ဖှံက့ၤနတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအချံ ~ Sow The Seeds Of Blessing

လါယနူၤအါရံၤ ၁၈, ၂၀၂၁

ဖှံက့ၤနတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအချံ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁မိၤၡ့ ၃၆, ၁မိၤၡ့ ၃၇, မးသဲ ၁၃:၁၈-၃၅, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁ဝ:၁၂-၁၈

‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးတၢ်ကတိၤဒိလၢပှၤဖှံတၢ်န့ၣ်, ဒိကနၣ်တက့ၢ်. ’’
မးသဲ ၁၃:၁၈

ယစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ဒိၣ်နီၢ်မးလၢအဆှၢခီဖျိယတၢ်အိၣ်မူတပတီၢ်ဘၣ်တပတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်ဖျဲၣ် ထီၣ်လၢ ကီၢ်ပယီၤ, ဖဲ မိၤခံလၢၢ်ဃါလိၤသဝီ ဖဲကယါကီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢပထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ် အိၣ်ထီၣ်အဃိ, ပဝဲပဟံၣ်ဖိဃီဖိကိးဂၤဘၣ်ပာ်တီၢ်ကွံာ်ပဟံၣ်ပဃီ, ဒီးပဟဲတုၤလၢတၢ်ပၢၢ်ဆၢအဟီၣ်ကဝီၤအ ပူၤန့ၣ်လီၤ. ယဒိၣ်ထီၣ်ဖဲန့ၣ်ဒီးယမၤလိဘၣ်လံာ်ဒီးဖျိထီၣ်ဘၣ်ယဲအတီၤတဆံဂ့ၤဂ့ၤလီၤ. ဒီးယက့ၤသိၣ်လိတၢ်ဒ်ကၠိ သရၣ်တဂၤဖဲယသဝီအပူၤန့ၣ်လီၤ. ယထီၣ်ပှၢ်ဖဲယဒူသဝီဒီးကစၢ်ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤယၤအဃိသတး ဒီးယဒိးန့ၢ်ဘၣ်ယဖိ ဃုဂၤ, ဖိခွါသၢဂၤဒီးဖိမုၣ်သၢဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၉၇ နံၣ် န့ၣ်, ပနုာ်လီၤဆူနိၣ်ဖိဒဲကဝီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယအိၣ်လၢယ သဝီပူၤအခါ, ယမၤဘၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤဒ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်တဂၤ, ဒီးလၢဒဲကဝီၤအပူၤစ့ၢ်ကီး, ယမၤဘၣ်ယွၤ အတၢ်မၤ ဒ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်တဂၤအသိးလၢကမါချၢၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်လၢဒဲကဝီၤပူၤအနံၣ်တ ဆံဝံၤ, ဒီးဖဲ ၂၀၀၈နံၣ်, လါအီကူး ၂၆ သီအနံၤန့ၣ်, ယၤဒီးယပှၤဟံၣ်ဖိဟဲတုၤဆူကီၢ်အမဲရကၤ ဒီးအိၣ်ဆိးလၢ ဝ့ၢ်ဖံးနံး, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢခံစှၤနံၣ်အပူၤန့ၣ်, ယသုးယလီၢ်သုးကျဲဆူ Rock Island, IL ကီၢ်စဲၣ် အပူၤခီဖျိလၢတၢ်ဃုဖံးဃုမၤအဃိလီၤ. ဖဲယလဲၤတပူၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, ယသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကစၢ်ယွၤသူယၤန့ၣ်လီၤ. ယမၤသကိး ဘၣ်တၢ်ဒီး ထံဆဲးမဲးယွၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒ်နဲၣ်ရွဲၣ်တဂၤ, ဒီးဒိးန့ၣ်ဘၣ်ကဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကမၤလိဘၣ် ယွၤကလုၢ်ကထါ,  ခီဖျိလၢ online, ဒီးယဖျိထီၣ်ဘၣ်ယဲဂ့ၤဂ့ၤလီၤ. ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလီၤလီၤဆီဆီလီၤ. ယဖိမုၣ်ဖိခွါသ့ၣ်တဖၣ်လဲၤတၢ်လၢကျဲမ့ၢ်ကျဲတီဒီး ဒ်ပှၤကိးဂၤမၤဝဲသ့အသိးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးမၤဝဲသ့လီၤ. ယစံးဘျုးဘၣ်က့ၤယွၤ လၢအဆှၢယၤလီၤလိၢ်လီၤလး, ဒီးသူယၤလၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤ ဖဲယသုးလီၢ်သုးကျဲတပူၤ လၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. အခဲအံၤ, ယဂုာ်ကျဲးစၢးဖှံလီၤက့ၤတၢ်အချံလၢယဒိးန့ၢ်လၢယွၤ, ဆူယဖိမုၣ်ဖိခွါသ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်, ဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢယမၤသကိးဘၣ်တၢ်, ခီဖျိလၢတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအတၢ်စံးတၢ်ကတိၤ, တၢ်မၤလိသကိးလံာ်စီဆှံ, ဒီးတၢ်အိၣ်မူကဲထီၣ်ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အသိးအကျါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢပန့ၢ်ဘၣ်အီၤတဖၣ်န့ၣ် ပဟံးန့ၢ်အီၤထဲလၢပဂီၢ်ဘၣ်ကသ့ဧါ. ကစၢ်ခရံာ်သိၣ်လိပှၤလၢပကဘၣ် ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်, ဒီးအဲၣ်ပှၤလၢပဃၢၤန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်                                                                         
ကစၢ်ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဟ့ၣ်ဘၣ်ပှၤတၢ်သ့ၣ်ညါလၢပကသ့ဖှံလီၤက့ၤတၢ်, ဒီး ဒုးသၣ်ထီၣ်ဖီထီၣ်တၢ်အါထီၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဝ့လ်ဘၢးထ်ဘဲနံၤ 
ထံဆဲးမဲးယွၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ရီးခ်အါလဲ, အ့လနွါ


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

January 18, 2021

SOW THE SEEDS OF BLESSING

Bible in A Year: Genesis 36, Genesis 37; Matthew 13:18-35; Psalm 10:12-18

“Hear, then, the parable of the farmer.”  
Matthew 13:18  WEB

I am immensely thankful to God for guiding my steps in this life. I was born in Burma, Moh Kee Ler Ka Loh village in Kayah State. Because of chaos in our country, we had to leave our home and move to the revolutionary area. I grew up there and finished high school. I became a teacher in our village. I got married there and God blessed me with six children, three sons and three daughters. In 1997, we entered Noh Poe refugee camp. There I served as a church secretary in Kama Kler Church. After living in a refugee camp for 10 years, our family was resettled in Phoenix, Arizona, on August 26, 2008. After a few years, I moved to Rock Island, IL, for a job.  Wherever I go, God uses me. I serve as a secretary in Htee Sat Mat Ywua Church. I also got the opportunity to study the Bible through online classes and I graduated. I am extraordinarily blessed. My sons and daughters follow the truth and they work hard as others do. I thank God for miraculously leading my path and using me in His ministry wherever I go. Now, I try to sow the seeds of blessing from above in the lives of my children and my church members through encouraging others, studying the scripture with them, and setting good examples. 

Reflection

Should we keep the grace and blessings just to ourselves? Jesus Christ teaches us to share and love our neighbors.

Prayer

God, Please give me the understanding to sow the seeds of blessings. Please help us to be fruitful. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Wilbert Beney
Htee Sat Mat Ywua Karen Baptist Church
Rock Island, Illinois