သူၣ်ခုသးခုမ့ၢ်ဂ့ၤ, သူၣ်ကၢ်သးလီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ ~ In Delight Or In Distress, Praise God

လါအ့ဖြ့ၣ် ၉, ၂၀၂၁

သူၣ်ခုသးခုမ့ၢ်ဂ့ၤ, သူၣ်ကၢ်သးလီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ,
စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၁၁, ၅မိၤၡ့ ၁၂, လူၤကၣ် ၁၂:၃၅-၅၉,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၃:၁-၅

‘‘ဘၣ်မနုၤလၢနသူၣ်ကၢ်နသးလီၤလဲၣ်. ယသးဧၢ, ဒီးနသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤလၢယပူၤဘၣ်မနုၤလဲၣ်. ကွၢ်လၢ်ယွၤအကျဲတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယကစံးထီၣ်ပတြၢၤဒံးအီၤ, တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယမဲာ်, ဒီးယကစၢ်လီၤ.
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၃:၅

လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ, တၢ်လၢပရဲၣ်ကျဲၤလီၤတဖၣ်န့ၣ် တလဲၤအသးလၢအဂ့ၢ်အဝီထီဘိဘၣ်. အိၣ်ဒၣ်ထဲတမံၤလၢ ပမ့ၢ် ပာ်ယွၤလၢတၢ်မဲာ်ညါ ဒီးပတၢ်အိၣ်မူလဲၤထီၣ်လဲၤထီသ့ဝဲလီၤ. စးထီၣ်ဖဲ လါမ့ၤ ၃၁, ၂၀၁၄ န့ၣ်, ယဖျီယသးဝံၤ, ယဘၣ် အိၣ်ယံၤဒီးယဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးယတံၤသကိးတဖၣ်လီၤ. ယဘၣ်အိၣ်ယံၤစ့ၢ်ကီးဒီးယဝၤသးဘိန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါ ယလဲၤအိၣ်ဒီး ယမံၤပှၢ်ပိာ်မုၣ် လၢကီၢ်စဲၣ်အဂၤတဘ့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဘၢၣ်စၢၤနွံလါန့ၣ်, ယပလၢၢ်ဘၣ်လၢ ယအိၣ်သယုၢ်သညိ, ပှဲၤဒီးမဲာ်ထံ မဲာ်နိ, တၢ်ဘၣ်ယိၣ်, ဒီးတၢ်သူၣ်အုးသးအုး ထီဘိလီၤ. ယတဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤနီတဂၤဘၣ်. ယဟ့ၣ်သ့ၣ်ညါ ဒၣ်ထဲယွၤ ဒီး ယဝၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါယဂုာ်ကျဲးစၢးဘါထုကဖၣ်ဒီး ဃ့တၢ်ဒီးယွၤထီဘိ, တချုးလၢယလဲၤတၢ်မၤအခါန့ၣ်လီၤ. ယဝၤမ့ၢ် ပှၤတဂၤလၢယအဲၣ်ဆိဒီးယအဲၣ်အီၤဒိၣ်သနာ်က့ အဝဲအတၢ်အဲၣ်စှၤလီၤလၢယဖီခိၣ်ချ့သဒံးဒီး, ဆၢတဲာ်ဝဲလၢ အလဲၤတၢ်ဒီး ယၤခါဆူညါတသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဲယတဆိကမိၣ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်. ယဂုာ်ကျဲးစၢးမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်ဘၣ်ဆၣ် ယတထံၣ်တၢ်လီၤဆီ ဘၣ်လီၤ. ယဃ့ဘါထုကဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်ယပလၢၢ်ဘၣ်လၢယတၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်လီၤ. အဃိယဘၣ်ပျဲအလဲၤမုာ်မုာ်လီၤ. 

