တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီးတၢ်တီတၢ်လိၤန့ၣ်တၢ်ပာ်ခူသူၣ်အီၤတန့ၢ်ဘၣ် ~ The Truth And Righteousness Cannot Be Hidden

လါယနူၤအါရံၤ ၁၂, ၂၀၂၁

တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီးတၢ်တီတၢ်လိၤန့ၣ်တၢ်ပာ်ခူသူၣ်အီၤတန့ၢ်ဘၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၂၅, ၁ မိၤၡ့ ၂၆, မးသဲ ၁ဝ:၁-၃၁,
ကတိၤဒိ ၁:၂၀-၃၃

‘‘ဒီးတုၤအအိၣ်တ့ၢ်ဖဲန့ၣ်ယံာ်ယံာ်ဒီး, တၢ်မၤအသးလၢပှၤဖလ့ၡသးဖိအစီၤပၤ, စီၤအဘံၤမ့လ့း ကွၢ်တၢ်လၢတၢ်ထူၣ်ဖျိပူၤ, ဒီးထံၣ်ဘၣ်တၢ်, ဒီးကွၢ်ကွၢ်, ဒီးစီၤအံၤစဲးလိာ်ကွဲဝဲဒီးအမါ, နီၢ်ရံးဘကၤလီၤ.’’
၁ မိၤၡ့ ၂၆:၈

တဘျီန့ၣ်ယဘျၢၣ်ဘၣ်ပှၤသိလ့ၣ်အခံဖဲယနီသိလ့ၣ်အခါဒီး တၢ်အုၣ်ကီၤခီပနံၣ်ထုးထီၣ်ယၤတဘျီဃီလၢ အခီပနံၣ် အပူၤလီၤ. ဒ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဟ့ၣ်ယၤတၢ်ကမၣ်အသိး, ယတူၢ်လိာ်မၤထွဲအီၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံတနံၣ်  ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ဝဲၤဒၢး လၢယကဘၣ်လဲၤထီၣ်ကွီၢ်လၢ အပူၤကွံာ် ယဘျၢၣ်ဘၣ်ပှၤသိလ့ၣ် အခံအဃိန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်လီၤကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်ဒိၣ်မး, မ့ၢ်လၢယဆိကမိၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ် တၢ်ကျိၤတဖၣ်ဝံၤတ့ၢ်လံတနံၣ် ဃၣ်ဃၣ်လံအဃိန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဃိန့ၣ် ယတံၤသကိးတဂၤမၤစၢၤယၤ ဒီးလဲၤဒိးလဲန့ၢ်ယၤပီၢ်ရီတဂၤ လၢယကဘၣ်လဲၤဆူစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်အမဲာ်ညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပလဲၤထံၣ်လိာ်သးလၢပီၢ်ရီ အခါန့ၣ် ပီၢ်ရီတဲဘၣ်ယၤဒ်အံၤ, ‘‘ခဲအံၤယကဘၣ်တဲတၢ်လၢနဂီၢ်အဃိ, ဝံသးစူၤတဲဘၣ်ယၤတီတီလၢနတၢ်ဂ့ၢ် ကဲထီၣ်သးခဲလၢာ်န့ၣ်တက့ၢ်.  ယတဲဘၣ်အီၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအကဲထီၣ်သးလၢယဘျၢၣ်ဘၣ်ပှၤသိလ့ၣ်အခံဒ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအသိးန့ၣ်လီၤ. ဒီးပီၢ်ရီတဲဘၣ်ယၤလၢ ‘‘နတဟ့ၣ်ဘၣ်ယၤအဘူးအလဲဘၣ်, ယကလဲၤလၢနခၢၣ်စး ဒီးယကတဲတၢ်လၢနဂီၢ် ဒ်နတဲဘၣ်ယၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအသိးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိယတဘၣ်လဲၤဆူစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ဝဲၤဒၢးလၢၤဘၣ်. ပူၤကွံာ်ဃုလါ ဃၣ်ဃၣ်ဒီး ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ဒၢလီၤဆီတဖျၢၣ်လၢအဟဲလၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပီတ့ ဝဲၤဒၢးအဃိ, ယသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တုၤလၢယအိးထီၣ်ကွၢ်ဒီးယထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်စံးဝဲ, ‘‘နတၢ်မူးတၢ်ရၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်ဝံၤလံ.’’ 

တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီမ့ၢ်ဂ့ၤတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤမ့ၢ်ဂ့ၤမုၢ်တနံၤကဖျါထီၣ်ဝဲလီၤ. စီၤအံၤစဲးအတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤဖျါထီၣ်ဝဲအသိး တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအကူၣ်အၢယၤတဖၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်အမဲာ်ညါလီၤ. ခီဖျိလၢယမၤတၢ်ဘျၢဘျၢ လၢတၢ်ကဲထီၣ်အသးအံၤအဖီခိၣ်ဒီး လီၢ်ခံကတၢၢ်တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်အိၣ်လၢယတၢ်ကမၣ်တအိၣ်ဝဲဘၣ်လီၤ. ယစံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢအိၣ်ဒီးယၤလၢ တၢ်မ့ၢ်တီအပူၤန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ခူသူၣ်တမံၤမံၤဧါ. မုၢ်တနံၤကဘၣ်တၢ်ဒုးနဲၣ်အီၤလီၤ. လဲၤတၢ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤတက့ၢ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ကစၢ်ယွၤဧၢ, ပၢဆှၢကဟုကယာ်ဘၣ်ပှၤ, ဒီးတိစၢၤမၤစၢၤဘၣ်ပှၤ, ခီဖျိလၢနသးစီဆှံ, ဒ်သိးပကအိၣ်မူတီတီ လိၤလိၤဒီးကတိၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢနလၤကပီၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ, အၤမ့ၣ်.

ဖုကလံၤမူ, သရၣ်အဲၣ်ဆိမ့န်
လဲၤဆူညါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဘွဲၤစံၤ အၤဒါဟိၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

January 12, 2021

THE TRUTH AND RIGHTEOUSNESS CANNOT BE HIDDEN

Bible in A Year: Genesis 25, Genesis 26; Matthew 10:1-31; Proverbs 1:20-33

“When he had been there a long time, Abimelech king of the Philistines looked out at a window, and saw, and, behold, Isaac was caressing Rebekah, his wife.”  
Genesis 26:8 WEB

Once, I rear-ended someone’s vehicle. The insurance company immediately dropped me from the insurance plan.  The officers found me at fault and I followed all instructions to make things right. Almost a year went by and I got a letter from the court; I was summoned to appear before the judge for the car accident. I was astonished.  I thought I did everything I was supposed to and the case was closed. 

A friend then helped me find a lawyer. When we met with the lawyer, he said to me, “Since I will have to represent you, you need to tell me the truth about what happened.” I told him everything that happened truthfully. The lawyer then replied, “I will represent you as you told me the truth. I will not charge you any fees.” He went to the court on my behalf and I did not have to stand before the judge. After six months, I received an unusual envelope and realized it was from the court. My anxiety shot up. But when I read it, I found that my case was closed. 

One day, all truths will be revealed and all lies will be exposed.  Just as Isaac’s lies were found out, the ill intention to harm me was exposed before the judge. Because I handled things truthfully, as I was supposed to do, I was found not to be at fault. I thanked God for vindicating me. 

Reflection

Are you hiding something? It will be revealed one day. Walk in the truth. 

Prayer

Father God, please take care of me and help me through your Holy Spirit so I will lead my life in truth and speak the truth for your glory.  In Jesus’ Name I pray. Amen.

Pu Kley Moo, Pastor Eh Soe Min
Go Forward Karen Baptist Church
Boise, Idaho