ခိၣ်သလုးတဖၣ် ~ Crowns

လါယနူၤအါရံၤ ၉, ၂၀၂၁

ခိၣ်သလုးတဖၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁မိၤၡ့ ၁၉, ၁မိၤၡ့ ၂ဝ:၁-၁၈, မးသဲ ရ:၂၄-၂၉,
မးသဲ ၈:၁-၂၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇:၁-၉

‘‘ယွၤစံၣ်ညီၣ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်လီၤ. စံၣ်ညီၣ်ယၤ, ယွၤဧၢ, ဒ်ယတၢ်တီတၢ်လိၤအသိး, ဒီးဒ်တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤလၢအအိၣ်လၢယပူၤ အသိးန့ၣ်တက့ၢ်,’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇:၈

ကစၢ်ခရံာ်ကတဲာ်ကတီၤတၢ်လၢပဂီၢ်အါမးအကျါ, အိၣ်ဒီးခိၣ်ဖးတဖၣ်, လၢအမ့ၢ် ခိၣ်သလုးတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ပကထံၣ်ဘၣ်ဖဲ (၁ကရံၣ်သူး ၃:၁၂-၁၅ ) အပူၤစံးဝဲဒၣ်, ပတၢ်မၤကအိၣ်ဖျါထီၣ်စုာ်စုာ်, ဒီးတၢ်လၢပမၤတ့ၢ်, ပဒုးနဲၣ်တ့ၢ်, ပအိၣ်မူတ့ၢ်တဖၣ် ဖဲလၢပအိၣ်မူအခါ, ကဘၣ်တၢ်ပှံၢ်ကွၢ်အီၤလၢမ့ၣ်အူဝံၤ, ဒီး မ့ၢ်အိၣ်မ့ၢ်ဆိးအဃိ, ပကမၤန့ၢ်ခိၣ်ဖး, ကုၢ်ထီၣ်ဘၣ်ခိၣ်သလုးန့ၣ်လီၤ. ယအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါခိၣ်သလုးယဲၢ်ကလုာ်န့ၣ်လီၤ.  

(၁) ခိၣ်သလုး တၢ်မူ – မ့ၢ်ခိၣ်သလုးလၢအပတီၢ်ထီကတၢၢ်လီၤ. ဖဲ (ယၤကိာ် ၁:၁၂), ပဖးဘၣ်လၢ ‘‘ပှၤလၢ အဒိးန့ၢ် ဘၣ်တၢ်လ့ပစီန့ၣ်, ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒိးတၢ်မၤကွၢ်အီၤဝံၤဒီး, ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူ အခိၣ်သလုးလၢ ကစၢ် စံးပာ်လၢပှၤလၢအအဲၣ်အီၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.’’  
(၂) တၢ်သူၣ်ခုသးခုအခိၣ်သလုး – မ့ၢ်ခိၣ်သလုးလၢပှၤစိာ်တၢ်သးခုကစီၣ်, ပှၤလၢအုၣ်အသးလၢခရံာ်တဖၣ် အဂီၢ်လီၤ. ပဖးဘၣ်ဖဲ (၁ သ့းစၤလနံ ၂:၁၉), ‘‘…ပတၢ်မုၢ်လၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ပတၢ်သးခုမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပတၢ်သူၣ်ဖှံ သးညီအခိၣ်သလုးမ့ၢ်ဂ့ၤ, မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. မ့ၢ်သုဝဲလၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အမဲာ်ညါဖဲအဟဲန့ၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ.’’
(၃) တၢ်လၤတၢ်ကပီၤအခိၣ်သလုး – မ့ၢ်ဝဲပှၤကွၢ်သိလၢအဂ့ၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဖျါဖဲ (၁ ပ့းတရူး ၅:၂-၄) န့ၣ်, ပှၤကွၢ်သိလၢအဂ့ၤတဖၣ် လုၢ်အီၣ်အသိတဖၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤ, တမ့ၢ်လၢတၢ်မၢဆူၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢ တၢ်သးအိၣ်ဒီး တကွၢ်မဲာ်ကျိၣ်စ့ဘၣ်. ပှၤကွၢ်သိအဂ့ၤတဖၣ် ကန့ၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်လၤကပီၤ အခိၣ်သလုး လၢအတလီၤညွံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. 
(၄) ခိၣ်သလုးလၢတအုၣ်သံကျၣ်သံ – (၁ကရံၣ်သူး ၉:၂၄-၂၇) ပာ်ဖျါလၢ ပှၤလၢအဃ့ၢ်သးသမူအတၢ်ဃ့ၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်ကီၤသူၣ်ကီၤသး, ပၢၤသူၣ်ပၢၤသး, ဒီး ဃ့ၢ်တုၤအကတၢၢ်လၢတၢ်တီဒီးယွၤ တဖၣ်န့ၣ် ကန့ၢ်ဘၣ် ခိၣ်သလုးလၢတအုၣ်သံကျၣ်သံဘၣ်န့ၣ်လီၤ. 
(၅) တၢ်တီတၢ်လိၤအခိၣ်သလုး – ခိၣ်သလုးအံၤမ့ၢ်ဝဲလၢပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအမုၢ်လၢ်အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်ခရံာ် အတၢ်ဟဲက့ၤခံဘျီတဘျီ ဒီး အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသးအဂ့ၤကတၢၢ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ (၂ တံၤမသ့း ၄:ရ-၈). ယွၤလၢအသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်တဂၤအံၤကတဲာ်ကတီၤခိၣ်သလုးတဖၣ်လၢပဂီၢ်လီၤ. ယွၤကစံၣ်ညီၣ်စ့ၢ်ကီး ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် လၢတၢ်တီတၢ်လိၤလီၤ. သးစီဆှံကမၤစၢၤပှၤလၢ ပကပာ်စီဆှံပသးဒီးဂဲၤလိာ်ဆူၣ်ဆူၣ် ဒ်သိးပကန့ၢ်သါဘၣ် ခိၣ်သလုးတဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ဃုယွၤဒီးပာ်စီဆှံနသးန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ခိၣ်သလုးလၢလဲၣ်တဖျၢၣ်မ့ၢ်နသးလီအဒိၣ်ကတၢၢ်လဲၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. နကကျဲစၢးဂဲၤလိာ်ဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ပျဲနသးစီဆှံမၤစၢၤပှၤလၢပကဂဲၤလိာ်ဒီးန့ၢ်သါဘၣ်ခိၣ်သလုးတဖၣ်အံၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ, အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်အ့အ့သီၣ်
အိးက်လဲၣ်န်ကညီခရံာ်ဖိတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အိးက်လဲၣ်န်, ခဲၣ်လဖိနယါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

January 9, 2021

CROWNS

Bible in A Year: Genesis 19, Genesis 20:1-18; Matthew 7:24-29,
Matthew 8:1-22;  Psalm 7:1-9 

“Yahweh administers judgment to the peoples. Judge me, Yahweh, according to my righteousness, and to my integrity that is in me.”  
Psalm 7:8  WEB

Among many things Jesus Christ prepared for us are crowns. From 1 Corinthians 3:12-15, we understand that our work on earth, i.e. what we do, what we exhibit, and how we live,  will be revealed with fire. If our work survives, we will be rewarded with crowns. I want to talk about five kinds of crowns. 

  1. The Crown of Life: This is the highest honor. We read in James 1:12, “Blessed is a person who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord promised to those who love him.”
  2. The Crown of Joy: This is for those who labor for the Gospel and witness for Christ. We read in 1 Thessalonians 2:19, “For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Isn’t it even you, before our Lord Jesus at his coming?”
  3. The Crown of Glory: This is for the shepherds. We understand from 1 Peter 5:2-4 that good shepherds, who care for their flocks, not because of a requirement or gain, but because of the willingness of the heart, will receive the Crown of Glory.
  4. The Imperishable Crown: This type of crown will be received by those who run the race of life with patience and self-control and are faithful to the Lord to the end of the days  (1 Corinthians 9:24-27). 
  5. The Crown of Righteousness: This type of crown will be received by those who wait on the second coming of Christ and are well prepared (2 Timothy 4:7-8).

God generously prepared these crowns for us. He will also judge us justly. The Holy Spirit can help us to lead a holy life and strive for doing good work, so we will receive these crowns. Seek God and lead a holy life. 

Reflection

Which crown do you desire the most? Why? What would you do?

Prayer

God, let your Holy Spirit help us so we will do good work and receive the crowns. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Pastor Aye Aye Thaw
Oakland Karen Christian Fellowship Church
Oakland, California