နီၢ်ဝံာ်ခံလၢတၢ်မၤနၢၤအဂီၢ် ~ Key To Success

လါယနူၤအါရံၤ ၁, ၂၀၂၁

​နီၢ်ဝံာ်ခံလၢတၢ်မၤနၢၤအဂီၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၁, ၁ မိၤၡ့ ၂:၁-၁၇,  မးသဲ ၁:၁-၂၅, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁:၁-၆

‘‘ဒီးကမၤသးဒ်သ့ၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢထံဖိကျိအနံၤလၢအသၣ်ထီၣ်လၢအဆၢကတီၢ်ဒၣ်ဝဲ ဒီးအလၣ်တလီၤညွံးဘၣ် အသိးန့ၣ်လီၤ. ဒီးကယဲၢ်အမၤတၢ်တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်ကကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တၢ်လီၤ.’’ 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁:၃ 

ပဝဲကိးဂၤဒဲးပအဲၣ်ဒိးလၢပတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်သၣ်ထီၣ်တၤသၣ်အဂ့ၤဒီးတလီၤညွံးလီၤဘဲဘၣ်လီၤ. ဘၣ်ပသးလၢကယဲၢ် မ့ၢ်တၢ်လၢပမၤအီၤတမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်ကကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ဒီးပကမၤနၢၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးပကမၤနၢၤတၢ်ဒီး တၢ်မၤ တမံၤလၢ်လၢ်လၢပမၤကကဲထီၣ်အဂီၢ် (ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁:၁-၂) စံးဝဲဒ်အံၤ ၁) တဘၣ်လဲၤဃုာ်, မၤဃုာ်, အၢၣ်လီၤထွဲ တၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤလၢအတတီတလိၤဘၣ်န့ၣ်တဂ့ၤ. ၂) တၢ်ဒဲးဘးအကျဲန့ၣ်တဘၣ်ပိာ်နဲတဂ့ၤ.     ၃) တဘၣ်အၢၣ်လီၤထွဲပှၤလၢအဒုၣ်ဒွဲၣ်ယွၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤလၢအဒုၣ်ဒွဲၣ်ပှၤပိာ်ယွၤအကျဲသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်တဂ့ၤ.      ၄) သးခု, သးအိၣ်မၤလိယွၤအကလုၢ်ကထါထီဘိန့ၣ်တက့ၢ်.  အန့ၣ်သတးဒီး နတၢ်အိၣ်မူကသၣ်ထီၣ် တၤသၣ် အဂ့ၤ ဒီးနတၢ်ဖံးတၢ်မၤကကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ဝဲ ဒ်  (ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁:၃) စံးဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ကွၢ်က့ၤပဝဲကညီဖိတဖၣ်လၢသီအခါ ဖဲတၢ်သးခုကစီၣ်တချုးနုာ်လီၤဆူပှၤကညီအကျါဒံးဘၣ်န့ၣ် ပဘၣ်တၢ် ထံၣ်အံၣ်ထံၣ်ဆံးပှၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, စးထီၣ်ဖဲသရၣ်ယူဒၤသၣ်လဲၤစိာ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဆူကီၢ်ပယီၤ ဒီးလၢ ပှၤကညီအကျါဖုကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်အဆိကတၢၢ်တဂၤလီၤ. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်ဖုကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ် တအိၣ်ဘှံးဘၣ် ဒီးဟးမၤတၢ်သးခုကစီၣ် ဒီးပှၤကညီအါဂၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်အါမးလီၤ. တုၤပှၤကညီဒိးန့ၢ်ဘၣ်

လံာ်စီဆှံဒီး အမဲာ်ကပီၤထီၣ်, အသးဆးထီၣ်, အအဲၣ်ထူအဲၣ်ယွၤ, အဂုာ်ကျဲးစၢးမၤလိတၢ်, ဒီးပှၤကညီလဲၤထီၣ် လဲၤထီ တုၤဒၣ်လဲာ် စိာ်တၢ်သးခုကစီၣ်လၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါ ဒီးသၣ်ထီၣ်တၤသၣ်အဂ့ၤတဖၣ်လီၤ. လၢခံ ပဒိၣ်ဆီၣ်သနံးဂုာ်ဆူၣ်ကွံာ်ပှၤကညီအတၢ်တဖၣ်, ဒီးဂုာ်ကျဲးစၢးမၤဟါမၢ်ကွံာ်ပှၤကညီကလုာ်ဘၣ်ဆၣ် ပှၤကညီမ့ၢ် ပှၤတကလုာ်လၢ အဲၣ်ကစၢ်ယွၤ ဒီးတၢ်အၢလၢမုၣ်ကီၤလံၢ်ကူၣ်ဝဲလၢပှၤကညီဖိအဖီခိၣ်န့ၣ် ယွၤဃၣ်တရံးက့ၤဆူ တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလီၤ. လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအဃိ ပှၤကညီဟဲအိၣ်ကဒုဘၣ်လၢဒဲကဝီၤတဖၣ်ဒီးဆူ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤအါဘ့ၣ် န့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤပှၤကညီဖိသ့ၣ်တဖၣ် သူၣ်ထီၣ်ခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲအလဲၤတုၤဝဲအလီၢ် ဒီးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် လၢနီၢ်သးဒီး  နီၢ်ခိဒီးကဲထီၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢပှၤအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီိၤ.

ဖဲပှၤတကလုာ်အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ ကစၢ်ယွၤအပူၤန့ၣ်, ပှၤတကလုာ်အိၣ်ကၢအိၣ်ခိးဝဲ ဒ်သ့ၣ်သူၣ်လီၤအသး လၢထံဖိကျိအနံၤလၢအသၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ. အဃိဒီးနီၢ်ဝံာ်ခံလၢတၢ်မၤနၢၤအဂီၢ် လၢပှၤကလုာ်အဂီၢ် မ့ၢ်ဂ့ၤ, ပနီၢ်ကစၢ်တဂၤဘၣ်တဂၤအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, မ့ၢ်တၢ်အိၣ်သူၣ်လီၤသးလၢယွၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလၢအဒုးယံၤထီၣ်ယၤဒီးကစၢ်ယွၤလၢယကဘၣ်ဟးဆှဲး ကမ့ၢ်မ​နုၤလဲၣ်. 
မ့ၢ်ယသုးဘူးယသးဆူယွၤအအိၣ်ခီဖျိ ယသူၣ်လီၤယသးလၢထံဖိကျိကစီဒီဧါ. ယမၤလိပိာ်ထွဲယွၤအကလုၢ်ကထါဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤမၤစၢၤယၤ ဒ်သိးယကဟးဖးဒီးတၢ်တဂ့ၤခဲလၢာ် ဒီးအဲၣ်နၤဒီးအဲၣ်မၤလိနကလုၢ်ကထါ ဒီးသူထီၣ်သၣ်ထီၣ်တၤသၣ်အဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ, အၤမ့ၣ်.

ရၣ်မုၣ်ဒါဖီ
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အဲၣ်ကရီန်, အိၣ်ဟါအိကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

January 1, 2021

KEY TO SUCCESS

Bible in A Year: Genesis 1, Genesis 2:1-17; Matthew 1:1-25; Psalm 1:1-6 

“He will be like a tree planted by the streams of water, that produces its fruit in its season, whose leaf also does not wither. Whatever he does shall prosper.”  
Psalm 1:3  WEB

All of us want to live a life that yields good fruit and does not wither. It is our desire that whatever that we do would succeed and prosper.  To succeed and to bear good fruit, Psalm 1:1-2 suggests: 1) do not walk in step with, work with, or say “Yes” to the advice of the wicked; 2) do not follow sinful ways of thinking and living; 3) do not affirm and validate those who mock God or insult people who follow God; and 4) do rejoice in learning and living the word of God. By doing so, your life will yield good fruit and your work will succeed as the Psalmist describes in Psalm 1:3. 

If we look back on the Karen history before the gospel reached us, we were viewed as barbaric. After Adoniram Judson came to Burma to preach the gospel, Ko Tha Byu became the first Karen to believe in Christ. He then tirelessly carried forward the gospel, resulting in a multitude of Karen following Christ. Once the Karen people received the Bible, they saw the light, gained wisdom, loved God, pursued education, and developed immensely. They preached the gospel to other tribes with success and bore good fruit. Later, the government stole from the Karen people and tried to decimate them. But because the Karen are the people who love God, what the devil devised with curses, God turned into blessings.  The Karen ended up in refugee camps and now are living in many other countries. Wherever Karen people go, they start churches, grow spiritually, and become a blessing to others. 

When a nation’s foundation is God, that nation is solid, stable, and fruitful like a tree planted by a stream of water. Indeed, the key to success is to build a nation or one’s life on the foundation of God.

Reflection

Are there toxic relationships in my life that pull me away from God?
Do I draw myself closer to God by planting myself by streams of water? 
Do I study and obey God’s word?

Prayer

God, please help me to keep away from all that is sinful. Please help me to love you and love Your word. In Jesus’ name we pray.  Amen.

Tharah Mu Dah Hpaw
Arizona Karen Baptist Church
Akron, Ohio