ယွၤအတၢ်သးကညီၤအဘျုးအဖှိၣ် ~ God’s Merciful Grace

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၅, ၂၀၂၁

ယွၤအတၢ်သးကညီၤအဘျုးအဖှိၣ်

တၢ်ဖ:ဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၈, ယိၤၡူ ၉:၁-၁၅, လူၤကၣ် ၂၂:၆၃-၇၁, 
လူၤကၣ် ၂၃:၁-၂၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၁:၁-၉

‘‘ယွၤဧၢ, သူၣ်ကညီၤသးကညီၤယၤဒ်နဘျုးနဖှိၣ်အသိးန့ၣ်တက့ၢ်. ဒ်နသးအိၣ်တၢ်အါအါကလဲာ်အသိးန့ၣ် မၤပူၤမၤဖျဲးယတၢ်ကမၣ်တက့ၢ်. သ့စီယၤလၢယတၢ်အၢန့ၣ်စီစီတက့ၢ်. ဒီးမၤကဆှီထီၣ်ယၤ လၢယတၢ်ဒဲးဘး န့ၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ယသ့ၣ်ညါယတၢ်ကမၣ် ဒီးယတၢ်ဒဲးဘးအိၣ်လၢယမဲာ်ညါတထံၣ်ဃီလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၁:၁-၃

ယဖျီသးဝံၤ, ယအိၣ်ဒီးယဖိသၢဂၤလီၤ. ပဟံၣ်ဖိဃီဖိ အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, တၢ်ဃူတၢ်ဖိး, ဒီးတၢ်နၢ်ပၢၢ်လိာ်သးလီၤ. ခီဖျိလၢဝၤမ့ၢ်ပှၤအီမူၤအီဘှီးအဃိလီၤ. ဟံၣ်ပူၤဃီပူၤအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့ဒီး ထီဘိယဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်မဲာ်ထံမဲာ်နိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယကျဲးစၢးတူၢ်တၢ် လၢတၢ်ဝံသးစူၤ ဒ်သိးဟံၣ်ဖိဃီဖိ ကအိၣ် ဘၣ်တပူၤဃီအဂီၢ်လီၤ. ထီဘိ ယဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢကစၢ်ယွၤလၢကထိး ဘၣ်ဝၤတဂၤအံၤအသး ဒ်သိးကဘှီဂ့ၤ ထီၣ်က့ၤအတၢ်အိၣ်မူ ဒီး ကမ့ၢ် ပှၤလၢအအဲၣ်ယွၤပာ်ဒိၣ်ယွၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. ယဃ့ဘါထုကဖၣ်လီၤဒီးမဲာ်ထံမဲာ်နိ ဘၣ်ဆၣ် ယတထံၣ်တၢ်ဆီတလဲအသး နီတမံၤဘၣ်. ကိးမုၢ်နံၤမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ဒ်လီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံ ပဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢပကဟဲဘၣ်ဆူအမဲရကၤ လီၤ. ယဝၤတဟဲဃုာ်ဒီးပှၤဘၣ်. ယဟဲတုၤဃီၤဆူကီၢ်အမဲရကၤဒီး ယဖိသၢဂၤလီၤ. ပယံၤလိာ်ပသးဒီးယတနၢ်ဟူဘၣ် ယဝၤအဂ့ၢ်အကျိၤလၢၤဘၣ်. တသ့ကိၤလၤဝါကျိာ်, တနၢ်ပၢၢ် တၢ်အါမံၤ, ကီခဲဝဲဒိၣ်မးလၢယဘၣ်လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီယဖိသၢဂၤလီၤ. တၢ်ဆီတလဲ တဖၣ်အိၣ်ထီၣ်ဒီး ယံၤထီၣ်လၢယွၤ စ့ၢ်ကီးလီၤ. ဖဲန့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ် တၢ်ခံးသူသ့ၣ်တဖၣ် ဟဲ​နုာ်ဝဲလၢယသး ပူၤလီၤ. ယမၤကမၣ်ဘၣ်ယွၤ အကလုၢ်ကထါ ဒီး ယဟံးန့ၢ်က့ၤယဝၤလၢအသီတဂၤလီၤ. ယသ့ၣ်ညါ လၢတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယွၤ အသးဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ယတပျဲကစၢ်ယွၤပၢဆှၢယၤဘၣ်. လၢတၢ်ယံၤဒီးကစၢ်ယွၤအဃိ, မုၣ်ကီၤလံၢ်ပၢယသးဒီး ယတၢ်ဆိကမိၣ် ဒီးယတၢ်လဲၤကမၣ်အသးဖးဒိၣ်, တုၤဒၣ်လဲာ်ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်သါယၤဖိန့ၣ် ယတပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤဘၣ်ဒီး ယမၤဟးဂီၤကွံာ်အီၤလီၤ. လၢခံ ယလီၤဖးကွံာ်လၢပိာ်ခွါတဂၤအံၤန့ၣ်လီၤ. 

