တစဲၤခံဒံးဘၣ် ~ It’s Not Too Late Yet

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၆, ၂၀၂၁

တစဲၤခံဒံးဘၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၉:၁၆-၂၇, ယိၤၡူ ၁၀, လူၤကၣ် ၂၃:၂၆-၅၆,
ကတိၤဒိ ၁ဝ:၂၁-၃၀

‘‘တၢ်ပျံၤယွၤန့ၣ်မၤအါထီၣ်မုၢ်နံၤမုၢ်နၤလီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤတတီတလိၤအနံၣ်အလါန့ၣ်ကစှၤလီၤဝဲလီၤ. ပှၤတီပှၤလိၤ အတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်သူၣ်ခုသးခုလီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤတတီတလိၤဘၣ် အတၢ်ကွၢ်လၢ်အကျဲန့ၣ်ကဟါမၢ်လီၤ.’’
ကတိၤဒိ ၁ဝ:၂၇-၂၈

ပှၤလၢအတပျံၤယွၤန့ၣ်ယွၤကဘိးဃၣ်ကွံာ်ဝဲ ဒ်သိးအကပျံၤယွၤဒီးကမၤက့ၤတၢ်တီတၢ်လိၤလီၤ. ဖဲ ၁၉၅၀ နံၣ်အပူၤ န့ၣ် လၢယသဝီဖိပူၤ, ပှၤအမံၤလၢစီတုၣ်အိၣ်ဝဲတဂၤလီၤ. အဝဲမ့ၢ်ပှၤစွံတခီတၢၤတဂၤလီၤ. မိၢ်ပၢ်, သရၣ်သမါ တဲအီၤ လၢ ယွၤအိၣ်, မူခိၣ်ဘီမုၢ်အိၣ်, လရာ်အိၣ်, ဘၣ်ဆၣ်, တဲဒါခီဝဲလၢ, ကၠီမၤကၠီအီၣ်, ကၠီသံကၠီဟါမၢ်လီၤ. ဘၣ်ဖဲမုၢ် အိၣ်ဘှံးအနံၤတနံၤန့ၣ်, အဝဲလဲၤကွၢ်ပနၢ်လၢပှၢ်ပူၤဒီးခိးအပနၢ်လၢဒဲပူၤအခါ, မံဘၣ်အသးဒီးမံမီၢ်ဝဲလၢ, ထံၣ်လိာ်သး ဒီးနါရာ်ခိၣ်လီၤ. ဒီးနါရာ်ခိၣ်တဲအီၤ, စီၤတုၣ်ဧၢနတဲလၢ, လရာ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်ဟဲပိာ်ယခံ, ဒီးလဲၤဒုးနဲၣ်ဝဲ လၢနါရၣ် အနိၣ်မ့ၣ်အူန့ၣ်လီၤ. ဒီးနါရၣ်ခိၣ်တဲအီၤစုၣ်လီၤကွၢ်နခီၣ်မုၢ်တဘိ, ဒီးစုၣ်လီၤအခီၣ်မုၢ်တဘျီ, ဖုးဘၣ် အသးလီၤ. ဖဲအနီၣ်ထီၣ်အသးန့ၣ်, အခီၣ်မုၢ်ကိၢ်အူကိၢ်ကဖးထီၣ်လုးထီၣ်လါထီၣ်ဒိၣ်မးလီၤ. တဘျီဃီ, စီၤတုၣ်က့ၤ လီၤဝဲ လၢဒဲပူၤ တူၢ်ကျဲၢ်တူၢ်ကျဲၢ်, ဒီးက့ၤဝဲဆူ, တၢ်ဘါယွၤသရိာ်တဘျီဃီ, လဲၤတုၤဒီးလဲၤထီၣ်ဝဲလၢသရိာ်ပူၤ ဘၣ်စီၣ်ဘၣ်သ့ဒီတဂၤ ညါလၢထံဒီးကပၢၤ, ဒီးဘၣ်ဖဲပှၤဘါယွၤအခါန့ၣ်လီၤ. ဒီးတဲသရၣ်လၢယကဘျၢထံခဲအံၤလီၤ. သရၣ်တဲအီၤ ဘျၢထံ လၢခံတနွံသၢၣ်, တဲဝဲကဘျၢခဲအံၤလီၤ. ဒီးသရၣ်ဒိၣ်ဘၣ်ဘျၢအီၤလၢထံန့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ် အဝဲလဲၤထီၣ်ဘါက့ၤ ယွၤ, ဒီးမၤသကိးက့ၤတၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အပူၤ တုၤလၢအသံဝဲတစုန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်န့ၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ဖဲ၂၀၀၅ အနံၣ်န့ၣ်, ဘၣ်တနံၤယလဲၤလီၤဟးလၢ တၢ်ပျီပူၤ, တၢ်မၤအသးလၢ ကလံၤဖိဟဲဒွါဘၣ် ယဟၢဖၢ, ဒီးဖဲန့ၣ်ယဟၢဖၢကိၢ်အူကိၢ်ကဖးထီၣ်ဒီးယဆိးက့လီၤဝဲ ဒီးပှၤလဲၤဆှၢယၤလၢတၢ်ဆါဟံၣ်လီၤ. ဒီးယအိၣ် လၢတၢ်ဆါဟံၣ်ဃိးသီယအီၣ်တၢ်တဝံာ်, ယမံတန့ၢ်နီတစဲးအဃိ ယမၢပှၤက့ၤဆှၢက့ၤယၤလၢဟံၣ်လီၤ. တုၤယဟဲက့ၤ တုၤလၢဟံၣ်ဒီးယသရၣ်ဒိၣ်နၢ်ဟူဝဲဒီးဟဲဘါန့ၢ်ယၤယွၤဒီး တဲယၤ, ‘‘တံဝ့ၢ်, မ့ၢ်ထီၣ်က့ၤ လံာ်စီဆှံကၠိန့ၣ်နတၢ်ဆါဘျါ က့ၤဝဲလီၤ.’’ ယဲတခီယထီၣ်ပှၤမဲာ်ညါတဘူၣ်အဃိ, ဒီးယထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိတမုာ်အဃိယတအၢၣ်လီၤဘၣ်. အိၣ်သၢသီ ဒီး သရၣ်ဒိၣ်ဟဲဘါန့ၢ်ယၤယွၤ, ဒီးသံကွၢ်ယၤလၢကထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီဖျိလၢ ယကီၤတၢ်ဆါတကဲလၢၤဘၣ်အဃိ ယအၢၣ်လီၤယဲလီၤ. ဖဲန့ၣ်ယတၢ်ဆါကိညၢ်ထီၣ်ကယီကယီ, ဒီးယထီၣ်က့ၤလံာ်စီဆှံကၠိဖဲ ၂၀၀၉ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဖျိထီၣ် လံာ်စီဆှံကၠိဒီးယမၤသကိးဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢယွၤအဘီမုၢ်တုၤခဲအံၤန့ၣ်လီၤ. ယသးခုလၢယအၢၣ်လီၤ သရၣ်ဒိၣ် ဖဲတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဟဲအိၣ်ထီၣ် ဒီးဖဲတၢ်တစဲၤခံဒံးအခါန့ၣ်လီၤ. တဘျီဘျီ ယွၤကျဲၤတၢ်လၢပဂီၢ်လၢကျဲလီၤဆီ တဖၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