ယဟဲက့ၤအိၣ်ဒီးယမိယပါ, ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါလီၤ. အဝဲသ့ၣ်တူၢ်လိာ်ယၤဒ်ဖိသဒါ လၢအဟးဖျိးကျဲတဂၤလီၤ. ယစံးဘျုးယွၤဒီးယပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိ လၢတၢ်အဲၣ်ဘၣ်ယၤတုၤခဲအံၤ, ဃုာ်ဒီးယတံၤသကိး, ယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိကိးဂၤဒဲးလီၤ. လၢခံ, ပှၤပိာ်ခွါတဂၤလၢ အပာ်တီၢ်ယၤတဂၤအံၤ, ဟဲက့ၤဃ့ဝံသးစူၤယၤ, ဒီးဃ့ယၤလၢတၢ်အၢၣ်လီၤအသီတဘျီလီၤ. ယပျၢ်အတၢ်ကမၣ်ဘၣ်ဆၣ် ယကအဲၣ်က့ၤအီၤတသ့လၢၤဘၣ်. အဝဲစံးဝဲ, ‘‘ပှၤဒ်သိးနၤ ဒီးအသးဂ့ၤဒ်သိးဒီးနၤတအိၣ် ဘၣ်.’’ ယစံးဘျုးလၢအဝဲသ့ၣ်ညါလီၤက့ၤအသးလီၤ. ယသးခုလၢအဂီၢ်လီၤ. ယပာ်အီၤဒ်တံၤသကိးလၢအဂ့ၤတဂၤ လီၤ. ယတသးဟ့အီၤဘၣ်. ယတသးဆါအီၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီယဂုာ်ကျဲးစၢးဘါထုကဖၣ်လၢအဂီၢ် ဒီး ဆှၢအီၤလၢယွၤအကလုၢ် ကထါလီၤ. ယနီၢ်ကစၢ်ကျဲးစၢးသုးဘူးယသးဒီးယွၤဒီးအကလုၢ်ကထါလီၤ. ယထံၣ်ဘၣ်တၢ်အါမံၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ ဘၣ်ဆၣ် ယတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အလီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယထံၣ်ဒီးပလၢၢ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်အဲၣ် ဒီးအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ လၢအမၤဘျုးယၤအိၣ်အါမး, တုၤဒၣ်လဲာ်ယဂံၢ်ထီၣ်တလၢာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤန့ၣ်ဒိၣ်ဒီးဂ့ၤဝဲလီၤ. ယတၢ်သးအုးအမဲာ်ထံ န့ၣ် အဝဲမၤဟါမၢ်ကွံာ်ဝဲလံန့ၣ်လီၤ. ယန့ၢ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်အိၣ်မူအသီန့ၣ်လီၤ. ခါဆူညါ ယကမၤအါထီၣ်ယွၤအတၢ်မၤ ဒီးယတမဲာ်ဆှးလၢယကတဲယွၤအဂ့ၢ်, အကလုၢ်ကထါလၢပှၤအဂၤအအိၣ်ဘၣ်. ဖဲဒၣ်နသးန့ၣ်, သူယၤတက့ၢ်, ယွၤဧၢ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ကစၢ်ယွၤစံးဆၢနတၢ်ထုကဖၣ် လၢတမ့ၢ်တၢ်လၢနသးလီသနာ်က့ လၢခံကဲထီၣ်က့ၤ တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢနဂီၢ် အိၣ်တဘျီဘျီဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, တၢ်ဘျုးလၢနဟ့ၣ်ယၤတၢ်မုၢ်လၢ်အသီ, တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအသီ, ဒီး သးသမူအသီလီၤ. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ, အၤမ့ၣ်.

နီၢ်မဲလနံၤဆိ
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 9, 2021

IN DELIGHT OR IN DISTRESS, PRAISE GOD

Bible in A Year: Deuteronomy 11, Deuteronomy 12; Luke 12:35-59;
Psalm 43:1-5 

“Why are you in despair, my soul? Why are you disturbed within me? Hope in God! For I shall still praise him: my Savior, my helper, and my God.”  
Psalm 43:5 WEB

In life, our plans do not always work out. Only when we put God first will we grow and have contentment. After I got married on May 31, 2014, I had to live separately from my family, friends, and even my husband. I lived with my mother-in-law in another state. For seven months, I experienced loneliness, I shed tears, and I was very sad. I did not tell anyone, only God and my husband. I prayed and pleaded with God every day, right before I started work. My husband was my first love and I loved him very much. However, his love quickly subsided and he decided that he no longer wanted to be with me. I did not feel the same. I tried hard so things would improve, but nothing changed. I prayed, but I felt hopeless. I had to let him go in peace. 

I came back to live with my parents and siblings. They accepted me as a prodigal child. I thank God that my family loves me until now, and so do my friends and all my church members. Later, the man who left me asked me to forgive him and take him back. I forgave him, but I cannot love him like before.  He said, “There is nobody with a good heart like you.” I thank him for he finally understands his own heart. I am glad for him. I think of him as a friend. I do not hate him. I do not feel bitter towards him. Instead, I try to pray for him and share with him the word of God. I myself try to draw near to God and His word. I have seen many things on earth, but there is no reason for me to have fear. I have experienced God’s love and blessings so numerous that I cannot count. God is great and good. He wiped away my sad tears. He also gave me a new life. In the future, I will serve Him more and I will not be ashamed to share about Him and His word with others. As You will, Lord, use me. 

Reflection

Are there times when God answered your prayer, not the way you wanted, but God’s answer later turned out to be good for you?

Prayer

God, thank you for giving me a new hope, new strength, and a new life. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Naw Maline Hso
Arizona Karen Baptist Church, West Coast Region
Phoenix, Arizona