ယွၤမ့ၢ်ယတၢ်မုၢ်လၢ် ~ God Is My Hope

လါမာ်ၡး ၃, ၂၀၂၁

ယွၤမ့ၢ်ယတၢ်မုၢ်လၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့ ၉, ၃မိၤၡ့ ၁၀, မၢ်ကူး ၁၁:၂၈-၃၃,
မၢ်ကူး ၁၂:၁-၁၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၉

‘‘ယွၤကဟ့ၣ်လီၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢတၢ်အဂံၢ်အဘါလီၤ. ယွၤကဆိၣ်ဂ့ၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၉:၁၁

ဖဲယသးကအိၣ်တဆံသၢနံၣ်ကပိာ်ကပၤ, တနံၤန့ၣ်ဘၣ်လၢမုၢ်အိၣ်ဘှံးအနံၤဒီးပကတဲာ်ကတီၤပသးလၢပကလဲၤ ဘါယွၤလၢသရိာ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. တချုးဒံးလၢမုၢ်ထူၣ်အတၢ်ဘါစးထီၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်, လၢသဝီမုၢ်နုာ်တကပၤန့ၣ် ထွံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်မီၤတၢ်ဒိၣ်မးလီၤ. တစိၢ်ဖိဒီးလၢယဟံၣ်ကပၤဝးဝးန့ၣ်ပထံၣ်ဘၣ်ပယီၤသုးဖိတဖၣ်ဟဲတုၤဝဲလီၤ. ဒ်ညီ နုၢ်အသိးပဝဲသဝီဖိတဖၣ်န့ၣ်, လၢသဝီပူၤပယီၤသုးဖိမ့ၢ်အိၣ်ဒီးကဲထီၣ်တၢ်တံာ်တာ်ပသးဒိၣ်မးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မၤတဘၣ် ဘၣ်. ဖဲမုၢ်ထူၣ်တၢ်ဘါအဒၢလွဲသီၣ်အဆၢကတီၢ်, ယလဲၤဆူတၢ်ဘါယွၤသရိာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တချုးတၢ်ဘါဝံၤန့ၣ်  ယဟၢဖၢဆါထီၣ်ဒီးယဟးထီၣ်ဆူသရိာ်အချၢဒီးက့ၤက့ၤဆူဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်သုးခိၣ်တဂၤထံၣ်ယၤဒီးသံကွၢ်ယၤ, နဟံၣ်အိၣ်ဖဲလဲၣ်, ဒီးယဒုးနဲၣ်အီၤလၢယဟံၣ်ဒီးတဲဘၣ်အီၤယတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤ. ဒီးအဝဲတဲယၤယကဘၣ်ဟဲက့ၤ ဆူအအိၣ်ဖဲယလဲၤတၢ်ဟးလီၢ်ဝံၤန့ၣ်လီၤ. ယစံးဆၢအီၤ, မ့ၢ်, န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘါဝံၤန့ၣ်, ကယဲဲၢ်မ့ၢ်ပိာ်ခွါလၢအဟဲ ဘါယွၤတဖၣ် ကိးဖှိၣ်ဝဲဒီးသမံသမိးဝဲခဲလၢာ်လီၤ.  ဒီးပှၤသံကွၢ်ယၤနထံၣ်ပှၤကညီသုးဖိ, ဟဲတုၤလၢနသဝီတဘျီဘျီ ဧါ. ယစံးဆၢအီၤ, တထံၣ်ဘၣ်. ခီဖျိလၢယမ့ၢ်ကၠိဖိအဃိယအိၣ်ဒၣ်လၢကၠိပူၤကိးနံၤဒဲးလီၤ. သံကွၢ်ယၤသၢဘျီ, ဒီး ယတၢ်စံးဆၢမ့ၢ်တခါဃီန့ၣ်လီၤ. လၢခံကတၢၢ်စံးယၤ, လဲၤဆ့ၣ်နီၤဖဲန့ၣ်, ယကခးသံနၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်ယပျံၤတၢ်ဒိၣ်မး, ယစုခုၣ်လီၤခီၣ်ခုၣ်လီၤ, ဒီးယကလၢၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ်ကွံာ်ဝဲ ဖဲယနၢ်ဟူတၢ်ကတိၤဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤ, ယကခးသံနၤ, အဃိန့ၣ်လီၤ. သမံသမိးယၤဝံၤအလီၢ်ခံကိးထီၣ်ယသကိးတဂၤဒီးလဲၤသမံသမိးဝဲလၢတီၤကၠိအဖီခိၣ်, ကးတံာ်ဝဲတြဲၤန့ၣ်လီၤ. တစိၤဖိဒီးမ့ၢ်လၢတၢ်ကလုၢ်လီၤ လၢကဘၣ်ဟးထီၣ်ဝဲအဃိအဝဲသ့ၣ်ဟးထီၣ်ဝဲလၢ သဝီပူၤန့ၣ်လီၤ. ယသကိးတဲက့ၤယၤလၢ ပယီၤသုးတဂၤ ဖျီၣ်အခိၣ်လၢဖျးစတ့းထၢၣ်ဒၢ, ထိအီၤ ဒဲအီၤ တီၢ်အီၤ, တုၤအသါတပၢၢ်လၢၤ, ဘူးကသံဝဲလီၤ. ပတသံနီတဂၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်လၢပသးပူၤန့ၣ်တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး, တၢ်ဘၣ်ယိာ် ဘၣ်ဘီ, တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ, အိၣ်ဝဲထီဘိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်လဲၤခီဖျိအံၤ, မ့တမ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤမၤတၢ်လီၤလး, အံးထွဲကွၢ်ထွဲအဖိအလံၤတဖၣ်န့ၣ်, ပသံစ့ၢ်ကီးအဘျုးတအိၣ်ဝဲဘၣ်လီၤ. ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢယွၤဒုးအိၣ်ထီၣ်ကျဲ, ဖဲကျဲတအိၣ်အဆၢကတီၢ်လီၤ. ယွၤဟ့ၣ်ပှၤတၢ်အဂံၢ်အဘါလၢပလဲၤခီဖျိတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ကန့ၢ်ဒ်အမ့ၢ်ပတၢ်မုၢ်လၢ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်လဲၤခီဖျိမၤအသးဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်, ယွၤကွၢ်လီၤပှၤ, တမံခ့ဘၣ်. ယွၤအတၢ်အဲၣ်ပၢၤဃာ်ပှၤဒီးကဟုဘံၣ်ကယာ်ဘၢ ပှၤထီဘိလီၤ. ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ် ဃံလၤဝဲလၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. နပလၢၢ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်ကွၢ်လီၤနၤလၢဆၢကတီၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်. ယွၤမ့ၢ်နတၢ်မုၢ်လၢ်လၢကျဲမနုၤတဖၣ်လဲၣ်.  

