ဘီၣ်သိၣ်ဃံလၢအလီၤမၢ် ~ The Lost Tiger Bone

လါယနူၤအါရံၤ ၁၁, ၂၀၂၁

ဘီၣ်သိၣ်ဃံလၢအလီၤမၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁မိၤၡ့ ၂၄:၁-၆၇, မးသဲ ၉:၁၄-၃၈,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈:၁-၉

‘‘ဒီးပှၤတဂၤန့ၣ်ဆုးလီၤအခိၣ်ဒီးဘါယွၤ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယွၤ, ယကစၢ်စီၤအၤဘြၤဟၣ် အကစၢ်လၢ အတဒုးလဲၤသ ဒၣ်ဘၣ်အဘျုးအဖှိၣ်, ဒီးအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢယကစၢ်ဘၣ်တဂၤန့ၣ် မ်အဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤတက့ၢ်.’’
၁မိၤၡ့ ၂၄:၂၆-၂၇

စီၤအၤဘြၤဟၣ်အကုၢ်သးပှၢ်လၢအဟံၣ်ပူၤ, ပလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢကစၢ်ယွၤမ့ၢ်ကစၢ်လၢအဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်တဂၤ, တီဒီး အတၢ်အၢၣ်လီၤ, ဒီးဆှၢအီၤအသိးန့ၣ်, ဖဲယအိၣ်လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်သးအုးအဆၢကတီၢ်အပူၤန့ၣ်, ကစၢ်ယွၤ မၤပူၤဖျဲးယၤ, မၤတၢ်လီၤလးလၢယဂီၢ်ဒီးမၤဘီၣ်ထီၣ်ညီထီၣ်က့ၤယတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်သ့ၣ်တဖၣ်​န့ၣ်လီၤ. ဖဲယသးအိၣ်တဆံသၢနံၣ်, ဘၣ်မုၢ်တနံၤဖဲယဟဲက့ၤလၢကၠိန့ၣ် လၢဟံၣ်ပူၤယထံၣ်တၢ်ဃံဖိတလိၣ်နၢတမုာ်ဘၣ်. ယတဲသၣ်မံယီၤဟဲက့ၤအီၣ်တၢ်တဂ့ၤတဘၣ်, ယထၢထီၣ်ဒီးတၢၤကွံာ်ဆူဟံၣ်အချၢန့ၣ်လီၤ. ဖဲမုၢ်ဟါလီၤ ယဖးကၠိ အလံာ်ဒီးမၤကၠိအလံာ် အခါ, ထီဘိဆၢကတီၢ်မုၢ်ဟါယိာ်ထဲအံၤန့ၣ်ယမိယပါဒီးဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်မံလံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တနၤအံၤ ယမိဒီးယပါခံဂၤ ကတိၤတၢ်သီၣ်အဖၢမုၢ်အဃိယလဲၤဆူအအိၣ်ဒီးသံကွၢ်အီၤတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်တမံၤမံၤဧါ. ယပါတဲယၤ, ‘‘နမိမီၤ, လိၣ်ဘၣ်ဝဲဘီၣ်သိၣ်အဃံဒီးယဃုန့ၣ်အီၤကီကီခဲခဲ, ယဟဲက့ၤဟ့ၣ်အီၤ ဒီးဟံးပာ်ဝဲ, ခဲအံၤ ဃုက့ၤဝဲတဘၣ်လၢၤဘၣ်.’’ ယတဲအီၤ, ‘‘တၢ်ဃံန့ၣ်မၤသးဒ်လဲၣ်, ယထံၣ်တၢ်ဃံတခါလၢဟံၣ်ပူၤမၤသးဒ် တၢ်ပျိၢ်ဃံ လီၤ.’’ ယပါတဲယၤ, ‘‘အဝဲန့ၣ်လီၤ. ဘီၣ်သိၣ်အပျိၢ်ဃံ, အိၣ်ဖဲလဲၣ်.’’ ယတဲအီၤယတၢၤကွံာ်လံ. ဒီးတဲယၤ, ‘‘လဲၤဃုက့ၤ. နဃုမ့ၢ်တဘၣ်, တဘၣ်ဟဲက့ၤထီၣ်မံတဂ့ၤ.’’ အခါဖဲန့ၣ်တၢ်စူၤဒိၣ်လီၤ. ယဟံးထီၣ်မ့ၣ်အူဒၢ, ကၢၢ်ထီၣ်သဒၢမုၢ်တဘ့ၣ်ဒီးစံၣ်လီၤလၢဟံၣ် လၢမုၢ်နၤခီ ဒီးလဲၤဆူယကွံာ်တ့ၢ်တၢ်ဃံအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဆိမိၣ်ထီၣ်, တၢ်ဃံနၢအုၣ်တစဲးဖိအံၤ, ယမိ အထွံၣ်သၢဒုညါ အီၣ်ဝဲလၢာ်လံသၢၣ်. မ့ၢ်တလၢာ်ဘၣ်ဆၣ် နီၣ်တပံၢ်တီၣ်ထဲအံၤညါ ယဃုကဘၣ်ဒ်လဲၣ်. ယပျံၤစ့ၢ်ကီး လၢ ဂုၢ်ကအ့ၣ်ယၤဒံးလီၤ. တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤလီၤဘၣ်ယၤလံ. ယလံာ်စ့ၢ်ကီး တဝံၤဒံးဘၣ်. ကျဲအိၣ်ထဲတဘိလၢယကဃ့တၢ်လၢယွၤလီၤ. ယဃ့ဘၣ်ဒၣ်ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ထုကဖၣ် လၢယမိၢ် သိၣ်လိယၤလီၤ. ယရူးတခီခီ, ဝးတရံးဟံၣ်တခီခီ, ဃုတခီခီ, ဟီၣ်တခီခီ, ယဆိမိၣ် လၢယပၢ်တအဲၣ်ယၤဘၣ်လီၤ. ယသးအိၣ်ထဲဒၣ် ၁၃ နံၣ်သနာ်က့, ယသ့ၣ်ညါလၢကစၢ်ယွၤ မ့ၢ်တဒုးထံၣ်ဘၣ်ယၤအဃိ ယထံၣ်ယဲတသ့ဘၣ်. ကစၢ်ယွၤ လၢအဘျုးအဖှိၣ်ဒိၣ်တဂၤအံၤ ဒိကနၣ် ဖိသၣ်အတၢ်ထုကဖၣ်လၢတၢ်သးကညီၤဒီး မၤဘီၣ်မၤညီ ယကျဲလီၤ.  ဖဲယလဲၤတုၤလၢဟံၣ်မုၢ်ထီၣ်န့ၣ် ယယီၢ်ဘၣ်တၢ်ကိၣ်လိၣ်တခါ ဒီးယထၢထီၣ်ကွၢ်န့ၣ် ယထံၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်ဃံကိၢ်လိၢ်လၢယစူးကွံာ်အီၤအဃိ ယသးခုဒိၣ်မးလီၤ. တၢ်လဲၤခီဖျိအံၤမၤဆူၣ်ထီၣ်ယတၢ်နာ်, ဒီး ယသ့ၣ်ညါ ယဲလၢယွၤလၢပဘါတဂၤအံၤ မ့ၢ်သးအိၣ်သးကညီၤ ပှၤဖိသၣ်ပိာ်မုၣ်ဖိတဂၤ အတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤလၢ ဘီၣ်သိၣ်ဃံ ဖိတဘိ, ဒီးတလဲၤသဒၣ်ဘၣ်အီၤ အဃိ, အဝဲ ကအံးထွဲကွၢ်ထွဲယၤ, ဆှၢယၤ, လၢယသးသမူတစိၤလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်နထံၣ်အီၤဒ်လဲၣ်. တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၣ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤလိလၢပဂီၢ်သ့လီၤ. မၤဘူးပှၤဒီးကစၢ်ယွၤသ့လီၤ. မၤဂၢၢ်ထီၣ်ကျၢၤထီၣ်ပသးဒ်သိးပကဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤသ့စ့ၢ်ကီးလီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်  

