ကစၢ်ခရံာ်အိၣ်ဒီ:အတၢ်စိတၢ်ကမီၤဒီ:မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ပတၢ်လိၣ်ဘၣ် ~ Jesus Christ Is Powerful And Meets Our Needs

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂, ၂၀၂၁

ကစၢ်ခရံာ်အိၣ်ဒီ:အတၢ်စိတၢ်ကမီၤဒီ:မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ပတၢ်လိၣ်ဘၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၃၃, ၄မိၤၡ့ ၃၄, လူၤကၣ် ၉:၁၀-၂၇,
ကတိၤဒိ ၈:၂၂-၃၁

‘‘ဒီးအဝဲဒၣ်ဟံ:န့ၢ်ကိၣ်ယဲၢ်ဖျၢၣ်, ဒီ:ညၣ်ခံဘ့ၣ်န့ၣ်, ဒီ:ကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူမူခိၣ်ဒီ:ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲ, ဒီ:စိၢ်ဘျဲ:ဝဲဒီ:ဟ့ၣ်လီၤဝဲလၢအပျဲၢ်အဘီၣ်, ဒ်သိ:အဝဲသ့ၣ်ကပာ်လီၤလၢပှၤဂီၢ်မုၢ်အမဲာ်ညါလီၤ.’’
လူၤကၣ် ၉:၁၆

လၢလံာ်စီဆှံတဆၢအံၤအဖီခိၣ်, ယအဲၣ်ဒိးအုၣ်ယသးလၢယွၤမၤတၢ်လၢအဆၢကတီၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. တၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢ ပတၢ်အိၣ်မူပူၤန့ၣ်, လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒီးပဒိးန့ၢ်ဘၣ်အါန့ၢ်ဒံးပတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်ဖျဲၣ်လၢကီၢ်လါ, ကီၢ်ထးခီ, မ့ၣ်မၠိးန့ၣ်လီၤ. ဖဲယသးစၢ်ဆၢကတီၢ်အခါန့ၣ်, ယဆၢမုၢ်လၢ်လၢယကလဲၤမၤတၢ်လၢထံကီၢ်အဂၤလၢအအိၣ်ဒီး တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီဒ်သိးကကဲဘျုးက့ၤလၢယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲအတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးခီဖျိလၢယသး စၢ်ခါယတၢ်လဲၤခီဖျိစှၤဒီးပှၤလၢကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤယၤလၢကျိၣ်စ့တအိၣ်ဘၣ်အဃိ ယဂုာ်ကျဲးစၢးလၢကျဲအါဘိဘၣ် ဆၣ်, တတုၤဘၣ်လၢထံကီၢ်လၢအလဲၤထီၣ်လဲၤထီနီတဘ့ၣ်ဘၣ်. ယဖျိထီၣ်ဖၠၣ်စိမိၤဝံၤဒီးယမၤပဒိၣ်အတၢ်မၤလၢ ကီၢ်လါအပူၤလီၤ. ယတၢ်မုၢ်လၢ်လၢကလဲၤဘၣ်လၢထံကီၢ်လၢအလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ် ယန့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဘၣ်ဆၣ် ကျိၣ်စ့တလၢတလီၢ်ဘၣ်. ဖဲလၢယတဆိကမိၣ်ကမးလၢၤဘၣ်အဆၢကတီၢ်, ကဘၣ်ဖဲလၢ ၁၉၈၉ နံၣ်န့ၣ်, ယဟးထီၣ်လၢတၢ်မၤ, ဒီး မ့ၢ်လၢယွၤအတၢ်သုးအတၢ်ကျဲၤ, ယွၤအတၢ်မၤစၢၤအဃိ ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တိၢ်စ့ ဃုာ်ဒီး ကဘီယူၤလဲးမး လၢယကဟဲဘၣ် လၢကီၢ်အမဲရကၤခီဖျိလၢယဝဲၢ်မုၢ် (Ma Juno ဒီ:အဝၤ Ko Billy Wong) အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤယၤအဃိလီၤ. ဖဲ ၁၉၉၀, ဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂ သီ န့ၣ် ယဟးထီၣ်လၢကီၢ်လါလီၤ. ယစ့ပာ်ဒၣ်ထဲ ဒီလၣ် ၆၀ လီၤ. ယဘၣ်မံလၢဘီကီးကဘီယူၤသန့တနၤ, ဒီး မ့ၢ်လၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် curfew order အိၣ်အဃိ ပှၤဟးထီၣ်လၢကဘီ ယူၤသန့အချၢတန့ၢ်ဘၣ်. ဖဲန့ၣ်ယတခွါ သရၣ်အဲၣ်ကိၣ်ဆါ ဟဲထံၣ်ယၤဒီးဟ့ၣ်ယၤ စ့ဒီလၣ် ၁၀၀၀ န့ၣ်လီၤ. ယွၤထိးဘၣ်အသးဒီးအဝဲကဲထိီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢယဂီၢ်ဖဲတၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤအိၣ်ဒီးယၤလီၤ. ခီဖျိလၢယွၤ အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဃိ ယဟဲတုၤကီၢ်အမဲရကၤ, နွံနံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ယဟံၣ်ဖိဃီဖိဟဲတုၤဘၣ်ဝဲလီၤ.  လၢခံန့ၣ်ယကဲ ထီၣ်ဘၣ်က့ၤ ပှၤထံဖိကီၢ်ဖိ, ယထီၣ်ကဒီးဖၠၣ်စိမိၤအကၠိဒီးယဖျိထီၣ်ဝံၤ, ထီၣ်ဘၣ်က့ၤစ့ၢ်ကီးလံာ်စီဆှံကၠိန့ၣ်လီၤ. ယမၤဘၣ်ယဲ ယွၤအတၢ်သးခုကစီၣ် အတၢ်မၤဒီးတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဖဲယမၤယွၤအတၢ်မၤအခါ ယပာ်လီၤစ့ၢ်ကီးယသးလၢ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်မ့ၢ်အိၣ်ယကက့ၤဆူကီၢ်လါလၢတၢ်သးခုကစီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ယတၢ် တိာ်ပာ် အသိးဖဲ ၂၀၁၅ နံၣ် ယက့ၤတုၤဘၣ်ဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်, ကံၢ်မဲ, ဖဲယဟဲလၢကီၢ်အမဲရကၤပှဲၤထီၣ် ၂၅နံၣ် ဝံၤ အလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ယလဲၤတုၤ ဘၣ်ကီၢ်အံၣ်စရ့လ:, ကီၢ်အဲကလံ:, ကီၢ်မလ့ၡါလၢယွၤအတၢ်သးခုကစီၣ်အဃိ န့ၣ်လီၤ. ယမၤသကိးဘၣ်တၢ်လၢ KBCUSA ကရၢမိၢ်ပှၢ်ဝဲၤကျိၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, ဒီး လံာ်စီဆှံကၠိ KTSC ကညီယွၤဂ့ၢ်ပီညါတၢ်သိၣ်လိလီၢ်ခၢၣ်သ:အကၠိ စ့ၢ်ကီး လၢယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်အိၣ်လၢပှဲၤဒီး အစိကမီၤဒီးမၤပှဲၤပတၢ်လိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢအဟဲခီဖျိလၢအဘျုးအဖှိၣ်န့ၣ်ဒိၣ်န့ၢ်ယိာ်န့ၢ်ဒံး ယတၢ်မုၢ်လၢ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ                                   

ယွၤမၤတၢ်လၢအဆၢကတီၢ်လၢနဂီၢ် လၢကျဲမနုၤတဖၣ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးဘၣ်နၤလၢနအိၣ်ဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ, ဒီးနမၤလၢပှဲၤထီၣ်ယတၢ်မုၢ်လၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်လၢၢ်မူမၣ်တ့ၣ် 
ဒဲဘၢၢ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဒဲဘၢၢ်, ခီၣ်လရၣ်ဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 2, 2021

JESUS CHRIST IS POWERFUL AND MEETS OUR NEEDS

Bible in A Year: Numbers 33, Numbers 34; Luke 9:10-27; Proverbs 8:22-31 

“He took the five loaves and the two fish, and looking up to the sky, he blessed them, broke them, and gave them to the disciples to set before the multitude.”  
Luke 9:16 WEB

As the scripture we just read proves God meets our needs, I would like to testify that God makes things happen in His own time and fulfills all our needs beyond our expectations. I was born in upper Burma, May Myo. When I was young, I wanted to work overseas in a developed country for the betterment of my life. But I was young and did not have much experience. Also, there was no one to support me financially to make it happen. Therefore, no matter how hard I tried, my dream to go overseas was not realized. After graduating from college, I worked in the government service. There were opportunities to go abroad along the way, but I could not grasp those because of insufficient financial means. However, when I least expected, in 1989, I resigned from my job and prepared to set out for America, having some money and a plane ticket provided by my sister, Ma Juno, and her husband, Ko Billin Wong. On February 2, 1990, I left Burma with only $60 in my hands. An overnight transit was in an airport in Bangkok. At that time, there was a curfew order and no one could get out of the airport. My cousin, Tharah Eh Koh Sa, showed up and gave me $1,000. God touched him to help me when I was in need. By the grace of God, I arrived in America and seven years later my family followed. I became an American citizen. I got to attend the university and graduated.  Later, I also attended a seminary and got to work for the gospel and in the church. While serving, I made a plan that when the opportunity occured I would return to Burma for mission work. In 2015, I visited Chaing Mai, Thailand, after 25 years in America. I also got to visit Israel, the United Kingdom, and Malaysia, and did mission work. Furthermore, I am thankful to God for the opportunity to work with Karen Baptist Churches in the USA  and Karen Theological Study Center. Jesus Christ is powerful and He meets our needs. God’s blessings for me through His grace are beyond my expectations. 

Reflection

How does God make things happen for you in His own time? 

Prayer

God, thank you for your amazing power. Thank you for fulfilling my needs beyond my expectations.  In Jesus’ Name I pray. Amen.

Rev. Ler Mu Martin
Denver Karen Baptist Church
Denver, Colorado