​ယမ့ၢ်ယွၤအဖိမုၣ် ~ I Am God’s Daughter

လါယနူၤအါရံၤ ၁၉, ၂၀၂၁

​ယမ့ၢ်ယွၤအဖိမုၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၃၈, ၁ မိၤၡ့ ၃၉,  မးသဲ ၁၃:၃၆-၅၈, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁:၁-၇

‘‘ယွၤမၤကွၢ်ပှၤတီပှၤလိၤလီၤ. မ့မ့ၢ် ပှၤတတီတလိၤ, ဒီးပှၤလၢအအဲၣ်ဒိးတၢ်မၤအၢန့ၣ် ယွၤသးဟ့အီၤလီၤ… အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအတီအလိၤန့ၣ်အဲၣ်တၢ်တီတၢ်လိၤလီၤ. အမဲာ်ကွၢ်ပှၤအတီအလိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.’’ 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁:၅, ၇ 

ညီနုၢ်, ပှၤထံၣ်ယၤ လၢယမ့ၢ်ပှၤလၢအသူၣ်ဖှံသးညီ, ကွၢ်တၢ်လၢတၢ်ဂ့ၤတခီ, ဒီး အဲၣ်ပှၤအဂၤန့ၣ်လီၤ. ယအဲၣ် ကစၢ်ယွၤဒီးယအဲၣ်ဒိးဒိကနၣ်အကလုၢ်လီၤ. သနာ်က့, လံာ်စီဆှံတဒ့လၢအကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢယဂီၢ်မ့ၢ်ဝဲ, ‘‘ပိာ်မုၣ်သ့ၣ်ဧၢ, ပာ်လီၤသုသးလၢသုဝၤအဖီလာ်, ဒ်လၢကစၢ်န့ၣ်အသိးတက့ၢ်.’’ အသီၣ်ခၣ်လၢယနၢ်ပူၤလီၤ. ဖဲယဖျီ ယသးအခါဒၣ်လဲၣ် ယတဲယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်လၢတဘၣ်ယၢၤထီၣ်လံာ်စီဆှံအံၤတဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်လၢ ယတၢ်ထံၣ်တဖၣ်အံၤ, ဟဲအိၣ်ထီၣ် ခီဖျိလၢ ယတၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးပိာ်ခွါတဖၣ် လၢအအၢဒ်သိး စီၤအ့ၢ်, စီၤအိၤနၣ်, ဒီး စီၤယူဒၤ တဖၣ်အဃိလီၤ. ဖဲယဖး နီၢ်တၤမၢ်အဂ့ၢ်လၢ ၁မိၤၡ့ ၃၈ အပူၤန့ၣ်, တၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ်လၢ ယခူၣ်လီၤ ကွံာ်လၢအပူၤကွံာ်တဖၣ် ဟဲက့ၤပၢၢ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲယထီၣ်တီၤထီကၠိဖဲပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤအခါ, ပှၤပိာ်ခွါကၠိဖိ အဂၤ ၁၀ လၢမၤလိတၢ်ဒီးယၤတတီၤဃီ, တဲပျံၤတဲဖုးယၤလၢကမၤဆူၣ်မၤစိးယၤ, မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် ဆိမိၣ်လၢယတၢၣ် အဝဲသ့ၣ်ဃ့ၢ်ကၠိအဃိလီၤ. ကဲဝဲတၢ်ယိးကဒါဘီဖးဒိၣ်လၢယဂီၢ် မ့ၢ်လၢပမ့ၢ်တ့ၢ်တံၤသကိးစးထီၣ် ဖဲပထီၣ် ၃ တီၤလံၤလံၤန့ၣ်လီၤ. ယတူၢ်ဘၣ်တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး, တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအဒိၣ်အယိာ်န့ၣ်လီၤ. ယတဟးထီၣ်လၢ ဟံၣ်ပူၤဒီး ယတလဲၤစ့ၢ်ကီးဆူကၠိဘၣ်. ယဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်အဃိ, ယတတဲစ့ၢ်ကီးယမိခီဖျိလၢ ယပျံၤ လၢ အဝဲ ကဒူယၤအဃိလီၤ. အါန့ၢ်အန့ၣ်, ယဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ်လၢ ပၢ်တဟံးန့ၢ်မူဒါ လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်ဘၣ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲယသးစၢ်အခါစ့ၢ်ကီး, ယထံၣ်ဘၣ် ပိာ်မုၣ်ဖိသၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဆါလီၤကွံာ်အီၤလၢ က့းအတၢ်လီၤရၢၢ် လီၤစၢၢ် အတၢ်မၤအဂီၢ်လီၤ. ဖဲယအိၣ် ၁၃ နံၣ်အခါ, ယတံၤသကိးဝဲၢ်မုၣ်တဂၤစ့ၢ်ကီးအဒၢထီၣ်ဝံၤ အတၢ်အဲၣ်တီ ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အီၤလီၤ. လၢတၢ်မဲာ်ဆှးဖးဒိၣ်အပူၤ, အဝဲကျဲးစၢးမၤသံလီၤအသးလီၤ. ဝံၤ, ယထံၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီး ပၢ်ယၢ် တဂၤ ဒိတီၢ်အမါအဖိမုၣ်အိၣ်ထဲ ၆ နံၣ်ဖိ ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လီၤ. ယမၤစၢၤတသ့နီတမံၤဘၣ်. မ့ၢ်ဝဲတၢ်လီၤသးအုးလၢ ပိာ်မုၣ်ဖိသၣ်လၢအမ့ၢ်ယၤအံၤ ဘၣ်ဒိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်ထံၣ်ဘၣ် ပိာ်ခွါတဖၣ် မၤဘၣ်ဒိ, မၤဆါ, မၤဆူၣ်, မၤတရီတပါ ပိာ်မုၣ်တဖၣ်လၢနီၢ်ခိဒီးသးလီၤ. ယတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ် သိၣ်လိယၤလၢ, ‘‘ပိာ်ခွါမ့ၢ်ပှၤမၤအၢတၢ်ဒီးတဟံးန့ၢ်မူဒါဘၣ်.’’

တၢ်အပူၤလီၢ်တဖၣ်လၢဟဲအိၣ်ထီၣ်ခီဖျိလၢတၢ်လဲၤခီဖျိအနးတဖၣ်ဖဲယဖိသၣ်အခါ ကဲထီၣ်ဝဲတၢ်အဒူၣ်အဆၢလၢ တၢ်ဒိကနၣ်ယွၤအဂီၢ်လီၤ. တၢ်ပျံၤ, တကးဒံးဘၣ်, တၢ်တအဲၣ်ဒိးပာ်ကဲ, ပိာ်ခွါတဖၣ်လၢယကြၢးပာ်ကဲ ဟဲစံၢ်နုာ် လၢယသးကံၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. သနာ်က့, လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ, ယတၢ်ထံၣ်တဖၣ်အံၤဟဲစှၤလီၤဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်, ခီဖျိ တၢ်လဲၤခီဖျိအသီလၢအမၤဘျါတၢ်တဖၣ် လၢအဒုးထံၣ်ယၤ လၢပိာ်ခွါတဖၣ်လၢ အဟံးန့ၢ်မူဒါ, မၤတၢ်ဆူၣ်, အကလုၢ်တီ, ဒီး အအဲၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးပှၤလၢအဃၢၤ, တဖၣ်လၢယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ပာ်ဖျါ ထီၣ်ခရံာ်အတၢ်အဲၣ်လၢယအိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီးပှၤတဝၢအပူၤ, ပလိၣ်အါထီၣ် ပှၤပိာ်ခွါတဖၣ်လၢ အလီၤဂာ်ဒ်ခရံာ်န့ၣ်လီၤ. လၢပိာ်မုၣ်တဖၣ်လၢအန့ၢ်ဘၣ်နီၢ်ခိဒီးသးအတၢ်ပူၤလီၢ်, ခီဖျိလၢပိာ်ခွါအတၢ်မၤအၢအဃိ, အဂီၢ်, အအံၤကကဲဘျုးကဲဖှိၣ်ဒီးကမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်လၢကယူးယီၣ်ပာ်လီၤအသးလၢအဝၤအဖီလာ်ဒ်ယွၤမၢအီၤလီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နပျဲပိာ်ခွါဆၢတဲာ်နလုၢ်နပှ့ၤဧါ. နဃု နတၢ်မ့ၢ်တၢ် အမ့ၢ်အတီ လၢယွၤအပူၤကစီဒီဧါ. 
နသ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးလၢ နမ့ၢ်နဲ ယွၤတဂၤလၢအတ့လီၤမူဟီၣ်ကယၢတဖၣ်အံၤ အဖိမုၣ်န့ၣ်ဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤနဖိမုၣ်လၢနအဲၣ်အီၤတဖၣ်လၢကသ့ၣ်ညါအလုၢ်အပှ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်. မၤဘျါဘၣ်က့ၤအသးပူၤလီၢ်တဖၣ်, ထွါကွံာ်အမဲာ်ထံလၢဘၣ်လီၤဝဲခီဖျိလၢ အတူၢ်ဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤနးအီၤအဃိန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