ဒီးတဘျီဖဲယလဲၤတၢ်ကွဲဘါယွၤန့ၣ်, ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်တဂၤစံးလၢအအဲၣ်ဒိးသးလီအဖိတုၤဒၣ်လဲာ် ကဆါကွံာ်အဟံၣ်ဒီး စ့လၢအန့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကသူဝဲလၢတၢ်ဃုကသံၣ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ်အဖိန့ၣ်လီၤ. အဝဲအတၢ် စံးကတိၤဒုးထံၣ်လီၤက့ၤယတၢ်အိၣ်မူ, ဒီး ယသးဘၣ်ဒိဒိၣ်မးလီၤ. ယဟဲက့ၤလၢယဟံၣ်ဒီးယဆိကမိၣ် ယမ့ၢ် ပှၤအၢပှၤသီတဂၤလီၤ. ကစၢ်ယွၤ အဲၣ်ယၤ ဆိၣ်ဂ့ၤယၤ ဟ့ၣ်ယၤတၢ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤလီၤ. ဘၣ်မနုၤယမၤဆၢအီၤ ဒ်အံၤလဲၣ်. ယဆိကမိၣ်ယမ့ၢ်သံန့ၣ်ဂ့ၤဒိၣ်တက့ၢ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိ ကစၢ်ယွၤပာ်မူဒံးယၤလဲၣ်. ဒီးလၢမနုၤအဂီၢ် လဲၣ်. ယတအိၣ်ဒီးတၢ်သးမံနီတဘျီဘၣ်. လၢခံ ယသးဖိပှၢ်ထီၣ်တစဲးဘၣ်တစဲး ဒီး ယဃ့ဘါထုကဖၣ်ဒီးယသုးဘူး ယသးဒီးယွၤလီၤ. ယမၤလိက့ၤယွၤကလုၢ်ကထါ ဒီးယနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်အီၤ, ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤယသး, ဒီးထီဘိယဃ့ပျၢ် ယတၢ်ကမၣ်ဒီးကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၁:၉ စံး, ‘‘ပာ်တဒၢ နမဲာ်လၢယတၢ်ဒဲးဘးဒီးတြူၢ်ကွံာ်ယတၢ်အၢ တၢ်သီခဲလၢာ်န့ၣ်တက့ၢ်.’’ ယသ့ၣ်ညါလၢ ကစၢ်ယွၤပျၢ်ယတၢ်ကမၣ်, ဒီး ပာ်မူဒံးယၤလၢယကမၤအတၢ်မၤ ဒီး အုၣ်ဘၣ်ယသးလၢ အတၢ်သးကညီၤအဘျုးအဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နဟးဖျိးကျဲဧါ. ဟဲက့ၤကဒါက့ၤလၢတၢ်ပီၢ်ယၢ်နီၢ်ကီၢ်တက့ၢ်. ယွၤကတြူၢ်ကွံာ်နတၢ်အၢတၢ်သီခဲလၢာ်လီၤ.

တၢ်ဘါထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, စံးဘျုးနၤဒိၣ်မးလၢနတြူၢ်ကွံာ်ယတၢ်အၢတၢ်သီလၢ နတၢ်သးကညီၤအဘျုးအဖှိၣ် ဒီးခဲအံၤယကဲထီၣ်က့ၤပှၤအသီလံန့ၣ်လီၤ. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

နီၢ်အဲၣ်ဆှံ
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံးန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 25, 2021

GOD’S MERCIFUL GRACE

Bible in A Year: Joshua 8, Joshua 9:1-15; Luke 22:63-71, Luke 23:1-25;
Psalm 51:1-9 

“Have mercy on me, God, according to your loving kindness. According to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity. Cleanse me from my sin. For I know my transgressions. My sin is constantly before me.”  
Psalm 51:1-3 WEB

I got married and had three children. Our family struggled with love, peace, and understanding. My husband was an alcoholic. Arguments often broke out and I cried all the time. However, I tried to endure with patience just so our family would be together. I prayed to God to touch my husband’s heart so he would change for the better and become someone who feared God. I prayed in tears but I did not see anything change. Each day was the same. Later, we got the opportunity to come to the United States. My husband did not come with us. I arrived in America with my three children. Distance pulled us apart and I no longer heard from him. I could not speak English and did not understand anything, which made it hard to provide for my three children. Things changed and I became distant from God as well. That was when the darkness of the world entered my heart. I sinned against God’s word and took another husband. I knew that was against God’s will. However, I did not allow God to rule my life. Because of being distant from God, Satan ruled my heart and my mind. Things went wrong in a big way. I even did not value a child God gave me and terminated my pregnancy. Later, I broke up with this man. 

One time, I went to someone’s house for a home service. The lady of the house shared she wanted a child so desperately that she was going to sell her house and use the money for fertility treatment. Her words made me see my life in the dark and I was extremely sad. I came home and thought what a bad person I was. God loved me, blessed me, and gave me what I needed. Why did I hurt Him? I was never happy. Later, as I got older, I began to draw near to God. I studied the Bible and gained more understanding. I repented and always asked for forgiveness from God. Psalm 51:9 says, “Hide your face from my sins and blot out all of my iniquities.” I know God forgave me. God is keeping me alive so I can serve Him and testify of His merciful grace. 

Reflection

Have you gone astray? Come back with true repentance. God will blot out your transgressions.

Prayer

God, thank you for blotting out my transgression with your merciful grace. Now, I am a new person. In Jesus’ Name we pray.  Amen.

Naw Eh Shee
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona