ယွၤလၢနၢ်ဟူပတၢ်ကိး ~ The God Who Hears Our Call

လါမာ်ၡး ၁၆, ၂၀၂၁

ယွၤလၢနၢ်ဟူပတၢ်ကိး

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၄, ၄မိၤၡ့ ၅:၁-၁၀, လူၤကၣ် ၁:၅၇-၈၀, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၁၁-၂၂

‘‘ပှၤအတီအလိၤဃ့ဝဲ, ဒီးယွၤနၢ်ဟူ, ဒီးမၤပူၤမၤဖျဲ;အီၤလၢအတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအပူၤခဲလၢာ်လီၤ. ’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၁၇

ပမ့ၢ်ကွၢ်ဖဲလံာ် (လူၤကၣ် ၁:၅၇-၈၀) န့ၣ်ပကထံၣ်ဘၣ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်စီၤစဃၤရံဒီးအမါမ့ၢ်နီၢ်အ့းလံၤစါဘ့းအဂ့ၢ် အကျိၤတဖၣ်လီၤ. တၢ်စံးဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤလိာ်န့ၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢတီဝဲလိၤဝဲလၢယွၤအမဲာ်ညါ, လဲၤဝဲလၢယွၤ အတၢ်မၤ လိာ်အပူၤ, ဒီး တၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢအလိၤအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအလၢအပှဲၤ ဘၣ်ဆၣ် အသးပှၢ် လံအဃိ, အဖိတအိၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်ပှၤတူာ်ဖိလီၤ. ဘၣ်တၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်အီၤဒီး, အသးကဆံးသးကဘၣ်ဒိ, ကတူၢ်ဘၣ်တၢ်ကိၢ် တၢ်ဂီၤထဲလဲၣ်. သနာ်က့တီဒီးယွၤဒီး ယွၤဒိကနၣ်အတၢ်ကိးလီၤ. (လူၤကၣ် ၁:၁၃) ပာ်ဖျါဝဲလၢ ‘‘ဒီးကလူးန့ၣ်စံးဘၣ် အီၤ, စီၤစဃၤရံဧၢ, ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်နၢ်ဟူတ့ၢ်လံနတၢ်ထုကဖၣ် ဒီး နမါနီၢ်အ့းလံၤစါဘ့းကဆံးစၢ်န့ၢ် နဖိခွါ ဒီးနဘၣ်ယုၢ်အမံၤလၢစီၤယိၤဟၣ်လီၤ.’’                                                                

ဘၣ်တနံၤယကွၢ်လီၤယစ့တၢးအစရီ, ပှၤမ့ၢ်ထုးထီၣ်ယကၠိလဲ ဒီလၣ် ၁၂၀၀ န့ၣ်ယစ့ကအိၣ်တ့ၢ် ဒီလၣ် ၆၈ လီၤ. ယကဘၣ်လဲၤခီဖျိ ဆူညါဒ်လဲၣ်. ယချံးလီၤယဲယခီၣ်, ယကိးထီၣ်ယွၤ, ယစံးဘျုးအီၤလၢဟ့ၣ်ယၤ တၢ်အိၣ်ဆူၣ် အိၣ်ချ့, ယတဲအီၤနမ့ၢ်ယပၢ်ယယွၤ, ယကစၢ်လၢအထူးတီၤ, နထံၣ်ယတၢ်လိၣ်, တၢ်ဘျုးလီၤ. မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤ ယန့ၢ်ဘၣ် ခၠဲး ဒီလၣ် ၃၀၀ လီၤ. လၢညါယမၤစၢၤပှၤလၢစ့အံၤ, ဒီး ယဟ့ၣ်ဆိပာ်စၢၤပှၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. ယန့ၢ်က့ၤစ့ဖဲတၢ်လိၣ်သပှၢ်ကတၢၢ် အဆၢကတီၢ်လီၤ. ထဲတီဒီးအီၤတက့ၢ်. အဝဲနၢ်ဟူနတၢ်ကိးအီၤလီၤ.

တၢ်ဒု;ဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နကဘၣ်ဘှီက့ၤတၢ်မနုၤတဖၣ်လၢနသးသမူအပူၤဒ်သိးနကဃုအါထီၣ်တၢ်တီတၢ်လိၤလဲၣ်.  ခ့ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤပှၤအါတက့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, တၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤ, တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယွၤသိၣ်လိပှၤလၢယွၤတပာ်လီၤဒိပှၤဘၣ်, ယွၤတလဲၤသဒၣ်ပှၤဘၣ်. ယွၤကွၢ်လီၤပှၤထီဘိလီၤ. ထဲတမံၤ ပကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအဃု တၢ်တီတၢ်လိၤအဒိၣ်ကတၢၢ်, တီဒီးအီၤတုၤပသံလီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်  

 စံးဘျုးနၤဒိၣ်မးပၢ်ဧၢ, မုာ်ဂ့ၤဖှီၣ်ဂ့ၤ, သိၣ်လိပှၤဒ်သိးပကကိးထီၣ်နၤလၢတၢ်အဲၣ်နၤ, နာ်န့ၢ်နၤ, တီဒီးနၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

နီၢ်သဘျ့ဖီထူ
မးမရ့ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ခိၣ်လါဘံယၤ, စီးသ်ခဲၣ်ရလါနၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 16, 2021

THE GOD WHO HEARS OUR CALL

Bible in A Year: Numbers 4, Numbers 5:1-10; Luke 1:57-80; Psalm 34:11-22

“The righteous cry, and Yahweh hears, and delivers them out of all their troubles.”  
Psalm 34:17  WEB

We read about Zechariah the Priest and his wife, Elizabeth, in Luke 1:57-80. They both were “righteous before God, walking blamelessly in all the commandments and ordinances of the Lord.” Although they were righteous, they were old and did not have children. They were barren. They were looked down upon. How hard and discouraging that must have been for them! However, the righteous cried out and God heard them. Luke 1:13 says, “But the angel said to him, “Don’t be afraid, Zacharias, because your request has been heard. Your wife, Elizabeth, will bear you a son, and you shall call his name John.”   

One day, I looked at my bank account. The school would withdraw $1,200 from my account soon, and only $68 would be left in the account. How am I supposed to live with that money? I kneeled down and cried out to the Lord.  I praised God for the good health I have. I told God, “You are my father. You are rich. You see my needs. Thank you.” In the morning, I received a check in the amount of $300. In the past, I loaned this money to someone and I got it back when I desperately needed it. Be true to God. He will hear your cry. 

Reflection

What changes need to take place in your life to seek righteousness more? 
Nowadays, many people are facing hardship, sickness, and scarcity. But, God taught us that we did not starve, and He did not forsake us. God is alway watching out for us. One thing we must do is seek righteousness and be true to Him until the day we die. 

Prayer

Thank you, God. In good times or bad times, teach us to cry to You in love, faith, and righteousness.  In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Thablay Paw Htoo
Mamre Karen Baptist Church
Columbia, South Carolina