ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ် ~ God Is Our Refuge

လါမာ်ၡး ၂၈, ၂၀၂၁

ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၂၃:၂၇-၃၀, ၄မိၤၡ့ ၂၄, ၄မိၤၡ့ ၂၅,
လူၤကၣ် ၇:၁၁-၃၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၈:၁-၁၁

‘‘ဒီးတုၤအဘူးထီၣ်ဒီးဝ့ၢ်အကျဲစၢၤဒီး, ကွၢ်ကွၢ်, ပှၤယိးပှၤသံတဂၤ, လၢအမ့ၢ်အမိၢ်အဖိခွါတဂၤဃီ, ဒီးအမိၢ်မ့ၢ်ပှၤမုၣ်ကမဲ, ဒီး ပှၤဝ့ၢ်ဖိဂီၢ်မုၢ်ဖးဒိၣ် အိၣ်ဒီးအီၤလီၤ. ဒီးကစၢ်ထံၣ်ပိာ်မုၣ်, ဒီးသးကညီၤအီၤ, ဒီး စံးဘၣ်အီၤ, ဟီၣ်တဂ့ၤ. ဒီးလဲၤထိးဘၣ်စူၢ်န့ၣ်, ဒီးပှၤယိးတၢ်တဖၣ်အိၣ်ကတီၢ်, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ဖိၣ်သၣ်ခွါဧၢ, ယစံံးဘၣ်နၤ, ဂဲၤဆၢထၢၣ်တက့ၢ်. ဒီးပှၤသံတဂၤန့ၣ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဆ့ၣ်နီၤဝဲ, ဒီးကတိၤထီၣ်တၢ်လီၤ. ဒီးဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢအမိၢ်လီၤ. ဒီးပှၤခဲလၢာ်ပျံၤတၢ်, ဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤဒီးစံးဝဲဒၣ်, ဝံဖးဒိၣ်တဂၤအိၣ်ထီၣ်လံ လၢပကျါလံ, ဒီး ယွၤဟဲအိၣ်သကိးအပှၤဂီၢ်မုၢ်လံလီၤ.’’
လူၤကၣ် ၇:၁၂-၁၅

တၢ်မၤအသးတဘျီဖဲ အ့ဖြ့ၣ်၂၄သီ, ၁၉၆၄, မုၢ်နၤခီအဆၢကတီၢ် န့ၣ်, ယၤဒီး ယပှၤဟံၣ်ဖိတဖၣ်ပဘၣ်တၢ်ဟဲ ကဝီၤခးပှၤ ခီဖျိပပှၤကညီကဒဲကဒဲအတၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖးအဃိလီၤ. ဖဲန့ၣ် ယနီၢ်ကစၢ်ယဃ့ၢ်တခီခီ, ထုကဖၣ်တခီခီ, ရူးလံာ်စီဆှံလၢအမ့ၢ်(စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၃) န့ၣ်လီၤ. ယနာ်လၢယွၤစံး ဆၢယတၢ်ထုကဖၣ်ဒီးမၤပူၤဖျဲးယၤဒီးကျိချံ ကျိသၣ်လီၤလိၢ်လီၤလးလၢယဆိကမိၣ်တလၢာ်ဘၣ်. ယဃ့ယွၤ, မ့ၢ်ဒုးပူၤယၤဒီးယကမၤကစၢ်ယွၤအတၢ်လီၤ. တၢ်သံကဒုကစၢၢ်ကဆူးအပူၤန့ၣ် ယွၤမၤပူၤဖျဲးယၤ, ဒီး ယဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ဒ် ယွၤဒုးမူထီၣ်ဝဲဖိသၣ်ခွါတဂၤ လၢအသံတ့ၢ် ဒီး မၤမုာ်က့ၤအမိၢ်အသးန့ၣ်လီၤ. ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ် ဒီး ယွၤမၤမုာ်ပသးန့ၣ်လီၤ. 

