တၢ်ကိးနၤ ~ Your Calling

လါယနူၤအါရံၤ ၈, ၂၀၂၁

တၢ်ကိးနၤ 

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၁၇, ၁ မိၤၡ့ ၁၈,  မးသဲ ၆:၂၅-၃၄,
မးသဲ ၇:၁-၂၃, ကတိၤဒိ ၁:၈-၁၉

‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးယစံးဘၣ်သု, မ့ၢ်သုကအီၣ်ဘၣ်ဒ်လဲၣ်, မ့ၢ်သုကအီဘၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်, သုတဘၣ်ယိၣ်လၢသုသးသမူ အဂီၢ်တဂ့ၤ. မ့ၢ်သုကကူဘၣ်သိးဘၣ်ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်သုတဘၣ်ယိၣ်လၢသုနီၢ်ခိအဂီၢ်တဂ့ၤ, ပသးသမူအံၤဂ့ၤန့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, ဒီးပနီၢ်ခိအံၤဂ့ၤန့ၢ် တၢ်ကူတၢ်သိးတမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ.’’ 
မးသဲ ၆:၂၅ 

ဖဲကစၢ်ခရံာ်အစိၤအခါန့ၣ် အါတက့ၢ်ပှၤကိၢ်ပှၤဂီၤလၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ်ကူတၢ်သိးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်လၢ ထံကီၢ်တဘ့ၣ်လၢအကဲဒိၣ်အပူၤဒီး အါတက့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ်ကူတၢ်သိးအိၣ်လၢပှဲၤလၢပဂီၢ်လီၤ. ပအိၣ်ဒီး တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အါတလၢသနာ်က့ ပသးလီတၢ်အါထီၣ်, တၢ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ် မီထိၣ်အသီ, ဟံၣ်ဖးဒိၣ်, တၢ်ဟးက သူၣ်ကသီ, ဒီး တၢ်မၤမုာ်မၤသးဖှံပှၤန့ၣ်လီၤ. ခရံာ်တပာ်ဝဲတၢ်ကမၣ်လၢပလိၤ လၢပလိၣ်တၢ်အီၣ်ဒီးတၢ်ကူတၢ်သိး လၢ ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဘၣ်. သနာ်က့ ခရံာ်စံးလၢ ထဲတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤတကြၢးမ့ၢ်ဝဲ တၢ်သးစဲလၢပသးသမူအပူၤဘၣ်. ခရံာ် အဲၣ်ဒိးလၢပအိၣ်ဒီးတၢ်သးစဲအါန့ၢ်ဒ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီ ဒီးတၢ်ကူတၢ်သိး န့ၣ်လီၤ. ခရံာ်အဲၣ်ဒိးမၢ ‘‘မ့မ့ၢ်ဃုဆိယွၤ အဘီအမုၢ်, ဒီးအတၢ်တီတၢ်လိၤတက့ၢ်. ဒီးတၢ်ကပာ်ဖှိၣ်တၢ်န့ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်လၢသုလီၤ.’’ (မးသဲ ၆:၃၃)

ယွၤအိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်လၢပဝဲတဂၤဘၣ်တဂၤအဂီၢ်လီၤ. နၤဒီးယၤလၢပလီၢ်ဒၣ်ဝဲပဘှီထီၣ်ယွၤအဘီအမုၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်လိၤ သ့ဝဲလီၤ. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်လၢပမၤသ့ဒီးပှၤမၤတသ့ဘၣ်, ဒီးယွၤကိးပှၤလၢပကမၤတၢ်အံၤတဖၣ်လီၤ. ထဲဒၣ်ယၤ ယမ့ၢ်ယဲဝၤအဂ့ၤတဂၤလၢယမါအဂီၢ်သ့လီၤ. ထဲဒၣ်ယၤယမ့ၢ်ယဲပၢ်အဂ့ၤတဂၤလၢ ယဖိခွါ, ယဖိမုၣ် အဂီၢ်သ့လီၤ. ကိးမုၢ်နံၤယအီခီဖံၣ်ထံဒီး ယကျဲးစၢးအိးထီၣ်ယမဲာ်ချံ ဒ်သိးယကထံၣ်ယွၤအအဲၣ်ဒိးမၢယမၤမ​​​နုၤတဖၣ် လၢတနံၤအံၤ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘၣ်ကမ့ၢ်ဝဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်စံးဘျုးဆူပှၤတဂၤဂၤအအိၣ်. ဘၣ်တဘၣ်ကမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ကွဲးလံာ်ဆူ ပှၤတဂၤအအိၣ်ဒီးသံကွၢ်အီၤလၢအအိၣ်မၤသးဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အါစုအါဘျီ တၢ်မၤအဆံးဖိတဖၣ်အံၤ ကဲထီၣ်ဝဲ တၢ်လၢအခီပညီအိၣ်ဖးဒိၣ်လၢပှၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. 

ယွၤအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်တိာ်လၢပဂီၢ်လၢပကမၤအီၤလၢအတၢ်မၤဖးဒိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤတဲယၤလၢအအဲၣ်ဒိးမၢယဒုး အိၣ်ထီၣ် တၢ်ကရၢကရိလၢအဟ့ၣ်ဆီၣ်ထွဲဘီမုၢ်အတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ယၤဒီးယမါပဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ကရၢကရိအံၤ လၢ အမ့ၢ် Friends of Burma ဖဲ ၁၉၈၅ နံၣ်, ဒီး ပဂဲၤလိာ်လၢဘီမုၢ်အတၢ်မၤ လၢအဆီၣ်ထွဲ ပပှၤကညီဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ် လၢ ကျဲအါဘိန့ၣ်လီၤ. ယွၤအိၣ်ဒီးအတၢ်တိာ်မိၢ်ပှၢ်လၢနၤဒီးယၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘၣ်ကမ့ၢ်ဝဲတၢ်သိၣ်လိ အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိ. ဘၣ်တဘၣ်ကမ့ၢ်ဝဲတၢ်ပဲာ်န့ၢ်နီၣ် လၢသးပှၢ်ဒီမါဝါလၢအအိၣ်ဘူးဒီးနၤ အကရၢၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ယွၤကိးယၤလၢယကဘၣ်မၤမနုၤတမံၤလၢတနံၤအံၤလဲၣ်. ယွၤအတၢ်တိာ်မိၢ်ပှၢ်လၢယသးသမူအဂီၢ်ကမ့ၢ်မ​နုၤလဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤမၤစၢၤပှၤလၢပကထံၣ်တၢ်ထီန့ၢ်ယံၤန့ၢ်ဒံးမုၢ်နံၤအတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ ဒီး ပကမၤတၢ်တဖၣ်လၢ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်မူခိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အလိၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ, အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ် နံလ်စါဝၢးစ်
ဖီးထ်ဝ့န်ဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖီးထ်ဝ့န်, အ့ၣ်န်ဒံၣ်ယါနါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

January 8, 2021

YOUR CALLING

Bible in A Year: Genesis17, Genesis 18, Matthew 6:25-34, Matthew 7:1-23,  Proverbs 1:8-19

“Therefore I tell you, don’t be anxious for your life: what you will eat, or what you will drink; nor yet for your body, what you will wear. Isn’t life more than food, and the body more than clothing?”  
Matthew 6:25 WEB

In the days of Jesus most people were concerned with getting enough food and clothing.     Our country is a rich country and most of us can get enough food and clothing.  We have so much that we focus on wanting many other things, such as a new car, a big house, a great vacation, and enjoyable entertainment.  Jesus is not condemning us for wanting food and decent clothes.  But he is saying these must not be the focus of our lives. He wants us to look beyond our daily need for food and clothing.  He wants us to “seek first God’s Kingdom and his righteousness; and all these things will be given to you as well”  (Matthew 6:33). 

God has a plan for each of us.  Each of us has a special, unique role in building the Kingdom of God here on earth.  There are things we can do that no other person can do and we are called to do those things.  Only I can be a good husband to my wife.  Only I can be a father to my son and daughter.  So each day as I enjoy my cup of coffee, I try to be open to see how God can use me today.  It might be expressing appreciation for someone.  It might be writing a letter to someone asking how they are. Often, these little things mean a lot to the person receiving them.

God also has a plan for us in doing our part in the big picture. God revealed He wanted me to start a foundation.  So my wife and I started a foundation, Friends of Burma in 1985. We have been working to develop it ever since and supporting our Karen brothers and sisters in a myriad of ways.  God has a master plan for each of us.  It may be teaching Sunday School; it may be mowing the grass of an old couple in our neighborhood. 

Reflection

What is God calling me to do  today? What is my big calling from God for my life?

Prayer

God, please help us to see beyond the small concerns of each day and work to bring the Kingdom of God on earth. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Rev. Dr. Neil Sowards
Fort Wayne Baptist Church
Fort Wayne, Indiana