ဖဲတၢ်အိၣ်သးအၢသီအဆၢကတီၢ်ယွၤမၤတၢ်ဂ့ၤလၢပှၤလၢအနာ်အီၤအဂီၢ် ~ God Turns Bad Into Good For Believers

လါယနူၤအါရံၤ ၂၅, ၂၀၂၁

ဖဲတၢ်အိၣ်သးအၢသီအဆၢကတီၢ်ယွၤမၤတၢ်ဂ့ၤလၢပှၤလၢအနာ်အီၤအဂီၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁မိၤၡ့ ၄၉, ၁မိၤၡ့ ၅၀, မးသဲ ၁၇:၁၄-၂၇,
မးသဲ ၁၈:၁-၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၅:၁-၅

 ‘‘သုဝဲဒၣ်အံၤသုကူၣ်ထီၣ်တၢ်အၢလၢယဂီၢ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ယွၤကူၣ်ကဲထီၣ်အီၤလၢတၢ်ဂ့ၤ, ဒ်သိးအကမၤတၢ်ဒ်လၢ  မုၢ်မဆါတနံၤအံၤအသိး လၢအကဒုးမူဒံးပှၤဂီၢ်မုၢ်အါအါကလဲာ်အဂ့ၢ်လီၤ.’’
၁မိၤၡ့ ၅ဝ:၂၀ 

ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢစီၤယိၤသးဘၣ်တၢ်ဆါအီၤလၢအဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်, ဘၣ်လီၤဖးဒီးအပၢ်လၢအအဲၣ်အီၤဒိၣ်မးတဂၤ, ဒီ; ဘၣ်လဲၤကဲကုၢ်လၢတခီထံတခီကီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, စီၤယိၤသးမၤအမူအဒါ လၢအကစၢ်စီၤပိၤတံၤပၤဟ့ၣ်လီၤအီၤတဖၣ်လၢ လၢပှဲၤပှဲၤတုၤဒၣ်လဲာ်အကစၢ်ထံၣ်ဝဲလၢယွၤအိၣ်ဒီးအီၤ, ဒီးယွၤဒုးကဲထီၣ်အတၢ်မၤလၢအစုပူၤခဲလၢာ်လီၤ. အန့ၣ်သတး, အကစၢ်ပာ်အီၤ လၢအပှၤဟံၣ်ဖိအခိၣ်, ဒီးကယဲၢ်တၢ်အိၣ်ဒီးအီၤန့ၣ်ပာ်ဝဲလၢအစုပူၤခဲလၢာ်လီၤ. အကတီၢ်ဖဲန့ၣ် အကစၢ်အမါလ့ပစီအီၤတနံၤဘၣ်တနံၤဘၣ်ဆၣ်, စီၤယိၤသးမၤနၢၤတၢ်လ့ပစီအံၤဂ့ၤဂ့ၤ ခီဖျိအတၢ်ကတိၤဖျါဖဲ (၁မိၤၡ့ ၃၉:၉) ‘‘တၢ်ဒိၣ်န့ၢ်ယၤ လၢဟံၣ်ပူၤအံၤတအိၣ်ဘၣ်. ဒီးတတြီဃာ်ဘၣ်တၢ်လၢယၤနီတမံၤဘၣ်. တြီဃာ် နၤတဂၤဧိၤ, လၢနမ့ၢ်အမါအဃိလီၤ. ဒီးယကမၤတၢ်အၢတၢ်သီအဒိၣ်အယိာ်တမံၤအံၤဒီးမၤကမၣ်ဘၣ်ယွၤဒ်လဲၣ်.’’ လၢတၢ်တတီတလိၤအပူၤစီၤယိၤသးဘၣ်တၢ်ဒၢနုာ်အီၤလၢဃိာ်ပူၤဘၣ်ဆၣ်, ယွၤအိၣ်ဒီးအီၤ မၤအီၤလၢအဘျုးအဖှိၣ် ဒီးအတၢ်လဲၤခီဖျိအခၣ်တဖၣ်အံၤ ယွၤဒုးကဲထီၣ်ဆူတၢ်မၤနၢၤလၢအိၣ်ဒီးအလၤကပီၤလီၤ. ယွၤသ့ၣ်ညါစီၤယိၤသး လၢအအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လံၤလံၤ, အိၣ်ဒီးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲး, လၢကဒီသဒၢအီၤ လၢအတၢ်အဲၣ်တၢ်ကဟု ကယာ် ဖဲတၢ်မၤအၢမၤနးအီၤတတီတလိၤဘၣ်အကတီၢ်, ဒီးကဒုးကဲထီၣ်အီၤလၢတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ လၢအဒီပုၢ်ဝဲၢ်, ဒူၣ်ဖိထၢဖိဒီးအပှၤဂီၢ်မုၢ်အဂီၢ်လီၤ. အဝဲကဲထီၣ်ဘၣ်ကီၢ်အဲးကူပတူးအစီၤပၤခံဂၤတဂၤ, ဒီးလၢ တၢ်သၣ်ဝံၤ လီၤဒိနးနးကျံၤကျံၤလၢနွံနံၣ်အတီၢ်ပူၤ, အဝဲလုၢ်အီၣ်အဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤလီၤ. ပမၤလိ န့ၢ်တၢ်လၢစီၤယိၤသးအတၢ်အိၣ်မူဃံလၤလၢယွၤအမဲာ်ညါ, ခီဖျိလၢအနာ်ယွၤဒီးပာ်စီဆှံအနီၢ်ခိနီၢ်သးလၢယွၤ အဂီၢ်အဃိလီၤ. ယွၤသ့ၣ်ညါ, ပှၤလၢအနာ်န့ၢ်အီၤဒီးသန့ၤအသးလၢအီၤတဖၣ်လီၤ. လၢတၢ်နာ်ယွၤအပူၤ, ပအိၣ်ဘှံး ဘၣ်လၢယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအပူၤ, ဒီးသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢတၢ်ကမၤသးဒီးပှၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ယွၤမၤကဒါက့ၤ တၢ်အၢဆူတၢ်ဂ့ၤ, ဒီး ကဟဲစိာ်န့ၢ်ပှၤ တၢ်သးခုလၢတၢ်သးအုးအလီၢ်, တၢ်မူလၢတၢ်သံအလီၢ်လီၤ. ယွၤကသူပှၤ လၢတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ် တမ့ၢ်ထဲလၢပနီၢ်ကစၢ်အဘျုးအဖှိၣ်ဧိၤဘၣ်. မ့ၢ်လၢပှၤအါဂၤအဂီၢ်ဒ်သိးယွၤအလၤကပီၤကအိၣ်ဖျါ ထီၣ်အဂီၢ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးတၢ်အိၣ်မူ

လၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤ နထံၣ်ဘၣ် ယွၤမၤကဒါက့ၤ တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အအၢဆူတၢ်ဂ့ၤ လၢကျဲမနုၤတဖၣ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ယွၤဧၢ, ယဃ့ကညးနၤ, ဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်လ့ပစီဘၣ်ယၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်, ယကနာ်န့ၢ်နကလုၢ်ကထါနတၢ် အၢၣ်လီၤတဖၣ်, ဒီးယကသ့ၣ်ညါလၢနမၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုာ်သလဲဂ့ၤ
ဘံးခၠ်လဲကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
လူဝံၤဘ့လ်, ခဲၣ်န်ထၣ်ကံၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

January  25, 2021

GOD TURNS BAD INTO GOOD FOR BELIEVERS

Bible in A Year: Genesis 49, Genesis 50, Matthew 17:14-27, Matthew 18:1-9; Psalm 15:1-5 

“As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to save many people alive, as is happening today.”  
Genesis 50:20  WEB

We know that although Joseph was sold by his brothers, separated from the dad who loved him deeply, and forced into slavery in a foreign land, he fulfilled his duties given to him by Potiphar so well that his owner saw God was with Joseph and made everything he handled successful. Therefore, Potiphar appointed him as the head of the household, who was in charge of his properties. At that time, Potiphar’s wife tempted him day after day, but Joseph overcame the temptation. We read about that in Genesis 39:9, “No one is greater in this house than I am, and he has not kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness, and sin against God?” Unjustly, Joseph was put in jail, but God was with him and turned his bitter experiences into successes with His grace. God knew Joseph from the beginning and had a plan to protect him with His loving care for the purpose of making him a blessing to his family and many others. Joseph became second-in-command to Pharaoh. During severe famine,  Joseph was able to save his family and the multitudes. We learned that Joseph lived beautifully before God because he trusted God and led a holy life  for God.  God knows those who trust in Him and depend on Him. In faith, we can rest in the promises of God, knowing that no matter what happens to us, God can turn it into good.  God can turn sadness into joy and death into life. God will use us for good, not just for our own good, but for the good of the multitudes, to shine HIs glory. 

Reflection

In your life, how have you seen God turn bad into good?

Prayer

Father God, I beg You. When trials and temptations come my way, please help me to believe in your promises and know that everything you do is good. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Thalei Hgay
Beechland Karen Baptist Church
Louisville, Kentucky