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ယွၤလၢအတ့လီၤတၢ်ခဲလၢာ်အကစၢ်တဂၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤဒိၣ်ဒိၣ်အါအါလၢ, နဟ့ၢ်ဒံးယၤတၢ်မူအသါ,  ကအိၣ်မူဘၣ်ဒီးမၤနတၢ်မၤဒ်တၢ်ခ့တၢ်ပှၤလၢအဆံးတဂၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ဟ့ၣ်လီၤယၤသးအပါရမံ, တၢ်စူၢ်တၢ်နာ် နၤအဂၢၢ်အကျၢၤ, တုၤတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤတစုတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့လီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဆၣ်အိၣ်ဖျါ
ကြံစ်ဘိၣ်ရိၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကြံစ်ဘိၣ်ရိၣ်, နီးသ်ခဲၣ်ရလါနၢ်ကီၢ်စဲၣ် 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 3, 2021

GOD IS MY HOPE

Bible in A Year: Leviticus 9, Leviticus 10; Mark 11:28-33, Mark 12:1-12; Psalm 29

“Yahweh will give strength to his people. Yahweh will bless his people with peace.”  
Psalm 29:11  WEB

When I was approximately 13 years old, we were about to go to church for worship on a Sunday. Before the noon service started, we heard dogs barking from the west of our village. Soon, our homes were surrounded by the Burmese soldiers. As usual, the presence of the Burmese soldiers always created fear and anxiety in us. But, there was nothing we could do. When the bell rang, I went to church. Before the church was dismissed, I felt stomach pain and needed to leave a little early to go home. That was when the head soldier saw me and asked me where I lived. I pointed to him where I lived. He told me to come back after using the restroom. I said I would. After church, they investigated all the men. They asked us if we saw the Karen soldiers or if the Karen soldiers came to the village. I told him I did not see them. I was a student and I was in class most of the day everyday. I was asked three times and my answer was the same. Then, he said, “Go and sit there. I will shoot and kill you.” Fear swept over me. My hands and feet got really cold. I felt helpless and hopeless after hearing, “I will shoot and kill you.” After questioning me, they took my friend into a classroom, closed the door, and investigated him. My friend later told me they put a plastic bag over his face and head, punched him, slapped him, beat him, to the point where he felt he could not breath and almost died. None of us died. But, fear, anxiety, and worries always remain within us. Even if we perished because God chose not to perform a miracle to save us,  our deaths would not have benefited anyone. We know God opened the door when there was no way out. God gave us strength to go through adversity and God is our hope.   

Reflection

No matter what kind of adversity we face, God is watching over us. He does not slumber. God’s love always embraces us and keeps us safe. God makes things beautiful in its time. 
In what experiences do you feel God watching over you? How is God your hope?

Prayer

Dear God the Creator of all things, thank you for giving me life so I can serve you as a servant. Give me Your Spirit and steadfast faith to the end.  In Jesus’ Name I pray. Amen.

Pastor Hsar O Phla
Greensboro Karen Baptist Church
Greensboro, North Carolina