ထူၣ်ဖျဲးကွံာ်လၢတၢ်အၢတၢ်သီ ~ Deliverance From Evil

လါယနူၤအါရံၤ ၄, ၂၀၂၁

​ထူၣ်ဖျဲးကွံာ်လၢတၢ်အၢတၢ်သီ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၇, ၁ မိၤၡ့ ၈,  ၁ မိၤၡ့ ၉:၁-၁၇, မးသဲ ၄:၁-၂၂, 
ကတိၤဒိ ၁:၁-၇

‘‘တၢ်ပျံၤယွၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်သ့ၣ်ညါအခီၣ်ထံးလီၤ. တၢ်ကူၣ်သ့ဒီးတၢ်သိၣ်လိန့ၣ်ပှၤဟးဂီၤဖိတပးကဲဘၣ်လီၤ.’’ 
ကတိၤဒိ ၁:၇ 

ဖဲယူဒၤစီၤပၤယဟိၤယါကံၣ်ပၢတၢ်အစိၤ ချးခန ၆၀၅ န့ၣ်, ဘၤဘူၤလိၣ်ဟဲ​နုာ်မၤနၢၤကွံာ် ယရူၤၡလ့ၣ်အခီၣ်ထံးတဘျီ န့ၣ်လီၤ. ဘၤဘူၣ်လိၣ်စီၤပၤ နဘူၤကးန့စၢ်ဟံးန့ၢ် တၢ်လုၢ်ဟံၣ်အပီးအလီခဲလၢာ် ဒီး ဟဲက့ၤစိာ်ပာ်ဝဲလၢအကစၢ်တၢ်ဘါ အလီၢ်ဝံၤ, စံးဝဲယူဒၤအကစၢ်တဒိၣ်ထဲသိးသါကစၢ်ဘၣ်လီၤ. ဒီးစီၤပၤနဘူၤကးန့စၢ် မ့ၢ်ပှၤလၢအပာ်ဒိၣ်ပာ်ထီအသး, ဟံးန့ၢ် ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်စိကမီၤခီဖျိ တၢ်ထူးတီၤလၢယွၤဟ့ၣ်အီၤ, ဘၣ်ဆၣ် သးပ့ၤနီၣ်ကွံာ်ယွၤ, ကတိၤထီဒါကစၢ်ယွၤအဃိ, အနီၢ်ကစၢ် မံလၢမုၢ်နၤဒီးယွၤစံၣ်ညီၣ်အီၤဝံၤ ကဲထီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအပတီၢ်ဖုၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး, ပဝဲကိးဂၤ ကစၢ်ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤ ပဝဲတဂၤဘၣ်တဂၤလၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤလီၤ. ပကလဲၤခီဖျိကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ ကအိၣ်ဝဲဒၣ်ဂၤမံၤဂၤမၠိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပကွၢ်ကဒါက့ၤပတၢ်အိၣ်မူဒီး ပကထံၣ်ဘၣ်လၢယွၤဒုးထူၣ်ဖျဲးပှၤလၢ တၢ်ကီတၢ်ခဲ ဒီး ဆှၢပှၤအဃိ, ပဟဲတုၤဘၣ်လၢ ကီၢ်လၢအဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤ, လၢဝဲပှဲၤဝဲဒီးတၢ်ခဲလၢာ်လီၤ. အဝဲအံၤမ့ၢ်ဒၣ် ယွၤအတၢ်ကတဲာ်ကတီၤလၢပဂီၢ်လီၤ. ပဝဲမိၢ်ပၢ်တဖၣ် ပကဘၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါပဖိပလံၤလၢ ယွၤလၢအမူတဂၤအဂ့ၢ်ဒီး ပမ့ၢ်ပျံၤယွၤ, ပာ်ဒိၣ်ယွၤ, ပမ့ၢ်သ့ၣ်ညါအဘျုးလၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ် ပကမ့ၢ်ပှၤဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢနီၢ်ခိ ဒီး လၢသူၣ်လၢသးန့ၣ်လီၤ. စီၤၡလိၤမိၤအတၢ်ကတိၤစံးဝဲဒၣ် နတၢ်ကူၣ်သ့ကအိၣ်ကထီဝဲထဲလဲၣ်ထဲလဲၣ်သနာ်က့, နတၢ်သ့ၣ်ညါယွၤ, တၢ်ပျံၤယွၤမ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီး မ့ၢ်ဝဲတၢ်ကလီကလီလီၤ. လၢဟီၣ်ခိၣ်ဖဲပလဲၤတပူၤလၢ်လၢ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဖဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဝဲဖဲန့ၣ်ဒီးကနဲၣ်ပှၤ, ကဒုးဆူၣ်ထီၣ်ပဂံၢ်ပဘါ, ဒီး ကမၤမုာ်ပှၤလီၤ. ဖဲအဝဲတအိၣ်အလီၢ် ပလဲၤတသ့ဘၣ်. ပထံၣ်အီၤတသ့ဘၣ်ဆၣ် အဝဲအိၣ်လၢတၢ်လီၢ်ကိးပူၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နပာ်ကဖၢလၢနသးလၢတၢ်မနုၤအဖီခိၣ်လဲၣ်. လၢနတၢ်ထူးတၢ်တီၤ, တၢ်အိၣ်တၢ်ယၢၤအဖီခိၣ်ဧါ. တၢ်လၢနပာ်ဒိၣ်လၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤတဖၣ်မ့ၢ်မ​နုၤလဲၣ်. တၢ်လၢနမၤမ​နုၤတဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ နပျံၤယွၤဒီးပာ်ကဲအတၢ်သိၣ်လိတဖၣ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, စံးဘျုးနၤမ့ၢ်လၢနအိၣ်ဒီးပှၤကိးဆၢကတီၢ်ဒီးနဒုးထူၣ်ဖျဲးပှၤလၢတၢ်အၢတၢ်သီအဃိလီၤ. သိၣ်လိပှၤဒ်သိးပကမ့ၢ်ပှၤလၢအပျံၤယွၤ, အဲၣ်ယွၤ, သန့ၤသးလၢယွၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဝံသးစူၤဒုးဆူၣ်ထီၣ်ပဂံၢ်ပဘါလၢနပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ, အၤမ့ၣ်.