ဒ်ယတၢ်အၢၣ်လီၤယသးလၢယကမၤယွၤတၢ်မၤအသိးန့ၣ်ယွၤအိးထီၣ်ကျဲ လၢယဂီၢ်ဒီးမၤလိဘၣ်အကလုၢ်ကထါဒီး မၤဘၣ်ယွၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလီၤ. လံာ်စီဆှံအဆၢဖိတဖၣ်အံၤ မ်အဒုးသ့ၣ်နီၣ်နၤလၢ ယွၤမ့ၢ်နတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၆:၁) စံးဝဲ, ‘‘ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်, ဒီးပဂံၢ်ပဘါလီၤ. လၢတၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤန့ၣ်, ပှၤထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢ တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီဒၣ် တၢ်လီၤ.‘‘ ဖဲ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၃:၄က) န့ၣ်, ပဖးဘၣ်လၢ ‘‘တုၤယလဲၤ လၢတၢ်သံအကဒုအကစၢၢ်ကဆူးပူၤ ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်ယတပျံၤဘၣ်တၢ်အၢဘၣ်,…’’ ဖဲ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၇) န့ၣ်, ပန့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါဘၣ်လၢ, ‘‘ယွၤအကလူး သူၣ်ဒဲဝးတရံးပှၤလၢပျံၤအီၤ ဒီးမၤပူၤဖျဲးအီၤ လီၤ.’’  ယဆၢဂ့ၤဆၢဝါဘၣ်ပှၤလၢအဖးဘၣ်ယတၢ်အုၣ်သးစှၤကိာ်အံၤ, ယနာ်လၢကကဲထီၣ်သးအတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ လၢပှၤလၢဖးဘၣ်ယတၢ်ကွဲး, တၢ်အုၣ်အသး, တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီနီၢ်နီၢ် န့ၣ်တက့ၢ်.  ဒ်ယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢအတီဒီး အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအသိးပကတီဒီးအီၤတုၤအကတၢၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲဘၣ်နၤအခါန့ၣ်, နဃ့ၢ်ဆူမတၤအအိၣ်အဆိကတၢၢ် လၢတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤလၢနမ့ၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤဒီးတၢ်မၤပူၤဖျဲးယၤလၢတၢ်သံအကစၢၢ်ကဆူးပူၤလီၤ. မ်နမံၤဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤမၤလၤကပီၤအီၤအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်သးမံ
စံယိၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ခၠၣ်ဖၢၣ်ဟ့, နီးသ်ခဲၣ်ရလါနၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 28, 2021

GOD IS OUR REFUGE

Bible in A Year: Numbers 23:27-30, Numbers 24, Numbers 25, Luke 7:11-35; Psalm 38:1-11

“Now when he came near to the gate of the city, behold, one who was dead was carried out, the only son of his mother, and she was a widow. Many people of the city were with her. When the Lord saw her, he had compassion on her, and said to her, “Don’t cry.” He came near and touched the coffin, and the bearers stood still. He said, “Young man, I tell you, arise!” He who was dead sat up, and began to speak. And he gave him to his mother.”
Luke 7:12-15  WEB

On the night of 24 April 1964, my family and I were caught in the internal conflict of Karen factions; we were surrounded by flying bullets. While on the run, I recited Psalm 23 and told God I would serve Him and His ministry if I ever escaped from this nightmare. I believe God answered my prayer and miraculously saved me from the rain of bullets. That night, God delivered me and my family from the valley of death as he had raised the dead son of a widow to comfort her. God is our refuge and place of comfort.

As I have promised, God opened up a path for me to study the Bible and serve Him until this day. The following scriptures are to remind you that God is our refuge. Psalms 46:1 states, “God is our refuge and strength, a very present help in trouble.” Psalms 23:4a says, “Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me,…” We could also draw inspiration from Psalms 34:7 which says, “Yahweh’s angel encamps around those who fear him, and delivers them.” My hope is that my short, but true, testimony would encourage and bless you. Let us be faithful to God until the end as He has been faithful to us.

Reflection

When you encounter hardship, to whom do you run to for refuge?

Prayer

Dear God, thank you for redeeming me and being my refuge. May Your name be exalted forever. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Thara Tha Mee
Zion Karen Baptist Church
Chapel Hill, North Carolina