ကစၢ်ယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤလၢနမၤစၢၤက့ၤယၤ ဖဲယကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအဆၢကတီၢ်လီၤ. ယဘၣ်လဲၤ ခီဖျိတၢ်သံကဒုကစၢၢ်ကဆူးဒၣ်လဲာ်နအိၣ်ဒီးယၤနမၤစၢၤယၤထီဘိလီၤ. တၢ်ဘျုးလၢခရံာ်အမံၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဆၣ်ကပီၤထိ
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

January 11, 2021

THE LOST TIGER BONE

Bible in A Year: Genesis 24:1-67; Matthew 9:14-38; Psalm 8:1-9 

“The man bowed his head, and worshiped Yahweh. He said, “Blessed be Yahweh, the God of my master Abraham, who has not forsaken his loving kindness and his truth toward my master. As for me, Yahweh has led me on the way to the house of my master’s relatives.””  
Genesis 24:26-27  WEB

Abraham’s senior servant found that God is gracious and true to His word. He praised God for leading them. Likewise, I find that God does miracles in my life when I face sad and worrisome times. He delivers me and makes my life richer and easier. When I was 13 years old, I came back from school one day and found a piece of bone that was smelly. I thought the cats ate something bad and regurgitated. I picked up the bone and threw it away. In the evening when I was reading and doing my homework, I noticed my parents were still up.  They were usually asleep by this time. I popped in their room and asked if everything was okay.  My father replied, “It’s your mom. She wanted the tiger bone so badly. I went through all odds to get her one. Now she can’t find where it is.”  I asked, “What does the bone look like? I found one that looked like a shoulder bone.” My father said, “That’s the one. It’s the tiger bone. Where is it?”  I told him I threw it away. My father scolded me, “Go and find it. Unless you find it, don’t come back and sleep.” The rain was pouring at that time. I took a lamp and an umbrella and ventured into the night to find the tiger bone. I thought the smelly bone would have been eaten by my mother’s three cats.  Even if the dogs did not eat it, how am I going to find it in the thick grasses and weeds?  I was also afraid a snake would bite me. I was overcome with worries. I still had not finished my homework. There was only one way and it was to pray to God. I only knew the Lord’s Prayer that my mother taught me. I kept reciting, walking around the house, crying, and searching. I thought my father did not love me anymore. Although I was only 13, I knew there was no way I would find the bone had it not been for God’s help.  The God who is merciful and gracious listened to a child’s prayer and made her life easier. When I got to the east side of the house, I stepped on something. I picked it up. There was the tiger bone! I was overjoyed. This experience strengthened my faith. If the God we worship is merciful enough to care about a child’s worry about a tiger bone and did not forsake her, I believe this same God will care for me and lead me for the rest of my life. 

Reflection

What is your perspective on difficult experiences? These experiences can be lessons. They can draw us closer to God. They can strengthen our hearts so we can become more mature.

Prayer

God, thank you for helping me when I faced worrisome times. Even when I walked through death’s valley, you were there with me and helped me.  I thank you in Jesus’ name. Amen.

Tharah Mu Hsarkapaw Tun
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona