တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤ ~ Integrity Or Perfection

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၆, ၂၀၂၁

တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၂ မိၤၡ့ ၃၉, ၂ မိၤၡ့ ၄၀, မၢ်ကူး ၉:၂-၃၂, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၆:၁-၁၂

‘‘မ့မ့ၢ်ယဲဒၣ်အံၤယကလဲၤတၢ်လၢယတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤအပူၤလီၤ. ပှ့ၤက့ၤယၤဒီးသးကညီၤယၤတက့ၢ်.’’ 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၆:၁၁

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤလၢယအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါတခီ, မ့ၢ်ဒၣ်ဒ်စီၤဒၤဝံးအထါပာ်ဖျါဝဲဖဲ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၆:၁-၁၂) န့ၣ်လီၤ. ထါအံၤ မ့ၢ်ထါတယုၢ်လၢအမုာ်, ဒီးအဖျၢၣ်တဖၣ်ကတိၤတၢ်ဒီးပှၤ လၢပတၢ်အိၣ်သးဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ, ဒီး မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်ထွဲ ဒီးနၤယၤ, ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလီၤ. တၢ်လၢယအဲၣ်ဒိးမၢ ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်ပာ်သူၣ် ပာ်သးန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဖီခိၣ် လၢအမ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤန့ၣ်လီၤ. ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤမ့ၢ်လၢပသန့ၤပသး လၢယွၤ, ဒီးတမ့ၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်အိၣ်တၢ်ယၢၤ, တၢ်ထူးတၢ်တီၤ, ပှၤကညီအတၢ်ကူၣ်သ့ဂံၢ်ဘါဘၣ်. တၢ်သန့ၤသး လၢယွၤမၤစၢၤပှၤလၢပတဆ့ၣ်နီၤဘၣ်ဒီးပှၤလီတၢ်, ပတလဲၤနုာ်ဘၣ်ဒီးပှၤမၤတၢ်လၢတၢ်ခူသူၣ်ဘၣ်. တၢ်သန့ၤသး လၢယွၤ ဟ့ၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်သူၣ်မံသးမုာ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်လၢ ပှၤကညီ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဂီၢ်,  တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤအိၣ်ဒီးအီၤ တသ့နီတဘျီဘၣ်. တၢ်သူၣ်မံသးမံစ့ၢ်ကီးအိၣ်ဒီး အီၤတသ့ဘၣ်. တၢ်ဒံးအိၣ်ဒံးဂုာ်တၢ်, တၢ်ဒံးအါဒံးမၤဝဲ, တခီလီၤ. အိၣ်ဘှံးတချုးအိၣ်သါတချုး, တၢ်ဆၢကတီၢ် လၢာ်ကွံာ်လၢအဂီၢ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢယွၤအဂီၢ်တခီ ပဟ့ၣ်အီၤစှၤလီၤ. ယတမ့ၢ်ပှၤလၢအိၣ်ဒီး တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤ တဂၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ယမ့ၢ် ပှၤလၢပှၤပှဲၤ ခီဖျိယွၤလၢယနာ်အီၤ, ယသန့ၤယသးလၢအီၤတဂၤ, ပှ့ၤက့ၤယၤလၢအသးသ မူဒီးသးကညီၤယၤအဃိလီၤ. တနံၤဘၣ်တနံၤ, အိၣ်ဒၣ်ယလဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤစးထီၣ်လၢမုၢ်ခီၣ်ထံးပူၤတုၤမုၢ်ယဲၢ်နံၤလီၤ. မ့မ့ၢ်, မုၢ်ဃုနံၤဒီးမုၢ်ခီၣ်ထံးနံၤန့ၣ် ယဟးကသုၣ်ကသီ, ယဘူၣ်သကိးဘါသကိးယွၤဒီးဒူၣ်ဖိထၢဖိတနီၤနီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတမ့ၢ်ပှၤလၢပှၤပှဲၤနီတဂၤဘၣ်. ထဲဒၣ်ပကဟ့ၣ်လီၤပသးလၢအစုပူၤဒီးအိၣ်မူဒ်အတၢ်ဘၣ်သးဒ်အဝဲနဲၣ်ပကျဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤလီၤ. တ​​နွံဘၣ်တ​နွံ, နတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးကစၢ်ယွၤအိၣ်ထဲလဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်   

ကစၢ်ဧၢ, ဟ့ၣ်ယၤသးလၢယကသ့အိၣ်မူ ဒီးမၤတၢ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါဆၢနဘျုးနဖှိၣ် ဒီးလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒ်တၢ်ဘၣ်နသး တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤ, ယဃ့, အၤမ့ၣ်.

သရၣ်သံၣ်စ့
ဘၢၤမီးထ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ခိၣ်လ်ခၠဲးစထၢၢ်, ဘၢၤမီးထ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 26, 2021

INTEGRITY OR PERFECTION

Bible in A Year: Exodus 39, Exodus 40; Mark 9:2-32; Psalm 26:1-12

“But as for me, I will walk in my integrity. Redeem me, and be merciful to me.”  
Psalm 26:11  WEB

I would like to talk about integrity (translated in Karen as perfection) that David talked about in Psalm 26:11. This Psalm is beautiful; its words speak to us with relevance in this time. I would like my brothers and sisters to be mindful of integrity or perfection. We have integrity or perfection by not relying on the world’s riches and human wisdom, but by depending on God Himself. Relying upon God helps us not to keep company with liars, sit with wicked people, or do things in dark secret. Moreover, relying upon God gives us contentment. 

For people, integrity or perfection is hard to achieve. Contentment is also difficult to sustain. The more we have, the more we want, and the more we seek for more things we covet. We do not have time to rest or breathe. Our time is used up for other purposes, while our time with God lessens. I am not a perfect person. However, I am perfect because the God I believe and depend on saved me with His life and has mercy on me.  I work from Monday to Friday. I do things for leisure and worship God with others on Saturday and Sunday. 

Reflection

No human on earth is perfect, but we can have perfection in Christ. We just need to put our lives in God’s hands and live His will; that is perfection. How much of your time is spent with Christ each week? 

Prayer

God, please help me to lead my life by doing things in response to your grace and become perfect in You. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah The Say
Vermont Karen Baptist Church
Colchester, Vermont