ယွၤအတၢ်ကိးထီၣ်ယၤ ~ God’s Calling For Me

လါမာ်ၡး ၆, ၂၀၂၁

ယွၤအတၢ်ကိးထီၣ်ယၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့ ၁၄:၁-၅၇, မၢ်ကူး ၁၃:၁-၃၁,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃ဝ:၈-၁၂

‘‘ဒ်သိးယလၤကပီၤကသးဝံၣ်နၤ, ဒီးတအိၣ်ဘှီၣ်ဘၣ်, ယွၤ, ယကစၢ်ဧၢ, ယကစံးထီၣ်ပတြၢၤနၤလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃ဝ:၁၂

အဆိန့ၣ်ယစံးဘျုးစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢအမၤဘၣ်ပှၤလၢတၢ်ဂ့ၤဒီးဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢပကကွဲးဒုးနၢ်ဟူ    လိာ်သးလၢပတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်အဃိလီၤ. ယဲယမံၤမ့ၢ်စီၤအၤဘြၤဟၣ်စ့လီၤ. ယဟဲလီၤစၢၤလီၤသွဲၣ်လၢ မိၢ်လု ပၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. ယနၢ်ဟူယွၤအတၢ်ကိးယၤဖဲ ၁၉၉၂ နံၣ် လၢယကစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်ဒ်အမ့ၢ်ယတၢ်အုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤအကစၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤအတၢ်ကိးထီၣ်ခံဘျီတဘျီန့ၣ်ဖဲ ၁၉၉၇ နံၣ် လၢယကလဲၤမၤလိဘၣ်ယွၤအက    လုၢ်ကထါသၢနံၣ်လၢမဲၢ်လးဒဲကဝီၤ (ဘဲကျီး) န့ၣ်လီၤ. ယမိၢ်တဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤလၢကမၤလိယွၤအကလုၢ်က ထါဘၣ်. ဒီးကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤတအိၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်. မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိယသရၣ်ကၠိခိၣ်တဲဘၣ်ယၤလၢ ယထီၣ်ကၠိသ့ကစီဒီလီၤ. မ့မ့ၢ်ကၠိအလဲန့ၣ်ယဟ့ၣ်က့ၤလၢခံသ့လီၤ. ယွၤအတၢ်ကိးထီၣ်သၢဘျီတဘျီန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဖဲ ၂၀၀၀ နံၣ် ဒီးယလဲၤမၤတၢ်လၢသဝီ (ကိပဲထၣ်-ဝ့ၢ်လၢၢ်ဟ့) ယံာ်ဝဲယဲၢ်နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤအတၢ်ကိးထီၣ်လွံၢ် ဘျီတဘျီမ့ၢ်ဝဲဖဲ ၂၀၁၄ နံၣ် လၢယကမၤသကိးတၢ်ဒီးပထံမူအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ဒ်အမ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်, အတၢ် မၤလၢကီၢ်အမဲရကၤ ဖဲ ခၠၣ်ဖၢၣ်ဟ့, နီးသ်ခဲၣ်ရလါနၢ်ကီၢ်စဲၣ် န့ၣ်လီၤ. 

ယိၤဟၣ် ၁၅:၁၆ စံးလၢ ‘‘သုဃုထၢလံယၤတမ့ၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်ယဃုထၢလံသုဒီးပာ်လီၤသု, ဒ်သိးသုကလဲၤသၣ်ထီၣ်, ဒီးသုတၤသၣ်ကအိၣ်ကဆိး, ဒ်သိးဖဲဒၣ်သုဃ့တၢ်လၢယမံၤလၢပၢ်န့ၣ်ဒီး, အဝဲဒၣ်ကဟ့ၣ်လီၤသုလီၤ.’’ ဖဲကစၢ်ယွၤ ကိးပှၤတဘျီလၢ်လၢ်လၢအတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်အမၤလၤမၤကပီၤပှၤလီၤ. တၢ်လၤကပီၤလၢယွၤဟ့ၣ်ပှၤအံၤအဃိ အလီၢ်အိၣ်သပှၢ်တၢၢ်လၢ ပကသးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ လီၤထူလီၤယိာ်ဒီးတအိၣ်ဘှီၣ်နီတခီၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပုၢ်သ့ၣ် ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အပူၤတက့ၢ်. မ်ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤနၤဒီးကွၢ်က့ၤနၤတက့ၢ်. ဒ်ပပၢ်ကစၢ် ယွၤဟ့ၣ်လီၤပှၤမူဒါတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အသိး, ဖဲပမၤသ့န့ၣ်, မ်ပကမၤအီၤ လၢတၢ်သူၣ်ခုသးခု, တၢ်သူၣ်အိၣ်သး အိၣ်, တၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ, အပူၤ, လၢအလၤကပီၤအဂီၢ်, ဒီးလၢတၢ်သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤလီၤထူလီၤယိာ်န့ၣ်တက့ၢ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ယွၤကိးနၤလၢနကမၤအတၢ်တမံၤမံၤဧါ. မ့ၢ်နတူၢ်လိာ် မၤထွဲ စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ယွၤဧၢ, မၤစၢၤဘၣ်ပှၤလၢပကပာ်ဒိၣ်မၤထွဲနတၢ်ကိးပှၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ.
အၤမ့ၣ်.

သရၣ်အၤဘြၤဟၣ်စ့
ထံမူကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ခၠၣ်ဖၢၣ်ဟ့, နီးသ်ခဲၣ်ရလါနၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March  6, 2021

GOD’S CALLING FOR ME

Bible in a Year: Leviticus 14:1-57, Mark 13:1-31, Psalms 30:8-12

“to the end that my heart may sing praise to you, and not be silent.
Yahweh my God, I will give thanks to you forever!”
Psalm 30:12 WEB

First and foremost, I would like to thank God for giving me this opportunity to write this article and share my experiences with others. My name is Saw Abraham Say. I come from a family that believes in traditional animism. I heard God’s calling in 1992, when I accepted Jesus Christ as my savior. The second time I heard His calling was in 1997, when I was given the opportunity to study theology at Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College (KKBBSC) for three years. There was no financial support for me and my mother was against it as well. However, by the grace of God, the principal told me that I could attend the seminary and pay the tuition fees later. The third calling was in the year 2000, when I served in a village for five years. The fourth calling was in 2014, when I was invited to become the pastor at the Living Water Church in Chapel Hill, North Carolina, United States of America.

John 15:16 says, “You didn’t choose me, but I chose you and appointed you, that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain; that whatever you will ask of the Father in my name, he may give it to you.” God is glorifying us whenever He calls on us for His ministry. Thus, it is our duty to sing His praises without ceasing. Dear brothers and sisters, may you find health and wellness in Christ. May God bless you and protect you. May we serve Him with rejoicing, willingness and courage whenever we are called upon to glorify Him and to sing praises without ceasing.

Reflection

Has God called on you to do something? Did you answer His calling and sing His praises?

Prayer

Dear God, please help us to honor and answer Your call. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Pastor Abraham Say
Htee Moo (Living Water) Karen Baptist Church
Chapel Hill, North Carolina