သ့ၣ်နီၣ်က့ၤအဘျုး ~ Remember His Grace

လါယနူၤအါရံၤ ၂၀, ၂၀၂၁

သ့ၣ်နီၣ်က့ၤအဘျုး 

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၄၀, ၁ မိၤၡ့ ၄၁:၁-၄၀,  မးသဲ ၁၄:၁-၂၁, 
ကတိၤဒိ ၂:၁၂-၂၂

‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပှၤကွၢ်တၢ်အီတဖၣ်အဒိၣ်န့ၣ်, တသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဘၣ်စီၤယိၤသးဘၣ်. မ့ၢ်အသးပ့ၤနီၣ်အီၤလီၤ.’’ 
၁ မိၤၡ့ ၄ဝ:၂၃ 

လံာ်စီဆှံတဆၢအံၤဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤ, ယတၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်တဘ့ၣ်အံၤလၢယလဲၤခီဖျိတ့ၢ်အီၤဒီး ယသးအိၣ် အုၣ်ယသးဒ်ယတၢ်လဲၤခီဖျိအမ့ၢ်အတီတဖၣ်လၢယွၤမၤဘျုးဘၣ်ယၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်တဖၣ်န့ၣ်ယ သးပ့ၤနီၣ်အီၤတန့ၢ်ဘၣ်. အိၣ်ထီဃာ်လၢယခိၣ်​​နူာ်ဒီးယသးအကံၢ်အလဲအပူၤလီၤ. 

ဖဲ လါမ့ၤ, ၁၉၉၉ အတီၢ်ပူၤ, ယဟးထီၣ်ခူသူၣ်လၢယဟံၣ်ဒီးယမိၢ်ယပၢ်တသ့ၣ်ညါဘၣ်. ယလဲၤဃုာ်ဒီးပှၤသးစၢ် ကအိၣ် ၈ ဂၤလီၤ. ပလဲၤတုၤဖဲကျဲတဝာ်ဖးဖီဒီး ပလဲၤတၢ်ဆူညါတသ့လၢၤဘၣ်. ယသကိးတဖၣ်ဃၣ်ကဒါက့ၤအခိၣ် ဒီးက့ၤက့ၤဝဲဆူလီၢ်ခံလီၤ. မ့မ့ၢ်ယဲတခီ ယက့ၤကဒါက့ၤတဘူၣ်ဘၣ် မ့ၢ်လၢယပျံၤယပါအဃိလီၤ. ယနၢ်ဟူလၢ တၢ်လီၢ်ဖဲယလဲၤတုၤန့ၣ် ယပါအမၠိအိၣ်အဃိ ယဃုအဝဲသ့ၣ်ဒီးလဲၤအိၣ်ကဒုလၢအဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ပှၤတဂၤ စံးလၢယမ့ၢ်တၢ်မဲာ်ချံ ပှၤကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စုးတၢ်ဒီး အဝဲကွၢ်စူၢ်ကွၢ်ဂာ်ယၤကိးမုၢ်နံၤဒဲးလီၤ. ဒီးလၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအပူၤ, ယဃ့ဘါထုကဖၣ်ကစၢ်ယွၤလၢကဒုးဟးထီၣ်ကွံာ်ယၤလၢတၢ်လီၢ်တတီၤညါအံၤဒီး ကဆှၢဘၣ်ယၤဆူတၢ်လီၢ်လၢ ယဆၢတုၤအီၤလၢအမ့ၢ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲာ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်တပာ်သးအပူၤ ယတံလၢအမ့ၢ်သ့ၣ်ပှၢ်အခိၣ်တဂၤ ဟဲက့ၤလီၤ လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဃုာ်ဒီးအပှၤသုးဖိတဂၤလီၤ. ဒီးဖဲန့ၣ်ယပိာ်ထီၣ်အခံဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤလၢအဆိမိၣ် လၢယမ့ၢ်တၢ်မဲာ်ချံန့ၣ် အတၢ်တိာ်အိၣ်လၢကမၤသံယၤဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ် အဃိ ယွၤအိးထီၣ်ကျဲလၢ ယသးသမူကပူၤဖျဲးဒီး ယအိၣ်မူဘၣ်တုၤခဲအံၤလီၤ. ထီဘိယကသ့ၣ်နီၣ်ယဲ ယွၤအစုစီဆှံစိာ်ယၤဒီးဟ့ၣ်ယၤ တၢ်မူ န့ၣ်လီၤ. 

