တၢ်ကမၢကမၣ်အလီၢ်လၢယွၤမၤဝဲ ~ God’S Miraculous Act

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၀, ၂၀၂၁

တၢ်ကမၢကမၣ်အလီၢ်လၢယွၤမၤဝဲ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၂ရ, ၂မိၤၡ့ ၂၈, မၢ်ကူး ၅:၂၁-၄၃, မၢ်ကူး ၆:၁-၆, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၄:၁-၁၀

‘‘…ဒီးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ပာ်အသးကမၢကမၣ်ဒိၣ်နီၢ်မးလီၤ.’’
မၢ်ကူး ၅:၄၂ခ

ဖဲပှၤအါဂၤထံၣ် ဘူၣ်ဘျီၣ်ခိၣ်အဖိမုၣ်တဆံခံနံၣ်ဖိသံန့ၣ်, အိၣ်ဒီးတၢ်ဟီၣ်တၢ်ယၢၤဒီးမဲာ်ထံမဲာ်နိလီၤ. ကစၢ်ခရံာ် ဟဲနုာ်လီၤ ဒီးထံၣ်ဝဲလၢပှၤဟီၣ်တၢ်ယၢၤတၢ်အဃိစံးဝဲဒၣ်, ‘‘ဘၣ်မနုၤလၢသုကလာ်တၢ်အဲးအဲးဒီးဟီၣ်တၢ်ယၢၤတၢ် လဲၣ်. တမ့ၢ်ဘၣ်ပိာ်မုၣ်ဖိသၣ်သံဘၣ်. မ့ၢ်အမံသပ့ၤလီၤ’’ (မၢ်ကူး ၅:၃၉).  ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ကတိၤတထံၣ်အံၤ ကဲထီၣ်ဝဲတၢ်နံၤဘၣ်ဖၣ်လဲလၢပှၤအါဂၤအဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ခရံာ်ဟံးထီၣ်ဖိသၣ်ပိာ်မုၣ်အစုဒီးကိးထီၣ်ဝဲ, ‘‘…ပိာ်မုၣ်ဖိသၣ်ဧၢ, ယစံးဘၣ်နၤ, ဂဲၤဆၢထၢၣ်တက့ၢ်’’ (မၢ်ကူး ၅:၄၁ခ). ဒီးပိာ်မုၣ်ဖိသၣ်န့ၣ်ဂဲၤဆၢထၢၣ် ဒီးဟးထီၣ်ဝဲ တကီၢ်ခါလီၤ. တၢ်လၢအမၤအသးအံၤ ကဲထီၣ်ဝဲတၢ်ကမၢကမၣ် လၢပှၤလၢအနံၤဘၣ်ဖၣ်လဲတၢ် တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. 

တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိး ဒီးတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤလၢကီၢ်အမဲရကၤအပူၤ, သိလ့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်ဒီးတၢ်လၢပလိၣ်ဘၣ်နီၢ်ကီၢ် လီၤ. လၢတၢ်အလိၣ်ဒီးတၢ်အကါဒိၣ်အပူၤန့ၣ်အိၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်လီၤပျံၤဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အလီၢ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. တဘျီ, ယၤဒီးဖုသရၣ်ဒိၣ်တဂၤ, ပလဲၤသကိးတၢ်ဆူတၢ်သးခုကစီၣ်မူဒါတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်လီၤ. ပဒိးသိလ့ၣ်ခံဂၤ, ယဲတခီယဘၣ်နီၣ်သိလ့ၣ်လီၤ. ပလဲၤတခီခီ, ပတဲသကိးတၢ်တခီခီလီၤ. လၢတၢ်တပာ်သူၣ်ပာ်သးအပူၤ, သတူၢ်ကလာ်သိလ့ၣ်အဂၤတခိၣ်ဟဲဘျၢၣ်ပသိလ့ၣ်ဒီးပသိလ့ၣ်အသးသမူဟးထီၣ်လီၤ. ပသိလ့ၣ်မ့ၢ်ဟးဂီၤ, အသးသမူမ့ၢ်ဟးထီၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ယၤဒီးဖုသရၣ်ဒိၣ်ခံဂၤအသးသမူတဟးထီၣ်ဒံးဘၣ်. တဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး,  ဘၣ်ဆူးဘၣ်ဆါနီတမံၤဘၣ်. အဝဲအံၤမ့ၢ်တၢ်ကမၢကမၣ်အလီၢ်လၢယွၤမၤဝဲလၢပဂီၢ်လၢပတၢ်လဲၤတဘျီ အံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကမၢကမၣ်အလီၢ်လၢယွၤမၤအိၣ်ဝဲလၢတၢ်လီၢ်ကိးပူၤလီၤ. ပမ့ၢ်ကွၢ်ထံအဃိပကထံၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ကမၢကမၣ်လၢယွၤမၤဝဲ အပှ့ၤကလံၤတအိၣ်ဘၣ်.  ထဲပကထံၣ်ဘၣ်အတၢ်မၤ လၢအလီၤကမၢကမၣ်ဒီး နာ်အီၤယိာ်ထီၣ်ဆူၣ်ထီၣ်, မၤလၤကပီၤအီၤဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်ပမူပဒါလီၤ. ယွၤမၤတ့ၢ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢ နသးသမူအပူၤလၢကျဲမနုၤတဖၣ်လဲၣ်. တဲနီၤလီၤလၢနဟံၣ်ဖိဃိဖိ တံၤသကိးတဖၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ဧၢ, ဒုးထံၣ်ယၤနဘျုးနဖှိၣ်ဒီးနတၢ်မၤဂ့ၤ, နတၢ်မၤလီၤလးတဖၣ်ဒီးဟ့ၣ်ယၤသးလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်နၤဆူၣ် ထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်စံးဘျုးနၤထီဘိတက့ၢ်. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်ဘျုးမူ  
ယူၣ်တံၣ်ကၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ယူၣ်တံၣ်ကၣ်, နယူယီးကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 20, 2021

GOD’S MIRACULOUS ACT

Bible in A Year: Exodus 27, Exodus 28; Mark 5:21-43, Mark 6:1-6;
Psalms 24:1-10

“…They were amazed with great amazement.”  
Mark 5:42b  WEB

When the synagogue leader’s twelve-year-old daughter died, people cried and wailed loudly. Jesus came in and saw the crying and the wailing and he said, “Why all this commotion and wailing? The child is not dead but asleep.” What Jesus said was a laughing matter for many.  However, Jesus took hold of the girl’s hand and said to her, “Girl, I tell you, get up!” (Mark 5:41b). The girl instantly got up and walked around. What was just a laughing matter became an awestruck miracle for those who just ridiculed Jesus. 

Cars are indispensable in America if you want to be able to get around. It can also get dangerous to use this very helpful machine. One time, a minister and I travelled together for ministry work. I was driving. We were conversing. Out of the blue, another car hit us with such a force that our car died. Although our car died, we did not. We were not injured either. That was God’s miracle on the journey that we took. God’s miraculous acts are everywhere; we will see them if we pay close attention. 

Reflection

God’s miraculous acts are free of charge. But, they should touch and motivate us to trust him more deeply and glorify him supremely. What are the miraculous acts God performed in your life? Share with your family members and friends. 

Prayer

God, help me see your grace and miraculous acts and increase my faith in every way. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Blut Moo
Utica Karen Baptist Church
Utica, New York