ရၣ်မုၣ်ဒါဂ့ၤ
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

January 19, 2021

I AM GOD’S DAUGHTER

Bible in A Year: Genesis 38, Genesis 39; Matthew 13:36-58; Psalm 11:1-7 

“Yahweh examines the righteous, but his soul hates the wicked and him who loves violence.….For Yahweh is righteous. He loves righteousness. The upright shall see his face.”  
Psalm 11:5, 7 WEB

I am usually described as a cheerful, positive, and loving person. I love the Lord and want to obey Him. However, I struggle with the Bible phrase that says, “Wives, submit to your husbands as to the Lord.” It just sounds bitter to me. I even requested my pastors not to mention this Bible verse at my wedding. I think my view was shaped by the men I encountered in my life, who were wicked like Er, Onan, and Judah. Reading the story of Tamar in Genesis 38 takes me back to the memories I buried a while ago.  When I was in high school in a refugee camp, there were about 10 of my male classmates threatening to rape me because they thought I reported them for ditching school. It was such a betrayal as we had been classmates since third grade. I experienced overwhelming fear and anxiety. I refused to go out or go back to school. Not knowing how to cope, I did not tell my mother because I was terrified she would blame me too. On top of this, I grew up in a home where my father abandoned his responsibilities. At a young age, I also witnessed young women sold into sex industry. When I was 13 years old, a pregnant friend I considered as a sister was abandoned by her boyfriend. She tried to commit suicide because of shame. Then, I also witnessed another wicked man senselessly beating his six-year-old step-daughter. I could not do anything to help. It is unfortunate a young girl had to grow up witnessing physical, mental, and sexual abuses committed against women by men.  My experiences told me, “Men are abusers, who take no responsibility.” 

The wounds from the crushing experiences from my childhood get in the way of my obedience to the Lord. They instill intense fear in me to trust and honor even respectable men. However, by God’s grace, my prejudices have significantly lessened because of the healing experience of meeting with hardworking, faithful, and loving brothers in my church, who have shown Christ’s love to me. In our church and society, we need more Christlike men. That would be very helpful to women, who experienced trauma because of men, to love and respect their husbands as God commands. 

Reflection

Do I let men determine my value? Do I seek my true identity in God? Do I know I am the daughter of the God of the universe?

Prayer

God, help your beloved daughters to know their worth and value. Please heal their wounded hearts and wipe away their tears from the abuses they unnecessarily had to endure. In Jesus’ Name we pray.  Amen.

Tharah Mu Dahgay Beney
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona