ဆိၣ်ဂ့ၤတၢ်တက့ၢ် ~ Bless Others

လါယနူၤအါရံၤ ၁၃, ၂၀၂၁

ဆိၣ်ဂ့ၤတၢ်တက့ၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁မိၤၡ့ ၂၇, ၁မိၤၡ့ ၂ဂ:၁-၂၂,  မးသဲ ၁ဝ:၃၂-၄၂, 
မးသဲ ၁၁:၁-၁၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉:၁-၆

‘‘ဒီးစီၤအံၤစဲးကိးန့ၢ်စီၤယၤကိာ်ဒီးဆိၣ်ဂ့ၤအီၤ, ဒီးမၤလိာ်အီၤ, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, …………….. ဒီးယွၤလၢအသ့တၢ်လၢာ်န့ၣ် မ်အဆိၣ်ဂ့ၤနၤ, ဒီးဒုးသၣ်ထီၣ်နၤ, ဒီးမၤအါထီၣ်နၤ, ဒီးဒုးကဲထီၣ်နၤလၢပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖု, ဒီးဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်ဃးဒီး စီၤအၤဘြၤဟၣ်လၢနၤ, ဒီးလၢနချံနၣ်သၣ်အိၣ်ဒီးနၤ, ဒ်သိးနကန့ၢ်သါကီၢ်လၢ နအိၣ်တမှံၤလၢအပူၤ, လၢယွၤဟ့ၣ်လီၤစီၤအၤဘြၤဟၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.’’
၁မိၤၡ့ ၂၈:၁, ၃, ၄

ပထံၣ်ဘၣ်လၢလံာ်စီဆှံအပူၤ, လၢပျၢၤပၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဆိၣ်ဂ့ၤအဖိသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ကျဲးစၢးအိၣ်မူစ့ၢ်ကီးဝဲဖဲတၢ်ဘၣ် ယွၤအသး, ကဲထီၣ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်လိသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဆိကမိၣ်ဆိတၢ် ဒီး ကျဲးစၢးပာ်ယွၤလၢအဆိကတၢၢ် ဒီး ဃုယွၤအတၢ်ကူၣ်တၢ်ဖးလီၤ.  ပဝဲဟံၣ်ဖိဃီဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ပအိၣ်တ့ၢ်ဘၣ်ဒီးပဖုလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဂၤ န့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ် ဖိဝဲၢ်ကိ,  မ့ၢ်ဝၤတဂၤ, မ့ၢ်ပၢ်တဂၤ, မ့ၢ်ဖုတဂၤဒီး, မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးဖုဖးဒိၣ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖုတဂၤအံၤ အပါလဲၤကပာ်ကွံာ် ဟီၣ်ခိၣ်ဆိအဃိ, ဘၣ်ကွၢ်ထွဲက့ၤအမိၢ်ဒီးအပုၢ်တဖၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ်ပှၤအဲၣ်ထူအဲၣ်ယွၤ, အဲၣ်ဖး လံာ်စီဆှံ, အဲၣ်ဖး လံာ်လဲၢ်, အဲၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့, အဲၣ်တၢ်ကဆှဲကဆှီ, ဒီးမ့ၢ်ပှၤလၢအမၤတၢ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢတၢ်ခဲလၢာ် အပူၤလီၤ. အတၢ်မၤလိလၢအသးသမူပူၤ အပတီၢ်ထီဝဲလီၤ. အဝဲဖျိ အ့ၣ်ကၠနယၢၢ်ဖၠၣ်စိမိၤ, သဲစး တၢ်ဘျၢဖၠၣ်စိမိၤ, ဒီး ယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိ သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ပဖုအံၤ ဂဲၤလိာ်ဝဲလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ, ကီၢ်ပိာ်ခွါကရၢ အပူၤ, ဒီးဒူသဝီ အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယထံၣ်ဘၣ်လၢ အဝဲအတၢ်အိၣ်မူ တကတီၢ်ဒီးတကတီၢ်န့ၣ် အိၣ်မူဝဲအဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ် လဲၤထီၣ်လဲၤထီဝဲ လၢကစၢ်ယွၤအဂံၢ်အဘါ, ဒီးကဲထီၣ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢပှၤအါဂၤအဂီၢ်လီၤ. လီၤဂာ်လၢ သ့ၣ်ဖးဒိၣ် တထံး လၢအကဒုခုၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒ် အသူၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်တအီၣ် ဘၣ်က့ၤဝဲ သ့ၣ်သၣ်အဆၢကိးဖျၢၣ်ဒဲး စ့ၢ်ကီးဘၣ်. သ့ၣ်သၣ်လၢအခၣ်, အဆံၣ်သ့ၣ် တဖၣ် အီၣ်ဘၣ်ဝဲလၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤ စ့ၢ်ကီးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤဒီးကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဝဲလီၤ. အဝဲလုၢ်အီၣ် အဟံၣ်ဖိဃီ ဖိတုၤအသးအိၣ် ဃိးဆံခံနံၣ်လီၤ.  ဖဲဃိးဆံသၢနံၣ်န့ၣ် တူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါဒီးဃိးဆံလွံၢ်နံၣ်န့ၣ်မံမုာ်က့ၤ ဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တချုးအသးဟးထီၣ် န့ၣ်တဲဝဲ, ‘‘ကစၢ်ယွၤဧၢ, ဆိၣ်ဂ့ၤယဖိ, ဆိၣ်ဂ့ၤယလံၤ, ဆိၣ်ဂ့ၤယလိၤ, ဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ် ပှၤလၢအိၣ်လၢယဟံၣ်ပူၤခဲလၢာ် တက့ၢ်.’’

