talents We Have

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၇, ၂၀၂၁

တၤလၣ်လၢအအိၣ်ဒီးပှၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၄ဝး၃-၂၄, ယိၤဘး ၄၁, ယိၤဘး ၄၂,
မးသဲ ၂၅:၁၄-၄၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၈:၄၃-၅၀ 

‘‘ဒီးအကစၢ်စံးဘၣ်အီၤ, ဘၣ်လံကုၢ်လၢအဂ့ၤဒီးအကလုၢ်တီဧၢ, နအိၣ်လၢတၢ်စှၤအဖီခိၣ်ဒီးနကလုၢ်တီလံ. ယကပာ်နၤလၢတၢ်အါအဖီခိၣ်လီၤ. လဲၤနုာ်ဆူနကစၢ်အတၢ်သးခုအပူၤတက့ၢ်.’’
မးသဲ ၂၅:၂၁

တဘျီကစၢ်ခရံာ်သိၣ်က့ၤသီက့ၤအပျဲၢ်အဘီၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးမူခိၣ်ဘီမုၢ်လၢဘၣ်တၢ်ဒိလီၤအီၤလၢမုၣ်ကနီၤ ဆံဆဲၣ်ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ကဟဲက့ၤခံဘျီတဘျီအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အနံၤအသီပှၤတသ့ၣ်ညါဘၣ်. အဃိခရံာ် မၢပဆိးသီလီၤ. ကစၢ်ခရံာ်စံးကဒီးဝဲ, ပှၤတဂၤတချုးလဲၤတၢ်ဆူတခီထံတခီကီၢ်န့ၣ် ကိးဝဲအကုၢ်အပှၤ သၢဂၤ ဒီးဟ့ၣ်ဝဲယဲၢ်တၤလၣ်တဂၤ, ခံတၤလၣ်တဂၤ, တတၤလၣ်တဂၤဝံၤ, ဒီးအကစၢ်မၤလိာ်စ့ၢ်ကီးအီၤလၢ ဖဲဒၣ်အမၤတၢ် သ့စုာ်စုာ်န့ၣ်ဘၣ်မၤဝဲလီၤ. ဒီးအကစၢ်လဲၤဆူတခီထံတခီကီၢ်လီၤ. ဖဲအကစၢ်ဟဲက့ၤ ဒီးပှၤလၢအဒိးန့ၢ်ယဲၢ်တၤလၣ် တဂၤမၤအါထီၣ်ဝဲယဲၢ်တၤလၣ်, ပှၤလၢအဒိးန့ၢ်ခံတၤလၣ်တဂၤစ့ၢ်ကီးမၤအါထီၣ်ခံတၤလၣ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အကစၢ် စံးဝဲ, ‘‘ဘၣ်လံကုၢ်လၢ အဂ့ၤဒီးအကလုၢ်တီဧၢ, ယပာ်သုလၢတၢ်အါအဖီခိၣ်လီၤ. လဲၤနုာ်ဆူ နကစၢ်အတၢ်သးခု အပူၤတက့ၢ်.’’ ပှၤလၢ အဒိးန့ၢ်တတၤလၣ်တဂၤန့ၣ်တမၤအါထီၣ်ဝဲဘၣ်. ဟဲက့ၤစိာ်က့ၤဝဲ တတၤလၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် အကစၢ်စံးအီၤလၢအမ့ၢ် ကုၢ်အအၢဒီးအကၢၣ်တဂၤ, ဒီးဟီထီၣ်ကွံာ်ကုၢ်တဂၤန့ၣ်ဆူတၢ်ခံးကျါ လၢခိဆူ တၢ်ဘၣ်ဟီၣ် တၢ်ဘၣ်ယၢၤ ဒီးတၢ်မဲအ့ၣ်စဃံးအိၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ပှၤတၤလၣ်   တဒ်သိးသိးလိာ်အသးဘၣ်. ဟ့ၣ်ဝဲတဂၤတမံၤတဂၤတမၠိလီၤ. ပကစၢ်ယွၤဘၣ်အသးလၢပတဘၣ်ခူၣ်လီၤကွံာ် တၤလၣ် အအါအစှၤလၢအဟ့ၣ်ပှၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီ, ကစၢ်ယွၤဘၣ်အသးလၢပကဟ့ၣ်ဆၢက့ၤပတၤလၣ်ဆူယွၤ အအိၣ်ဒီးတၢ်ကမၤအါထီၣ်အီၤဒီးဒုးကဲထီၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢကစၢ်ဘီမုၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒီး အလၤကပီၤကအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢပဃိစ့ၢ်ကီးလီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးတၢ်အိၣ်မူ

နဆိကမိၣ်လၢယွၤဟ့ၣ်နၤတၤလၣ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်. နသူအီၤလၢယွၤအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ် 

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပသုတခူၣ်လီၤဘၢကွံာ်ပတၤလၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်ပကကျဲးစၢးအဂ့ၤကတၢၢ်ဒီး နၢ်ဟူဘၣ်က့ၤ ‘‘ကုၢ်လၢအဂ့ၤဒီးအကလုၢ်တီဧၢ, လဲၤနုာ်ဆူနကစၢ်အတၢ်သးခုအပူၤတက့ၢ်’’ န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤဃိယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်စ့စ့ကၠီၣ်
ဃ့ၤရမိၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဘၢးဖ်လိ, နယူယီးကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 7, 2021

TALENTS WE HAVE

Bible in A Year: Job 40:3-24, Job 41, Job 42; Psalm 18:43-50; Matthew 25:14-46

““His lord said to him, ‘Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things, I will set you over many things. Enter into the joy of your lord.””  
Matthew 25:21 WEB

Once, Jesus Christ taught his disciples regarding the second coming of Christ using the parable of the ten virgins. No one knows the day and the time when Jesus will come back. That is why Jesus taught us to keep watch. 

Jesus also taught us using another parable. A man was going on a journey. He called his three servants and entrusted them with five talents, two talents, and one talent. This master told his servants to be in charge of these talents according to their ability. Upon returning, the master saw that the servant who had five talents gained five more and the servant who had two talents gained two more. The master said to them, “Well done, good and faithful servant; you were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord.” However, the servant with one talent gained nothing more. The master called him a wicked servant and cast him to the darkness where there were weeping and gnashing of teeth. 

Dear brothers and sisters, God gives each of us talents uniquely. It is God’s will that we do not bury the many or few talents he gives us. Instead, it is God’s will that we keep watch and multiply our God-given talents for His kingdom. If we are faithful, we will bring Glory to God.

Reflection

What kind of talents has God given you? How have you used these talents? 

Prayer

God, please help us not to bury our talents, but to keep watch and use them to the best of our ability until we hear, “Good and faithful servant, enter into the joy of your Lord.  In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Say Say Kyaw
Hermon Karen Baptist Church
Buffalo, New York