စံးဘျုးယွၤလၢစိာ်ခီယၤ ~ Thank You, God, For Carrying Me Through

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁၅, ၂၀၂၁

စံးဘျုးယွၤလၢစိာ်ခီယၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၁၇, ၂မိၤၡ့ ၁၈, မၢ်ကူး ၁:၁-၂၈,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၂:၁-၁၁

‘‘ကယဲၢ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်ဟးထီၣ်ဝဲလၢပှၢ်မုၢ်ကနၢစံၤအပူၤ, ဒ်အကလဲၤတၢ်အသိး, ဖဲယွၤအထးခိၣ်, ဒီးသူၣ်ဒဲလၢရဖံၤဒံၣ်အပူၤလီၤ. ဒီးထံလၢပှၤဂီၢ်မုၢ်ကအီတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်.’’
၂မိၤၡ့ ၁၇:၁

ဖဲ ၁၉၇၅ နံၣ်, ပဒူသဝီပူၤ တၢ်ကလုၢ်လီၤလၢပကဘၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ခဲလၢာ်မ့ၢ်လၢထံကီၢ်တၢ်အိၣ်သးတဂ့ၤအဃိလီၤ. ဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ်ယပါမ့ၢ်သဝီသးပှၢ် (ကီး-စကီၤ) န့ၣ်လီၤ. ယပါကိးဖှိၣ်သဝီဖိခဲလၢာ်, ဒီးစံးဝဲ, ‘‘သုမ့ၢ်သုးလီၢ်သုးကျဲ တဂၤလၢလီၢ်ကျဲသနၢၣ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်, မ်ပကသုးဘူးပသးဆူအဘူးဒီးသရိာ်စိၤမိၤတက့ၢ်.’’ ဒီးပဟးထီၣ်ကွံာ်ခဲလၢာ်, တနီၤ သုးဘူးအသးဆူ လၢၢ်ဒိၣ်မူကီၢ်ဆၣ် ဝၣ်ဒိၣ်ကျါသဝီ, ဒီးတနီၤဆူ တခီးပှၢ်သဝီန့ၣ်လီၤ. ဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ်, မ့ၢ်တုၤဃီၤ မုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤဒီး, ပပာ်ဖှိၣ်လိာ်ပသးဒီးဘါသကိးယွၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးလၢခံန့ၣ်, ယပါဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် အိၣ်ဖှိၣ်တဲသ ကိးတၢ်ဘၣ်ဃးကတ့ထီၣ်သရိာ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးသဝီဖိတဖၣ်ဘၣ်အသးလၢကတ့ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.  ဖဲန့ၣ်အခါတၢ်လီၢ်ဟီၣ် ခိၣ်တအိၣ်လၢပကတ့ထီၣ်သရိာ်အဂီၢ်ဘၣ်. လၢခံမ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤအဘျုးအဃိ,  တခီးပှၢ်သဝီဟ့ၣ်ပှၤတၢ်လီၢ် တကဝီၤလၢပကတ့ထီၣ်သရိာ်န့ၣ်လီၤ. ပသရိာ်န့ၣ်ကဲထီၣ်လံဘၣ်ဆၣ် ပှၤလၢကကဲန့ၢ်ပှၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တအိၣ် ဘၣ်. ဖဲန့ၣ်ခါ, သရၣ်သမါတဖၣ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယပါ ဒီးယပါဖီၣ်ဂၢၢ်က့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် အိၣ်ခံဖုလီၤ. ပကိးအမံၤလၢသဝီတကူၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီးနိၣ်ၡဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢခိၣ်နၢ်သရၣ်တအိၣ်အဃိ ပပာ်ဖှိၣ် ဒီးဒုးကဲထီၣ်တဖုဃီန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤပှၤအဃိ, ပဒုးအိၣ်ထီၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီး ပှၤကညီမံးၡၢၣ်ကၠိ ဒီးပဘါဘၣ်တၢ် စ့ၢ်ကီးလၢသရိာ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးပကၠိန့ၣ်ပဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ တတီၤတုၤနွံတီၤန့ၣ်လီၤ. ဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ်, ယမၤလိဘၣ်တၢ် တုၤဒၣ်ယဲၢ်တီၤလီၤ. မ့ၢ်လၢသရၣ်သိၣ်လိတၢ်တလၢပှဲၤအဃိ သရၣ်မုၣ်တဖၣ်ဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢ ယကသိၣ်လိက့ၤတၢ် န့ၣ်လီၤ. ယသးဆံးလီၤယသး, ခီဖျိယတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တလၢပှဲၤအဃိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်သရၣ် တဖၣ် ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤ လီၤ. ဒ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အိၣ်ဒီးယၤအသိးယသိၣ်လိယဲ ၁တီၤ,  ဒီးကဲစ့ၢ်ကီးကျဲးစၢးကရၢ ခိၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၈၄ နံၣ်န့ၣ်,  တၢ်အိၣ်သးတဂ့ၤဒီး တၢ်အခွဲးလၢပကအိးထီၣ်မံးၡၢၣ်ကၠိ တအိၣ် လၢၤဘၣ်အဃိ, ပကၠိအံၤဘၣ် တၢ်ကးတံာ်ကွံာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီးကတီၤဆိကၠိန့ၣ်အိၣ်ဒံးဝဲ ဒၣ်လီၤ. ဒီးလၢခံ, ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒၣ်ဝဲ  ဆၢထၢၣ်လၢအခီၣ်သ့လံအဃိ, ပနီၤဖးက့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခံဖုဒ်လၢညါအသိးလီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အံၤ, အိၣ်သူၣ်လီၤ အသးလၢသဝီတခီးပှၢ်တုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤအတၢ် ဆိၣ်ဂ့ၤအဃိ, ယဆီဟံၣ်ဆီဃီဒီးဒိးန့ၢ် ဘၣ်ဖိမုၢ်ဖိခွါနွံဂၤ, ဒီးဆှၢကဒီးယၤဆူမဲၢ်လးအူဒဲကဝီၤဖဲ ၂၀၀၅ နံၣ် န့ၣ်လီၤ. ပဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတုၤဒၣ်လဲာ် ပကလဲၤစိာ်တၢ်မၤဘူၣ်ဆူသရိာ်အဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. ယဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤလၢယဖိတဖၣ် အမဲာ်ကဆှးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢယွၤအဘျုးအဃိယဒိးန့ၢ်ဘၣ်ပှၤတဝၢလံာ်ရိဒၢးတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲလါအီကူး ၂၀၁၁ နံၣ်န့ၣ်, ကစၢ်ယွၤ သုးကဒီးယလီၢ် ဆူကီၢ်အမဲရကၤ, ဃုာ်ဒီးယဟံၣ်ဖိဃီဖိခဲလၢာ်, ဒီးဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးယၤ တၢ်ဖံးတၢ်မၤ, လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ, သူစ့ၢ်ကီးယၤလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤဒ်ပိာ်မုၢ်ကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်တဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢယွၤအတၢ်စိာ်ခီယၤအပူၤမ့ၢ်ယတၢ်ရ့လိာ်သးဒီးအီၤအိၣ်ထဲလဲၣ်. ယဒိးသူယသးလၢအဂီၢ်အိၣ်ထဲလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