ရၣ်မုၣ်ဝါၡံ
စၣ်န်ဒံၣ်ယ့ကိၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စၣ်န်ဒံၣ်ယ့ကိၣ်, ခဲဲၣ်လဖိနယါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


January 4, 2021

DELIVERANCE FROM EVIL

Bible in A Year: Genesis 7, Genesis 8, Genesis 9:1-17; Matthew 4:1-22; Proverbs 1:1-7

“The fear of Yahweh is the beginning of knowledge; but the foolish despise wisdom and instruction.”  
Proverbs 1:7  WEB

Under the reign of King Jehoiakim in B.C. 605, Babylon conquered Jerusalem for the first time. Nebuchadnezzar, King of Babylon, took the treasures from the temple of the Lord and put them in his temple in Babylon. In essence, Nebuchadnezzar was declaring his god was greater than the God of Judah. He was arrogant. He enjoyed the richness of God’s provisions, but he rebelled against God. At night when he was asleep, God’s judgment fell on him. He became like a beast, lowering his stature to an animal’s level. 

Just as God blessed Nebuchadnezzar, God has been blessing us.  We also faced difficulties on this journey on earth. However, if we thoroughly examine our life experiences, we will see the evidences of God delivering us from evil to the point where He brought us to this blessed country filled with riches.  This is God’s provision.  

As parents we must teach our children about the living God, and that if we fear Him, exalt Him, and know His abundant grace in our lives, we will be blessed both physically and spiritually.  Solomon said that no matter how high the learning you have, if you do not fear God, it is vain. Wherever you go, God is there. He is there to guide us, strengthen us, and give us peace. We can’t go to a place where God is not. We can’t see Him but He is omnipresent. 

Reflection

What are you proud of? Your richness and possessions? In which things do you place importance? What is the evidence that you fear God and follow His instruction?

Prayer

God, we thank you for being with us at all times and delivering us from evil. Teach us to fear You, love You, and depend on You. In Jesus’ Name we pray.  Amen.

Tharah Mu Wah Shee
San Diego Karen Baptist Church
San Diego, California