ကစၢ်ခရံာ်အမ့ၢ်ပတၢ်သန့ၤအလီၢ် ~ Jesus Christ Is The One I Depend On

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃, ၂၀၂၁

ကစၢ်ခရံာ်အမ့ၢ်ပတၢ်သန့ၤအလီၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၃, ယိၤၡူ ၄, ယိၤၡူ ၅:၁-၁၂,
လူၤကၣ် ၂၂:၁-၃၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅ဝ:၁-၁၅

‘‘ဒီးလၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအမုၢ်တနံၤန့ၣ်ကိးထီၣ်ယၤတက့ၢ်, ဒီး ယကမၤပူၤဖျဲးနၤ, ဒီး နကမၤလၤမၤကပီၤယၤလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅ဝ:၁၅

ယွၤမၤပူၤဖျဲးပှၤလၢတၢ်သံအထူအယိာ်ဒီးအဝဲမ့ၢ်ပတၢ်သန့ၤအလီၢ်လီၤ. ပဖးဘၣ်ဖဲ (ယၡါယၤ ၂၆:၄), ‘‘သန့ၤသုသး လၢယွၤအပူၤလီၤစိၤလီၤထီတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤလၢကစၢ်ယွၤအပူၤန့ၣ် လၢၢ်အထူအယိာ်အိၣ်ဝဲတဖျၢၣ်လီၤ.’’ 

တၢ်စံးဝဲတဘျီန့ၣ်ပှၤအိၣ်ဝဲဒၣ်တဂၤ လၢအမ့ၢ်ဒၣ်ပှၤမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤ, မၤတၢ်လၢဂီၤအီၣ်လၢဂီၤ, မၤတၢ်လၢဟါအီၣ်လၢ ဟါလီၤ. အဝဲဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢမိၢ်ဂ့ၤပၢ်ဝါ ခရံာ်ဖိအဒူၣ်ဖိထၢဖိအကျါလီၤ. တုၤအသးပှဲၤ ၂၇ နံၣ်ဒီး ယွၤဒုးထံၣ်လိာ်အီၤ ဒီးအသးသမူတံၤသကိးဖဲ လါအီကူး ၂၀, ၂၀၀၅ လီၤ. အဝဲဒၣ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီဝဲဒၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်ဒ်ခရံာ်ဖိတဂၤအသိး လီၤ. အဝဲအိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်ဝဲလၢ ယွၤကဟ့ၣ်သါအီၤလၢဒၢလီၢ်အတၤသၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဒၢလီၢ်တအိးဟိထီၣ်ဘၣ် အသးတဘျီဃီဘၣ်. အဃိသတးဒီး လၢတၢ်မုၢ်လၢ် ဒ် (၁ၡမူၤအ့လး ၁:၂၀) စံးဝဲ နီၢ်ဃးနၤဒၢထီၣ်ဒီးအဖိအိၣ် အသိး, အဝဲဃ့ဝဲယွၤလၢကအိးဟိထီၣ်အဒၢလီၢ်တၤသၣ်လီၤ. အဝဲအၢၣ်လီၤစ့ၢ်ကီးအသးဒီးယွၤလၢကမၤယွၤ အတၢ်ဒ်တၤလၣ် အိၣ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. လါမ့ၤ ၁၅, ၂၀၀၈ န့ၣ်, အဝဲန့ၢ်ဘၣ်ဝဲအဖိမုၣ်တဂၤလီၤ. ဖဲအဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံ အဖိတဘျီ, အဝဲ သးပ့ၤနီၣ်ကွံာ် အတၢ်အၢၣ်လီၤလီၤ. ကစၢ်ယွၤဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤအတၢ်အၢၣ်လီၤဖဲအဒိးန့ၢ်ဘၣ် အဖိမုၣ်ခံဂၤတဂၤ ဖဲ လါဒံၣ်စၢဘၢၣ် ၄, ၂၀၀၉ လီၤ. ဖဲအဆံးစၢ်ဖိမုၣ်အံၤ အခါ, ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဝဲတၢ်ကီတၢ်ခဲ ဒီးကသံၣ်သရၣ်အဒိၣ် ဒီးအသ့ကတၢၢ်စံးလၢ တၢ်မုၢ်လၢ်လၢအဖိမုၣ်အဂီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ​န့ၣ်အခါ, လံာ်စီဆှံ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၃:၁-၆) ဟဲပၢၢ်ထီၣ်လၢအဂီၢ်, စ့ၢ်ကီးဒီးခရံာ်အတၢ်ထုကဖၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤအံၤအၢၣ်လီၤ လၢကစၢ်ယွၤကဒီးတဘျီ လၢကမၤကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤဖဲအသ့ဒီးဖဲတၤလၣ်ဖိအိၣ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. စီၤယိၤၡူ စံးဝဲဒၣ်လၢ အဝဲဒီးအပှၤဟံၣ်ဖိကမၤ ယွၤအတၢ်မၤအသိး, ပှၤတဂၤအံၤဒီးအပှၤဟံၣ်ဖိ မၤယွၤအတၢ်ဒ်တၤလၣ်ဖိအိၣ်အသိး, ဒီးအုၣ်စ့ၢ်ကီးအသးလၢ ယွၤမၤအီၤလၢတၢ်အဂ့ၤအဃိလီၤ. အဖိမုၣ်တတုၤလၢတၢ်ဟးဂီၤဘၣ်အမဲာ်ညါ, ဖဲ အဝဲကွၢ် က့ၤအတၢ်လဲၤခီဖျိ ဒီး ကွဲးတၢ်အုၣ်သးအံၤအခါ, ဖိမုၣ်ဖိအံၤ လဲၤဆူ Camp လၢကမၤလိဒီးနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်လံာ်စီဆှံ န့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤ, ယဖိမုၣ်အိၣ် ၁၀ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအအိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဆါဟံၣ်တလါဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ် တၢ်လၢာ်တၢ်စ့ၤ အဘူးအလဲဒၣ်လဲာ် ယွၤတဃ့ယၤနီတဘးဘၣ်. ကစၢ်ယွၤကတီၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. အဃိ, ပမ့ၢ်သန့ၤသးလၢယွၤ, ပမ့ၢ်ရ့လိာ်သးလၢယွၤ, ပမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤတဲသကိးလၢယွၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်, ယွၤမၤပူၤဖျဲးပှၤလၢ တၢ်မဲာ်ဆှး, ဒီးတကးဒံးဘၣ်, လၢတၢ်သံကဒုကစၢၢ်ကဆူးအပူၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤ ကတဲာ်ကတီၤတၢ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်, ပသမၢအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. ယွၤမ့ၢ်ယသးသမူအဂံၢ်အဘါလီၤ. ယကသန့ၤယသး လၢအီၤလီၤ 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဂံၢ်ထီၣ်ဒွးထီၣ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ်လၢအဘၣ်နၤဒီး ကွဲးလီၤအီၤတက့ၢ်. ဝံၤဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလၢနဟံၣ်ဖိဃီဖိတက့ၢ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤယၤဒ်သိးယကသန့ၤယသးဒီးနၤထီဘိတဘိယူၢ်ဃီန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ပလဲဝါကၠၣ်
ထံမိၢ်ပှၢ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အိၣ်မဟၣ်, နဘြၤစကၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 23, 2021 

