အလီၢ်အိၣ်လၢနဘၣ်ပျံၤယွၤ ~ GOD MUST BE FEARED

လါမာ်ၡး ၈, ၂၀၂၁

အလီၢ်အိၣ်လၢနဘၣ်ပျံၤယွၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်အပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့ ၁၇, ၃မိၤၡ့ ၁၈, မၢ်ကူး ၁၄:၁၇-၄၂, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၁:၉-၁၈

‘‘ဒုးကပီၤဘၣ်နမဲာ်လၢနခ့နပှၤအလိၤတက့ၢ်. ဒီးအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤလၢနဘျုးနဖှိၣ်အဃိတက့ၢ်.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၁:၁၆

တဘျီဘၣ်မုၢ်တဟါ, ယၤဒီးယတံၤသကိးစှၤဂၤ ပပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ပသးဒီးပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်ဝဲလၢပကအီသကိးက သံၣ်မူၤဘှီး, တၢ်ကိးအီၤဒ်အမ့ၢ် (ကသံၣ်ကသ့ၣ်) န့ၣ်လီၤ. ပပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သကိးပတိၢ်ဝံၤ, ပသံကွၢ်လိာ်ပသးမတၤ ကလဲၤပှ့ၤလဲၣ်. လၢပသကိးအကျါတဂၤတဲဝဲသါကလဲၤလီၤ. ပနာ်န့ၢ်အီၤခီဖျိအဝဲလဲၤညီနုၢ်အဃိလီၤ. ပအိၣ်ခိးအီၤဖး ယံာ်ညါဘၣ်ဆၣ် အဝဲတဟဲက့ၤပၢၢ်ထီၣ်ဘၣ်. လၢခံတၢ်ဘူးကခံးန့ၣ်, ပနၢ်ဟူတၢ်ကစီၣ်လၢပၢၤကီၢ်ချုးန့ၢ်အီၤ, ဒီးက့ၤကိး အီၤဆူဝ့ၢ်ပူၤလံန့ၣ်လီၤ. တုၤပနၢ်ဟူတၢ်ကစီၣ်ဒ်န့ၣ်တဘျီဃီပဝဲလၢအိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်တၢ်တဖၣ်, ပတိၢ်ဧီၢ်ၡူ, ပသီၣ်တဘူၣ် နီတဂၤဘၣ်. ပအိၣ်ဘှ့ၣ်ပြံးကလာ်ကိးဂၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. 

ကစၢ်ယွၤ ဒုးကပီၤဘၣ်အမဲာ်လၢယလိၤ ဒီးအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤလၢ အဘျုးအဖှိၣ်အဃိလီၤ. ကစၢ်ယွၤဒုးထံၣ်ဘၣ် ယၤလၢ တၢ်ပျံၤဒီးတၢ်ယူးယီၣ်ပာ်ကဲ မ့ၢ်တၢ်တခါ လၢယပာ်ဖှံတ့ၢ်အီၤ ဒီး ယကဘၣ်ကွၢ်ထံမၤဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါက့ၤ အီၤလီၤ. ကသံၣ်မူၤဘှီးမ့ၢ်တၢ်လၢအထီဒါ ထံကီၢ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဒီးထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်ပဒိၣ်ပပှၢ်တဖၣ်တြီဝဲ, မ့ၢ်ဒ်သိးထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူသုတတုၤဆူ တၢ်ဟးဂုာ်ဟးဂီၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဃိ, ပဂ့ၤဒိကနၣ်ဒီး ပျံၤစ့ၢ်ကီးထံကီၢ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးကစၢ်ယွၤတအဲၣ်ဒိးလၢပကတုၤလၢတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤနီတဂၤ ဘၣ်. အဲၣ်ဒိးဝဲလၢပကဒိကနၣ်ဒီးမၤထွဲအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ, ဒီးအတၢ်ဘၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်ကစၢ်လၢ အအိၣ်ဒီးအစိကမီၤအထီကတၢၢ်, တၢ်ခဲလၢာ်ကဲထီၣ်လၢအစုပူၤ, ဒီးတၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်လၢအစုပူၤအဃိ, ကယဲၢ် ဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢခဲလၢာ်ကြၢးဒိကနၣ်အကလုၢ်, ကြၢးပာ်ကဲအီၤ, ဒီးဂ့ၤပျံၤအီၤ န့ၣ်လီၤ. ဒ်ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်စိတၢ်ကမီၤ, တၢ်သိၣ်တၢ်သီ, ပပာ်ကဲအီၤဒီးပျံၤအီၤအသိးန့ၣ်ယွၤလၢပဘါအီၤတဂၤ, မ့ၢ်ကစၢ်လၢအထီကတၢၢ်, အစိကမီၤဒိၣ်ကတၢၢ်တဂၤအံၤ အလီၢ်အိၣ်လၢပဂ့ၤပျံၤအီၤ, ဒီးမၤဒ်တၢ်ဘၣ်အသးဒိၣ်န့ၢ် အန့ၣ်တက့ၢ်လီၤ. အဃိပျံၤယွၤဒီးလဲၤသကိး လၢအကျဲမ့ၢ်ကျဲတီအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၃:၈-၉) စံးဝဲ, ‘‘မ်ဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ်ပျံၤယွၤတက့ၢ်, မ်ကယဲၢ်တၢ်အိၣ်ဝဲဆိး ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢန့ၣ် ဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢအီၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကတိၤဝဲ, ဒီးတၢ်ကဲထီၣ်, မၤလိာ်ဝဲ, ဒီးတၢ်အိၣ်ဂၢၢ်အိၣ်ကျၢၤဝဲလီၤ.’’

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ပျံၤယွၤန့ၣ်နဆိကမိၣ်အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်. ပှၤမ့ၢ်ကွၢ်နၤအဃိ ပှၤကသ့ၣ်ညါလၢနပျံၤယွၤ လၢကျဲမနုၤတဖၣ်လဲၣ်. ပှၤလၢ အပျံၤယွၤန့ၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤ, ဒီးပှၤလၢအမၤတရီတပါယွၤတဖၣ်န့ၣ်တၢ်ကမၤတရီတပါအီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ် 

 ယွၤဧၢ, ဟ့ၣ်ယၤသးလၢအပျံၤနၤဒီးအဲၣ်နၤလၢတၢ်တီတၢ်လိၤအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်အဒံ
ဆၣ်မုၢ်ထီၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
နူဘါန်, နီးသ်ခဲၣ်ရလါနၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 8, 2021

GOD MUST BE FEARED

Bible in A Year: Leviticus 17, Leviticus 18; Mark 14:17-42; Psalm 31:9-18 

“Make your face to shine on your servant. Save me in your loving kindness.”  
Psalm 31:16 WEB

One evening, a few friends and I gathered and planned to use drugs, people called ‘horse.’ We asked one another who would go and buy drugs. One of our friends said he would go. We believed him because he usually bought drugs for us. Then, we waited and waited, but he did not return. Only when it almost got dark did we hear that the police got hold of him and snatched him. We realized we lost our money, but we dared not make a sound. We hushed in utter silence.  

God shined His face upon me and saved me with His unfailing love. God opened my eyes to see that fear and reverence were principles I took lightly and I needed to make changes in my life. Using drugs is against the law; the government institutes laws to protect citizens from death or devastation. Likewise, God does not want us to perish. He wants us to obey and follow His will. God is omnipotent; He is the creator of all things and everything remains under His control. All human beings should fear and revere Him. If we fear the government and the law, it’s all the more reason to fear, revere, and obey God, who is the most high and mighty.   Therefore, let us fear God and walk in the truth! Psalm 33:8-9 reads, “Let all the earth fear Yahweh. Let all the inhabitants of the world stand in awe of him. For he spoke, and it was done. He commanded, and it stood firm.”

Reflection

What comes to mind for you when you hear “Fear God?” If people look at your life, how would they know you fear God? Those who fear the Lord will be blessed; those who dishonor God will be dishonored. 

Prayer

God, please give me a heart to fear you and love You in truth.
In Jesus’ Name I pray. Amen.

Rev. A Dee
Karen Baptist Church of New Bern
New Bern, North Carolina