စပံးအဒ့လၢအတဘၣ်တၢ်ညိကွံာ် ~ The Branch That Was Not Cut

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁၁, ၂၀၂၁

စပံးအဒ့လၢအတဘၣ်တၢ်ညိကွံာ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၉, ၂မိၤၡ့ ၁၀, မးသဲ ၂၆:၆၉-၇၅,
မးသဲ ၂ရ:၁-၁၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂ဝ:၁-၉

‘‘ပှၤတနီၤနီၤသန့ၤအသးလၢလ့ၣ်ကဟၣ်တဖၣ်, ဒီးပှၤတနီၤနီၤလၢကသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ပဝဲဒၣ်အံၤ ပကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယွၤပကစၢ်အမံၤလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂ဝ:၇

ဖဲတၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢအဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်အံၤ ဘၣ်စ့ၢ်ကီးယၤအခါန့ၣ် ယသးဆံးဒီးယသးလီၤစၢ်ဝဲလီၤ. ပာ်ဆူၣ်သးဒီးမံဘၣ်ဆၣ်မံတန့ၢ်ဘၣ်. ဆ့ၣ်နီၤဒီးဆိကမိၣ်တၢ်လီၤ. ဖဲယဆ့ၣ်နီၤအိၣ်ဒ်န့ၣ်အခါ, ယပၢ်သရၣ်ဒိၣ် Dr. အဲၣ်သီ ကိးယၤလၢကွဲၤဒီနၢ်န့ၣ်လီၤ. ပကတိၤလိာ်သး ဒီးယတဲဘၣ်အီၤလၢ COVID-19 ဘၣ်ယၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်တၢ် ကတိၤတဖၣ်လၢအဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤဒီးအဒုးဆိမိၣ်က့ၤယတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်, မ့ၢ်ဝဲဒၣ်, သရၣ်ဒိၣ်အတၢ်ကတိၤဒ်အံၤ လီၤ —  ‘‘ဖိခွါဧၢ, တၢ်အီၣ်တၢ်အီန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်ဘၣ်ဆၣ် တၢ်အီၣ်လၢပအီၣ်နုာ်အီၤခဲလၢာ်န့ၣ် တကဲထီၣ် တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါခဲလၢာ်ဘၣ်. တကဲထီၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်မၤစၢၤလၢနီၢ်ခိအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်. အဃိ ပဘၣ်ထုးထီၣ်ကွံာ်အီၤခီဖျိတၢ်တဂ့ၤတဘၣ်, တၢ်ဘၣ်အၢဘၣ်သီန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်နၤတဂၤန့ၣ်, ကစၢ်ယွၤကဘၣ်သူနၤ အလီၢ်အိၣ်ဒံးအါမး, ဒီးနကဘၣ်ကဲထီၣ်က့ၤတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတၢ်အုၣ်သးလၢပှၤဂၤဂီၢ်, လၢကစၢ်ယွၤ အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. ထဲတမံၤ, နဘၣ်နာ်လၢပကစၢ်ယွၤတလဲၤသဒၣ်နၤဘၣ်. တညိကွံာ်နၤဘၣ်.’’ 

ဖဲ (ယိၤဟၣ် ၁၅:၁-၂) န့ၣ်ကစၢ်ခရံာ်သိၣ်လိပှၤလၢအဝဲဒၣ်မ့ၢ်စပံးအမုၢ်ဒီးပတၢ်ဘၣ်ထွဲအိၣ်ဒီးအီၤဒ်အမ့ၢ် အဒ့အဖီသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်လဲၤခီဖျိတကဲထီၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢယနီၢ်ခိအဂီၢ်ဒီးယဘၣ် တၢ်ဆါနးနးကလဲာ်, ဘၣ်ဆၣ်, ကစၢ်ယွၤတကျီကွံာ်ယၤဘၣ်. ယအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒ်စပံးအဒ့အသိး, ယကဘၣ်သၣ်ထီၣ်ဂ့ၤဂ့ၤ, အါအါဂီၢ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယတၢ်သန့ၤအလီၢ်တမ့ၢ်တၢ်အိၣ်အသးဒီးယကစၢ်အဂံၢ် အဘါဘၣ်. ယတၢ်သန့ၤအလီၢ်မ့ၢ်ဒၣ်ထဲယွၤပကစၢ်ယွၤတဂၤဧိၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ကစၢ်ခရံာ်မ့ၢ်စပံးအမုၢ်, ယမ့ၢ်စပံးအဒ့လၢအဘၣ်ထွဲဒီးကစၢ်ခရံာ်အဃိ, ယကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်မနုလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ကစၢ်ယွၤဧၢ, နမ့ၢ်ယွၤလၢအဂ့ၤဝဲလၢပဂီၢ်လီၤ. မ်ယကမ့ၢ်နဖိလၢအဂ့ၤဒီးကဲထီၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်တၢ်ဆိၣ် ဂ့ၤလၢပှၤဂၤအဂီၢ်တက့ၢ်, လၢခရံာ်အမံၤအဃိယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဆၣ်လီၤလး                                                                                    
ယူၣ်ထံၣ်ကၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ယူၣ်ထံၣ်ကၣ်, နယူယီးကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 11,2021

THE BRANCH THAT WAS NOT CUT

Bible in A Year: Exodus 9, Exodus 10; Matthew 26:69-75, Matthew 27:1-10; Psalm 20:1-9 

“Some trust in chariots, and some in horses, but we trust in the name of Yahweh our God.”  
Psalm 20:7 WEB

When the Pandemic affected the entire world, I too got the illness. I felt very weak and discouraged. I tried to be strong. I tried to fall asleep, but I could not. So, I sat and thought. When I was sitting and thinking, I got a call from Dr. Eh Thaw. I told him I had COVID-19. The words he spoke that made me think were, “Son, food is important, but not everything we eat gives us strength or good health. Unuseful things become waste. Unlike that, you are useful and God has many plans to use you. You are to be His witness, who brings grace and blessings to many. There is only one thing to do, and that is to remember God does not forsake you nor leave you.”

In John 15:1-2, we learn that Christ is the vine and we are the branches. We are to remain in Him so we will bloom and bear fruit. My experience with the illness brought no strength to my body and I was seriously sick, but God did not desert me. Because I have the opportunity to remain in the vine, I must bloom and bear much fruit. My reliance is not upon my circumstances or my weaknesses. My trust is in God alone. 

Reflection

Christ is the vine and I am the branch that belongs to Christ. What can I offer to Christ?

Prayer

God, You are a good God for us. May I be your child who blesses others. 
In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Hsar Lawlah
Utica Karen Baptist Church
Utica, New York