​တၢ်အသဟီၣ်လၢအကဲဘျုး ~ A Useful Force

လါယနူၤအါရံၤ ၅, ၂၀၂၁

​တၢ်အသဟီၣ်လၢအကဲဘျုး

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၉:၁၈-၂၉, ၁ မိၤၡ့ ၁၀, ၁ မိၤၡ့ ၁၁:၁-၉, 
မးသဲ ၄:၂၃-၂၅, မးသဲ ၅:၁-၂၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄:၁-၈

‘‘သုဝဲဒၣ်အံၤသုမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အအံသၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်အံသၣ်အဟီမ့ၢ်ဘျါဒီး ကဟီက့ၤဝဲလၢမ​နုၤတမံၤလဲၣ်. တဂိာ်တသီၣ်လၢၤဘၣ်တၢ်ဘၣ်, ဂိာ်ထဲပှၤကွံာ်တ့ၢ်ကွံာ်အီၤလၢခိ, ဒီးဘၣ်တၢ်ယီၢ်တံၢ်လၢပှၤကညီလီၤ.’’ 
မးသဲ ၅:၁၃ 

ပဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ပအိၣ်ဒီးပလုၢ်ပပှ့ၤ ပတၢ်သ့ၣ်ညါလၢကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. 

ဖဲလံာ် (မးသဲ ၅:၃) အံၤန့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ကစၢ်ခရံာ်ဟ့ၣ်ဒိဟ့ၣ်တဲာ်ပှၤလၢပကဘၣ်မ့ၢ်တၢ်အသဟီၣ်လၢအကဲဘျုး လီၤဂာ်ဒီးအံသၣ်လၢ အဟီန့ၣ်လီၤ. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သးဘိခဲလၢာ်သ့ၣ်သုဧၢ တနံၤအံၤမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ခွဲးယာ်ဂ့ၤလၢ ပကအိးထီၣ်ပသး ဒီးတူၢ်လိာ်ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်သိၣ်က့ၤသီက့ၤပှၤဂီၢ်မုၢ် ဒီးအပျဲၢ်အဘီၣ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤအကလုၢ် ကထါစံးဝဲဒၣ် (မးသဲ ၅:၃-၁၀), ပှၤလၢအသးဖှီၣ်, ပှၤလၢအသးစူၤ, ပှၤလၢအသးကညီၤတၢ်, ပှၤလၢအသး ကဆှီ, ပှၤလၢမၤဃူမၤဖိးတၢ်, ဒီး ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤနးအီၤ လၢတၢ်တီတၢ်လိၤအဃိတဖၣ်န့ၣ်, ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. 

ကွၢ်ကဒီးဖဲ (မးသဲ ၅:၁၁-၁၆) န့ၣ်စံးကဒီးဝဲ ‘‘တုၤပှၤဒုၣ်ဒွဲၣ်သု, မၤအၢမၤနးသု, ဒီးစံးအၢသုကဘျံးကဘျၣ်, လၢကယဲၢ်တၢ်အၢတၢ်သီအဃိဒီး သုဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဆိၣ်ဝါလီၤ.’’ စံးစ့ၢ်ကီးဝဲ သူၣ်ခုသးခု, သူၣ်ဖှံသးညီတက့ၢ်. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, အဒိပမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်သိၣ်လိပှၤ, ဟံးစုနဲၣ်ကျဲၤပှၤ, လဲၤဃုာ်တၢ်ဒီးပှၤသၢပျၢၤ, ပလဲၤခီဖျိတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တဖၣ်ကသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်. အဃိ ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်အသဟီၣ်လၢအကဲဘျုးကဲဖှိၣ်လၢ အဟဲခီဖျိလၢကစၢ်ခရံာ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. သတးဒီး, မ်ပကကဲထီၣ်အံသၣ်လၢအဟီ, အိၣ်ဒီးန့ဆၢၣ်လၢအမ့ၢ်ဝဲ –  
၁. ကဆှဲကဆှီ – အံသၣ်အဂ့ၤကတၢၢ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးအလွဲၢ်လၢအဝါလီၤ. 
၂. မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ် – မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ် ဒ်သိးအသုတအုၣ်သံကျၣ်သံတဂ့ၤလီၤ.
၃. မၤဝံၣ်မၤဘဲထီၣ်တၢ် – တၢ်အီၣ်တၢ်အီတအိၣ်ဒီးအံသၣ်န့ၣ် ပှၤအီၣ်တဘဲနီတဂၤဘၣ်. 
သတးဒီး ခရံာ်ဖိအတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ ကဘၣ်မ့ၢ်အံသၣ်လၢအကဲဘျုးဒ်အန့ဆၢၣ်ဒၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအံသၣ် တူၢ်ဆါသး, မၤဘျုးတၢ်, ဒီး အဖီအသၣ်ဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ကပီၤလၢတၢ်ကထံၣ်အီၤအဂီၢ်လီၤ. တၢ်ကပီၤ အိၣ်ဒီးအန့ဆၢၣ်လၢအဆှၢတၢ်, အနဲၣ်ကျဲ, ဒီးတၢ်စူးကါစ့ၢ်ကီးအီၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အတၢ်ပနီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံကတၢၢ်, ကစၢ်ခရံာ်စံးဝဲဖဲ (မးသဲ ၅:၁၇-၂၀) န့ၣ်, ကစၢ်ခရံာ်ဟဲမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ အလီၢ်လံၤ, ဒီး တမ့ၢ်အကမၤဟးဂီၤအီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဃိ မ်ပဝဲကိးဂၤဒဲး ပကမ့ၢ်တၢ်အသဟီၣ်လၢအဂ့ၤဒီး ကဲဘျုးဒ်အံသၣ်လၢအဟီအသဟီၣ်အိၣ်အသိး, ဒီး မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတက့ၢ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဒ်တၢ်အသဟီၣ်လၢအဂ့ၤအိၣ်ဝဲအသိး, တၢ်သဟီၣ်လၢအတဂ့ၤ, မၤဟးဂီၤတၢ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲန့ၣ်လီၤ. အံသၣ်မ့ၢ်ဘျါ န့ၣ်တၢ်ကွံာ်တ့ၢ်အီၤလၢခိ, ဒီး ဘၣ်တၢ်ယီၢ်တံၢ်အီၤလၢပှၤကညီလီၤ. မ့ၢ်ယဟီကစီဒီဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤမၤစၢၤယၤ ဒ်သိးယသုတမ့ၢ်အံသၣ်အဘျါဒီးတဂိာ်တသီၣ်ဘၣ်န့ၣ်တဂ့ၤ. မ်ယကမ့ၢ်အံသၣ် လၢအဟီဒီး ကဲဘျုးကဲဖှိၣ်အဂီၢ်မၤစၢၤလၢ်ယၤ, လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ, အၤမ့ၣ်.

ရၣ်ကၠီၣ်စိ
ဘ့ဟီၣ်ကဝီၤကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အိးက်လဲၣ်န်, ခဲၣ်လဖိနယါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

January 5, 2021

A USEFUL FORCE

Bible in A Year: Genesis 9:18-29, Genesis 10, Genesis 11:1-9;
Matthew 4:23-25, Matthew 5:1-20; Psalm 4:1-8  

“You are the salt of the earth, but if the salt has lost its flavor, with what will it be salted? It is then good for nothing, but to be cast out and trodden under the feet of men.”  
Matthew 5:13  WEB

We, dwellers of this earth, have values and wisdom because of God’s grace. In Matthew 5:13, using the example of salt, Jesus Christ taught us to be a force that is useful like salt. Dear brothers and sisters, this is the time to accept and obey Christ’s teaching to the crowd, his disciples, you and me. The word of God in Matthew 5:3-10 tells us that those who are poor in spirit, meek, merciful, pure in heart, peacemakers, and those who are persecuted because of righteousness will be blessed.

Also appeared in Matthew 5:11-16 is that when we are insulted, persecuted, and falsely accused because of Christ, we are blessed. These are reasons to rejoice and be glad. Had it not been for Christ’s teaching, guiding, and walking with us, how can we face trials? That is why we need a useful force that comes from Christ, the salt which has the nature of:

  1. Cleanliness – Quality salt looks clean and white.
  2. Betterment – Salt cures and makes the meat better so it is not spoiled. 
  3. Enhancement – Salt enhances the taste. Without salt food does not taste good.

Christian religion must naturally be a useful force. The usefulness and fruitfulness of salt is a light to many. The light has the nature of transmitting brightness and warnings. Finally, Matthew 5:17-20 teaches us that Jesus came not to abolish the law, but to fulfill it. Let us be the salt that transmits a useful force and the light that shines the light of Jesus, and thereby, fulfilling the law.

Reflection

There are useful and harmful forces.  Salt without saltiness is good only for throwing out and trampling underfoot. Am I salty or not?

Prayer

God, please help me so I am not the salt that loses its saltiness and becomes useless.  Instead, make me the salt that is a useful force.  In Jesus’ Name we pray. Amen.

Rev. Kyaw Soe
Bay Area Karen Baptist Church
Oakland, California