ကိၣ်ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ် ~ Bread And The Crowd

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၄, ၂၀၂၁

ကိၣ်ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်အပူၤအဂီၢ်- ၂ မိၤၡ့ ၃၅, ၂ မိၤၡ့ ၃၆, မၢ်ကူး ရ:၃၁-၃၇,
မၢ်ကူး ၈:၁-၁၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၅:၁၆-၂၂

‘‘ဒီးအဝဲသ့ၣ်သံကွၢ်အီၤ, သုကိၣ်အိၣ်ပှံၤဖျၢၣ်လဲၣ်. ဒီးစံးဝဲဒၣ်, နွံဖျၢၣ်လီၤ. ဒီးမၤလိာ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်, ဒ်သိးအကဆ့ၣ်နီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အဖီခိၣ်, ဒီးဟံးန့ၢ်ကိၣ်နွံဖျၢၣ်န့ၣ်, ဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်ဝံၤဒီး, စိၢ်ဘျဲးဝဲ, ဒီးဟ့ၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်ဒ်သိးအကပာ်လီၤလၢအမဲာ်ညါ, ဒီးအဝဲသ့ၣ်ပာ်လီၤဝဲလၢပှၤဂီၢ်မုၢ်န့ၣ်အမဲာ်ညါလီၤ.’’
မၢ်ကူး ၈:၅-၆

တုၤကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးသ့ၣ်ညါလၢပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်တၢ်သၣ်ဝံၤအသးန့ၣ်လုၢ်အီၣ်ဝဲလၢကိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ် အံၤဒ်သိးကမူဒီးဂံၢ်ဘါကအိၣ်အဂီၢ်, လိၣ်ဘၣ်ကိၣ်, တၢ်အီၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ထဲဒၣ်ပှၤလၢအအီၣ် ဘၣ်ကိၣ်, ဒီးအတၢ်အီၣ်ဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးလၢတနံၤအဂီၢ်တနံၤဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်,  အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဂံၢ်ဘါလၢပှဲၤ ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤလၢတၢ်အီၣ်တအိၣ်, တလၢတပှဲၤလၢတနံၤဘၣ်တနံၤအဂီၢ်တဖၣ်န့ၣ်, အဂံၢ်အဘါကစၢ်လီၤ, ကလီၤဘှံးလီၤဘှါ, ဝံၤဒီးလီၤဒိသံကွံာ်ဝဲဒၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. သတးဒီး ဒ်သိးပနီၢ်ခိအံၤကမူဝဲအဂီၢ်ပလိၣ်ဘၣ်ကိၣ်, တၢ်  အီၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်နီၢ်ခိလိၣ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်လၢကမူဝဲအဂီၢ်အသိး, နီၢ်သးကမူဒီးဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်သးအတၢ်အီၣ်လၢအမ့ၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါ, တနံၤဘၣ်တနံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်နီၢ်ခိတၢ်အီၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ဒီးပှၤ ဒီးပှၤသံအသိးန့ၣ်, လၢသးသမူကမူဝဲအဂီၢ်, သးအတၢ်အီၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီး ပမ့ၢ်မူလၢနီၢ်ခိဘၣ်ဆၣ်, ပကမ့ၢ် ပှၤအသံလၢသူၣ်လၢသးန့ၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ၡူးစံးဝဲ ဖဲ (ယိၤဟၣ် ၆:၅၁),  ‘‘ယဲဒၣ်အံၤယမ့ၢ်တၢ်မူအကိၣ်လၢအဟဲလီၤ လၢမူခိၣ်လီၤ. ပှၤမ့ၢ်အီၣ်ကိၣ်အံၤဒီးကမူဝဲလီၤထူလီၤယိာ်န့ၣ်လီၤ.’’ 

မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢ ပကဘၣ်ကွၢ်ထွဲ ပနီၢ်သးအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် ခီဖျိပအီၣ် တၢ်မူအကိၣ်ထီဘိ န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢ ပကဘၣ်ဂဲၤလိာ်လၢပဖိတဖၣ် အနီၢ်သးအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ် ခီဖျိ ပသိၣ်လိအီၤ, မၤယုၤအီၤ, ဆီၣ်ထွဲအီၤ, လၢတၢ်အီၣ်တၢ်မူအကိၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် ကဟ့ၣ်ဒုးအီၣ် တၢ်မူ အကိၣ်လၢ ပှၤဂီၢ်မုၢ်အအိၣ်ထီဘိ ဒ်ခရံာ်မၤတ့ၢ်ဝဲအသိးလီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံလၢတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ယနီၢ်သးအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဂ့ၤကစီဒီဧါ. မ့ၢ်တၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိအိၣ်လၢ ယနီၢ်သးအတၢ်အိၣ်မူအပူၤဧါ. မ့ၢ်ယဒုးအီၣ်ယဖိတဖၣ်လၢတၢ်မူအကိၣ်ကစီဒီဧါ. မ့ၢ်ယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လုၢ်အီၣ် တၢ်မူအကိၣ်ဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် အဂ့ၤကတၢၢ်ဧါ. 

တၢ်ထုကဖၣ်   

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကဟံးန့ၢ်အီၣ်ဘၣ်နကလုၢ်ကထါတၢ်မူအကိၣ်အံၤလၢတနံၤဘၣ်တနံၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်ကစၢ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ, အၤမ့ၣ်.

ဖံမုၣ်နဲၤ
စရခၠူးစ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စရခၠူးစ်, နယူယီးကီၢ်ဝဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 24, 2021

BREAD AND THE CROWD

Bible in A Year: Exodus 35, Exodus 36; Mark 7:31-37, Mark 8:1-13;
Psalm 25:16-22

“He asked them, “How many loaves do you have?” They said, “Seven.” He commanded the multitude to sit down on the ground, and he took the seven loaves. Having given thanks, he broke them, and gave them to his disciples to serve, and they served the multitude.”  
Mark 8:5-6 WEB

When Jesus knew the crowd was hungry, he fed them with bread. People on earth need bread and food daily to have the energy to live. Only those who adequately eat bread, daily sustenance, are healthy and have strength. Those who lack proper nourishment from day to day can become weakened, gradually leading to starvation and death. Hence, we need bread to be alive. Just as our body needs bread, our spiritual life needs bread, the Word of God, everyday.  Just as our body dies without bread, without the daily bread for our spirit, we may be alive physically, but will be dead spiritually.  Jesus told us in John 6:51, “I am the living bread which came down out of heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. Yes, the bread which I will give for the life of the world is my flesh.” 

It is very important that we attend to our spiritual health by eating the living bread. It is very important that we strive for the spiritual health of our children by teaching them, studying scripture together with them, and encouraging them to eat and enjoy the living bread. It is very important that churches make a top priority to feed living bread to their crowds just as Jesus did.  

Reflection

How is my spiritual health?  Is spiritual starvation overrunning my life? Do I help my children to eat and enjoy the living bread regularly? Does our church feed the living bread to the crowd to the best of our ability? 

Prayer

God, please help us to enjoy your word, your living bread, daily. 
In Jesus’ Name we pray. Amen.

Pee Mu Nah
Syracuse Karen Baptist Church
Syracuse, New York