JESUS CHRIST IS THE ONE
I DEPEND ON 

Bible in A Year: Joshua 3, Joshua 4, Joshua 5:1-12; Luke 22:1-38;
Psalm 50:1-15 

“Call on me in the day of trouble. I will deliver you, and you will honor me.”  
Psalm 50:15 WEB

God delivered me from eternal death; He is the one I depend on. We read in Isaiah 26:4, “Trust in Yahweh forever; for in Yah, Yahweh, is an everlasting Rock.” 

Once there was someone who was just a day laborer. She grew up in a Christian family with loving parents. When she was 27, God introduced her to her life partner on August 20, 2005. She got married properly as a Christian. She was waiting for the fruit of her womb from God. However, her womb just would not bear fruit. So, in hopes of what happened to Hannah in 1 Samuel 1:20, she prayed to God for a child. She even made a promise to God she would serve Him with the talent she had. On May 15, 2008, she was blessed with a daughter. Once she had a child, she forgot the promise she made to God. God reminded her of her promise on December 4, 2009, when she was blessed with a second daughter. It was a very hard time for her when the doctor told her there was not much hope for the baby. In that moment, Psalm 23:1-6 popped up in her head along with the Lord’s Prayer. She then reaffirmed her promise to God. Just as Joshua said he and his family would serve the Lord, she and her family now serve God according to their gifts and God is blessing them. Her second daughter not only survived, but is attending a Bible camp where she is reflecting on her past and writing this testimony. My daughter is now 10 years old. God is so good to us. I did not have to pay a penny for the expense of my daughter’s hospitalization after birth for longer than one month. God prepared everything for us. Therefore, if we depend on God, if we have fellowship with Him, if we discuss our plans with God first, God will protect us from shame. Moreover, God will prepare a table before us even in the shadow of the mountain of death. There is no denying it. God is my life and my strength. I will depend on Him. 

Reflection

Count your blessings and write them down. Share your blessings with your family. 

Prayer

God, please help me to always depend on You. In Jesus’ Name we pray.  Amen.

Tharah Mu Plek Kya Wah
Tee Moh Bwar Karen Baptist Church
Omaha, Nebraska