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ မ်ပသုတဘၣ်သးပ့ၤနီၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢအဘၣ်ပှၤဒီး ပှၤလၢအမၤဘျုးဘၣ်ပှၤတဂၤတဂ့ၤ. ပှၤကွၢ်တၢ်အီတဖၣ်အဒိၣ်တဂၤ တသ့ၣ်နီၣ်က့ၤစီၤယိၤသးအဘျုးဘၣ်. မ့ၢ်အသးပ့ၤနီၣ်ဝဲလီၤ. မ်ပသုတလီၤဂာ်ဒ် ပှၤကွၢ်တၢ်အီအခိၣ်တဂၤအံၤတဂ့ၤ. မ်ပကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤလၢအမၤဘျုးဘၣ်ပှၤန့ၣ်တက့ၢ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်မ​နုၤတမံၤဒုးသးပ့ၤနီၣ်နၤလၢယွၤအဘျုးလဲၣ်. နထံၣ်န့ၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အကတီၢ်ဖဲလဲၣ်အခါလဲၣ်. ကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဝဲစိာ်ခီနၤခီဖျိအစုစီဆှံမ့ၢ်နသ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးဧါ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, လၢနဘျုးနဖှိၣ်အဃိ ယအိၣ်မူဘၣ်တုၤခဲအံၤလီၤ. ဝံသးစူၤဆှၢကဒီးယၤလၢယသးသမူခါဆူညါတက့ၢ်. လၢယကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤနဘျုးအဂီၢ် သိၣ်လိဘၣ်ယၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

နီၢ်လါအဲၣ်
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

January 20, 2021

REMEMBER HIS GRACE

Bible in A Year: Genesis 40, Genesis 41:1-40; Matthew 14:1-21,
Proverbs 2:12-22

“Yet the chief cup bearer didn’t remember Joseph, but forgot him.”  
Genesis 40:23 WEB

This bible verse reminds me of my life’s past experiences on this earth. I would like to share a testimony about the truth of God’s grace that has been shown in my life. I shall never forget God’s grace. It forever is ingrained in my head. 

In the month of May, 1999, I left my house without my parent’s permission. I left with eight other young adults. Halfway on our journey, we were stopped and unable to proceed any further. Many of my companions turned back home. I could not bring myself to return like they did due to the fear of my dad that overwhelmed me. I learned that my father’s relatives lived in the place where I was stuck. I found them and stayed in their home. Unfortunately, one of the villagers there accused me of being a Burman spy. He would constantly keep an eye on me, making me feel uncomfortable and fearful. This man was stalking me and watching me closely. I knew being accused as a spy was an invitation to danger and even death.

With fear and trembling, I prayed fervently to God to get me out of that place. I asked God to take me to Thailand, a place I had been wanting to go. Out of nowhere, one of my uncles, who was a forest administrator, appeared with a soldier.  I followed them to Thailand. To me, that was God’s answer to my prayer. God opened a path for me to escape danger and that is why I am still living today. His holy hand carried me through and gave me life. 

Therefore, let us not forget the good that has been done in our lives and the ones who did the deeds. The chief cup bearer did not remember Joseph. He forgot Joseph. Let us not be like the chief cupbearer who easily forgets.  Let us remember the God who has poured out His grace and mercy to us each day.   

Reflection

What is standing in the way for you to remember God’s grace? In which times do you particularly experience God’s grace? Do you know God carries you each day?

Prayer

Heavenly Father, I am living today because of your grace. Please guide me with your mighty hand in the future, both near and far.  Please teach me never to forget your grace. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Naw Lah Eh
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona