ယွၤပာ်မူယၤ ~ God Keeps Me Alive

လါယနူၤအါရံၤ ၁၇, ၂၀၂၁

ယွၤပာ်မူယၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁မိၤၡ့ ၃၄, ၁မိၤၡ့ ၃၅, မးသဲ ၁၂:၄၆-၅၀,
မးသဲ ၁၃:၁-၁၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁ဝ:၁-၁၁, 

‘‘စံးဝဲလၢအသးကံၢ်ပူၤ, ယတဟူးတဝးဘၣ်, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်ယတဘၣ်တၢ်အၢဘၣ်.’’ 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁ဝ:၆ 

ယစံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢအမၤပူၤဖျဲးယၤလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအပူၤလီၤ. ယတၢ်အိၣ်မူဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိဖဲ လါအီကူး ၁၉၉၂ မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးဒုၣ်ဒါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်, ယဖိအိၣ်ယဲၢ်ဂၤ ဒီး ယအိၣ်ဖျဲၣ်ယဖိခွါဖိအဆံးကတၢၢ်အိၣ်ဒၣ်အသီဖိဒံးလီၤ. ဖဲတၢ်လီၢ် (သဝီစီးထၣ်) န့ၣ်, ယဝၤတဂၤလဲၤမၤတၢ်လၢ ပှၤကျးတဖျၢၣ်ဒီးတဟဲက့ၤဘၣ်. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ကညီဖိတဖၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ခဲလၢာ်, ဒီး ယဘၣ်ဃ့ၢ်ထွဲပှၤခံလီၤ. မ့ၢ်လၢယဖိဆံး အိၣ်အဃိ ယဝံတၢ်စိာ်တၢ်တန့ၢ်နီတမံၤဘၣ်. ယစိာ်ချုးဒၣ်ထဲ ယဖိခွါလၢအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်သီတဂၤအသွံခံဘ့ၣ်သၢဘ့ၣ်, သပၢၤဖိတဖျၢၣ်, ဒီးဟုးသးဖိတစှီၤလီၤ. ယဖိအဒိၣ်ကတၢၢ်တဂၤန့ၣ်အိၣ်ဒံးဒၣ်ခွံနံၣ်လီၤ. ဝံစၢၤစိာ်စၢၤတၢ်တသ့နီတမံၤ ဘၣ်. တံၤသကိးတဂၤလဲၤပာ်ယၤလၢချံတဘ့ၣ်အပူၤလီၤ. ဖဲချံအဖီခိၣ်န့ၣ်, ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဒီးတိၢ်စ့တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, ဖီအီၣ်တၢ်လီၤ. ယဖိမုၢ်ဖိတဖၣ်အဲၣ်ဒိးအီၣ်တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်အီၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤတဒုးအီၣ်အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်.  ချံတဘ့ၣ်အံၤ မ့ၢ်လၢအစဲးဟးဂီၤအဃိ လဲၤတၢ်က့ၤတၢ် တသ့လၢၤဘၣ်. အဃိ ပှၤကွံာ်တ့ၢ်ကွံာ်ယၤလၢဃိၣ်လိာ်ကျိကပၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အီၣ်တအိၣ်ဘၣ်. ယၤဒီးယဖိ ဘၣ်အိၣ် သၣ်ဝံၤသၣ်စ့ၤ တနံၤဒီးတနၤလီၤ. ဒီးယသကိးခွါတဂၤဟဲဆှၢန့ၢ်က့ၤယၤ ဟုသးဖိတစှီၤဒီးသပၢၤဖိတဖျၢၣ်ဒီးဃ့ၢ်ကွံာ် ခဲလၢာ်လီၤ. ယအိၣ်လီၤတဲာ်လၢပှၢ်ယိာ်အပူၤ, တဘူးဒီးဒူသဝီပှၤကညီနီ တပူၤဘၣ်. အိၣ်လၢ ဃိၣ်လိာ်ကျိအကၢၢ်ခိၣ် လီၤ. တၢ်မ့ၢ်စူၤဒီးယဘၣ်အိၣ်ဘၣ်စီၣ်, တၢ်မ့ၢ်ကိၢ်ဒီးယကဘၣ်အိၣ် ဃ့ထီလီၤ. ယဖိခွါဖိအလိၤကိၢ်ထီၣ်ဖးဒိၣ် ဒီး ယသးဘၣ်ဖှီၣ်လီၤ. ယအိၣ်ဘၣ်ဖဲန့ၣ်ခံနွံဒီး ဖဲန့ၣ်ယထံၣ် ဒံၣ်စၢၢ်တဘ့ၣ် ဟဲထီၣ်ဒီး ယဝံၢ်၀ၢ်ယစုလီၤ. အဝဲဟဲကွၢ်ယၤ, သးကညီၤယၤ ဒီးဆှၢလီၤက့ၤယၤဆူပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤအဘျုးတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဆိၣ်ဝါ အဃိလီၤ. တယံာ်ဘၣ် ယနီၢ်ကစၢ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ဆါဖးဒိၣ် တခါ ခီဖျိလၢ ယသွံၣ်စၢ်ထံစၢ်အခါ, ယဘၣ် အိၣ်လၢတၢ်စူၤဃဲထံကျါအဃိလီၤ. လၢခံနံၣ်အတီၢ်ပူၤ, ဘၣ်အိၣ်လၢ လီၢ်မံခိၣ်ထီဘိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးကစၢ်ယွၤပာ်မူ ဒံးယၤလီၤ. ဒီးဖဲ ၁၉၉၅ န့ၣ်, ယအိၣ်ဆူၣ်ထီၣ်က့ၤကယီယီလီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်ထုကဖၣ်အဃိလီၤ. ဒီးဖဲ၂၀၁၀, လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၃၀ န့ၣ်, ကစၢ်ယွၤဆှၢယၤ ဒီးယဟဲတုၤဘၣ်လၢ ကီၢ်အမဲရကၤလီၤ. အခဲအံၤယဂံၢ်ယဘါအိၣ်, ဒီးယအိၣ်ဘၣ်ဆိးဘၣ် အီၣ်ဘၣ်အီဘၣ် ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် လၢလၢပှဲၤပှဲၤ မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးဒီးအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဆိၣ်ဝါအဃိလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးတၢ်အိၣ်မူ

ယွၤပာ်မူယၤဒီးယွၤပာ်မူနၤစ့ၢ်ကီးလီၤ. အတၢ်တိာ်မနုၤကအိၣ်လၢပဂီၢ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်                                                                                           
ယွၤဧၢ, ‘‘ယတသးပ့ၤနီၣ်ဘၣ်နတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်နီတဘျီဘၣ်, အဂ့ၢ်အံၤ နမၤမူထီၣ်က့ၤယၤလၢအီၤလီၤ’’ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၉၃). လၢခရံာ်အမံၤယစံးဘျုးနၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

ဖံလၢၢ်မူ
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါ


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

January 17, 2021

GOD KEEPS ME ALIVE

Bible in A Year: Genesis 34, Genesis 35; Matthew 12:46-50, Matthew 13:1-7; Psalm 10:1-11

“He says in his heart, “I shall not be shaken. For generations I shall have no trouble.””  
Psalm 10:6  WEB

I praise God for rescuing me from fears and worries. It was in August 1990 when we encountered the enemy. I had five children then.  I just gave birth to my youngest son only a few days before. My husband went to work in a shop in Saw Tah village. Everyone fled so I followed them. Because I had an infant, I was not able to carry much with me except for two or three cloth diapers, a pot, and a handful of rice. My oldest son was only nine. He could not carry anything. A friend took us to a boat. On that boat, people had money and food. They were cooking and eating. My daughters wanted to eat what they had, but they would not share. Then the boat engine broke down, so we could not go further. We were left stranded on the river. There was no food. We spent a day and a night hungry. Later, a friend came by and left a pot and a handful of rice. But he immediately left. We were alone in the deep jungle on the shore of the Salween River, far away from villages and people.  We were drenched when it rained, and we were bone-dry when it was hot. My son ran a high fever and I was so discouraged. We were stuck there for two weeks. Then, we saw a boat and I waved at them. The man from the boat looked at us and felt sorry for us. He took us to a refugee camp. It was only because of God’s grace and blessing. Shortly after, I had a major illness because of the effect of getting stuck in the rain after just giving birth. I had to stay in bed for two years. But, God kept me alive. In 1995, I gradually got better because of prayers. On November 30, 2010, God brought us to America. Now, I have strength. I live and eat well by God’s grace and blessing. 

Reflection

God is keeping me alive and He is keeping you alive. 
What might be His purpose and plan for us?

Prayer

God, “I will never forget your precepts, for with them, you have revived me” (Psalm 119:93). In Jesus’ Name I pray. Amen.

Pee Ler Moo
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona