ဆိးသီဒီးဘါထုကဖၣ်တၢ်တက့ၢ် ~ Keep Watch And Pray

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၉, ၂၀၂၁

ဆိးသီဒီးဘါထုကဖၣ်တၢ်တက့ၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ မိၤၡ့ ၄, ၂ မိၤၡ့ ၅, ၂မိၤၡ ၆:၁-၁၂, မးသဲ၂၆:၃၁-၄၆, 
ကတိၤဒိ ၄:၁၀-၁၉

‘‘ဟဲက့ၤဝဲဆူအပျဲၢ်အဘီၣ်အအိၣ်ဒီးထံၣ်န့ၢ်ဝဲလၢအမံသပ့ၤ, ဒီးစံးဘၣ်စီၤပ့းတရူး, သုဆိးသီဒီးယၤထဲတနၣ် ရံၣ်ဧိၤတကဲဘၣ်ဧါ.  ဒ်သိးသုသုတလဲၤနုာ်ဆူတၢ်လ့ပစီတဂ့ၤဒီး, ဆိးသီဒီးဘါထုကဖၣ်တက့ၢ်. သးတမံၤအသးအိၣ်, မ့မ့ၢ်တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်အဂံၢ်စၢ်အဘါစၢ်လီၤ.’’
မးသဲ၂၆:၄၀-၄၁

ပကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အတၢ်ကတိၤတထံၣ်စံးဘၣ်ပှၤလၢပကဘၣ်ဆိးသီဒီးဘါထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ် တူၢ်တၢ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်တမ့ၢ်ထဲပှၤဒိအီၤတီၢ်အီၤလၢထူၢ်စုညါအလိၤန့ၣ်ဘၣ်. တချုးလၢပှၤဒိအီၤအခါဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဟါတၢ်အီၣ်ဝံၤန့ၣ်, ကစၢ်ခရံာ်စံးဝဲတၢ်ကတိၤ – ‘‘ခဲမုၢ်နၤန့ၣ်သုသးကဟးဂီၤလၢယပူၤခဲလၢာ်လီၤ’’ (မးသဲ ၂၆:၃၁). ဖဲအဝဲလဲၤတုၤလၢက့ၤသစ့းမနၤဒီးတချုးအဘါထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ်, ကိးထီၣ်စီၤပ့းတရူးဒီး စီၤစ့းဘ့းဒဲ အဖိခွါခံဂၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်ကစၢ်ခရံာ်အသူၣ်အုးသးအုးဒီးအသးလီၤဘှါဒိၣ်မးလီၤ. ဒီးစံးကဒီးဝဲတၢ်သူၣ်အုးသးအုး အိၣ်ဝးတရံးယၤ ဘူးယကသံလီၤ. စံးကဒီးဝဲ, ဆိးသီဒီးယၤတက့ၢ်. ကစၢ်ခရံာ်တီၤလီၤဝဲ, ကျးလီၤအမဲာ်ဒီး ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဝံၤ ဟဲက့ၤဆူအပျဲၢ်အအိၣ်ဒီးထံၣ်ဝဲလၢအမံသပ့ၤအဃိ, တဲဝဲစီၤပ့းတရူး, ‘‘သုဆိးသီဒီးယၤထဲ တနၣ်ရံၣ်ဧိၤ တကဲဘၣ်ဧါ.’’ 

ပဝဲသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးဒ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်အသိး, တၢ်မံခ့မံသပ့ၤကအိၣ်ဝဲလီၤ. တၢ်လ့ပစီလၢအကဟဲဘၣ်ပှၤ ခဲလၢာ်န့ၣ်, ပမၤနၢၤသ့ဒၣ်ထဲလၢတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအဲၣ်ဒိးလၢ ပကဘါထုကဖၣ်သကိး, တူၢ်သကိး, မၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လံာ်စီဆှံအတၢ်ပာ်ဖျါလၢတၢ်ကမၤအသးဆူညါတဖၣ်အဂ့ၢ်, ဒီးပနၢ်ဟူဘၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ကစီၣ်တဖၣ်အတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ, ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ်ထိၣ်တၢ်ဒွးလၢတၢ်ကမၤအသး ဆူညါန့ၣ်တမ့ၢ်လၢတၢ်ကမုာ်ကခုၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဃိမံခ့မံသပ့ၤလၢၤတဂ့ၤ. ဆိးသီဒီးဘါထုကဖၣ်တက့ၢ်.

 တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

(၁ကွဲးနီၢ်တၢ် ၁၆:၁၁) စံးဝဲ- ‘‘ဃုယွၤဒီးအဂံၢ်အဘါ, ဃုအမဲာ်တထံၣ်ဃီတက့ၢ်.’’  (ယံးရမံယၤ ၃၃:၃) စံးစ့ၢ်ကီး, ‘‘ကိးထီၣ်ယၤတက့ၢ်, ဒီးယကစံးဆၢနၤ, ဒီးယကဒုးနဲၣ်နၤလၢတၢ်အဒိၣ်အထီဒီးတၢ်လီၤလးတဖၣ်လၢနတသ့ၣ်ညါ ဘၣ်လီၤ.’’ မ့ၢ်နဃုယွၤအမဲာ်တထံၣ်ဃီလၢကျဲမ​နုၤတဖၣ်လဲၣ်. မ့ၢ်နမံခ့မံသပ့ၤလၢတၢ်မနုၤအဃိလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဒီးမၤစၢၤပှၤဒ်သိးမ်ပသုတမံခ့မံသပ့ၤလၢဟီၣ်ခိၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, တၢ်လ့ပစီ     အါမးအပူၤတဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်တခီ, အိးထီၣ်ပသးအတြဲၤဒ်သိးပကဆိးသီဒီးဘါထုကဖၣ်သပှၢ်ပှၢ်အဂီၢ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤဃိယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်မၠိကၠီၤ
ဃ့ၤရမိၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဘၢးဖ်လိ, နယူယီးကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 9, 2021

KEEP WATCH AND PRAY

Bible in A Year: Exodus 4, Exodus 5, Exodus 6:1-12; Matthew 26:31-46; Proverbs 4:10-19

“He came to the disciples and found them sleeping, and said to Peter, “What, couldn’t you watch with me for one hour? Watch and pray, that you don’t enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.””  
Matthew 26:40-41 WEB

Jesus told us to keep watch and pray. Jesus’ sufferings did not come from only being tortured and crucified on the cross. Even before that, after having supper, Jesus said, “All of you will be made to stumble because of me tonight…” (Matthew 26:31). When Jesus arrived in Gethsemane before praying, He took Peter and the two sons of Zebedee. Jesus became sorrowful and troubled. He said, “My soul is exceedingly sorrowful, even to death.” He requested his disciples to stay and keep watch with him. After Jesus fell with his face on the ground and prayed, he returned to his disciples only to find them sleeping. He asked Peter, “Couldn’t you men keep watch with me for one hour?” 

Just like the disciples, we get drowsy, yawning, and sleepy. For us to overcome temptations, we must pray. Jesus wants us to pray together, suffer together, and work together. Brothers and sisters, we are informed by the scriptures about the time ahead. We also hear on the news and from the research about how things are developing. Don’t be sleepy! Keep watch and pray!

Reflection

1 Chronicles 16:11 says, “Seek Yahweh and his strength. Seek his face forever more.” Jeremiah 33:3 says, “Call to me, and I will answer you, and will show you great and difficult things, which you don’t know.” In what ways do you seek God’s face and call on Him? 
Why are you sleepy?

Prayer

God, please help us not to get sleepy in the midst of hardship, illness, and temptations. Instead, open our hearts so we will keep watch and pray diligently.  In Jesus’ name we pray.  Amen.

Rev. Myo Kyaw
Hermon Karen Baptist Church
Buffalo, New York