စူၢ်ယွၤနာ်ယွၤ ~ Trust In The Lord

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၈, ၂၀၂၁

စူၢ်ယွၤနာ်ယွၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၁၃, ယိၤၡူ ၁၄, လူၤကၣ် ၂၄:၃၆-၅၃,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၂:၁-၉

‘‘ဒီးယဲဒၣ်အံၤ, ယမၤသးဒ်သ့ၣ်စၤယံးသံကစဲာ်တထံး လၢယွၤအဟံၣ်ပူၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ယသန့ၤသးလၢယွၤအဘျုး အဖှိၣ်လီၤထူလီၤယိာ်လီၤ. ယကစံးထီၣ်ပတြၢၤနၤလီၤစိၤလီၤထီလီၤ.’’ 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၂:၈ 

စီၤဒၤဝံးသန့ၤအသးလၢယွၤအတၢ်အဲၣ် အဘျုးအဖှိၣ်လီၤထူလီၤယိာ်လီၤ. ဖဲပပာ်ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢယွၤအပူၤန့ၣ်, ယမၤသးဒ်သ့ၣ်စၤယံးသံကစဲာ်တထံး ဒ်စီၤဒၤဝံးစံးဝဲအသိးလီၤ. အခီပညီမ့ၢ် ပသူထီၣ်သၣ်ထီၣ် လၢပတၢ်အိၣ်မူ, ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ပပှၤတဝၢ, ဒီး လၢဟီၣ်ခိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီတခီၣ်, ယသန့ၤထီၣ်ယသး လၢယနီၢ်ကစၢ် မ့တမ့ၢ် လၢပှၤကညီ, ဒီး တမ့ၢ်လၢယွၤဘၣ်. တၢ်အစၢမ့ၢ်သ့ၣ်လၢအတဂ့ၤ လၢအသၣ်ထီၣ်တၢ်သူတၢ်သၣ် လၢအတဂ့ၤ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယအိၣ်လၢတီၤထီကၠိအလီၢ်ခံကတၢၢ်တနံၣ်တခါ, ယဘၣ်ဒိးစဲး တၢ်ဒိးစဲးပှၤကိးလၢ Arizona Aptitude Inventory Measurement Service (AIMS) ဒ်သိးယကဖျိထီၣ်ဘၣ် တီၤထီကၠိန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒိးစဲး အံၤပၣ်ဃုာ် ဒီး တၢ်ဖး, တၢ်ဒွး, ဒီးတၢ်ကွဲးန့ၣ်လီၤ. ယဒိးစဲးယဲ အခွဲးအိၣ်ခံဘျီန့ၣ်လီၤ. ဖဲမုၢ်နံၤလၢယဘၣ်ဒိးစဲး ဟဲတုၤအိၣ်ဒီး, ယအိၣ် ပှဲၤဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်, တၢ်ပျံၤန့ၣ်လီၤ. ယဖျိယဲ တၢ်ဖးဒီးတၢ်ဒွးသနာ်က့, ယလီၤတဲာ်တၢ်ကွဲး လီၤ. ယသးဘၣ်ဒိဖးဒိၣ်, ယက့ၤဟီၣ်က့ၤထဲတဂၤလၢယဒၢးအပူၤ ဒ်သိးပှၤတထံၣ်ဘၣ်ယၤအဂီၢ်လီၤ. ယတဲစ့ၢ်ကီး ယမိယပါတဘူၣ် မ့ၢ်လၢ ယဘၣ်ယိၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်ကဒူယၤလၢယတကျဲးစၢးအဂ့ၤကတၢၢ်အဃိလီၤ. တၢ်ပျံၤအိၣ်တ့ၢ် လၢယသးအပူၤဒီး ယထုး တၢ်ဆၢကတီၢ်တနံၤဘၣ်တနံၤလီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်လဲၤပူၤကွံာ်ဒီး အနံၤလီၢ်ခံကတၢၢ်လၢ ပှၤဒိးစဲးသ့ဟဲဘူးထီၣ်မးလံ. ယကိၢ်ယဂီၤယဲလီၤ. လၢခံ, တၢ်ကပီၤဟဲနုာ်လၢယတၢ်ဆိကမိၣ်အပူၤ, စးထီၣ်ဖဲအခီၣ်ထံးလံၤလံၤန့ၣ် ယသန့ၤဒၣ်ထဲလၢ ယသးဒီးယတဃ့ကစၢ်ယွၤလၢတၢ်မၤစၢၤဘၣ်. ယဆိကမိၣ်လၢယကဘၣ်မၤဒၣ်ထဲ ယတၢ်တၢ် လီၤ. ဒ်ယမ့ၢ်ပှၤစူၢ်ပှၤ နာ်ယွၤလၢအဆံးအစၢ်ဒံးအဖၢမုၢ်ဒီး တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်ယသးပ့ၤနီၣ်ကွံာ်န့ၣ်လီၤ. တဘျီဃီ, ယချံးလီၤယခီၣ် ဒီးဃ့ထုကဖၣ်လၢယွၤ, ‘‘ယွၤ, ယလိၣ်ဘၣ်နတၢ်မၤလီၤလးလီၤ. ယသန့ၤယသးလၢနၤ လီၤ.’’ ယွၤတဲယၤလၢ ယကဘၣ် ဖးလံာ်အါထီၣ်လၢခံနွံအတီၢ်ပူၤ, ဒီးယကျဲးစၢးယဲသပှၢ်ပှၢ်, တကးဒံးဘၣ်ယအိၣ်တ့ၢ်စဲၤခံ လၢကၠိဒီးဟံးန့ၢ်ကၠိအတၢ် မၤစၢၤလီၤ. သ့ၣ်စၤယံးတထံး စးထီၣ်တူၢ်လိာ်ပှၤကွၢ်တၤသၣ်လီၢ် အတၢ်တ့အီၤ ဘှီအီၤလံ. ယဘါထုကဖၣ်လၢယသးဒီ ဖျၢၣ်, ယသန့ၤယသးလၢယွၤ, ဒီး ယဒိးစဲးယဲလီၤ. တ​နွံလဲၤပူၤကွံာ်အဝံၤ, ယကွၢ်လၢခီၣ်ဖၠူၣ်ထၢၣ်အလိၤ ဒီး ယထံၣ်ဘၣ် လၢယဖျိတၢ်ဒိးစဲးလီၤ. ယွၤန့ၣ်ကြၢးဝဲဒီးပတၢ်သန့ၤသးလၢအီၤဒီးပတၢ်စံးပတြၢၤ, မ့ၢ်လၢအဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်လီၤထူလီၤယိာ် အဃိလီၤ. ယဖျိထီၣ်တီၤထီကၠိဒီးယလဲၤဘၣ်ဆူခီၣ်လ့ၣ်ကၠိလီၤ. လၢယွၤအပူၤ, ယအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်ဒီးတၢ်သန့ၤအလီၢ် လီၤ.  

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နဖီထီၣ်သၣ်ထီၣ်လၢယွၤအဟံၣ်အပူၤဧါ. တၢ်မနုၤမၤစၢၤနၤလၢနကဖီထီၣ်သၣ်ထီၣ်အဂီၢ်လဲၣ်. တၢ်မနုၤတြီဆၢ နၤလၢနကဖီထီၣ်သၣ်ထီၣ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ဟံးန့ၢ်ယသး, ယတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ, ဒီး ယတၢ်အိၣ်မူ, ဒီးဘှီယၤဒ်တၢ်ဘၣ်နသးတက့ၢ်. ယအဲၣ်ဒိးရ့လိာ်ယသးဒီးအါထီၣ်ဒီးနာ်နၤအါထီၣ်လီၤ. လဲၤတၢ်ဒီးယၤလၢဟီၣ်ခိၣ်လိၤအံၤ, ဒီးမၤစၢၤယၤလၢ ယကဘျးစဲအိၣ်ဆိးလၢနပူၤထီဘိတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ, အၤမ့ၣ်.

နီၢ်အဲမလံၣ်ဆိ
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံးန့းကစ်, အရံၣ်စိနါ ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 28, 2021

TRUST IN THE LORD

Bible in A Year: Joshua 13, Joshua 14; Luke 24:36-53; Psalm 52:1-9

“But as for me, I am like a green olive tree in God’s house. I trust in God’s loving kindness forever and ever.”  
Psalm 52:8 WEB

David’s trust was in God’s unfailing love. When we place our trust in God, we become like a flourishing olive tree, like David described.  That means we become fruitful in our lives, our church, our community, and our world. Sometimes, I put my trust in myself or people, instead of God. The result is a bad tree with bad fruit. 

When I was in high school in my senior year, we had to take the Arizona Aptitude Inventory Measurement Service (AIMS) test in order to graduate. The test included reading, writing and math. I had two chances to pass the tests. I was extremely nervous on the day I had to take the tests. I passed reading and math tests, but failed the writing test. I got so upset that I cried alone in my room, so no one would see me. I dared not tell my parents for I was afraid they would yell at me for not working hard enough. I was afraid to take the test and waited and waited. Time went by and finally the last test date was almost up. I was stressed. Then, it dawned on me all these times I had been relying on myself and did not ask God for help. I thought I would have to do this all on my own. As a young believer, I missed the most important thing. Then, I knelt down and prayed, “God, I really need a miracle. My trust is in you.”  God told me to study hard for two weeks and I did. I stayed after school and got extra help. The olive tree was beginning to respond to how the gardener was shaping and molding it. I prayed with all my heart, put my trust in the Lord, and took the test. A week later, I checked the result online and I passed the test. God is worthy of our trust and praise because of His unfailing love. I graduated from high school and continued to attend college. In Him, I have faith and confidence. 

Reflection

Are you flourishing in the house of God? What helps you flourish? What deters you from flourishing?

Prayer

God, take my heart, my desire and my life, and transform them to the way You want them. I want to grow in my relationship and  trust You more. Please walk with me on this journey on earth and help me connect with You more. I need You God, how I need You!  In Jesus’ Name I pray. Amen.

Naw Emily Hso
Arizona Karen Baptist Church, West Coast Region
Phoenix, Arizona