အီၣ်အူသူၣ်ကတိၤဆိကမိၣ် ~ Carefully Weigh Your Words

လါမာ်ၡး ၂၂, ၂၀၂၁     

အီၣ်အူသူၣ်ကတိၤဆိကမိၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၄မိၤၡ့ ၁၃:၂၆-၃၃, ၄မိၤၡ့ ၁၄, လူၤကၣ် ၄:၁၄-၃၇, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၆:၁-၁၂

‘‘ပှၤတတီတလိၤအတၢ်ကမၣ်စံးလၢယသးကံၢ်ပူၤ, တၢ်ပျံၤယွၤတအိၣ်ဘၣ်လၢအမဲာ်ညါဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, လွဲကဒံ လွဲကဒါလီၤအသးလၢအမဲာ်ဒၣ်ဝဲ, လၢတၢ်ထံၣ်န့ၢ်ဒီးသးဟ့အတၢ်အၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.  အထးခိၣ်ကတိၤတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အၢ, ဒီးလီတၢ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့ဒီးမၤတၢ်ဂ့ၤန့ၣ် တုာ်ဝဲလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၆:၁-၃

တၢ်ဂ့ၢ်လၢပကဒုးသ့ၣ်ညါလိာ်သကိးပသးအခိၣ်တီန့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ ‘‘အီၣ်အူသူၣ်ကတိၤဆိကမိၣ်’’ ဒ်ပတၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်တဲပှၤ အသိးန့ၣ်လီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤတၢ်မၤအသးဒီးပှၤ, တနီၤမ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤသူၣ်ပိၢ်သးဝး, တနီၤမ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤ ဘၣ်ယိၣ်လၢပကြၢးပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤလီၤ. တၢ်တမံၤလၢပကြၢးပာ်သူၣ်ပာ်သးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးပတၢ်စံး တၢ်ကတိၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီဘျီတၢ်လၢပနၢ်ဟူတလီၤတံၢ်လီၤဆဲးတဖၣ်ကထုးန့ၢ်ပသးဒိၣ်မး, တနီၤကမ့ၢ်တၢ်လၢ အမၤဘၣ်ဒိပသးဒိၣ်မး တုၤဒၣ်လဲာ် ပပၢၤက့ၤပသးတန့ၢ်ဘၣ်, ဒီးပအဲၣ်ဒိးကတိၤဆၢက့ၤဝဲလီၤ. ပှၤကိးဂၤဒဲးအိၣ်ဒီး တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကစံးကတိၤတၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်လၢကဒုးကဲထီၣ်ပတၢ်ကမၣ်သ့န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ တၢ်စံးဆၢလၢ အတအိၣ်ဒီးတၢ်ဆိကမိၣ်ဆိဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဃိအလီၢ်အိၣ်လၢပသုတနာ်တၢ်ညီဒီးကတိၤတၢ်ညီတဂ့ၤ. ပှၤသးပှၢ် အတၢ် ကတိၤဒိအိၣ်ဝဲ, ‘‘အီၣ်အူသူၣ်ကတိၤဆိကမိၣ်’’ လီၤ. မ့ၢ်ဝဲတၢ်ကတိၤတခါလၢအဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤလၢ  ဖဲတၢ်ကိၢ် တၢ်ဂီၤအဆၢကတီၢ် န့ၣ် တၢ်လၢအမၤအသးတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အမ့ၢ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ နီၢ်နီၢ်ဧါန့ၣ် ပကဘၣ်ခံကွၢ်စီၤကွၢ် အီၤ ဒီးပာ်သူၣ်ပာ်သး န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢပတအီၣ်အူသူၣ်ကတိၤဆိကမိၣ်အဃိ, တၢ်တနီၤနီၤ ပထံၣ်လၢအဒုးအိၣ် ထီၣ်က့ၤ တၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖး, တဂၤဒီးတဂၤတၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးစှၤလီၤဝဲ, ဒီးကဲထီၣ်က့ၤ တၢ်ထီဒုၣ်ထီဒါသ့ၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဖိအသိး တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမၤအသးဒီးပှၤထီဘိ လီၤ. ထဲတမံၤပမ့ၢ်ကျဲးစၢး ဘှီဘၣ်က့ၤပသးန့ၣ် ပတစဲၤခံဝဲ နီတဘျီဘၣ်. လၢပဝဲပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်, တၢ်လၢပကြၢးနၢ်ပၢၢ်အီၤတခီ ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်ကစၢ်လၢ အတီအလိၤတဂၤလီၤ. ယွၤသးဘၣ်အၢတၢ်ကတိၤကဘျံး ကဘျၣ်ဒီး  တၢ်တတီတလိၤဘၣ်တဖၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ မ့ၢ်ကစၢ်တဂၤလၢအကွၢ်တၢ်ဂ့ၤဒီးတၢ်အၢတဂၤလီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ                                          

တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအတမ့ၢ်တတီဒီး, တၢ်တမ့ၢ်တတီလၢအမ့ၢ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ်, လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအမဲာ်ညါ မ့ၢ်အအိၣ်ဖျါဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်                                                                 

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, ဒ်သိးပတၢ်စံးတၢ်ကတိၤတဖၣ်အသုတကဲထီၣ်တၢ်အစုၣ်အပျၢ်, ဒီးတၢ်လီၤဃံၤလၢပဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢပှၤဂၤအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်တဂ့ၤ. ဝံသးစူၤပျဲနသးစီဆှံဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးပှၤ ဒီးပျဲသးစီဆှံအကစၢ် ဒုးစံးဒုးကတိၤပှၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဆၣ်ကျၢၤမူ
ထံမူကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ခၠၣ်ဖၢၣ်ဟ့, နီးသ်ခဲၣ်ရလါနၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 22, 2021

CAREFULLY WEIGH YOUR WORDS

Bible in A Year: Numbers 13:26-33, Numbers 14; Luke 4:14-37;
Psalms 36:1-12

“A revelation is within my heart about the disobedience of the wicked: “There is no fear of God before his eyes.” For he flatters himself in his own eyes, too much to detect and hate his sin. The words of his mouth are iniquity and deceit.  He has ceased to be wise and to do good.”  
Psalm 36:1-3 WEB

The topic to consider for us today is a Karen saying, which translates as, “As you carefully eat hot food by blowing on it to cool it down, carefully weigh your words before you speak.” Things we see today can be exciting as well as frightening. We are to be careful, and one thing to be careful with is our words. Sometimes, we hear things without knowing all the facts and allow them to entice us or to hurt us to the point where we cannot control ourselves. We then want to react. Everyone has the right to say what he or she wants. However, we can err by saying things without weighing our words beforehand. Hence, it is essential that we do not trust gullibly or speak carelessly. The wise saying of our forefathers warned us to carefully deliberate upon what is going on, especially when facing trouble. Because we do not carefully blow on our food to cool it down, or we do not carefully weigh our words, we see divisions and declining trust leading to fighting against one another.  This is the way of the world. But it is not too late to mend our ways. For believers, what we need to understand is God is truth. God hates wicked and deceitful mouths. God sees the good and the bad. 

Reflection

How can we distinguish between the truth that has been distorted by people and lies that appear truthful?

Prayer

Dear Father God, help us so our words will not become poison or stumbling blocks for ourselves and others. Please let Your Holy Spirit advise us and guard our words . In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Hsar Kler Moo
Htee Moo Karen Baptist Church
Chapel Hill, North Carolina