အခဲအံၤတစဲၤခံဒံးဘၣ်. အလီၢ်အိၣ်လၢနကဘၣ်ဃၣ်က့ၤနသးဆူယွၤ, တူၢ်လိာ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢယွၤအတၢ်မၤအပူၤဧါ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, နမ့ၢ်ကစၢ်လၢအအဲၣ်ပှၤထီဘိတဂၤလီၤ. ဒ်နဟ့ၣ်တ့ၢ်ပှၤတၤလၣ်ဖိအသိးသူက့ၤပှၤဒ်တၢ်ဘၣ်နသးတက့ၢ်. မ်ပကတူၢ်လိာ်နတၢ်သူပှၤဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်ဒံးအဖၢမုၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်တံဝ့ၢ်မူ
ထံဂၢၢ်နံၤကညီဘျၢထဲခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အိၣ်မဟၣ်, နဘြၤစကၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 26, 2021

IT’S NOT TOO LATE YET

Bible in A Year: Joshua 9:16-27, Joshua 10; Luke 23:26-56; Proverbs 10:21-30

“The fear of Yahweh prolongs days, but the years of the wicked shall be shortened. The prospect of the righteous is joy, but the hope of the wicked will perish.”  
Proverbs 10:27-28 WEB

God would turn the path of those who do not fear Him so they would fear Him and do what is right. It was in 1950 in my village. There was a man by the name of Saw Tu. He was very stubborn. His parents and teachers taught him, “God exists, heaven exists, and hell exists.” But he replied, “If I work, I can eat; if I die, I will just disappear.” One Sunday, he went into the forest to watch buffaloes grazing. He fell asleep in a hut and had a dream, where he met with the head of hell, who told him, “Saw Tu, you said there is no hell. Come and follow me! I will show you the lake of fire.” The head of hell also asked Saw Tu to dip his big toe into the lake of fire. Saw Tu did and was frightfully startled. He woke up and saw his big toe burning and turning black and blue. Immediately, Saw Tu returned to the village and headed directly to the church. When he arrived at the church, people were worshipping and he came in drenched with water and sweat. He told the pastor, “I need to get baptized right now.” The pastor told him to wait for another week, but he said he must immediately. So, the pastor baptized him.  Starting from that moment, Saw Tu served in the church until the day he died. 

Fast forward in 2005, I was strolling one day in a field and I felt pain in my stomach and got sick, so I had to be hospitalized. I could not eat or sleep in the hospital so I asked to be sent home. When I got home, my pastor came and prayed for me. He told me, “Tee Wai, if you go to the Bible school, your illness will be healed.” I was afraid to stand in front of people and did not want to go to the Bible school so I did not agree to it. Three days after, my pastor came back again and asked if I would go to the Bible school. Because I could not bear my pain anymore, I agreed to it. Starting then, my illness got better gradually and I went to Bible school in 2009. I graduated and have been serving in ministry until today. I am glad I said yes to my pastor when the opportunity was presented and it was not too late. Sometimes, God does arrange things for us in strange ways.

Reflection

It is not too late yet. Is there a reason for you to turn back to God and accept an opportunity to serve in ministry?

Prayer

God, You always love us. As you give us talents, use us according to your will. May we accept your use of us when it is not too late.
In Jesus’ Name we pray. Amen.

Pastor Tee Wai Moo
Htee Ger Nee Karen Baptist Church
Omaha, Nebraska