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ပဆိၣ်ဂ့ၤတၢ်ကစီဒီဧါ. ဖဲပတၢ်မိၣ်န့ၣ်သးလီတၢ်တလၢပှဲၤအဃိ ပဆိၣ်အၢဘၣ်တၢ်ဧါ. ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢပကဆိၣ်ဂ့ၤတၢ်လီၤ. မ်ပပျူၤကအါထီၣ်လၢတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတၢ်ဒီးပသုတဆိၣ်အၢတၢ်တဂ့ၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤလၢအသ့တၢ်လၢာ်တဂၤဧၢ, မ်နဘီနမုၢ်, နစိကမီၤ, နလၤကပီၤ, အဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤဒီးမၤလၤကပီၤ အီၤတက့ၢ်. မ်ပှၤကိးဂၤဒီးနတၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ်ဆိၣ်ဂ့ၤနၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤနမ့ၢ်ယွၤလီၤ. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

နီၢ်ကၠ့ၣ်ပုး
ချၢၣ်သဝီ
ကီၢ်တကူၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

January 13, 2021

BLESS OTHERS

Bible in A Year: Genesis 27, Genesis 28:1-22; Matthew 10:32-42,
Matthew 11:1-15; Psalm 9:1-6 

“Isaac called Jacob, blessed him, and commanded him, …“May God Almighty bless you, and make you fruitful, and multiply you, that you may be a company of peoples, and give you the blessing of Abraham, to you and to your offspring with you, that you may inherit the land where you travel, which God gave to Abraham.””  
Genesis 28:1, 3, 4  WEB

In the Bible, we read that our forefathers blessed their children. They also tried to live well and served as good examples. They were thoughtful and intentional. They tried to put God first and seek His counsel. Our family also had a precious father, grandfather. He was the eldest son, a husband, a father, a grandfather, and a great grandfather. His father died relatively young so he had to take care of his mother, brother and sister. He loved God, the Bible, books, education and cleanliness. He conducted everything in a very thorough manner. He was highly educated. He had degrees in mechanical engineering, law, and religious education. He was active in the church, regional men’s fellowship, and local welfare activities. I witnessed that he lived an exemplary life in every stage of his life. With the strength from the Lord, his work was fruitful and blessed many. He was like a flourishing tree that provided shelter for many. However, he did not always reap as he sowed. He had to consume bitter and sour fruits in his lifetime. Nevertheless, he persevered with steadfastness. He provided for his family until he was 82 years old.  When he was 83 years old, he became ill and went to be with the Lord at the age of 84. Before he breathed his last breath, he said, “God, bless my children, bless my grandchildren, bless my great grandchildren, bless everyone in my home.” 

Reflection

Do we bless others? When things do not go our way, do we curse? God wants us to bless others. Let the words of our mouth be seasoned with more blessings, not curses!

Prayer

Almighty God, may your abode, your power and your glory be praised and honored. May everything you created bless You! In Jesus’ Name we pray. Amen.

Naw Kyin Pu
Fig Village
Yangon