အိၣ်လၢမူခိၣ်ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, စံးဘျုးနၤဒိၣ်မးခီဖျိနစိာ်ခီယၤဒီးသူယၤန့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဆဲးလၤ
စ၇ခၠူးစ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စရခၠူးစ်, နယူယီးကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 15, 2021

THANK YOU, GOD, FOR CARRYING ME THROUGH

Bible in A Year: Exodus 17, Exodus 18, Mark 1:1-28, Psalm 22:1-11 

“All the congregation of the children of Israel traveled from the wilderness of Sin, starting according to Yahweh’s commandment, and encamped in Rephidim; but there was no water for the people to drink.”  
Exodus 17:1  WEB

In 1975, there was an order to evacuate due to instability in the country. My father was the head of the village. He gathered all the villagers and said, “When you move, move where you will be close to a church.” We left; some moved to Ler Doh Moo district, Wa Doh Kla village, while others moved to Takot Bwa village.  When Sunday came, we gathered together and worshipped the Lord. Later, my father and church members talked about building a church. Villagers were also in agreement. We did not have land at that time. By the grace of God, Takot Bwa village gave us a plot of land to build a church. Once we had a building, we were happy but we did not have a pastor. The teachers and leaders requested my father to serve as a pastor. There were two congregations: Thawaw Daku and Noh Sheh churches. Because of a shortage of pastors, we united as one church. Because of God’s blessings, we were able not only to worship, but also start a mission school in the church building. The school offered education for pre-school to seventh grade. At that time, I only finished fifth grade.  There was also a shortage of teachers so they asked me to help and teach. I felt extremely inadequate. However, the teachers encouraged me. I became a first-grade teacher and taught as I knew how. I also served as a youth leader in our church. In 1984, the situation got worse and we had to close down our mission school. But, the church and pre-school continued to be in operation. Later, our two congregations became strong and resourceful enough that we divided as two separate churches just as before. Today, these churches are still standing and representing God in Takot Bwa village. 

By the grace of God, I got married and have seven children. We had to move to Maela Oo Refugee Camp in 2005.  We were so poor we did not even have any offering when we went to church. I was worried my children would be embarrassed. God’s hand was with me and I got to work in the library there. In August 2011, God sent me and my entire family to America and also gave me a job. Moreover, God also uses me as a secretary in the Women’s Ministry. 

Reflection

God is carrying us through each day. How much time each day do we fellowship with God? How much do I let God use me for Him?

Prayer

Heavenly Father, thank you for carrying me through and using me for your Kingdom. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Jah Lah
Syracuse Karen Baptist Church
Syracuse, New York